Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • Brazilian   
    (noun, adjv   )

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Αγγλικά. (2)

βραζιλιάνικη πιπεριά
Brazilian pepper tree; Schinus terebinthifolius

Παράδειγμα με ποινές "βραζιλιάνικη", μεταφραστική μνήμη

add example
el Ως εκ τούτου, συμφωνώ ότι παρατηρητές δεν μπορούν να αποσταλούν και το αποτέλεσμα των εκλογών του Νοεμβρίου δεν μπορεί να αναγνωριστεί επειδή αυτές θα διεξαχθούν υπό μη δημοκρατικές συνθήκες και με έναν νόμιμο πρόεδρο που είναι εγκλωβισμένος στη βραζιλιάνικη πρεσβεία.
en Therefore, I agree that observers cannot be sent and that the result of the November elections cannot be recognised, because they are being carried out under conditions of lack of freedom and with a legitimate president who is confined to the Brazilian embassy.
el Ορισμένες φορές μοιάζει με συνδυασμό αργεντινού ταγκό με βραζιλιάνικη σάμπα.
en It sometimes resembles the combination of an Argentine tango with a Brazilian samba.
el Οι βραζιλιάνικες αρχές μας ενημερώνουν ότι το θέμα συνεχίζει είναι σε διαδικασία προσφυγής ενώπιον του ανώτατου ομοσπονδιακού δικαστηρίου, αλλά είναι λυπηρό το γεγονός ότι η υπόθεση έχει πάρει τέτοια τροπή.
en The Brazilian authorities inform us that the matter is still awaiting an appeal before the federal supreme court, but it is lamentable that the case has proceeded in this manner.
el Ως εκ τούτου, λαμβανομένων υπόψη των δεσμών φιλίας μεταξύ της ΕΕ και της Βραζιλίας, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στις βραζιλιάνικες αρχές ότι η ΕΕ είναι ένας καλός σύμμαχος και φίλος και ότι ελπίζουμε, σε ανταπόδοση, ότι δεν θα ενεργήσουν πράξουν κατ' αυτόν τον τρόπο, όπως συνέβη στο παρελθόν.
en Therefore, taking into consideration the bonds of friendship between the European Union and Brazil, the Brazilian authorities should be reminded that the EU is a good ally and friend and that we hope, in return, that they will not act in this manner, as has been the case in the past.
el Κυρία Figueiredo, με το αίτημά του προς τις βραζιλιάνικες αρχές και την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο δεν ζητά απλώς να γίνουν σεβαστοί οι νομικοί κανόνες και οι διμερείς συμφωνίες, αλλά αποσκοπεί επίσης να επιβεβαιώσει την αρχή σύμφωνα με την οποία κανένας ιδεολογικός λόγος δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις πράξεις ενός δολοφόνου και καμία χώρα δεν μπορεί να του εγγυηθεί ατιμωρησία.
en Mrs Figueiredo, Parliament's request to the Brazilian authorities and to the Commission does not only ask for the respect of legal rules and bilateral agreements, but also aims to affirm the principle that no ideological reason can justify the actions of a murderer and no country may guarantee him impunity.
el Ενέργειες αυτού του είδους, όπως αυτές της βραζιλιάνικης κυβέρνησης, συντηρούν μια τέτοια πεποίθηση και μπορούν, δυστυχώς, να συμβάλουν στη μεγάλη διάδοση του αισθήματος της ατιμωρησίας.
en Actions of this kind, like those of the Brazilian Government, maintain such a conviction and may, unfortunately, cause the feeling of impunity to spread greatly.
el Είναι βραζιλιάνικη νοοτροπία
en This is a Brazilian thing
el Στόχος αυτής της ενίσχυσης είναι να στηρίξει μέρος των δαπανών της Djebel για την αγορά μετοχών του κεφαλαίου της RASH- Administração de Hotéis de Turismo, Lda, μιας βραζιλιάνικης επιχείρησης της οποίας το μόνο περιουσιακό στοιχείο είναι το ξενοδοχείο Rio Atlântico στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας
en The aim of the aid is to support part of the costs incurred by Djebel to acquire shares in the capital of RASH- Administração de Hotéis de Turismo, Lda, a Brazilian company whose only asset is hotel Rio Atlântico located in Rio de Janeiro in Brazil
el Στη λεκάνη του Αμαζονίου, το μεγαλύτερο μέρος της ξυλείας καταναλίσκεται εγχωρίως- σύμφωνα με πολλές εκτιμήσεις, ποσοστό μεταξύ ‧ % και ‧% της βραζιλιάνικης ξυλείας καταναλίσκεται εντός της Βραζιλίας
en In the Amazon basin most of the timber is consumed internally- one widely quoted estimate being that ‧ to ‧ % of Brazilian timber is consumed within Brazil
el Ο Cesare Battisti είναι ένας καταδικασθείς δολοφόνος στην Ιταλία και η στάση που τήρησαν οι βραζιλιάνικες αρχές για να τον προστατεύσουν από την δικαιοσύνη της ΕΕ δεν είναι μόνο απαράδεκτη αλλά και καταδικαστέα και λυπηρή στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και εμείς, και οποιαδήποτε άλλη αρχή και φορέας στην ΕΕ, έχουν κάθε δικαίωμα να δηλώνουμε κάτι τέτοιο.
en Cesare Battisti is a convicted murderer in Italy, and the stance taken by the Brazilian authorities to protect him from the reach of EU justice is not only unacceptable but also condemnable and deplorable in the strongest possible terms and we, and any other authority and any other body in the EU, have every right to say so.
el Ενόψει των φιλόδοξων στόχων για τις σχέσεις ΕΕ-Βραζιλίας, ιδιαίτερα ως προς τα ζητήματα οικονομικής και κοινωνικής ολοκλήρωσης, φαίνεται ότι καθίσταται αναγκαία η θεσμική ενίσχυση της βραζιλιάνικης δομής που εξασφαλίζει τον σύνδεσμο μεταξύ των δύο μερών, ώστε να προωθηθεί η αποτελεσματικότητα και τα επιτεύγματα της στρατηγικής εταιρικής σχέσης στην οποία και τα δύο μέρη προσβλέπουν
en Given the ambitious nature of the aims of EU-Brazil relations, particularly concerning economic and social integration, there is a need to strengthen the Brazilian institutional structure acting as an interface between the two sides, in order to maximise the efficiency and results of the strategic partnership both sides seek
el Και ονομάζεται αλλιώς...Βραζιλιάνικη Περιπλανώμενη Αράχνη
en And it has another name... the Brazilian wandering spider
el Η Πορτογαλία εξήγησε ότι πρόκειται για την πρώτη εμπειρία διεθνοποίησης της Cordex, η οποία δεν διέθετε προηγούμενη γνώση της βραζιλιάνικης αγοράς
en Portugal has explained that this is the first internationalisation experience of Cordex which had no previous knowledge of the Brazilian market
el Ο Βραζιλιάνικος βάτραχος
en The turbot frog?
el Βραζιλιάνικη (pt-br
en Brazilian (pt-br
el Σαμ, θυμάσαι εκείνη τη Βραζιλιάνικη υπόθεση
en Hey, Sam, remember that Brazilian dead drop?
el Παρά ταύτα, οι βραζιλιάνικες αρχές ανέλαβαν να επανεξετάσουν τη βάση δεδομένων, ώστε να αποφευχθούν τα εσφαλμένα δεδομένα.
en Nevertheless, the Brazilian authorities made an undertaking to review the database to avoid incorrect data.
el Το εάν στον κατάλογο θα συμπεριληφθούν και άλλα αγροκτήματα ή όχι εξαρτάται ολοκληρωτικά από τις βραζιλιάνικες αρχές και από το εάν είναι έτοιμες να δαπανήσουν τα χρήματα που πρέπει, προκειμένου τα αγροκτήματα τους να εγκριθούν σύμφωνα με τα πρότυπά μας και, ως εκ τούτου, να έχουν τη δυνατότητα εξαγωγών.
en Whether more farms are put on the list or not depends entirely on the Brazilian authorities, and on whether they are prepared to spend the money that they have to spend in order to have their farms approved in accordance with our standards and to be able to export.
el Συμπεριφέρονται στα παιδιά σαν σε σκλάβους, προκειμένου να λειτουργούν οι βραζιλιάνικες εκμεταλλεύσεις, και αυτό χωρίς να αναφέρουμε τις φυτείες μπανάνας, στις οποίες μικρά παιδιά οκτώ ετών αποκοιμούνται εξαντλημένα σε χαρτοκιβώτια και έρχονται σε επαφή με φυτοπροστατευτικά προϊόντα που τους προκαλούν ιλίγγους, και όλα αυτά για μονάχα 2 δολάρια την ημέρα.
en The latter are treated like slaves so that the Brazilian farms can be kept in operation, and that is without mentioning the banana plantations, in which little eight-year-olds fall asleep exhausted on cardboard boxes and come into contact with plant-care products that make them dizzy, all for just USD 2 a day.
el Είναι < < Βραζιλιάνικη Αποτρίχωση
en It' s called " The Brazilian Wax. "
el Παρά ταύτα, διαπιστώνουμε ότι στις 17 Δεκεμβρίου, η βραζιλιάνικη κυβέρνηση του χορήγησε καθεστώς πολιτικού πρόσφυγα.
en Yet we find that on 17 December, the Brazilian Government, a democratic government, has granted him political refugee status.
el Σε κάποια περίπτωση, όπου τρεις κτηνοτροφικές επιχειρήσεις παρουσίαζαν σημαντικές ανεπάρκειες, οι βραζιλιάνικες αρχές προέβησαν σε διορθωτικές ενέργειες ούτως ώστε να αφαιρεθούν όλες οι σχετικές επιχειρήσεις από τον κατάλογο των εγκεκριμένων για εξαγωγές επιχειρήσεων και να εκπαιδευτούν εκ νέου οι ελεγκτές που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο αυτών.
en In one state, where three holdings showed significant deficiencies, the Brazilian authorities took corrective action to de-list all the holdings concerned and to retrain the auditors responsible for their audits.
el Παρεμπιπτόντως, η απάντηση είναι οι βραζιλιάνικοι σπόροι
en By the way, the answer is: the Brazil nut
el Ακόμη, η Ευρώπη και η Βραζιλία μπορούν να καθιερώσουν από κοινού μια συνεργασία με την Αφρική, για την εξαγωγή της βραζιλιάνικης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, με στόχο την παραγωγή βιοαιθανόλης στην Αφρική, προωθώντας έτσι την ανάπτυξή της μέσα από μια νέας γενεάς πολιτική για την τριμερή συνεργασία
en Moreover, Europe and Brazil can work together to set up cooperation with Africa with a view to exporting Brazilian technology and know-how for establishing bio-ethanol production there, thus promoting development there through a new generation of tripartite political cooperation
el Πιθανότατα θα έχετε ακούσει για τον Όμιλο Aker, τον ισχυρότερο ναυπηγικό όμιλο στη σύγχρονη Ευρώπη, που έφερε κοντά τη σκανδιναβική, τη γαλλική, τη γερμανική και ακόμα και τη βραζιλιάνικη ναυπηγική, υποθέτω για να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό από την Άπω Ανατολή.
en You have probably heard of the Aker Group, the most powerful shipbuilding group in modern Europe, which brought together Scandinavian, French, German and even Brazilian shipbuilding, I suppose to counter competition from the Far East.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 29 φράσεις που ταιριάζουν φράση βραζιλιάνικη.Βρέθηκαν σε 0,271 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.