Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

 
Genitive masculine plural form of γερμανικός .
 
Genitive feminine plural form of γερμανικός .
 
Genitive neuter plural form of γερμανικός .

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Αγγλικά. (35)

Γερμανία
; Federal Republic of Germany; Germany
Γερμανία ΛΔ
German Democratic Republic
Γερμανικά
German; German language
Γερμανικό ινστιτούτο προτύπων
Deutsche Industrie Normenausschuss; DIN: Deutsche Industrie Normenausschuss
Γερμανικό Ράιχ
German Reich; German Empire
Πατριάρχης Γερμανός Ε ́
Patriarch Germanus V of Constantinople
Σύνδεσμος Γερμανών ηλεκτρολόγων μηχανικών
VDE: Verband Deutscher Elektrotechniker; Verband Deutscher Elektrotechniker
Συνθήκη Αγίου Γερμανού
Treaty of Saint-Germain-en-Laye

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "γερμανικών", μεταφραστική μνήμη

add example
el Προσφεύγουσα: Biotronik GmbH & Co. KG (Βερολίνο, Γερμανία) (εκπρόσωποι: αρχικώς U. Sander και R. Böhm, στη συνέχεια R. Böhm, δικηγόροι
en Applicant: Biotronik GmbH & Co. KG (Berlin, Germany) (represented initially by U. Sander and R. Böhm, and subsequently by R. Böhm, lawyers
el  Βέλγιο  Βουλγαρία  Τσεχική Δημοκρατία  Γερμανία  Εσθονία  Ιρλανδία  Ελλάδα  Ισπανία  Γαλλία  Ιταλία  Κύπρος  Λεττονία  Λιθουανία  Λουξεμβούργο  Ουγγαρία  Μάλτα  Κάτω Χώρες  Αυστρία  Πολωνία  Πορτογαλία  Ρουμανία  Σλοβενία  Σλοβακία  Φινλανδία  Σουηδία
en  Belgium  Bulgaria  Czech Republic  Germany  Estonia  Ireland  Greece  Spain France  Italy  Cyprus  Latvia  Lithuania  Luxembourg  Hungary  Malta  Netherlands  Austria  Poland  Portugal  Romania  Slovenia  Slovakia  Finland  Sweden
el Με την απόφαση ‧/‧/ΕΕ της Επιτροπής εκκαθαρίστηκαν, για το οικονομικό έτος ‧, οι λογαριασμοί όλων των οργανισμών πληρωμών πλην των λογαριασμών των γερμανικών οργανισμών πληρωμών Baden-Württemberg, Hessen, IBH και Helaba, των ιταλικών οργανισμών πληρωμών AGEA και ARBEA και του ρουμανικού οργανισμού πληρωμών PIAA
en Commission Decision ‧/‧/EU cleared, for the ‧ financial year, the accounts of all the paying agencies except for the German paying agencies Baden-Württemberg, Hessen, IBH and Helaba, the Italian paying agencies AGEA and ARBEA, and the Romanian paying agency PIAA
el Στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης είπε ψέματα σχετικά με όλα τα γεγονότα στην Επιτροπή, στο Κοινοβούλιο, στα δικαστήρια, στον διαμεσολαβητή και στις εισαγγελικές αρχές στο Βέλγιο και στη Γερμανία για χρόνια.
en OLAF subsequently lied about the full facts to the Commission, Parliament, the law courts, the ombudsman and the public prosecutors in Belgium and Germany for years.
el Bayer HealthCare AG D-‧ Leverkusen Γερμανία
en Bayer HealthCare AG D-‧ Leverkusen Germany
el Απόφαση της Επιτροπής, της ‧ης Ιουνίου ‧, σχετικά με την κρατική ενίσχυση C ‧/‧ (πρώην N ‧/‧) την οποία σκοπεύει να χορηγήσει η Γερμανία υπέρ της Sovello AG (πρώην EverQ GmbH) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε ‧]
en Commission Decision of ‧ June ‧ on the State aid C ‧/‧ (ex N ‧/‧) which Germany is planning to implement in favour of Sovello AG (formerly EverQ GmbH) (notified under document C
el Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Bundesfinanzhof (Γερμανία) στις ‧ Ιουνίου ‧- Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co. κατά Hauptzollamt Hamburg-Jonas
en Reference for a preliminary ruling from the Bundesfinanzhof (Germany) lodged on ‧ June ‧- Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co v Hauptzollamt Hamburg-Jonas
el Συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-‧/‧ και T-‧/‧: Διάταξη του Πρωτοδικείου της ‧ης Μαΐου ‧- Γερμανία και Deutsche Post κατά Επιτροπής
en Case T-‧/‧ and T-‧/‧: Order of the Court of First Instance of ‧ May ‧- Germany and Deutsche Post v Commission
el Εχθές, η γαλλική εφημερίδα Le Monde - και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον νέο εκδότη της Eric Fottorino για αυτό - δημοσίευσε ένα υπέροχο κύριο άρθρο με μια γελοιογραφία του Plantu, στην οποία αυτή η μη θεσμική G4 που μόλις επινοήσαμε απεικονίζεται ως εξής: υπάρχουν οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, η ύπουλη Αλβιώνα και οι Γάλλοι, που συνασπίζονται για να καταστρέψουν την Ευρώπη, καθένας υπολογίζοντας τα προσωπικά του μικροσυμφέροντα, αντιμέτωποι με ένα Κοινοβούλιο, ένα αυτοαποκαλούμενο Κοινοβούλιο, που εξακολουθεί να αποτυγχάνει να γίνει κατανοητό.
en Yesterday, the French newspaper Le Monde - and I would like to thank its new editor Eric Fottorino for this - published a wonderful editorial with a cartoon by Plantu, in which this non-institutional G4 that we have just invented is depicted as follows: we have the Krauts, the Eyeties, the treacherous Albion and the French uniting to destroy Europe, each one thinking of its own petty interests, faced with a Parliament, a self-styled Parliament, which still fails to make itself understood.
el Νομίζω ότι θα ήταν γενικώς κατανοητό...... ότι η Γερμανία δε διαπραγματεύεται πια...... πολεμικές αποζημιώσεις με τους συμμάχους της.Υπάρχει κοινή συναίνεση στη Γερμανία...... ότι είναι απίστευτο να μην πληρώσει τίποτα
en I think it should be generally understandable that Germany does not negotiate war compensation with allies any more
el Όταν ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος αντεξεταζόταν από στελέχη της ευρωζώνης για τον καθορισμό Ελληνικών μεταρρυθμίσεων ώστε να καταβληθούν τα πακέτα διάσωσης, ο Γερμανός ομόλογός του-- Βόλφγκανγκ Σόιμπλε-- ήταν αυτός που έθεσε το ευαίσθητο ερώτημα εάν μπορούν να εμπιστεύονται τους Έλληνες
en When Finance Minister Evangelos Venizelos was cross-examined by euro zone officials on flagging Greek reforms in return for bailouts, it was his German counterpart-- Wolfgang Schaeuble-- who raised the delicate question of whether Greeks could be trusted
el Στην Ευρώπη, το πρώτο πιστωτικό μητρώο συστάθηκε στη Γερμανία περίπου το
en In Europe, the first credit registry was introduced in Germany around
el Αγωγοί φυσικού αερίου που συνδέουν ορισμένα από τα κύρια κοιτάσματα φυσικού αερίου της Ευρώπης ώστε να βελτιωθεί η διαλειτουργικότητα των δικτύων και να αναβαθμισθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού συμπεριλαμβανομένων των αγωγών North Transgas και Yamal- Ευρώπης, της κατασκευής νέων αγωγών φυσικού αερίου και της αύξησης της δυναμικότητας του δικτύου στη Γερμανία, τη Δανία και τη Σουηδία, καθώς και μεταξύ αυτών των χωρών, καθώς και στην Πολωνία, στην Τσεχική Δημοκρατία, στη Σλοβακία, στη Γερμανία και στην Αυστρία καθώς και μεταξύ αυτών των χωρών
en Gas pipelines to connect some of the main gas sources in Europe, improve network interoperability, and increase security of supply, including the North Transgas pipeline and Yamal- Europe natural gas pipeline, construction of new pipelines and increases in network capacity in and between Germany, Denmark and Sweden, and in and between Poland, the Czech Republic, Slovakia, Germany, and Austria
el Θέλω να προτείνω - στο γερμανικό κείμενο διατυπώνεται σωστά - να διαβιβάσουμε το ψήφισμα στον Ανώτατο Εκπρόσωπο της ΚΕΠΠΑ.
en I would like to propose - and this is in fact correct in the German version - that we should forward this resolution to the High Representative for the CFSP.
el Bayer Healthcare AG D-‧ Leverkusen Γερμανία
en Bayer HealthCare AG D-‧ Leverkusen Germany
el Παλαιότερα, διετέλεσε γερμανός πρεσβευτής στη Δημοκρατία της Τσεχίας και αναπληρωτής ύπατος εκπρόσωπος της διεθνούς κοινότητας μετά το τέλος του πολέμου στη Βοσνία
en Earlier, he served as Germany 's ambassador to the Czech Republic and as deputy high representative of the international community after the end of the war in Bosnia
el Ακόμη και για τον γερμανό Υπουργό Περιβάλλοντος ένιωσα περήφανη.
en I was even proud of the German Environment Minister.
el Θα ολοκληρώσετε την "Τρόικα", που ξεκίνησε με τη Γερμανία και συνεχίστηκε με την Πορτογαλία και θα ανοίξετε τον δρόμο για την επιτυχία των Προεδριών της επόμενης "Τρόικας": Γαλλία, Τσεχική Δημοκρατία και Σουηδία.
en You are the final part of the 'troika' that began with Germany and continued with Portugal, and you will pave the way for the success of the Presidencies in the next 'troika': France, the Czech Republic and Sweden.
el Οι έλληνες εκπαιδευτικοί που έχουν το καθεστώς του δημοσίου υπαλλήλου και οι οποίοι, εκ του γεγονότος ότι έχουν διδάξει σε γερμανικά σχολεία, έχουν καταβάλει εισφορές στο γερμανικό σύστημα υποχρεωτικής ασφάλισης συντάξεων καθώς και στο ειδικό ελληνικό σύστημα για δημοσίους υπαλλήλους, και οι οποίοι έπαψαν να υπάγονται στην υποχρεωτική γερμανική ασφάλιση μετά τις ‧ Δεκεμβρίου ‧, δύνανται να ζητήσουν την επιστροφή των υποχρεωτικών εισφορών, σύμφωνα με το άρθρο ‧ του βιβλίου ‧ του κώδικα κοινωνικών ασφαλίσεων
en Greek teachers who have civil servant status and who, by the fact that they have taught in German schools, have contributed to the compulsory German pension insurance scheme as well as to the special Greek civil servant scheme and who ceased to be covered by compulsory German insurance after ‧ December ‧ may, on request, have the compulsory contributions reimbursed in accordance with Article ‧ of Book ‧ of the Social Code
el Η Γερμανία τροποποίησε από ‧ης Ιανουαρίου ‧ το νόμο της που διέπει την ΖΤ (Verbandsordnung) προκειμένου να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια στον υπολογισμό των ετήσιων εισφορών
en Germany has adapted its Verbandsordnung, the law governing ZT, as of ‧ January ‧ to provide more transparency as to the calculation of the annual contributions
el Αριθμός διαβατηρίου: α) γερμανικό διεθνές ταξιδιωτικό έγγραφο με αριθμό ‧, έληξε· β) γερμανικό διεθνές ταξιδιωτικό έγγραφο με αριθμό ‧, ίσχυε μέχρι τις
en Passport No: (a) German International travel document No ‧, expired; (b) German International travel document No ‧, valid until
el εξ ονόματος της Ομάδας PSE. - (FI) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η διακοπή ρεύματος στην Ευρώπη επηρέασε 10 εκατομμύρια ανθρώπους από τη Γερμανία ως την Ισπανία. " διακοπή ρεύματος ήταν μια ωφέλιμη υπενθύμιση του πόσο στενά αλληλοσυνδεόμαστε μέσω του ηλεκτρικού δικτύου και πόσο ευάλωτοι είμαστε ταυτόχρονα.
en on behalf of the PSE Group. - (FI) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the blackout in Europe affected 10 million people from Germany to Spain. The power cut was a salutary reminder of how closely we are connected to each other via the electricity network and how vulnerable we are at the same time.
el για την ForFarmers: παραγωγή και πώληση ζωοτροφών, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, σπόρων και σπόρων προς σπορά για τον γεωργικό κλάδο στις Κάτω Χώρες, στη Γερμανία και στο Βέλγιο, παροχή υπηρεσιών σε κτηνοτρόφους, αγρότες και ιδιοκτήτες γεωργικών μηχανημάτων σε σχέση με τεχνική διαχείριση, περιβαλλοντικές άδειες, ποσοστώσεις γάλακτος και άλλα γεωργικά δικαιώματα, καθώς και σφαγή, επεξεργασία και πώληση πουλερικών σε Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες και Ηνωμένο Βασίλειο
en for ForFarmers: manufacturing and sale of animal feed, fertilizers, pesticides, seeds and seed stock to the agricultural sector in the Netherlands, Germany and Belgium, provision of services to livestock owners, farmers and owners of agricultural machines in relation to technical management, environmental authorizations, milk quotas and other agricultural rights, and slaughtering, processing and sale of poultry in Belgium, Germany, France, Ireland, Luxembourg, the Netherlands and the United Kingdom
el Και εσείς, πρόεδρε Pöttering, ως ο σημαντικότερος Γερμανός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πράξατε τίποτα για αυτό.
en You too, President Pöttering, as the most important German in the European Union, you have done nothing about this.
el όλες οι αγορές ροφημάτων με βάση το γάλα μακράς διαρκείας στις Κάτω Χώρες και το Βέλγιο ή, εναλλακτικά, σε μια ευρύτερη περιοχή που περιλαμβάνει το Βέλγιο, τη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες·
en all markets of long-life dairy drinks in the Netherlands and Belgium or alternatively in a wider region including Belgium, Germany and the Netherlands
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 13373 φράσεις που ταιριάζουν φράση γερμανικών.Βρέθηκαν σε 3,517 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.