Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

 
Genitive masculine plural form of γερμανικός .
 
Genitive feminine plural form of γερμανικός .
 
Genitive neuter plural form of γερμανικός .

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Αγγλικά. (32)

Γερμανία
; Federal Republic of Germany; Germany
Γερμανία ΛΔ
German Democratic Republic
Γερμανικά
German; German language
Γερμανικό Ράιχ
German Reich; German Empire
Πατριάρχης Γερμανός Ε ́
Patriarch Germanus V of Constantinople
Συνθήκη Αγίου Γερμανού
Treaty of Saint-Germain-en-Laye

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "γερμανικών", μεταφραστική μνήμη

add example
el Γνωρίζω πολύ καλά ότι οι ευρωπαϊκές χώρες - και αναφέρομαι ειδικότερα στη χώρα μου, την Ιταλία, αλλά και σε άλλες, όπως η Γερμανία - έζησαν την περίοδο της ευνοϊκής συγκυρίας όπως τα τζιτζίκια, αναβάλλοντας δηλαδή τις μεταρρυθμίσεις που, αντιθέτως, έπρεπε να πραγματοποιηθούν για να ενισχυθούν οι κρατικοί προϋπολογισμοί και η ανταγωνιστικότητα των εταιρειών, υποχωρώντας στις πιέσεις των συνδικαλιστικών και επιχειρηματικών οργανώσεων που απαιτούσαν περισσότερες κρατικές ενισχύσεις.
en I am quite aware that the European countries - I refer to my own country, Italy, in particular, but also to others such as Germany - rested on their laurels during the economic boom, putting off reforms which were necessary in order to consolidate public finances and make businesses competitive and giving way to pressure from trade unions and employers' associations demanding more State aid.
el ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΟΥΓΓΑΡΙΑ
en GERMANY-HUNGARY
el Ο Πίτερ Κίστερμαν, ο γνωστός Γερμανός καλλιτέχνης πολυμέσων, παρουσίασε το έργο του στο πάρκο Αλεξάνδρεια του Πρίλεπ ως μέρος της ετήσιας εκδήλωσης « Πόλη της Κουλτούρας »
en Peter Kistermann, the renowned German multimedia artist, performed on the outdoor stage at the Prilep 's Alexandria Park, as part of the annual " City of Culture " event
el Να μη σε συσχετίζει τίποτα με τη Γερμανία
en Make sure nothing can connect you to Germany
el " Έχουμε επικεντρωθεί πλήρως στις μεταρρυθμίσεις-- ειδικά σε όσες έχουν να κάνουν με την οικονομία, τον αγώνα ενάντια στη διαφθορά και την εγκληματικότητα ", ανέφερε σε συνέντευξη στο Γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA, αναφέροντας τη φιλοδοξία της χώρας του να αποτελέσει μέλος της ΕΕ μέχρι το
en " We are fully focused on reforms-- especially the economy and the fight against corruption and criminality, " he said in an interview with the German news agency DPA, noting his country 's ambition to become an EU member by
el KG Teichweg ‧ D-‧ Giessen Γερμανία
en KG Teichweg ‧ D-‧ Giessen Germany
el Ο λοχαγός Wessels παραλείπει να αναφέρει ότι τα περισσότερα απ ' αυτά είναι γραμμένα στα γερμανικά
en Captain Wessels neglects to mention that most of them are written in German
el Αυτό το έτος, το πρόγραμμα επικεντρώνεται επίσης στο Βραζιλιάνικο και στο νέο Κινεζικό κινηματογράφο ενώ θα πραγματοποιηθεί και ειδικό αφιέρωμα στο έργο του παγκοσμίως διακεκριμένου Γερμανού σκηνοθέτη Βιμ Βέντερς
en This year, the programme also spotlights Brazilian and new Chinese cinema and offers a special retrospective of world-renowned German director Wim Wenders
el Αριθμός διαβατηρίου: α) γερμανικό διεθνές ταξιδιωτικό έγγραφο με αριθμό ‧, έληξε· β) γερμανικό διεθνές ταξιδιωτικό έγγραφο με αριθμό ‧, ίσχυε μέχρι τις
en Passport No: (a) German International travel document No ‧, expired; (b) German International travel document No ‧, valid until
el Είπε ότι ο ελάχιστος μισθός στη χώρα προέλευσης είναι αυτός που έχει σημασία, με άλλα λόγια, ένας πολωνός εργάτης πρέπει να εργάζεται στον ίδιο χώρο εργασίας όπως ένας γερμανός εργάτης, για ποσοστό 46% του μισθού για τον οποίο θα εργασθεί ο γερμανός εργάτης.
en It said that it is the minimum wage in the country of origin which counts, in other words a Polish worker must work in the same workplace as a German worker for 46% of the pay the German worker works for.
el Η Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG, με έδρα το Αμβούργο (Γερμανία), εκπρoσωπoύμενη από τoν δικηγόρο M. Wolter, άσκησε στις ‧ Οκτωβρίου ‧ ενώπιoν τoυ Πρωτoδικείoυ των Ευρωπαϊκών Κoινoτήτων πρoσφυγή κατά τoυ Γραφείoυ Εναρμoνίσεως στo πλαίσιo της Εσωτερικής Αγoράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα
en An action against the Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) was brought before the Court of First Instance of the European Communities on ‧ October ‧ by Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG, Hamburg (Germany), represented by M. Wolter, lawyer
el Σήμερα, σχεδόν όλα τα κράτη μέλη έχουν επιλέξει να εγκρίνουν μια οριζόντια νομοθετική πράξη. " κ. Vergnaud και ο κ. Canfin επεσήμαναν -λυπήθηκαν που το έκαναν, αλλά είναι καθήκον τους να λένε τη γνώμη τους- ότι η Γαλλία και η Γερμανία επίσης προτίμησαν να ενσωματώσουν αρχές από την οδηγία απευθείας στην υφιστάμενη τομεακή νομοθεσία τους.
en Today, almost all the Member States have opted to adopt a horizontal legislative act. Mrs Vergnaud and Mr Canfin pointed out - they were sorry to have to do so, but they have a responsibility to give their opinion - that France, and Germany too, had preferred to integrate principles from the directive directly into their existing sectoral legislation.
el Γνωρίζει η Επιτροπή ότι μερικές δεκαετίες τώρα μεγάλος αριθμός οικογενειών τουρκικής καταγωγής από τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Δανία, την Αυστρία και άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ταξιδεύουν κάθε καλοκαίρι για διακοπές στην πατρίδα τους και στους δικούς τους, πολλοί από αυτούς με τρένο ή με αυτοκίνητο
en Is the Commission aware that, for several decades now, a large number of families of Turkish origin from Germany, Belgium, the Netherlands, Denmark, Austria and other EU Member States have been returning each summer to their native land to spend their holidays and visit families, many of them travelling by train or car?
el Οι προκηρύξεις των διαγωνισμών δημοσιεύονται μόνο στα γερμανικά, στα αγγλικά και στα γαλλικά, στην Επίσημη Εφημερίδα C ‧ A της
en The competition notice is published in Official Journal C ‧ A of ‧.‧.‧ in English, French and German only
el Αυτό ισοδυναμεί με το σύνολο των εκπομπών CO‧ στη Γαλλία, τη Γερμανία και το ΗΒ
en This equals the present total CO‧ emissions of France, Germany and the UK altogether
el Προσφυγή ακυρώσεως της αποφάσεως ‧/‧/ΕΚ της Επιτροπής, της ‧ης Ιουνίου ‧, για την κρατική ενίσχυση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στα γερμανικά ταχυδρομεία Deutsche Post AG (ΕΕ L ‧, σ
en Action for annulment of Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ June ‧ on measures implemented by the Federal Republic of Germany for Deutsche Post AG (OJ ‧ L ‧, p
el Merz Pharmaceuticals GmbH Eckenheimer Landstraße ‧ Frankfurt/Main Γερμανία
en Merz Pharmaceuticals GmbH Eckenheimer Landstraße ‧ Frankfurt/Main Germany
el Η απόφαση ‧/‧/EΚ της Επιτροπής, της ‧ης Μαρτίου ‧, για την τροποποίηση της απόφασης ‧/‧/ΕΚ όσον αφορά τον τερματισμό των σχεδίων για την εξάλειψη της κλασικής πανώλης των χοίρων στους αγριόχοιρους και τον επείγοντα εμβολιασμό των αγριόχοιρων κατά της κλασικής πανώλης των χοίρων σε ορισμένες περιοχές του ομόσπονδου κρατιδίου Ρηνανία-Παλατινάτο (Γερμανία) πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία
en Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ March ‧ amending Decision ‧/‧/EC as regards the termination of the plans for the eradication of classical swine fever in feral pigs and the emergency vaccination of feral pigs against classical swine fever in certain areas of the Federal State of Rhineland-Palatinate (Germany) is to be incorporated into the Agreement
el Κατά συνέπεια ο τουρισμός για την αγορά καυσίμων θα επεκταθεί και θα διαδοθεί, με αποτέλεσμα να μεταβληθεί από εσωτερικό πρόβλημα της ΕΕ (Γερμανία, Γαλλία και Βέλγιο) σε εξωτερικό πρόβλημα (για την Αυστρία, την Ουγγαρία, την Σλοβενία, την Εσθονία, την Λιθουανία, την Πολωνία, την Ρουμανία, την Βουλγαρία και την Ελλάδα
en As a consequence fuel tourism will expand and spread, turning from an internal problem of the EU (Germany, France and Belgium) into an external problem (for Austria, Hungary, Slovenia, Estonia, Lithuania, Poland, Romania, Bulgaria and Greece
el να απορρίψει την ανακοπή του ετέρου διαδίκου στη διαδικασία ενώπιον του ΓΕΕΑ, της ‧ης Οκτωβρίου ‧, η οποία στηρίζεται στο γερμανικό λεκτικό και εικονιστικό σήμα BUS Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V. (αριθμός καταχωρίσεως DE
en reject the opposition of the intervener of ‧ October ‧ founded on the German word and figurative mark BUS Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V. (Registration No: DE
el Απόφαση της Επιτροπής, της ‧ης Φεβρουαρίου ‧, σχετικά με τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας προς τη Γερμανία και την Πορτογαλία όσον αφορά τα προγράμματά τους για την ενίσχυση της υποδομής επιθεωρήσεων με στόχο τη διενέργεια φυτοϋγειονομικών ελέγχων σε φυτά και φυτικά προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε ‧]
en Commission Decision of ‧ February ‧ on a Community financial contribution for Germany and Portugal for their programmes for strengthening inspection infrastructures for plant-health checks on plants and plant products coming from third countries (notified under document number C
el Αν, για παράδειγμα, αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης από κάποιον γιατί οδηγούσε μεθυσμένος στη Γερμανία, σήμερα ο άνθρωπος αυτός μπορεί να αποκτήσει εύκολα και φτηνά μια νέα άδεια οδήγησης σε κάποια γειτονική χώρα και μετά να οδηγεί και πάλι απόλυτα νομότυπα στους δρόμους της Ευρώπης.
en If, for example, someone's licence is withdrawn for drunken driving in Germany today, they can easily, and quite cheaply, get a new one in a neighbouring country and then drive on Europe's roads again completely legally.
el Η Επιτροπή έχει ήδη αναλάβει την πρώτη φάση των διαδικασιών παράβασης κατ'εκείνων των κρατών μελών τα οποία δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει την εθνική τους νομοθεσία ή δεν έχουν εγκρίνει όλη την αναγκαία νομοθεσία (Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Φινλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο
en The Commission has already launched the first stage of infringement procedures against those Member States which have not yet notified their national legislation, or have not adopted all the legislation necessary (Belgium, Denmark, Germany, Greece, Ireland, Luxembourg, the Netherlands, Austria, Finland and the United Kingdom
el Μια άλλη προϋπόθεση είναι ότι η κατοικία πρέπει να βρίκεται στην Γερμανία
en A further condition is that the house must be in Germany
el Όπως είπε ο κ. Leinen, εάν η Γαλλία και η Γερμανία μπόρεσαν να δημιουργήσουν ειρήνη στην Ευρώπη και ίδρυσαν την ΕΕ, είμαι πεπεισμένος ότι είναι στις δυνατότητες της Ινδίας και του Πακιστάν να επιφέρουν ελευθερία και ειρήνη στο Κασμίρ.
en As Mr Leinen said, if France and Germany were able to create peace in Europe and found the EU, I am convinced that India and Pakistan have it within them successfully to bring about freedom and peace in Kashmir.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 13373 φράσεις που ταιριάζουν φράση γερμανικών.Βρέθηκαν σε 4,17 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.