Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

 • estimate           
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  (construction and business) a document specifying how much a job will probably cost
   
  (construction and business) a document specifying how much a job will probably cost
   
  (construction and business) a document specifying how much a job will probably cost
 • evaluation   
  (noun, adjv   )
   
  An assessment or a summary of a particular situation.
 • estimation   
  (Noun  ) (noun   )
 • approximation   
  (Noun  ) (noun   )
   
  imprecise solution
   
  imprecise solution
   
  imprecise solution
 • esteem     
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  favourable regard
   
  favourable regard
 • appraisal   
  (noun   )
 • appreciation   
  (Noun  ) (noun   )
 • assessment   
  (noun   )
 • valuation   
  (noun   )
 • appraise   
  (verb   )
 • appraisement   
  (noun   )
 • appreciativeness   
  (Noun  )
 • computation   
 • considerateness   
  (Noun  ) (noun   )
 • consideration     
  (Noun  ) (noun   )
 • forecast       
  (verb, noun   )
 • gratefulness   
  (Noun  )
 • rating   
  (noun   )
 • respect       
  (verb, noun   )
 • thankfulness   
  (Noun  ) (noun   )
 • thoughtfulness   
  (Noun  ) (noun   )

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Αγγλικά. (18)

Εκτίμηση ζωής και αξιοπιστίας εξαρτημάτων
CLEAR: Components Life Evaluation And Reliability; Components Life Evaluation And Reliability
Εκτίμηση ποιότητας δεδομένων
Data Quality Assessment; DQA: Data Quality Assessment
Καλύτερη διαθέσιμη εκτίμηση θέσης
BAPE: Best Available Position Estimate; Best Available Position Estimate
με εκτίμηση
yours faithfully; yours sincerely

Παράδειγμα με ποινές "εκτίμηση", μεταφραστική μνήμη

add example
el Η επιλογή των διαδικασιών επαφίεται στην κρίση των ελεγκτών του, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων είτε ουσιωδών ανακριβειών στους λογαριασμούς είτε παράνομων ή παράτυπων πράξεων, οφειλόμενων σε απάτη ή σφάλμα
en The procedures selected depend on its audit judgement including the assessment of the risks of material misstatement of the accounts or of illegal or irregular transactions, whether due to fraud or error
el Συνολικός κίνδυνος και εκτίμηση οφέλους
en Overall risk and benefit assessment
el διαπιστώνει, ότι η OLAF κατά την εν λόγω περίοδο αναφοράς κατέγραψε ‧ νέες περιπτώσεις και ο οικονομικός αντίκτυπος όλων των περιπτώσεων, οι οποίες στις ‧ Δεκεμβρίου ‧ αποτελούσαν αντικείμενο διεξαγόμενων ερευνών, ανέρχεται σε πρώτη εκτίμηση στα ‧ εκατομμύρια ευρώ· συνολικά στο τέλος της περιόδου αναφοράς ‧ περιπτώσεις τελούσαν υπό εξέταση, σε ‧ περιπτώσεις άρχισαν έρευνες και σε ‧ περιπτώσεις κρίθηκε αναγκαίο να ληφθούν επακόλουθα μέτρα·
en Notes that OLAF registered ‧ new cases in the reporting period and that the financial impact of all cases still under investigation on ‧ December ‧ is put at EUR ‧,‧ billion; a total of ‧ cases were still being assessed at the end of the reporting period, investigations had been initiated in ‧ cases, and follow-up measures were necessary in ‧ cases
el Στην αξιολόγησή της, η PWC κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, δεδομένων των σημαντικών μεθοδολογικών διαφορών, θα ήταν πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί λεπτομερής αντιπαραβολή των τριών εκτιμήσεων και, ακόμα σημαντικότερο, μια τέτοια σύγκριση δεν θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη
en In their assessment PWC concluded that given the large methodological differences, a detailed comparison between the three assessments would be both a complex task to assemble and, more importantly, of little relevance
el ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
en ASSESSMENT OF THE MEASURE
el Οι διατάξεις σχετικά με την εκτίμηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση, όπως διευκρινίζονται στον παρόντα κανονισμό, εφαρμόζονται πλήρως στο άρθρο ‧ παράγραφος ‧ στοιχείο ε), συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για τους όρους χορήγησης της κοινοτικής ενίσχυσης, τον οικονομικό έλεγχο και τη μείωση, αναστολή και ακύρωση της συνδρομής
en The provisions applying to appraisal, monitoring and evaluation as specified in this Regulation shall apply in full to Article ‧ (e), including the provisions on conditions for Community aid, on financial control and the reduction, suspension and cancellation of aid
el Τα πρόσφατα μέτρα καταστολής ειρηνικών διαδηλωτών, οι οποίοι ασκούσαν το δικαίωμά τους του συνέρχεσθαι, καταδικάστηκαν για άλλη μια φορά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. " ελάχιστη εκτίμηση που έχει το Κρατικό Συμβούλιο Ειρήνης και Ανάπτυξης (SPDC) για τον λαό του έγινε ακόμα πιο αισθητή με την πρόσφατη επιβολή μιας αύξησης στην τιμή των καυσίμων της τάξης του 500%.
en The recent crackdown on peaceful protesters, who were demonstrating their right to associate, has merited yet another condemnation by the European Parliament. The scant regard the ruling State Peace and Development Council (SPDC) has for its own people has become all the more evident with their recent imposition of a fuel price increase of 500%.
el εκτιμώντας ότι οι αναφορές συνιστούν εργαλείο για την εκτίμηση του αντικτύπου των ευρωπαϊκών νόμων και πολιτικών στα άτομα και για την επισήμανση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αμφισημιών και περιστατικών πλημμελούς εφαρμογής εκείνων των νόμων και πολιτικών που έχουν άμεσες επιπτώσεις στους ίδιους τους στόχους τους
en whereas petitions represent a tool for assessing the impact of European laws and policies on individuals and alerting the European Parliament as to the ambiguities and misapplications of those laws and policies which have a direct impact on their very goals
el Έντυπο ‧β XX‧.TRE Περιεχόμενο του φακέλου πληροφοριών σχετικά με τα δένδρα που πρέπει να χρησιμοποιείται σχετικά με την εκτίμηση της κατάστασης των στεφανών (βλέπε παράρτημα
en Form ‧b XX‧.TRE Contents of file with the information on tree level to be used with the crown assessment (see Annex III
el Πρέπει να υπάρξει δημόσια εκδήλωση του σεβασμού και της συλλογικής εκτίμησης για τις εταιρείες που απασχολούν άτομα με αναπηρία.
en There should be public expression of respect and community appreciation for companies that employ disabled people.
el Με εκτίμηση Σερίφης Jim Hickory
en Respectfully Sheriff Jim Hickory
el Εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων από κτηνιατρικά φάρμακα τα οποία περιέχουν ή αποτελούνται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς
en Environmental risk assessment of veterinary medicinal products not containing or consisting of genetically modified organisms
el Δεν αντικατοπτρίζουν τις λεπτομερείς και τεκμηριωμένες εκτιμήσεις τις οποίες ψήφισε η επιτροπή.
en They do not reflect the detailed and factual assessments that the committee has voted on.
el Η πίστωση αυτή καλύπτει επίσης την αναγκαία στατιστική πληροφόρηση, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής ή των άλλων κοινοτικών θεσμικών οργάνων, για την αξιολόγηση, την καταγραφή και εκτίμηση των κοινοτικών δαπανών
en It is also intended to cover the provision of the necessary statistical information, at the request of the Commission or of the other Community institutions, for the assessment, monitoring and evaluation of Community expenditure
el Το 1992 το Συμβούλιο σε μία σύσταση σχετικά με την κοινωνική προστασία υπογράμμισε τους κοινούς στόχους που κατά την εκτίμησή του θα έπρεπε να είναι καθοριστικοί κατά τη μεταρρύθμιση των εθνικών συστημάτων.
en In 1992 the Council outlined in a recommendation on social protection what it saw as the common objectives which would determine the reform of these national systems.
el Σε τέτοιες περιπτώσεις, κατά την εκτίμηση του κοινοτικού συμφέροντος των μέτρων συνεκτιμάται ιδίως το συμφέρον της περιφέρειας
en In such cases, when evaluating the Community interest of the measures, special account shall be taken of the interest of the region
el Η διαδικασία εκτίμησης της επικινδυνότητας είναι η συνολική επαναλαμβανόμενη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει
en The risk assessment process is the overall iterative process that comprises
el Επιστρέφει την εκτίμηση της τυπικής απόκλισης ενός πληθυσμού βασισμένης σε ολόκληρο το πληθυσμό χρησιμοποιώντας όλες τις αριθμητικές τιμές μιας στήλης μιας καθορισμένης βάσης δεδομένων που καθορίζεται από μια σειρά συνθηκών
en Returns the standard deviation of a population based on the entire population using all numeric values in a column of a database specified by a set of conditions
el Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, οφείλει να μεριμνά περισσότερο για αυστηρή εφαρμογή των προβλεπόμενων μηχανισμών προκειμένου οι εν λόγω οργανισμοί να της παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκτίμηση της νομιμότητας και κανονικότητας των υποκειμένων πράξεων
en In all these cases, it should ensure a more rigorous application of the existing mechanisms in order to ensure that these bodies provide it with the requisite information to assess the legality and regularity of the underlying transactions
el ορισμένα προγράμματα παρουσιάζουν εκτίμηση της διασυνοριακής συνεργασίας, καθώς και τα οφέλη που μπορεί να αποφέρει σε συγκεκριμένους τομείς όπως η αγορά εργασίας, οι μεταφορές και οι επικοινωνίες, οι επιστήμες και η υγεία (ΠΚΠ Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein και ΠΚΠ Περιφέρεια Ems-Dollart
en some programmes include an assessment of cross-border cooperation and of the advantages which this can bring in specific sectors, such as the labour market, transport and communications, science and health (Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein and Ems-Dollart Region
el Θέλω επίσης να εκφράσω τη βαθιά εκτίμησή μου για τα επιτεύγματα της γαλλικής Προεδρίας, του προέδρου Σαρκοζί, καθώς και της καγκελαρίου Μέρκελ και του πρωθυπουργού Μπερλουσκόνι, σε σχέση με αυτήν την κρίση.
en I should also like to express great appreciation for what has been done by the French Presidency, by President Sarkozy, as well as by Chancellor Merkel and Prime Minister Berlusconi, in this crisis.
el Σε μια πολυεθνική, διπλή-τυφλή, συγκριτική μελέτη σχιζοφρένειας, σχιζοσυναισθηματικών και συναφών διαταραχών, η οποία περιελάμβανε ‧. ‧ ασθενείς με ποικίλου βαθμού συνοδά καταθλιπτικά συμπτώματα (μέση βαθμολογία κατά την εισαγωγή στην μελέτη ‧, ‧ στην Κλίμακα Montgomery-Asberg Depression Rating Scale), μία προοπτική δευτερογενής ανάλυση της μεταβολής της συναισθηματικής βαθμολογίας από την αρχική εκτίμηση ως το καταληκτικό της σημείο έδειξε στατιστικά σημαντική υπεροχή (p=‧, ‧) στους ασθενείς που έλαβαν ολανζαπίνη (-‧, ‧) συγκριτικά με αυτούς που έλαβαν αλοπεριδόλη
en In a multinational, double-blind, comparative study of schizophrenia, schizoaffective, and related disorders which included ‧ patients with varying degrees of associated depressive symptoms (baseline mean of ‧ on the Montgomery-Asberg Depression Rating Scale), a prospective secondary analysis of baseline to endpoint mood score change demonstrated a statistically significant improvement (p=‧) favouring olanzapine (-‧) versus haloperidol
el λόγω παραβιάσεως του κοινοτικού δικαίου και αλλοιώσεως των πραγματικών περιστατικών και των αποδείξεων όσον αφορά την εκτίμηση του παρανόμου των ρητρών της συμβάσεως εφοδιασμού μεταξύ της Dalmine και της British Steel·
en infringement of Community law and distortion of the facts and of the evidence in so far as the terms of the supply contract between Dalmine and British Steel were found to be unlawful
el Αυτό αποτελεί διόρθωση μιας κατάστασης στην οποία η αφθονία ρευστότητας είχε οδηγήσει σε έναν βαθμό χαλάρωσης της εκτίμησης των κινδύνων.
en This is correcting a situation in which the abundance of liquidity had led to a degree of relaxation of risk assessment.
el ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ
en EXPOSURE ASSESSMENT
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 17569 φράσεις που ταιριάζουν φράση εκτίμηση.Βρέθηκαν σε 2,587 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.