Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

 • approximation   
  (Noun  ) (noun   )
   
  imprecise solution
   
  imprecise solution
 • esteem     
  (verb, noun   )
   
  favourable regard
 • estimate           
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  (construction and business) a document specifying how much a job will probably cost
   
  (construction and business) a document specifying how much a job will probably cost
 • evaluation   
  (noun, adjv   )
   
  An assessment or a summary of a particular situation.
 • appraisal   
  (noun   )
 • appraise   
  (verb   )
 • appraisement   
  (noun   )
 • appreciation   
  (noun   )
 • assessment   
  (noun   )
 • estimation   
  (noun   )
 • rating   
  (noun   )
 • respect       
  (verb, noun   )
 • valuation   
  (noun   )

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Αγγλικά. (10)

αποτίμηση (οικονομική εκτίμηση) πόρουresource appraisal
εκτίμηση από κάτω προς τα πάνωbottom-up estimating
εκτίμηση δασικών πόρωνforest resource assessment
εκτίμηση κινδύνου (κινδύνων)risk assessment
εκτίμηση ολοκλήρωσηςestimate at completion
εκτίμηση της ζημίας (βλάβης)damage assessment
εκτίμηση του περιβαλλοντικού κινδύνουenvironmental risk assessment
εξουσία εκτίμησηςpower of assessment
τρέφω εκτίμησηesteem
χονδρική εκτίμηση τάξης μεγέθουςrough order-of-magnitude estimate

Παράδειγμα με ποινές "εκτίμηση", μεταφραστική μνήμη

add example
εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με τα πρώτα πορίσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του εγχειριδίου των Ηνωμένων Εθνών για τα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα (ΜΚΙ), η οικονομική συμβολή των τελευταίων ανέρχεται κατά μέσο όρο σε ‧ % του ΑΕΠ και ότι, ακόμα και σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις, η εθελοντική δραστηριότητα καλύπτει περισσότερο από ένα τέταρτο αυτού του ποσοστούwhereas the initial findings upon implementation of the UN Handbook on Non-Profit Institutions (NPIs) are that the economic contribution of NPIs is on average ‧ % of GDP and that, even conservatively estimated, volunteer time accounts for more than one quarter of this figure
Οι εκτιμήσεις απόδοσης συνίστανται σε μία απόλυτη και μία σχετική εκτίμηση απόδοσηςThe yield estimates consist of an absolute and a relative yield estimate
Σύμφωνα με την εκτίμηση της Επιτροπής οι εξαιρετικά μεγάλες σημερινές διαφορές των εθνικών νομοθεσιών δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση δημόσιων προσφορών εξαγοράς σε πλαίσιο ιακονοποιητικής νομικής ασφάλειας και μία ελαφρά εναρμόνιση -παρ' όλο που η Επιτροπή θα προτιμούσε μία πραγματική πιο δεσμευτική οδηγία- θα επιτρέψει σε κάθε περίπτωση τη δημιουργία μιας κάποιας νομιμότητας μεταξύ των διαφόρων παραγόντων της χρηματαγοράς.So the Commission feels the current extreme diversity of national legislation does not permit takeover bid operations to be carried out in a context where rights are satisfactorily protected, and a mild harmonization - even if the Commission would have initially preferred a genuine directive which would be more binding - would at least allow some fairness to be introduced between the various players in the stock markets.
εκφράζει την ικανοποίησή του για την εκτίμηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η διαχείριση του προγράμματος MEDA από την Επιτροπή έχει βελτιωθεί σαφώς· προτρέπει την Επιτροπή να βελτιώσει περαιτέρω την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά του και να διασφαλίσει την ομαλή μετάβαση προς τα νέα χρηματοδοτικά μέσα· επαναλαμβάνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να τηρεί ενήμερο το Κοινοβούλιο όσον αφορά την υλοποίηση των στόχων που τίθενται στα έγγραφα στρατηγικής και στα ενδεικτικά προγράμματα στο πλαίσιο των νέων μέσων·Is pleased with the Court's assessment that considerable improvements have been made by the Commission in relation to management of the MEDA programme; urges the Commission to further enhance its effectiveness and efficiency and to ensure a smooth transition to the new financial instruments; insists that the Commission should keep Parliament informed about the translation into practice of objectives set out in the strategy papers and indicative programmes under the new instruments
Και θέλω να θυμίσω ότι η οδηγία 60/2007 προβλέπει ότι μέχρι και το 2011 τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν προβεί σε προκαταρκτική εκτίμηση των κινδύνων πλημμυρών για τις λεκάνες απορροής και τις αντίστοιχες παράκτιες περιοχές της επικράτειάς τους.I would also remind the House that Directive 2007/60/EC requires the Member States to carry out a preliminary flood risk assessment for each basin and corresponding coastal regions in their territory by 2011.
Οι τριμηνιαίες εκθέσεις θα πρέπει να περιέχουν σύντομες πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της μεταβίβασης των μεμονωμένων καθηκόντων από την Υπηρεσία στις μεμονωμένες αντιπροσωπείες, καθώς και μια εκτίμηση της συνεργασίας τους κατά τη διάρκεια του τριμήνου.The quarterly reports would need to include brief information on the progress of the devolution of individual duties from the Agency to the individual delegations, as well as an assessment of their cooperation in the quarterly period.
Εφόσον χρησιμοποιείται η μέθοδος της εκτίμησης, η έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει εκτενή τεκμηρίωση του υπολογισμούWhen using the estimation method, the report shall include a comprehensive documentation of the calculation
στην εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής του άυλου περιουσιακού στοιχείου·the assessment of an intangible asset's useful life
Η πρόταση στην έκθεση Kestelijn-Sierens ότι η Επιτροπή πρέπει να περιλάβει μια εκτίμηση των επιπτώσεων για το φύλο στις νομοθετικές της προτάσεις, είναι επίσης ανέφικτη.The proposal in the Kestelijn-Sierens report that the Commission should include a gender-impact assessment in its proposals for legislation is equally impractical.
Εφαρμογή του ψηφισθέντος από τη Συνέλευση νόμου σχετικά με την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεωνImplement the law on environmental impact assessment adopted by the Assembly
ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση απειλών οφειλόμενων στο σύνολο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που έχουν αντίκτυπο στο θαλάσσιο περιβάλλον, και προσεκτική εκτίμηση του αντικτύπου τους στο θαλάσσιο περιβάλλον καθώς και της αμοιβαίας επιρροής και εξάρτησής τους από αυτό τον αντίκτυποan integrated approach to address threats caused by all human activities affecting the marine environment and a careful assessment of their impact on this environment and the mutual influence and dependency of such impacts
Το αναφέρω αυτό επειδή, αν και το κόστος φαίνεται αρκετά μεγάλο, υπάρχουν μόνο εκτιμήσεις, καθώς δεν υπάρχει προηγούμενο παροπλισμού ενός πυρηνικού εργοστασίου στη Βουλγαρία τέτοιου μεγέθους.I am mentioning this point because, although the costs seem large enough, they are only estimates as there has been no precedent on the scale of decommissioning a nuclear power plant in Bulgaria.
Η εκτίμηση των παρεπόμενων περιορισμών περιορίζεται στο κατά πόσον, στο συγκεκριμένο πλαίσιο της κύριας μη περιοριστικής συναλλαγής ή δραστηριότητας, είναι αναγκαίος ένας συγκεκριμένος περιορισμός για την πραγματοποίηση αυτής της συναλλαγής ή δραστηριότητας και είναι ανάλογος με αυτήνThe assessment of ancillary restraints is limited to determining whether, in the specific context of the main non-restrictive transaction or activity, a particular restriction is necessary for the implementation of that transaction or activity and proportionate to it
" πρόταση ψηφίσματος είναι ισορροπημένη και δίκαιη όσον αφορά την αξιολόγηση και την εκτίμησή της.The motion for a resolution is balanced and fair in its assessment and evaluation.
Για να διατηρηθεί και να βελτιωθεί το επίπεδο ασφάλειας των δυτικού και ρωσικού τύπου πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής πρέπει να διευρυνθούν και να επικυρωθούν προηγμένες και τελειοποιημένες μέθοδοι εκτίμησης της ασφάλειας και τα αντίστοιχα αναλυτικά εργαλείαTo maintain and improve the safety level of both western and Russian type of nuclear power plants advanced and refined safety assessment methodologies and corresponding analytical tools have to be extended and validated
Τα κράτη μέλη πρέπει να παρακολουθούν τη συμμόρφωση προς τους κανόνες ασφαλείας και να συγκροτούν συγκεκριμένη αρμόδια αρχή για όλους τους λιμένες τους, να εγκρίνουν όλες τις εκτιμήσεις και σχέδια ασφαλείας για τους λιμένες τους, να καθορίζουν και να γνωστοποιούν, κατά περίπτωση, επίπεδα ασφαλείας, και να διασφαλίζουν ότι τα μέτρα γνωστοποιούνται, εφαρμόζονται και συντονίζονται καλώςMember States should monitor the compliance with security rules and clearly establish a responsible authority for all their ports, approve all security assessments and plans for their ports, set and communicate as appropriate security levels and ensure that measures are well communicated, implemented and coordinated
Εκτίμηση της συμμόρφωσης των γεωργοδιατροφικών μονάδων με τις απαιτήσεις της ΕΕ και εκπόνηση προγράμματος για τον εκσυγχρονισμό τουςAssess the compliance of agri-food establishments with EU requirements and prepare a programme for upgrading those establishments
Εκφράζω λοιπόν την εκτίμησή μου προς την Επίτροπο.The Commissioner deserves our appreciation.
Η εκτίμηση της βιοδιαθεσιμότητας πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση που απαιτείται, π.χ. όταν η θεραπευτική δόση προσεγγίζει την τοξική δόση ή όταν προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει την ύπαρξη ανωμαλιών, που μπορεί να συσχετίζονται με φαρμακοδυναμικές ιδιότητες, όπως π.χ. μεταβαλλόμενη απορρόφησηThe assessment of bioavailability must be undertaken in all cases where it is necessary, e.g. where the therapeutic dose is near the toxic dose or where the previous tests have revealed anomalies which may be related to pharmacodynamic properties, such as variable absorption
Θα ήθελα να εκμεταλλευθώ την ευκαιρία που μου προσφέρεται και να διαβιβάσω την εκτίμησή του προς την κ. Lalumiθre η οποία, ως συντονιστής των δραστηριοτήτων του διεθνούς παρατηρητηρίου του ΟΑΣΕ, κατόρθωσε να εκτελέσει την αποστολή της με ιδιαίτερη επιτυχία, παρά τις συχνά αντίξοες συνθήκες.I should like to take the opportunity to address a special word of appreciation to Mrs Lalumière, who was able to carry out her task as OSCE coordinator of the international monitoring activities so successfully, in what were often difficult conditions.
Γι’αυτόν τον λόγο βασίζεται όχι μόνο στα στοιχεία που διαβιβάσθηκαν από τα κράτη μέλη, αλλά κάνει χρήση και άλλων συγκεκριμένων στοιχείων που βρίσκονται στη διάθεσή της και έχει διακόψει αλιευτικές δραστηριότητες όταν οι εκτιμήσεις έδειχναν ότι τα αποθέματα είχαν εξαντληθείFor that reason the Commission relies not only on the data transmitted by the Member States, but also makes use of other relevant data in its possession and has closed fisheries where its own estimations showed that the stock was exhausted
Επίσης, ο έλεγχος του Συνεδρίου περιλαμβάνει αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που ακολουθούνται και του εύλογου των λογιστικών εκτιμήσεων της διοίκησης, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των λογαριασμώνThe Court’s audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and, the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the accounts
Υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις για να προχωρήσουν αυτά τα προγράμματα και η εκτίμησή μου είναι ότι κατά την περίοδο 2000-2006 θα πρέπει στον χώρο της κατάρτισης να προσανατολιστούν στα συγκεκριμένα σημεία που ανέφερα.The funding is available for these programmes and my opinion is that, during the 2000-2006 period, training programmes must be geared towards the specific points I have mentioned.
Τέλος, ζητήσατε επίσης εκτίμηση των επιπτώσεων της ACTA.Finally, you also asked about an impact assessment on ACTA.
Χαίρουν μεγάλης εκτίμησης μεταξύ των ευρωπαίων καταναλωτών χάρη στο γόητρό τους.This is why misleading business directories cause harm to the people who use them.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 17569 φράσεις που ταιριάζουν φράση εκτίμηση.Βρέθηκαν σε 4,182 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.