Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

 • approximation   
  (Noun  ) (noun   )
   
  imprecise solution
   
  imprecise solution
 • esteem     
  (verb, noun   )
   
  favourable regard
 • estimate           
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  (construction and business) a document specifying how much a job will probably cost
   
  (construction and business) a document specifying how much a job will probably cost
 • evaluation   
  (noun, adjv   )
   
  An assessment or a summary of a particular situation.
 • estimation   
  (noun   )
 • appraisal   
  (noun   )
 • appraise   
  (verb   )
 • appraisement   
  (noun   )
 • appreciation   
  (noun   )
 • assessment   
  (noun   )
 • rating   
  (noun   )
 • respect       
  (verb, noun   )
 • valuation   
  (noun   )

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Αγγλικά. (17)

Εκτίμηση ζωής και αξιοπιστίας εξαρτημάτων
CLEAR: Components Life Evaluation And Reliability; Components Life Evaluation And Reliability
Εκτίμηση ποιότητας δεδομένων
Data Quality Assessment; DQA: Data Quality Assessment
Καλύτερη διαθέσιμη εκτίμηση θέσης
BAPE: Best Available Position Estimate; Best Available Position Estimate

Παράδειγμα με ποινές "εκτίμηση", μεταφραστική μνήμη

add example
el Κατάλογος ζωνών σε σχέση με τις υπερβάσεις των ορίων εκτίμησης και τη συμπληρωματική εκτίμηση για τα ΑΣ
en List of zones in relation to assessment threshold exceedences and supplementary assessment for PM
el Συμβάλλει στη διαδικασία επεξεργασίας, εκτίμησης και επανεξέτασης των στόχων για τις δυνατότητες κατά τρόπον ώστε τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες, να διασφαλίζουν τη συνοχή με τη διαδικασία αμυντικού σχεδιασμού (ΔΑΣ) του ΝΑΤΟ και με τη διαδικασία σχεδιασμού και εξέτασης (ΔΣΕ) της σύμπραξης για την ειρήνη (ΣΕιρ.) σύμφωνα με τις συμφωνημένες διαδικασίες
en It contributes to the process of elaboration, assessment and review of the capability goals, taking into account the need, for those Member States concerned, to ensure consistency with NATO's DPP and the PARP of the PfP in accordance with agreed procedures
el Εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία με σκοπό μέτρα προσαρμογής
en Assessing the impact of climate change on agriculture in view of adaptation measures
el Η εξέταση του ενδεχομένου αυτού πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά του κοινοτικού δικαίου, τις ιδιάζουσες δυσχέρειες που παρουσιάζει η ερμηνεία του και τον κίνδυνο αποκλίσεων της νομολογίας στο εσωτερικό της Κοινότητας συναφώς, η ύπαρξη της προαναφερθείσας δεσμευτικής δασμολογικής πληροφορίας πρέπει να καθιστά το δικαστήριο αυτό ιδιαιτέρως προσεκτικό κατά την εκτίμηση της ενδεχόμενης απουσίας οποιασδήποτε εύλογης αμφιβολίας ως προς την ορθή εφαρμογή της Συνδυασμένης Ονοματολογίας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) ‧/‧ του Συμβουλίου, της ‧ης Ιουλίου ‧, για τη Δασμολογική και Στατιστική Ονοματολογία και το Κοινό Δασμολόγιο, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) ‧/‧ της Επιτροπής, της ‧ης Οκτωβρίου ‧, λαμβανομένων, μεταξύ άλλων, υπόψη των τριών προπαρατεθέντων στοιχείων εκτιμήσεως
en The existence of such a possibility must be assessed in the light of the specific characteristics of Community law, the particular difficulties to which its interpretation gives rise and the risk of divergences in judicial decisions within the Community; the existence of the abovementioned binding tariff information must cause that court or tribunal to take particular care in its assessment of whether there is no reasonable doubt as to the correct application of the combined nomenclature in Annex I to Council Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff, as amended by Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧, taking account, in particular, of the three criteria mentioned above
el επισημαίνει ότι, από τον Ιούνιο του ‧, χορηγήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο παρέκκλιση από τους κανόνες για τον ΦΠΑ η οποία επιτρέπει την αντιστροφή της επιβάρυνσης για τον ΦΠΑ επί των κινητών τηλεφώνων και των μικροκυκλωμάτων υπολογιστή· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει την εκτίμησή της σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εν λόγω μέτρου, που έχει προγραμματιστεί για το ‧, και στο Κοινοβούλιο·
en Notes that, as of June ‧, the United Kingdom has been granted a derogation from the VAT rules allowing the application of a reverse charge for VAT on mobile telephones and computer chips; invites the Commission to present its evaluation of the effectiveness of this measure, which is scheduled for ‧, also to Parliament
el Σημαντικό στοιχείο είναι η αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αντικτύπου, η οποία περιλαμβάνει εκτίμηση των επιπτώσεων και δημόσιες ακροάσεις
en An important element is the environmental impact assessment, which includes impact assessments and public consultations
el Με εξαιρετική εκτίμηση
en Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration
el για τη SYSTRAN SA, σε ‧ ευρώ, κατά προσωρινή εκτίμηση, για αποκατάσταση της υλικής ζημίας και σε ‧ για ικανοποίηση της ηθικής βλάβης·
en for SYSTRAN SA, EUR ‧ subject to addition, and EUR ‧ for non-material damage
el Εκτίμηση και εξακρίβωση: Με την αίτηση υποβάλλεται περιγραφή της συσκευασίας του προϊόντος συνοδευόμενη από δήλωση συμμόρφωσης με τα παρόντα κριτήρια
en Assessment and verification: A description of the product packaging shall be provided on application, together with a corresponding declaration of compliance with these criteria
el Συμμερίζομαι την εκτίμηση που τρέφει για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις τοπικού χαρακτήρα πρωτοβουλίες για τη δημιουργία απασχόλησης, οι οποίες, κατά τη γνώμη μας, δεν έτυχαν έως τώρα της ανάλογης εκτίμησης και ανάπτυξης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση.
en I share his appreciation of the Commission's communication on local employment initiatives which, in our view, have been and still are far too much of an underdeveloped and even undervalued part of a European strategy on jobs.
el Πρώτον, ο Γενικός Γραμματέας της Επιτροπής υπέπεσε σε πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως και παρέβη το άρθρο ‧, παράγραφος ‧, δεύτερη περίπτωση, του κανονισμού (ΕΚ) ‧/‧ κατά την ερμηνεία της εξαιρέσεως που αφορά την προστασία της παροχής νομικών συμβουλών σε σχέση με ορισμένα από τα έγγραφα στα οποία ζητήθηκε πρόσβαση
en Firstly, the Secretary-General of the Commission committed a manifest error of assessment and infringed Article ‧, second indent, of the Regulation (EC) No ‧/‧ in interpreting the exception relating to the protection of legal advice with regards to several of the requested documents
el Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τους μορφότυπους που καθορίζονται στα έντυπα ‧ και ‧ του κεφαλαίου ‧ για τη διαβίβαση των αποτελεσμάτων της εκτίμησης της παρεδαφιαίας βλάστησης στην Επιτροπή
en Member States shall use the formats established by forms ‧ and ‧ set out in Chapter ‧ for the transmission to the Commission of the results of the ground vegetation assessment
el Οι επιπτώσεις αρκετών τροπολογιών που κατέθεσαν οι αξιότιμοι βουλευτές σήμερα και κατά το παρελθόν για την προσθήκη επιπλέον απαιτήσεων επισήμανσης δεν έχουν υποβληθεί σε εκτίμηση.
en The impact of several amendments tabled by honourable Members today and in the past to add extra labelling requirements has not been subject to any assessment.
el την ύπαρξη, εν προκειμένω, πρόδηλης πλάνης εκτιμήσεως·
en manifest error of assessment in the present case
el Κατάλογος ζωνών σε σχέση με τις υπερβάσεις των ορίων εκτίμησης και τη συμπληρωματική εκτίμηση για το βενζόλιο
en List of zones in relation to assessment threshold exceedences and supplementary assessment for benzene
el Σύμφωνα με την αξιολόγηση, η συμφωνία παρείχε στην Ένωση των Κομορών 2,7 εκατ. ευρώ μεταξύ 2005 και 2009. " συμφωνία αναφέρει ότι το 60% των χρημάτων πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη της τοπικής αλιείας και για τη διενέργεια ελέγχων και επιστημονικών εκτιμήσεων σχετικά με τα αλιευτικά αποθέματα.
en According to the assessment, the agreement provided the Union of the Comoros with EUR 2.7 million between 2005 and 2009. The agreement states that 60% of the money is to be used to support the local fishery sector and for controls and scientific estimates of fish stocks.
el Υπόθεση T-‧/‧: Απόφαση του Πρωτοδικείου της ‧ης Μαρτίου ‧- Anheuser-Busch κατά ΓΕΕΑ- Budějovický Budvar (BUDWEISER) [Κοινοτικό σήμα- Διαδικασία ανακοπής- Αίτηση καταχωρίσεως του λεκτικού κοινοτικού σήματος BUDWEISER- Προγενέστερα εικονιστικά και λεκτικά διεθνή σήματα BUDWEISER και Budweiser Budvar- Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου- Άρθρο ‧, παράγραφος ‧, στοιχεία α' και β', του κανονισμού (ΕΚ) ‧/‧- Ουσιαστική χρήση του προγενέστερου σήματος- Άρθρο ‧, παράγραφοι ‧ και ‧, του κανονισμού ‧/‧- Προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας- Αιτιολογία- Άρθρο ‧ του κανονισμού ‧/‧- Εκπρόθεσμη προσκόμιση των εγγράφων- Εξουσία εκτιμήσεως που παρέχει το άρθρο ‧, παράγραφος ‧, του κανονισμού ‧/‧]
en Case T-‧/‧: Judgment of the Court of First Instance of ‧ March ‧- Anheuser-Busch v OHIM- Budějovický Budvar (BUDWEISER) (Community trade mark- Opposition proceedings- Application for Community word mark BUDWEISER- Earlier international word and figurative marks BUDWEISER and Budweiser Budvar- Relative grounds for refusal- Article ‧(a) and (b) of Regulation (EC) No ‧/‧- Genuine use of the earlier trade mark- Article ‧ and of Regulation No ‧/‧- Infringement of rights of defence- Statement of reasons- Article ‧ of Regulation No ‧/‧- Late submission of documents- Discretion granted by Article ‧ of Regulation No
el όταν ένα ίδρυμα υπόκειται σε κίνδυνο γεγονότος που δεν αντικατοπτρίζεται στη μέτρησή του για τη δυνητική ζημία (VaR) επειδή βρίσκεται εκτός της ‧ήμερης περιόδου συμμετοχής και του διαστήματος εμπιστοσύνης ‧ % (δηλαδή εάν πρόκειται για σοβαρά γεγονότα μικρής όμως πιθανότητας), το ίδρυμα εξασφαλίζει ότι η επίπτωση τέτοιων γεγονότων λαμβάνεται υπόψη στην εσωτερική εκτίμηση της κεφαλαιακής απαίτησης· και
en where an institution is subject to event risk that is not reflected in its value-at-risk measure, because it is beyond the ‧-day holding period and ‧ percent confidence interval (low probability and high severity events), the institution shall ensure that the impact of such events is factored in to its internal capital assessment; and
el Περιθώριο ανοχής κατά την εκτίμηση των ποσοτήτων που αναφέρονται στο ημερολόγιο
en Margin of tolerance in the estimation of quantities reported in the logbook
el ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ, ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (NO‧) ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (NOX), ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ (ΑΣ‧ ΚΑΙ ΑΣ‧,‧), ΜΟΛΥΒΔΟΥ, ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΑΕΡΑ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ Ή ΟΙΚΙΣΜΟΥ
en DETERMINATION OF REQUIREMENTS FOR ASSESSMENT OF CONCENTRATIONS OF SULPHUR DIOXIDE, NITROGEN DIOXIDE AND OXIDES OF NITROGEN, PARTICULATE MATTER (PM‧ and PM‧,‧), LEAD, CARBON MONONXIDE AND BENZENE IN AMBIENT AIR WITHIN A ZONE OR AGGLOMERATION
el Ευελπιστώ πραγματικά ότι οι προτάσεις μου θα εγκριθούν από τους συναδέλφους και θα λάβουν την πλήρη και έγκυρη στήριξη του Επιτρόπου Barnier, για τον οποίο θα ήθελα να επαναλάβω ότι έχει την πλήρη εκτίμησή μου.
en I really do hope that my suggestions will be endorsed by my fellow Members and will receive the full, authoritative support of Commissioner Barnier, for whom I wish to reiterate my high regard.
el Επισημάνθηκαν πολλές εναλλακτικές επιλογές χρέωσης και τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση. " διαβούλευση θα λήξει στις 31 Ιανουαρίου 2007 και θα διεξαχθεί μια διάσκεψη υψηλού επιπέδου τον Ιανουάριο του 2008 προκειμένου να παρουσιάσουμε το εγχειρίδιο και τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης, που θα εισφέρουν προστιθέμενη αξία στη συνεχιζόμενη εκτίμηση επιπτώσεων.
en Many charging options have been identified and submitted for public consultation. The consultation will come to an end on 31 January 2007 and a high-level conference will be held in January 2008 to present the handbook and the results of the public consultation which will add to the ongoing impact assessment.
el Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στα στατιστικά στοιχεία κατά τις εισαγωγές για προηγούμενη αντιπροσωπευτική περίοδο που παρέχει η τελωνειακή ένωση, ανά δασμολογική κλάση, κατ
en This assessment shall be based on import statistics for a previous representative period to be supplied by the customs union, on a tariff-line basis and in values and quantities, broken down by WTO country of origin
el ζητεί από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν πλήρως υπόψη τις συστάσεις της Επιτροπής Επαφών των Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Δεκεμβρίου ‧, οι οποίες περιλαμβάνουν προτάσεις σχετικά με το πώς μπορούν τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις εκτιμήσεις τους και σχετικά με τον τρόπο για τη δημιουργία ενιαίου μοντέλου εκτίμησης της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ·
en Requests the Council, the Commission and the Member States to fully take into account the recommendations of the Contact Committee of the Supreme Audit Institutions of the European Union of December ‧, which include proposals as to how Member States could improve their estimates and how a single model for the estimation of VAT fraud could be established
el Πρόβλεψη αποτελεσμάτων χρήσεως για τα επόμενα πέντε έτη, με εκτίμηση για την απόδοση του κεφαλαίου και ανάλυση ευαισθησίας βάσει διαφόρων σεναρίων
en Projected profit and loss accounts for the next five years with estimated return on capital and sensitivity study based on several scenarios
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 17569 φράσεις που ταιριάζουν φράση εκτίμηση.Βρέθηκαν σε 3,765 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.