Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • self-employed   
    (adjv   )

Παράδειγμα με ποινές "ελεύθερος επαγγελματίας", μεταφραστική μνήμη

add example
el Ιδίως στο θέμα της εργασίας στην οικογένεια, σε συνδυασμό με την επαγγελματική ζωή, δεν θέλουμε να καλύπτονται μόνον οι εργαζόμενες, αλλά και οι άνεργες και όσες αποφασίζουν να έχουν μοναδική απασχόληση το σπίτι τους, καθώς και οι ελεύθερες επαγγελματίες ή οι αυτοαπασχολούμενες σε οικογενειακές επιχειρήσεις.
en As far as work in the family combined with professional life is concerned, we do not want just working women to be covered. Cover should extend to the unemployed, those who decide to be involved solely with their households, those in the liberal professions and those who are self-employed in family businesses.
el Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να ζητήσω από τη Σοσιαλιστική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την Ομάδα των Πρασίνων/ Ελεύθερης Ευρωπαϊκής Συμμαχίας να εξετάσουν τα σχόλια που ακούστηκαν και να κατανοήσουν ότι σε ό,τι αφορά την Επιτροπή η οδική ασφάλεια είναι και θα είναι προτεραιότητα, αλλά ότι το υπό συζήτηση νομοθέτημα δεν καλύπτει αυτόν τον τομέα, αλλά στοχεύει στην καλύτερη ρύθμιση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων στις οδικές μεταφορές πάνω απ' όλα και στην ένταξη των "ψευδο-αυτοαπασχολούμενων" στους "απασχολούμενους", επειδή στην πραγματικότητα δεν είναι ανεξάρτητοι επαγγελματίες, αλλά καθεαυτό απασχολούμενοι.
en That is why I would ask the Socialist Group in the European Parliament and the Group of the Greens/European Free Alliance to reflect on the comments that have been made and to understand that, as far as the Commission is concerned, road safety is and will remain a priority, but that this legislation does not cover that sector, rather it is aimed at better regulating the working time above all of road transport workers, and to assimilate the 'false self-employed' to 'employees' because in reality they are not self-employed workers, but de facto employees.
el καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη λειτουργία των καταχρηστικών πρακτικών στον κλάδο των υπηρεσιών, οι οποίες ενδέχεται να εμποδίζουν τις μικρές επιχειρήσεις από τη δυνατότητα υποβολής προσφορών για παροχή εργασιών· σημειώνει το πρόβλημα ότι οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν έχουν ενίοτε τη δυνατότητα της εφαρμογής καθορισμένων τιμολογίων σε περιπτώσεις στις οποίες εξαρτώνται οικονομικά σχεδόν αποκλειστικά από έναν ή λίγους μεγάλους χρήστες των πόρων τους, και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει πώς μπορούν να οργανώνονται, να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν συλλογικές συμφωνίες σύμφωνες με τις αρχές του δικαίου του ανταγωνισμού·
en Calls on the Commission to consider reviewing the operation of abusive practices in the services sector, which may prevent small businesses from being able to tender for work; notes the problem that self-employed people and freelancers are sometimes denied the possibility of applying standard tariffs in cases where they are almost exclusively economically dependent on one or a few large users of their resources and calls upon the Commission to examine how they may organise negotiate and conclude collective agreements consistent with competition law principles
el Βασική πρόκληση θα είναι η είσπραξη φόρου εισοδήματος από όσους προστατεύονταν στο παρελθόν από αυτό: διάφοροι μάστορες, τεχνίτες και αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες
en A key challenge will be collecting income tax from those previously shielded from that: various artisans, crafts people and self-employed professionals
el για τα άτομα τα οποία υπήρξαν πρόσφατα μισθωτοί ή μη μισθωτοί, εκτός από αυτοαπασχολούμενους αγρότες, και για επαγγελματίες στρατιωτικούς και υπαλλήλους οι οποίοι έχουν συμπληρώσει περιόδους υπηρεσίας διαφορετικές από αυτές που αναφέρονται στο παράρτημα ‧ σημείο ‧ στοιχείο γ) περιπτώσεις i) και ii), στοιχείο δ) περιπτώσεις i) και ii), στοιχείο ε) περιπτώσεις i) και ii
en for persons who have been recently employed or self-employed excluding self-employed farmers and for professional soldiers and officers who have completed periods of service other than mentioned in Annex ‧(c)(i), (c)(ii), (d)(i), (d)(ii), (e)(i), (e)(ii
el Οι εν λόγω αυτοαπασχολούμενοι ήταν αρχικά πεπειραμένοι επαγγελματίες, ειδικευμένοι σε συγκεκριμένες δραστηριότητες
en These self-employed persons were originally experienced specialists with specific vocational skills
el Αυτό που χρειαζόμαστε είναι η ισότιμη εφαρμογή των κανόνων του χρόνου εργασίας, οδήγησης και ανάπαυσης από όλους τους επαγγελματίες οδηγούς, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων οδηγών, προκειμένου εξασφαλίσουν τη δική τους ασφάλεια και την οδική ασφάλεια, προλαμβάνοντας έτσι υπερβολικά μεγάλα ωράρια εργασίας και ανεπαρκείς χρόνους ανάπαυσης ή δομές εργασίας.
en What we need is for the rules on working time and driving and rest periods to be applied equally to all professional drivers, including self-employed drivers, in order to ensure their safety and road safety, thus preventing excessively long working hours and inadequate rest periods or work patterns.
el Ως ανεξάρτητοι επαγγελματίες, νοούνται τα φυσικά πρόσωπα του μέρους ΕΚ ή των υπογραφόντων κρατών CARIFORUM που συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσίας και είναι εγκατεστημένοι ως αυτοαπασχολούμενοι στο έδαφος του εν λόγω μέρους ΕΚ ή υπογράφοντος κράτους CARIFORUM και οι οποίοι δεν έχουν εμπορική παρουσία στο έδαφος του άλλου μέρους και έχουν συνάψει σύμβαση καλής πίστης (εκτός εκείνης μέσω υπηρεσίας όπως ορίζεται από το CPC ‧) για την παροχή υπηρεσιών με τελικό καταναλωτή στο δεύτερο μέρος απαιτώντας την παρουσία τους σε προσωρινή βάση στο εν λόγω μέρος έτσι ώστε να πληρωθεί η σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών
en independent professionals means natural persons of the EC Party or of the Signatory CARIFORUM States engaged in the supply of a service and established as self-employed in the territory of that EC Party or Signatory CARIFORUM State who have no commercial presence in the territory of the other Party and who have concluded a bona fide contract (other than through an agency as defined by CPC ‧) to supply services with a final consumer in the latter Party requiring their presence on a temporary basis in that Party in order to fulfil the contract to provide services
el Ο νέος Τελωνειακός Κώδικας κινείται στα πλαίσια της Στρατηγικής της Λισαβόνας, που στοχεύει στην μεγιστοποίηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου. " πολιτική αυτή, πέρα από την κατεδάφιση των εργασιακών, μισθολογικών, ασφαλιστικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων που αποτελούν το βασικό στόχο της, έχει καταστροφικές συνέπειες και για τους αυτοαπασχολούμενους και τους μικρομεσαίους επαγγελματίες.
en The new Customs Code follows the framework of the Lisbon Strategy, which aims to increase the prosperity of the capitalists. This policy, apart from destroying labour, salary, insurance and social rights of the workers, which are its primary goal, will have devastating consequences on the self-employed and the small to medium-sized enterprises.
el Είναι προφανές ότι αυτό για το οποίο συζητάμε σήμερα δεν είναι οι διατάξεις σχετικά με τις ώρες οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης, που επηρεάζουν την οδική ασφάλεια και ισχύουν για όλους τους επαγγελματίες οδηγούς, μισθωτούς ή αυτοαπασχολούμενους· απεναντίας, αφορά τη ρύθμιση των ωρών εργασίας.
en It is obvious that what we are debating today is not the provisions on driving hours and rest times, which impact on road safety and are applicable to all professional drivers, be they employed or self-employed; rather, it is about the regulation of working hours.
el για άτομα τα οποία υπήρξαν πρόσφατα μισθωτοί ή μη μισθωτοί, εκτός από αυτοαπασχολούμενους αγρότες, και για επαγγελματίες στρατιωτικούς και υπαλλήλους οι οποίοι έχουν συμπληρώσει περιόδους υπηρεσίας διαφορετικές από αυτές που αναφέρονται στο παράρτημα ‧ σημείο ‧ στοιχείο γ) περιπτώσεις i) και ii), στοιχείο δ) περιπτώσεις i) και ii), στοιχείο ε) περιπτώσεις i) και ii
en for persons who have been recently employed or self-employed with the exception of self-employed farmers and for professional soldiers and officers who have completed periods of service other than mentioned in Annex ‧(c)(i), (c)(ii), (d)(i), (d)(ii), (e)(i), (e)(ii
el ως ▐ χρήστης νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προβαίνει σε χρήση φυτοφαρμάκων στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας, είτε πρόκειται για αυτοαπασχολούμενο είτε για εργαζόμενο είτε για προσλαμβανόμενο για συγκεκριμένο έργο· τα κράτη μέλη μπορούν να διακρίνουν τους επαγγελματίες χρήστες σε χρήστες με δικαίωμα χρήσης φυτοφαρμάκων μόνο στην δική τους εκμετάλλευση και σε χρήστες με δικαίωμα παροχής υπηρεσιών φυτοφαρμάκων σε εκμεταλλεύσεις τρίτων·
en ▐ user: means any natural or legal person who carries out the use of pesticides in the framework of his ▐ activity, whether he is self-employed, employed or recruited for a special task; regarding professional users Member States may distinguish between those entitled to use pesticides only on their own holdings and those entitled to provide pesticide services on holdings belonging to ‧rd parties
el για άτομα τα οποία υπήρξαν πρόσφατα μισθωτοί ή μη μισθωτοί, εκτός από τους αυτοαπασχολούμενους αγρότες, και για επαγγελματίες στρατιωτικούς και υπαλλήλους οι οποίοι έχουν συμπληρώσει περιόδους υπηρεσίας διαφορετικές από αυτές που αναφέρονται στο στοιχείο γ) σημεία i) και ii), στο στοιχείο δ) σημεία i) και ii) και στο στοιχείο ε) σημεία i) και ii
en for persons who have been recently employed or self-employed, excluding self-employed farmers, and for professional soldiers and officers who have completed periods of service other than mentioned in sub points (c)(i), (c)(ii), (d)(i), (d)(ii), (e)(i) and (e)(ii
el για άτομα τα οποία υπήρξαν πρόσφατα μισθωτοί ή μη μισθωτοί, εκτός από αυτοαπασχολούμενους αγρότες, και για επαγγελματίες στρατιωτικούς και υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει περιόδους υπηρεσίας διαφορετικές από αυτές που αναφέρονται στο παράρτημα ‧ σημείο ‧ στοιχείο γ) περιπτώσεις i) και ii), στοιχείο δ) περιπτώσεις i) και ii), στοιχείο ε) περιπτώσεις i) και ii
en for persons who have been recently employed or self-employed with the exception of self-employed farmers and for professional soldiers and officers who have completed periods of service other than mentioned in Annex ‧(c)(i), (c)(ii), (d)(i), (d)(ii), (e)(i), (e)(ii
el Όλες οι αιτήσεις για παροχές δυνάμει του ομοσπονδιακού νόμου της ‧ης Σεπτεμβρίου ‧ για τη γενική κοινωνική ασφάλιση- ASVG, του ομοσπονδιακού νόμου της ‧ης Οκτωβρίου ‧ για την κοινωνική ασφάλιση των αυτοαπασχολουμένων εμπόρων και επιτηδευματιών (GSVG), του ομοσπονδιακού νόμου της ‧ης Οκτωβρίου ‧ για την κοινωνική ασφάλιση των αυτοαπασχολούμενων αγροτών- BSVG και του ομοσπονδιακού νόμου της ‧ής Νοεμβρίου ‧ για την κοινωνική ασφάλιση των αυτοαπασχολούμενων ελεύθερων επαγγελματιών (FSVG
en All applications for benefits under the Federal Act of ‧ September ‧ on General Social Insurance- ASVG, the Federal Act of ‧ October ‧ on social insurance for self-employed persons engaged in trade and commerce- GSVG, the Federal Act of ‧ October ‧ on social insurance for self-employed farmers- BSVG and the Federal Act of ‧ November ‧ on social insurance for the self-employed in the liberal professions (FSVG
el Για τον λόγο αυτόν, θα έλεγα ότι πρέπει να ισχύσει για όλους τους αυτοαπασχολούμενους εργαζομένους, ανεξαρτήτως τομέα δραστηριότητας· στη βιοτεχνία, το εμπόριο, τα ελεύθερα επαγγέλματα ή τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
en This, I would say, is why it should apply to all self-employed workers, irrespective of their field of activity; be it in the craft industry, in commerce, in the liberal professions or in small and medium-sized enterprises.
el Ο αυτοαπασχολούμενος στην πραγματικότητα δεν μπορεί να υποχρεωθεί να εργαστεί επιπλέον ώρες, εφόσον εξ ορισμού είναι ελεύθερος να οργανώσει την εργασία του όπως αυτός επιθυμεί.
en A self-employed worker cannot in fact be forced to do extra hours insofar as he is, by definition, free to organise his own work as he wishes.
el Παρεμπιπτόντως, αυτό το φαινόμενο δεν αποτελεί πλέον αγγλοσαξονική αποκλειστικότητα, καθώς εκπρόσωπος της πολωνικής κυβέρνησης, για παράδειγμα, δήλωσε σε διάσκεψη σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων ότι η κυβέρνηση της χώρας του κάλεσε αυτούς που αναζητούν εργασία να εγγραφούν ως αυτοαπασχολούμενοι
en Moreover, this phenomenon is no longer exclusive to the English-speaking countries: a Polish government spokesman, for example, said at a conference on the free movement of workers that his government urged Polish job-seekers to register as self-employed
el Όλες οι αιτήσεις για παροχές δυνάμει του ομοσπονδιακού νόμου της ‧ης Σεπτεμβρίου ‧ για τη γενική κοινωνική ασφάλιση – ASVG, του ομοσπονδιακού νόμου της ‧ης Οκτωβρίου ‧ για την κοινωνική ασφάλιση των αυτοαπασχολουμένων εμπόρων και επιτηδευματιών (GSVG), του ομοσπονδιακού νόμου της ‧ης Οκτωβρίου ‧ για την κοινωνική ασφάλιση των αυτοαπασχολούμενων αγροτών – BSVG και του ομοσπονδιακού νόμου της ‧ής Νοεμβρίου ‧ για την κοινωνική ασφάλιση των αυτοαπασχολούμενων ελεύθερων επαγγελματιών (FSVG)·
en All applications for benefits under the Federal Act of ‧ September ‧ on General Social Insurance – ASVG, the Federal Act of ‧ October ‧ on social insurance for self-employed persons engaged in trade and commerce – GSVG, the Federal Act of ‧ October ‧ on social insurance for self-employed farmers – BSVG and the Federal Act of ‧ November ‧ on social insurance for the self-employed in the liberal professions (FSVG
el Παρέχοντας στα κράτη μέλη ελευθερία επιλογής, οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί σε ορισμένες χώρες που έχουν ήδη μεταφέρει την προγενέστερη οδηγία 2002/15/ΕΚ θα εκτίθεντο σε άμεσο ανταγωνισμό από τους οδηγούς των αντίστοιχων κρατών μελών της ΕΕ που δεν υπόκεινται στους ίδιους κανόνες.
en By giving Member States freedom of choice, self-employed drivers in some countries that have already transposed the previous Directive 2002/15/EC would find themselves exposed to direct competition from those of their EU counterparts who are not subject to the same rules.
el για τις μη μισθωτές επαγγελματικές δραστηριότητες (αυτοαπασχολούμενοι, ελευθέρια επαγγέλματα κ.λπ.), μπορούν να γίνουν δεκτά ως αποδείξεις τιμολόγια ή δελτία παραγγελίας με λεπτομερή περιγραφή των ασκούμενων καθηκόντων, ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό επίσημο δικαιολογητικό έγγραφο
en in the case of non-salaried work (e.g. self-employed, liberal professions), invoices or order forms detailing the work performed or any other relevant official supporting documents may be accepted as evidence
el Όλες οι αιτήσεις για παροχές δυνάμει του ομοσπονδιακού νόμου της ‧ης Σεπτεμβρίου ‧ για τη γενική κοινωνική ασφάλιση, του ομοσπονδιακού νόμου της ‧ης Οκτωβρίου ‧ για την κοινωνική ασφάλιση των αυτοαπασχολουμένων εμπόρων και επιτηδευματιών, του ομοσπονδιακού νόμου της ‧ης Οκτωβρίου ‧ για την κοινωνική ασφάλιση των αυτοαπασχολούμενων αγροτών και του ομοσπονδιακού νόμου της ‧ής Νοεμβρίου ‧ για την κοινωνική ασφάλιση των αυτοαπασχολούμενων ελεύθερων επαγγελματιών
en All applications for benefits under the federal law of ‧ September ‧ on general social insurance, the federal law of ‧ October ‧ on social insurance for self-employed persons engaged in trade and commerce, the federal law of ‧ October ‧ on social insurance for self-employed farmers and the federal law of ‧ November ‧ on social insurance for the self-employed in the liberal professions
el Θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι τα μέτρα αυτά θα εφαρμόζονται μόνο στην ελεύθερη κυκλοφορία μισθωτών εργαζομένων και σε σχέση με άλλες κατηγορίες πολιτών (αυτοαπασχολούμενους, φοιτητές, ανενεργούς ή συνταξιούχους) οι κοινοτικές διατάξεις που αφορούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορία και εγκατάστασης θα εφαρμόζονται από την ημέρα προσχώρησης
en It should be stressed that these measures will only apply to free movement of salaried workers and that in relation to other categories of citizens (self-employed, students, inactive or retired people) Community provisions regarding the right to free movement and residence will apply from the day of accession
el Εν αντιθέσει με τους έμμισθους εργαζόμενους, αυτοί που είναι αυτοαπασχολούμενοι στον τομέα των μεταφορών δεν εργάζονται βάσει μίας σύμβασης εργασίας, παρά ελεύθερα καθορίζουν τους πελάτες τους και τις αποστολές τους.
en Unlike salaried workers, those who are self-employed in the transport sector do not work on the basis of a labour agreement, but freely determine their own customers and consignments.
el Και εγώ συμμερίζομαι την άποψή της -όπως και άλλοι συνάδελφοι- σύμφωνα με την οποία η μεγαλύτερη προστασία μητρότητας για τις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες και οι βελτιώσεις για τις/τους συζύγους αυτοαπασχολουμένων δεν πρέπει να περιορίζονται από αυτήν την οδηγία μόνο σε άτομα που εργάζονται στη γεωργία, αλλά πρέπει φυσικά να εφαρμόζονται και σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελμάτων.
en I also share her view - as do other Members - that the greater maternity protection for self-employed women and the improvements for spouses of self-employed people should not be limited by this directive just to people working in agriculture, but must, of course, also apply to other areas, including the liberal professions.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 41853 φράσεις που ταιριάζουν φράση ελεύθερος επαγγελματίας.Βρέθηκαν σε 8,609 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.