προφορά: IPA: e.pis.ti.mo.ɲi.ˈkos e.pis.ti.mo.ni.ˈkos

Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • scientific         
    (adjv   )

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "επιστημονικός", μεταφραστική μνήμη

add example
el Επιστημονική συνεργασία με την Αφρική (συζήτηση
en Scientific cooperation with Africa (debate
el Στόχος είναι, κατά την Eπιτροπή, η απλοποίηση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητα στους τομείς της επιστημονικής έρευνας και της εκπαίδευσης-τομείς που διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο για την οικονομική ανάπτυξη- οι οποίες διατρέχουν μικρό κίνδυνο μετεγκατάστασης στο εσωτερικό της Ένωσης αποκλειστικά εξαιτίας διαφορετικού συντελεστή του ΦΠA
en The aim of this, according to the Commission, is to simplify the obligations of businesses operating in scientific research and education, which are key sectors for economic development, and which are also unlikely to relocate within the Union solely because VAT rates are different
el Τα ερπετά που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς ή άλλους επιστημονικούς σκοπούς θα πρέπει κατά το δυνατόν να προέρχονται από αξιόπιστους προμηθευτές
en Where possible, reptiles used for experimental or other scientific purposes should be procured from reputable suppliers
el Εάν κάποιο ζήτημα αφορά περισσότερες από μία επιστημονικές επιτροπές, συγκροτείται κοινή ομάδα εργασίας στην οποία συμμετέχουν μέλη από τις οικείες επιτροπές, καθώς και συνεργαζόμενα μέλη, επιστημονικοί σύμβουλοι από το σώμα και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, κατά περίπτωση
en When a question is common to more than one Scientific Committee, a joint working group including members from the Committees concerned, as well as associated members, scientific advisors from the Pool and external experts as necessary, shall be set up
el BIOHAZ: έξοδα ταξιδίου/παραμονής και αποζημιώσεις για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και των ομάδων εργασίας της
en BIOHAZ: Travel/subsistence and indemnities expenses for members of the Panel and its Working Groups
el Το πρόγραμμα GALILEO αποτελεί μείζονα πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ανεξαρτησία της, τις τεχνολογικές και επιστημονικές της ικανότητες, την οικονομία της και, κατά πρώτο λόγο, τον διαστημικό της τομέα και τον τομέα τηλεπικοινωνιών της
en The GALILEO programme represents a major challenge for the European Union, its independence, its technological and scientific capacity, its economy and, primarily, its space and telecommunications industries
el Όπως γνωρίζετε, παρά τις εκκλήσεις για τήρηση των αρχών υπεύθυνης αλιείας, το 2010, η κυβέρνηση στο Ρέικιαβικ καθόρισε μονομερώς συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα για το είδος τα οποία ήταν πολύ υψηλότερα από τα όρια που έθετε η επιστημονική γνωμοδότηση. "
en As you know, despite appeals to observe the principles of responsible fishing, in 2010, the government in Reykjavik unilaterally established a total allowable catch for the species which was much higher than the limits put forward in scientific advice.
el Η διεθνής επιστημονική γλώσσα είναι τα αγγλικά
en The international language of science is English
el Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου, για την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία
en Agreement on scientific and technological cooperation between the European Community and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other part
el Γιατί ψήφισα κατά, κυρία Πρόεδρε; Είμαι υπέρ της επιστημονικής έρευνας, αλλά ανησυχώ.
en I am in favour of scientific research, but I am worried. Why am I worried?
el Δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε ενάντια στις επιστημονικές συμβουλές, και αυτό αποτελεί ελάχιστη προϋπόθεση: η επίτευξη συμφωνίας συμβατής με τον στόχο των 2° C.
en We cannot negotiate against the scientific advice, and this is the minimum: to reach an agreement compatible with the 2° C objective.
el Απόφαση ‧/‧/ΕΚ του Συμβουλίου, της ‧ης Απριλίου ‧, σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του κράτους του Ισραήλ (ΕΕ L ‧ της ‧.‧.‧, σ
en Decision ‧/‧/EC of the Council of ‧ April ‧ concerning the conclusion of the Agreement on Scientific and Technical Cooperation between the European Community and the State of Israel (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
el Για την προώθηση του θέματος πρέπει να συγκροτηθεί πολυκλαδική επιστημονική ομάδα προκειμένου να εκπονήσει σχετικό σχέδιο
en An expert, multi-disciplined drafting group has been established to take this forward
el η λειτουργία της Αρχής να διέπεται από τις αρχές της ακεραιότητας, της ανεξαρτησίας και της διαφάνειας και από δεοντολογικές πρακτικές και υψηλή επιστημονική ποιότητα, διατηρώντας παράλληλα την απαραίτητη συνεργασία με τα κράτη μέλη·
en its functioning is guided by the principles of integrity, independence, transparency, ethical practices and high scientific quality while maintaining the indispensable cooperation with Member States
el Συνεπώς, πρέπει να διασφαλισθεί ότι οι ουσίες για τις οποίες διατυπώνονται ισχυρισμοί περί ευεργετικών ιδιοτήτων υπόκεινται σε επιστημονικές δοκιμές και μελέτες που εκπονούνται από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Tροφίμων (ΕΑΑΤ).
en Therefore, we must ensure that the substances which claim to be beneficial are subjected to scientific tests and studies carried out by the European Food Safety Authority (EFSA).
el Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ των ΕΚ και της Ελβετίας *
en EC-Swiss Confederation Agreement on Scientific and Technical Cooperation *
el Τελικές εκθέσεις εκτίμησης κινδύνου υπάρχουν για ‧ από τις ‧ ουσίες που περιλαμβάνονται στους προαναφερθέντες καταλόγους. ‧ από τις ουσίες αυτές αξιολογήθηκαν από αρμόδιες επιστημονικές επιτροπές της ΕΕ και τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα
en Of the ‧ substances listed, ‧ have final Risk Assessment Reports (RARs). ‧ of these have been evaluated by the appropriate scientific committees of the EU and the results published in the Official Journal
el Ως εκ τούτου, απόφαση για ενδεχόμενη τροποποίηση της δομής του ΕΣΕ πρέπει να λαμβάνεται μόνον μετά την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος πλαισίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί το αργότερο το ‧, στο πλαίσιο της οποίας μια ανεξάρτητη αξιολόγηση των δομών του Συμβουλίου θα αποφασίσει σχετικά με τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα δομών όπως ενός Εκτελεστικού Οργανισμού ή του άρθρου ‧ της Συνθήκης, με βάση τα κριτήρια της επιστημονικής αριστείας, της αυτοτέλειας, της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας
en A decision on a possible modification of ERC's structure should therefore be taken only after the interim evaluation of the Framework Programme, foreseen for no later than ‧, in the context of which an independent review of the ERC's structures will explicitly look at the advantages and disadvantages of structures such as an Executive Agency or Article ‧ of the Treaty, against criteria of scientific excellence, autonomy, efficiency and transparency
el Επιστημονική διαχείριση της λίπανσης
en Scientific fertilisation management
el Ακόμη και σήμερα όμως η έννοια αυτή περικλείει μόνο τη μισή αλήθεια, και δεν μπορεί να εξακολουθήσει ως έχει. Οι αλλαγές και ανακατατάξεις στην κοινωνία, τον εργασιακό χώρο, το περιβάλλον, δεν σταματούν πλέον μετά την ολοκλήρωση της βασικής ή της επιστημονικής εκπαίδευσης, αλλά εξακολουθούν να λαμβάνουν χώρα και να ενισχύονται.
en That tenet is now only half the truth, however, and it cannot remain so, for the processes of change and transformation in society, in the world of work and in the environment are by no means over after school or after training, but continue and become still more marked.
el Δεν δηλώνεται τίποτε στην εκτίμηση επιπτώσεων για το πώς προέκυψαν αυτοί οι αριθμοί και επί ποίας επιστημονικής βάσης στοιχειοθετήθηκαν.
en There is nothing stated in the impact assessment about how these numbers came about and on what scientific basis they were established.
el πιστεύει ότι οι εμπορικές, επενδυτικές και επιστημονικές και ερευνητικές συμφωνίες πρέπει να εξετάζουν συγκεκριμένα ζητήματα ανά τομέα, όπως
en Believes that trade, investment and scientific and research agreements should address sector-specific issues, such as
el Οι διοικητικοί υπάλληλοι έρευνας (AD ‧) εκτελούν τα σχετικά καθήκοντα σε υψηλό επίπεδο, τόσο ατομικά όσο και ως επικεφαλής επιστημονικής ομάδας
en Research Administrators (AD‧) will carry out the relevant duties at a high level, both individually and as scientific team leaders
el ποιότητα της προτεινόμενης δραστηριότητας για επιστημονική κατάρτιση ή/και μεταφορά γνώσης·
en quality of the proposed activity in scientific training and/or transfer of knowledge
el Η επιστημονική επιτροπή τροφίμων σημειώνει επίσης ότι η ερυθριτόλη έχει καθαρτική επίδραση, αλλά σε υψηλότερη δόση από τις άλλες πολυόλες
en The Committee also notes that erythritol has a laxative effect, but at a higher dose than other polyols
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 8988 φράσεις που ταιριάζουν φράση επιστημονικός.Βρέθηκαν σε 2,527 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.