Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • Community legal system   

Παράδειγμα με ποινές "κοινοτική έννομη τάξη", μεταφραστική μνήμη

add example
el Η αρχή αυτή αποτελεί θεμελιώδη αρχή της κοινοτικής έννομης τάξης
en That principle ranks as a fundamental principle of Community law
el Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα), της ‧ης Οκτωβρίου ‧, στην υπόθεση C-‧/‧, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ηνωμένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Iρλανδίας (Παράβαση κράτους μέλους- Οδηγίες ‧/‧/ΕΚ, ‧/‧/ΕΚ και ‧/‧/ΕΚ- Κοινοτικοί σιδηρόδρομοι- Ανάπτυξη- Άδειες λειτουργίας των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων- Κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών, χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής και πιστοποίηση ασφαλείας- Μη μεταφορά των οδηγιών στην εσωτερική έννομη τάξη εντός της ταχθείας προθεσμίας
en Judgment of the Court (Sixth Chamber) of ‧ October ‧ in Case C-‧/‧: Commission of the European Communities v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Failure of a Member State to fulfil obligations- Directives ‧/‧/EC, ‧/‧/EC and ‧/‧/EC- The Community's railways- Development- Licensing of railway undertakings- Allocation of infrastructure capacity, levying of charges for the use of infrastructure and safety certification- Failure to transpose within the prescribed period
el Το άρθρο ‧ ΕΚ αποτελεί έκφραση της δέσμευσης της κοινοτικής έννομης τάξης στην αρχή της ίσης μεταχείρισης και των μη διακρίσεων ... Η νομολογία του Δικαστηρίου είναι σαφής όσον αφορά τον ρόλο της ίσης μεταχείρισης και των μη διακρίσεων στην κοινοτική έννομη τάξη
en Article ‧ EC is an expression of the commitment of the Community legal order to the principle of equal treatment and non-discrimination. ... The Court's case law is clear as regards the role of equal treatment and non-discrimination in the Community legal order
el Συνέχεια της κοινοτικής έννομης τάξεως
en Continuity of the Community legal order
el Στο παρελθόν, οι ολιγωρίες στην μεταφορά του κοινοτικού δικαίου δεν είχαν τις συνέπειες που έχουν σε έναν ενιαίο οικονομικό χώρο όπου είναι αδιανόητο να μην υπάρχει στην ίδια χρονική στιγμή ενιαία έννομη κοινοτική τάξη.
en Negligence in transposing Community law in the past did not have the same repercussions as it has on a single economic area in which the idea of not having a uniform legal Community order at the same moment in time is inconceivable
el Ο πρώτος από αυτούς αποσκοπεί στο να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εντάσσει, χωρίς διαβουλεύσεις, στην κοινοτική έννομη τάξη, τις διατάξεις που αφορούν τα τεχνικά μέτρα για τα αλιευτικά εργαλεία και τον τρόπο χρησιμοποίησής τους, οι οποίες θεσπίζονται στο πλαίσιο των διεθνών επιτροπών αλιείας των οποίων συμβαλλόμενο μέρος είναι η Επιτροπή.
en The first is to authorize powers to be conferred on the Commission for incorporating, without consultation, in the Community legal order provisions concerning technical measures on fishing gear and its method of use adopted by international fisheries organizations to which the Community is a contracting party.
el Οι προσφεύγοντες ισχυρίζονται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση προσβάλλει τα θεμελιώδη δικαιώματά τους, τα οποία προστατεύονται στο πλαίσιο των γενικών αρχών της κοινοτικής έννομης τάξεως
en The applicants submit that the contested decision infringes their fundamental rights guaranteed by the general principles of the Community legal order
el Πρέπει η κοινοτική συμφωνία για την προστασία των ονομασιών οίνων, η οποία συνήφθη στις ‧ Νοεμβρίου ‧ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας (ΕΕ L ‧/‧) και αφορά την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων που εμπίπτουν στον τομέα της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, να κηρυχθεί άκυρη και, ως εκ τούτου, μη παράγουσα αποτελέσματα στην κοινοτική έννομη τάξη, καθόσον δεν έχει κυρωθεί εκ μέρους εκάστου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, λαμβανομένης υπόψη και της υπ' αριθ. ‧/‧ γνωμοδοτήσεως του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σχετικά με την αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
en In view of what is said in opinion no ‧/‧ of the Court of Justice of the European Communities concerning the exclusive jurisdiction of the European Community, should the Community Agreement between the European Community and the Republic of Hungary on the protection and control of wine names of ‧ November ‧ (OJ ‧ L ‧), which specifies the protection of geographical names which have intellectual and commercial property significance, be declared invalid and of no effect within the Community legal order because the agreement itself has not been ratified by the individual Member States of the European Community?
el Ενώ ο ακριβής ορισμός των δημόσιων χώρων ποικίλλει μεταξύ των διαφόρων εννόμων τάξεων, είναι σημαντικό να δώσει η κοινοτική νομοθεσία έναν όσο το δυνατόν ευρύτερο ορισμό στον όρο αυτό
en While the precise definition of public places will vary between jurisdictions, it is important that legislation define this term as broadly as possible
el Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα), της ‧ης Ιανουαρίου ‧, στην υπόθεση C-‧/‧: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Πορτογαλικής Δημοκρατίας (Παράβαση κράτους μέλους- Οδηγία ‧/‧/ΕΚ- Κοινοτική πολιτική στον τομέα των υδάτων- Παράλειψη μεταφοράς στην εσωτερική έννομη τάξη εντός της ταχθείσας προθεσμίας
en Judgment of the Court (Sixth Chamber) of ‧ January ‧ in Case C-‧/‧: Commission of the European Communities v Portuguese Republic (Failure of a Member State to fulfil obligations- Directive ‧/‧/EC- Community policy in the field of water- Failure to transpose within the prescribed period
el Τέλος, η προσφεύγουσα θεωρεί ότι η Επιτροπή δεν απέδειξε ότι η γνωστοίηση θα υπονομεύσει σοβαρώς τη μελλοντική διαδικασία λήψεως αποφάσεών της, εφόσον η έκθεση της οποίας ζητήθηκε η γνωστοποίηση δεν αφορά τον μελλοντικό τρόπο λήψεως αποφάσεων αλλά τον τρόπο με τον οποίο οι αποφάσεις ελήφθησαν εσφαλμένως στο παρελθόν, η δε διαφάνεια δεν μπορεί να εξομοιωθεί με αδικαιολόγητη εξωτερική πίεση και η ζητηθείσα γνωστοποίηση δεν έχει συνέπειες στη σταθερότητα της κοινοτικής έννομης τάξεως
en Finally, the applicant considers that the Commission has not established that disclosure would seriously undermine its future decision-making process, since the report of which disclosure was requested does not relate to the way decisions will be taken in future but to the way in which they were wrongly taken in the past, transparency could not be equated to undue external pressure and the disclosure requested would have no impact on the stability of the Community legal order
el Το ζητούμενο που τίθεται επί τάπητος είναι να δούμε εάν, σε αυτή τη φάση της διαδικασίας, η συγκεκριμένη υπόθεση στοιχειοθετεί ή όχι παραβίαση των κανόνων της κοινοτικής έννομης τάξης.
en The problem lies in determining whether or not, at this stage of the process, this reference constitutes an infringement of Community law.
el Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, η αρχή της ασφάλειας του δικαίου, η οποία αποτελεί μέρος της κοινοτικής εννόμου τάξεως, απαιτεί όπως η κοινοτική νομοθεσία είναι σαφής και ακριβής, η δε εφαρμογή της προβλέψιμη για τους υποκείμενους σ
en according to the case-law of the Court of Justice, the principle of legal certainty, which is part of the Community legal order, requires that Community legislation must be clear and precise and its application foreseeable by individuals
el Εφόσον οι πράξεις που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα περιέχουν έννοιες ή αφορούν διαδικασίες που είναι χαρακτηριστικές της κοινοτικής έννομης τάξης, όπως
en When the acts referred to in this Annex contain notions or refer to procedures which are specific to the Community legal order, such as
el Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα), της ‧ής Σεπτεμβρίου ‧, στην υπόθεση C-‧/‧: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (Παράβαση κράτους μέλους- Οδηγίες ‧/‧/EK και ‧/‧/ΕΚ- Κοινοτικοί σιδηρόδρομοι- Ανάπτυξη- Συνθήκες ομοιόμορφης, δίκαιης και άνευ διακρίσεων προσβάσεως στην υποδομή- Παροχή αδειών σε σιδηροδρομικές εταιρείες- Κοινό καθεστώς- Μη εμπρόθεσμη μεταφορά στην εσωτερική έννομη τάξη
en Judgment of the Court (Sixth Chamber) of ‧ September ‧ in Case C-‧/‧: Commission of the European Communities v Grand Duchy of Luxembourg (Failure of Member State to fulfil obligations- Directives ‧/‧/EC and ‧/‧/EC- The Community's railways- Development- Fair, uniform and non-discriminatory access to the infrastructure- Licensing of railway undertakings- Common scheme- Failure to transpose within the period prescribed
el Αποτελεί η σύμβαση για την ενοποίηση ορισμένων κανόνων σχετικά με τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές, που υπογράφηκε στη Βαρσοβία στις ‧ Οκτωβρίου ‧, όπως τροποποιήθηκε στη Χάγη στις ‧ Σεπτεμβρίου ‧, στην οποία αναφέρεται ο κανονισμός (ΕΚ) ‧/‧, μέρος των κανόνων της κοινοτικής εννόμου τάξεως που έχει την αρμοδιότητα να ερμηνεύει το Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου ‧ ΕΚ
en Does the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air, Signed at Warsaw on ‧ October ‧, as amended at The Hague on ‧ September ‧, to which Regulation (EC) No ‧/‧ refers, form part of the rules of the Community legal order which the Court of Justice has jurisdiction to interpret under Article ‧ EC?
el Συνεπώς, δεν θεωρούμε δημοκρατικό ένα τεχνικό όργανο να ελέγχει μόνο του το σύνολο μιας διαδικασίας λήψης αποφάσεων, από τη διαπραγμάτευση έως την ενσωμάτωση στην κοινοτική έννομη τάξη, χωρίς κανένα έλεγχο οποιουδήποτε είδους σε κανένα στάδιο.
en So we do not think it is good democracy for a technical body to have exclusive responsibility for the whole decisionmaking process, from negotiation to integration into the Community legal system, without any control of any kind at any stage.
el να αναγνωρίσει ότι η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, παραλείποντας να θεσπίσει ή, εν πάση περιπτώσει, να κοινοποιήσει στην Επιτροπή εντός της ταχθείσας προθεσμίας τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για τη μεταφορά στην εσωτερική έννομη τάξη της οδηγίας ‧/‧/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ‧ης Οκτωβρίου ‧, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την εν λόγω οδηγία·
en declare that, by failing to adopt all the laws, regulations and administrative provisions necessary to give effect to Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and the Council of ‧ October ‧ establishing a framework for Community action in the field of water policy, or to inform the Commission thereof, the Federal Republic of Germany has failed to fulfil its obligations under that directive
el Σε περίπτωση που, κατά την ολοκλήρωση των εν λόγω διαπραγματεύσεων, τα μέρη που συμμετέχουν στη Σύμβαση OSPAR καταλήξουν στη λήψη μιας απόφασης η οποία, ατά την κρίση της Επιτροπής, θα πρέπει να μεταφερθεί στην κοινοτική έννομη τάξη, η ίδια η Επιτροπή είναι εκείνη που οφείλει να καταρτίσει μια πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με σκοπό την υιοθέτηση της συγκεκριμένης απόφασης της OSPAR από την Κοινότητα.
en If, at the end of these negotiations, the parties to the OSPAR Convention were to adopt a decision which, in the Commission' s opinion, should be incorporated within Community law, the Commission would be responsible for preparing a proposal for a decision by the Council on the adoption by the Community of this OSPAR decision.
el Επιβάλλει το άρθρο ‧ της οδηγίας ‧/‧/ΕΚ (οδηγίας για την αδειοδότηση) την απευθείας εφαρμογή της οδηγίας αυτής από τις ‧ Ιουλίου ‧ στην εθνική έννομη τάξη και επιβάλλει στο κράτος μέλος που έχει χορηγήσει άδειες ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης (περιλαμβανομένου του δικαιώματος εγκατάστασης δικτύων ή παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή του δικαιώματος χρήσης συχνοτήτων) την υποχρέωση προσαρμογής των αδειών αυτών στην κοινοτική ρύθμιση; Συνεπάγεται η υποχρέωση αυτή ότι είναι αναγκαίο να παραχωρούνται πράγματι οι συχνότητες που είναι απαραίτητες για την άσκηση της δραστηριότητας
en With effect from ‧ July ‧, does Article ‧ of Directive ‧/‧/EC (authorisation directive) render that directive directly effective in the internal legal order and oblige a Member State which has granted broadcasting rights (right to install networks or provide electronic communication services or the right to use frequencies) to bring them into line with Community rules; and does that entail the need actually to allocate the frequencies necessary for carrying on the activity in question
el Συνοδεύεται, εφόσον απαιτείται και υπό το πρίσμα των εξελίξεων στην κοινοτική έννομη τάξη, από προτάσεις τροποποίησης της παρούσας οδηγίας
en It shall be accompanied, if necessary and in the light of developments in the Community legal order, by proposals for amendments to this Directive
el Έχει το άρθρο ‧ ΕK την έννοια ότι, κατά την εφαρμογή αυτής της διατάξεως από το εθνικό δικαστήριο, η απόδειξη της αιτιώδους συνάφειας μεταξύ εναρμονισμένης πρακτικής και συμπεριφοράς στην αγορά πρέπει να προσκομίζεται και να εκτιμάται σύμφωνα με τους κανόνες του εθνικού δικαίου, υπό την προϋπόθεση, αφενός, ότι οι κανόνες αυτοί δεν είναι λιγότερο ευνοϊκοί από εκείνους που αφορούν παρόμοια ένδικα βοηθήματα της εσωτερικής έννομης τάξεως και, αφετέρου, ότι δεν καθιστούν πρακτικώς αδύνατη ή υπερβολικά δυσχερή την άσκηση των δικαιωμάτων που χορηγεί η κοινοτική έννομη τάξη
en Is Article ‧ EC to be interpreted as meaning that, when a national court applies that provision, the evidence of a causal connection between concerted practice and market conduct must be adduced and appraised in accordance with the rules of national law, provided that those rules are not less favourable than the rules governing similar domestic actions and they do not make the exercise of the rights granted by Community law in practice impossible or excessively difficult?
el Είναι η διάταξη του άρθρου ‧ της αποφάσεως της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της ‧ης Οκτωβρίου ‧, περί συμβολής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Αναπτύξεως (ΕΤΠΑ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα στο πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας ΜΜΕ, υπέρ περιοχών που μπορούν να ληφθούν υπόψη για τους σκοπούς ‧ και ‧ στις Κάτω Χώρες, C ‧, ανεπιφύλακτη και επαρκώς ακριβής για να μπορεί να έχει απευθείας εφαρμογή εντός της εθνικής έννομης τάξεως
en Is Article ‧ of the Commission Decision of ‧ October ‧ concerning a contribution from the European Regional Development Fund (ERDF) and the European Social Fund (ESF) for an operational programme within the framework of the SME Community initiative for the benefit of areas eligible under Objectives ‧ and ‧ in the Netherlands (C ‧) unconditional and sufficiently clear and precise to be directly applicable in the national legal order?
el Σύμφωνα με την αρχή της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας, οι διαδικασίες αυτές δεν πρέπει να είναι λιγότερο ευνοϊκές από εκείνες που διέπουν παρόμοιες διαδικασίες εσωτερικής έννομης τάξεως και δεν πρέπει να καθιστούν πρακτικώς αδύνατη ή υπερβολικά δυσχερή την άσκηση των δικαιωμάτων που απονέμει η κοινοτική έννομη τάξη
en According to the principle of equivalence and effectiveness, these procedures must not be less favourable than those governing similar domestic actions, and that they should not render practically impossible or excessively difficult the exercise of rights conferred by Community law
el Τα τελευταία χρόνια καταβάλλονται πολλές προσπάθειες και η ευρωπαϊκή έννομη τάξη παρέχει στον τομέα αυτόν τη δυνατότητα καθώς και συγκεκριμένα εργαλεία αλλά, παρόλα αυτά, οι κοινοτικές οδηγίες για ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών δεν ενσωματώνονται στο εσωτερικό δίκαιο.
en A great deal of effort has been made over recent years and laws have been passed in Europe which give this sector certain facilities and specific tools; however, the Community directives on equal treatment for men and women are not being transposed into national law.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 41377 φράσεις που ταιριάζουν φράση κοινοτική έννομη τάξη.Βρέθηκαν σε 12,253 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.