Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • Community legal system   

Παράδειγμα με ποινές "κοινοτική έννομη τάξη", μεταφραστική μνήμη

add example
el Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι, ενώπιον της ανάγκης νομικής διευκρίνισης, σε υπερεθνικό επίπεδο, των εννοιών της υπηρεσίας γενικού συμφέροντος και της υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος, δεν είναι εξίσου επιτακτικό να οριστούν στον ίδιο βαθμό και οι κοινωνικές υπηρεσίες, για δύο τουλάχιστον λόγους: πρώτον, επειδή οι υπηρεσίες αυτές είναι σημαντικές για την κοινοτική έννομη τάξη μόνο σε περίπτωση που προσπορίζουν στον πάροχό τους οικονομικό όφελος και, δεύτερον, επειδή στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν αναγκαστικά σε μία από τις δύο προηγούμενες κατηγορίες
en In this respect it should be stressed that, faced with the need for legal clarification at supranational level of the concepts of services of general interest and services of general economic interest, there is not such a compelling need to define social services at the same level for at least two reasons: (i) such services would only fall within the Community remit if they involved economic profit for the supplier and (ii) if this were the case they would automatically fall under one or other of the abovementioned concepts
el θεωρεί ότι η διαδικασία της προδικαστικής απόφασης αποτελεί ουσιώδη εγγύηση της συνοχής της κοινοτικής έννομης τάξης και της ενιαίας εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου·
en Considers that the preliminary ruling procedure is an essential guarantee of the coherence of the Community legal order and the uniform application of Community law
el Ανεξάρτητα από το αν έχουν ή όχι άμεσο αποτέλεσμα οι προαναφερθείσες διατάξεις των εν λόγω συμφωνιών που υπογράφηκαν το ‧ και το ‧ με το Βασίλειο του Μαρόκου, μπορεί ένας Μαροκινός υπήκοος, εφόσον υπάγεται στην κατηγορία των εργαζομένων την οποία αφορούν οι εν λόγω διατάξεις που αποτελούν μέρος της κοινοτικής έννομης τάξης, να επικαλεστεί την απευθείας εφαρμογή της γενικής αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας, την οποία εγγυώνται τα άρθρα ‧ της Συνθήκης ΕΚ και ‧ της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών
en Irrespective of whether the provisions of the above-mentioned Agreements signed with the Kingdom of Morocco in ‧ and ‧ are directly effective, can a Moroccan national, provided that he falls within the category of workers within the meaning of these provisions in the Community legal order, invoke the direct applicability of the general principle of non-discrimination based on nationality enshrined in Article ‧ of the EC Treaty and Article ‧ of the European Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms?
el να αναγνωρίσει ότι η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, παραλείποντας να θεσπίσει ή, εν πάση περιπτώσει, να κοινοποιήσει στην Επιτροπή εντός της ταχθείσας προθεσμίας τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για τη μεταφορά στην εσωτερική έννομη τάξη της οδηγίας ‧/‧/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ‧ης Οκτωβρίου ‧, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την εν λόγω οδηγία·
en declare that, by failing to adopt all the laws, regulations and administrative provisions necessary to give effect to Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and the Council of ‧ October ‧ establishing a framework for Community action in the field of water policy, or to inform the Commission thereof, the Federal Republic of Germany has failed to fulfil its obligations under that directive
el θεωρεί ότι, για να καταστεί αποκεντρωμένη και ώριμη η κοινοτική έννομη τάξη, οι εθνικοί δικαστές δεν πρέπει να περιθωριοποιούνται αλλά να τους ανατίθενται περισσότερες ευθύνες και να ενθαρρύνονται περαιτέρω στο ρόλο τους ως των πρώτων δικαστών του κοινοτικού δικαίου ως εκ τούτου υποστηρίζει ότι πρέπει να εξεταστεί ένα σύστημα πράσινου φωτός, στο πλαίσιο του οποίου οι εθνικοί δικαστές θα περιλαμβάνουν τις απαντήσεις που προτείνουν στα ερωτήματα που παραπέμπουν στο Δικαστήριο, το οποίο στη συνέχεια θα αποφασίζει εντός ταχθείσας προθεσμίας εάν θα αποδεχθεί την προτεινόμενη απόφαση ή εάν θα αποφανθεί το ίδιο, ενεργώντας ως εφετείο·
en Considers that, in a decentralised and mature Community legal order, national judges should not be marginalised but rather given more responsibility and further encouraged in their role as first judges of Community law; therefore urges consideration of a green light system whereby national judges could include their proposed answers to the questions they refer to the Court of Justice, which could then decide within a given period whether to accept the proposed judgment or whether to rule itself in the manner of an appellate court
el Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι τα εθνικά δικαστήρια είναι οι πρώτοι θεματοφύλακες της έννομης τάξης της Κοινότητας και ότι, συνεπώς, η Επιτροπή ασχολείται με ένα σχετικά μικρό ποσοστό των παραβιάσεων της κοινοτικής νομοθεσίας.
en It must be borne in mind that the national courts are the first guardians of the Community legal order and therefore the Commission deals with a relatively small proportion of Community law infringements.
el Ο πρώτος από αυτούς αποσκοπεί στο να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εντάσσει, χωρίς διαβουλεύσεις, στην κοινοτική έννομη τάξη, τις διατάξεις που αφορούν τα τεχνικά μέτρα για τα αλιευτικά εργαλεία και τον τρόπο χρησιμοποίησής τους, οι οποίες θεσπίζονται στο πλαίσιο των διεθνών επιτροπών αλιείας των οποίων συμβαλλόμενο μέρος είναι η Επιτροπή.
en The first is to authorize powers to be conferred on the Commission for incorporating, without consultation, in the Community legal order provisions concerning technical measures on fishing gear and its method of use adopted by international fisheries organizations to which the Community is a contracting party.
el Η αρχή αυτή αποτελεί θεμελιώδη αρχή της κοινοτικής έννομης τάξης
en That principle ranks as a fundamental principle of Community law
el Είναι η διάταξη του άρθρου ‧ της αποφάσεως της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της ‧ης Οκτωβρίου ‧, περί συμβολής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Αναπτύξεως (ΕΤΠΑ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα στο πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας ΜΜΕ, υπέρ περιοχών που μπορούν να ληφθούν υπόψη για τους σκοπούς ‧ και ‧ στις Κάτω Χώρες, C ‧, ανεπιφύλακτη και επαρκώς ακριβής για να μπορεί να έχει απευθείας εφαρμογή εντός της εθνικής έννομης τάξεως
en Is Article ‧ of the Commission Decision of ‧ October ‧ concerning a contribution from the European Regional Development Fund (ERDF) and the European Social Fund (ESF) for an operational programme within the framework of the SME Community initiative for the benefit of areas eligible under Objectives ‧ and ‧ in the Netherlands (C ‧) unconditional and sufficiently clear and precise to be directly applicable in the national legal order?
el Παράλληλα, είδα το μεγάλο ρόλο του Διαμεσολαβητή για την ομαλή λειτουργία της κοινοτικής έννομης τάξης.
en At the same time, I saw the huge role played by the Ombudsman in ensuring that this legal order operates smoothly in the Community.
el Αποτελεί η σύμβαση για την ενοποίηση ορισμένων κανόνων σχετικά με τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές, που υπογράφηκε στη Βαρσοβία στις ‧ Οκτωβρίου ‧, όπως τροποποιήθηκε στη Χάγη στις ‧ Σεπτεμβρίου ‧, στην οποία αναφέρεται ο κανονισμός (ΕΚ) ‧/‧, μέρος των κανόνων της κοινοτικής εννόμου τάξεως που έχει την αρμοδιότητα να ερμηνεύει το Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου ‧ ΕΚ
en Does the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air, Signed at Warsaw on ‧ October ‧, as amended at The Hague on ‧ September ‧, to which Regulation (EC) No ‧/‧ refers, form part of the rules of the Community legal order which the Court of Justice has jurisdiction to interpret under Article ‧ EC?
el Εφόσον οι πράξεις που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα περιέχουν έννοιες ή αφορούν διαδικασίες που είναι χαρακτηριστικές της κοινοτικής έννομης τάξης, όπως
en When the acts referred to in this Annex contain notions or refer to procedures which are specific to the Community legal order, such as
el Σύμφωνα με την αρχή της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας, οι διαδικασίες αυτές δεν πρέπει να είναι λιγότερο ευνοϊκές από εκείνες που διέπουν παρόμοιες διαδικασίες εσωτερικής έννομης τάξεως και δεν πρέπει να καθιστούν πρακτικώς αδύνατη ή υπερβολικά δυσχερή την άσκηση των δικαιωμάτων που απονέμει η κοινοτική έννομη τάξη
en According to the principle of equivalence and effectiveness, these procedures must not be less favourable than those governing similar domestic actions, and that they should not render practically impossible or excessively difficult the exercise of rights conferred by Community law
el Δεν θεωρεί η Επιτροπή ότι ο υποχρεωτικός αυτός χωρισμός αποτελεί σαφή παραβίαση των αρχών της ισότητας και ισοτιμίας των φύλων και αντίκειται στις γενικές αρχές της κοινοτικής έννομης τάξης
en Does the Commission not consider this forced segregation to be in clear breach of the principles of gender equality and equal treatment, as well as being contrary to the general principles of Community law?
el Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα), της ‧ης Οκτωβρίου ‧, στην υπόθεση C-‧/‧, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ηνωμένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Iρλανδίας (Παράβαση κράτους μέλους- Οδηγίες ‧/‧/ΕΚ, ‧/‧/ΕΚ και ‧/‧/ΕΚ- Κοινοτικοί σιδηρόδρομοι- Ανάπτυξη- Άδειες λειτουργίας των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων- Κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών, χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής και πιστοποίηση ασφαλείας- Μη μεταφορά των οδηγιών στην εσωτερική έννομη τάξη εντός της ταχθείας προθεσμίας
en Judgment of the Court (Sixth Chamber) of ‧ October ‧ in Case C-‧/‧: Commission of the European Communities v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Failure of a Member State to fulfil obligations- Directives ‧/‧/EC, ‧/‧/EC and ‧/‧/EC- The Community's railways- Development- Licensing of railway undertakings- Allocation of infrastructure capacity, levying of charges for the use of infrastructure and safety certification- Failure to transpose within the prescribed period
el Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα), της ‧ης Ιανουαρίου ‧, στην υπόθεση C-‧/‧: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Πορτογαλικής Δημοκρατίας (Παράβαση κράτους μέλους- Οδηγία ‧/‧/ΕΚ- Κοινοτική πολιτική στον τομέα των υδάτων- Παράλειψη μεταφοράς στην εσωτερική έννομη τάξη εντός της ταχθείσας προθεσμίας
en Judgment of the Court (Sixth Chamber) of ‧ January ‧ in Case C-‧/‧: Commission of the European Communities v Portuguese Republic (Failure of a Member State to fulfil obligations- Directive ‧/‧/EC- Community policy in the field of water- Failure to transpose within the prescribed period
el είναι η Σύμβαση της Ρώμης της ‧ης Οκτωβρίου ‧ για τα συγγενικά δικαιώματα, η Συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS) και η Συνθήκη του ΠΟΔΙ για τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήματα αμέσως εφαρμοστέες στην κοινοτική έννομη τάξη
en Are the Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations of ‧ October ‧, the TRIPs Agreement (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) and the WIPO (World Intellectual Property Organisation) Treaty on Performances and Phonograms (WPPT) directly applicable within the Community legal order?
el Συνεπώς, δεν θεωρούμε δημοκρατικό ένα τεχνικό όργανο να ελέγχει μόνο του το σύνολο μιας διαδικασίας λήψης αποφάσεων, από τη διαπραγμάτευση έως την ενσωμάτωση στην κοινοτική έννομη τάξη, χωρίς κανένα έλεγχο οποιουδήποτε είδους σε κανένα στάδιο.
en So we do not think it is good democracy for a technical body to have exclusive responsibility for the whole decisionmaking process, from negotiation to integration into the Community legal system, without any control of any kind at any stage.
el Σύμφωνα με τον κανόνα που καθιέρωσε το Δικαστήριο στην απόφαση Francovich, ελλείψει κοινοτικής νομοθεσίας περί αποζημιώσεως, απόκειται στην εσωτερική έννομη τάξη κάθε κράτους μέλους ο καθορισμός των αρμόδιων δικαστηρίων και η ρύθμιση των δικονομικών λεπτομερειών σχετικά με τα ένδικα βοηθήματα που έχουν ως σκοπό την εξασφάλιση της πλήρους προστασίας των δικαιωμάτων που αντλούν οι ιδιώτες από το κοινοτικό δίκαιο
en According to the rule established by the Court of Justice in the Francovich case law, in the absence of Community legislation concerning reparation, it is for the internal legal order of each Member State to designate the competent courts and lay down the detailed procedural rules for legal proceedings intended fully to safeguard the rights which individuals derive from Community law
el Γιατί μονάχα το τελευταίο εγγυάται την αυτοτέλεια και ενότητα της κοινοτικής εννόμου τάξεως.
en Because only the latter guarantees the independence and unity of Community law and order.
el Καθιστά η ρητή αναφορά στα άρθρα ‧ και ‧ της Συμφωνίας ΔΠΙΤΕ, η οποία περιέχεται στην ‧η αιτιολογική σκέψη και στο άρθρο ‧ του κανονισμού ‧/‧, τη διάταξη του άρθρου ‧, παράγραφος ‧, που αναγνωρίζει το δικαίωμα των κρατών μελών που μετέχουν στην εν λόγω συμφωνία να προστατεύουν τις ομώνυμες ονομασίες, διάταξη απευθείας εφαρμοστέα στην κοινοτική έννομη τάξη, αν ληφθεί υπόψη η νομολογία του Δικαστηρίου
en Is the effect of the express reference to Articles ‧ and ‧ of the TRIPS Agreement in recital ‧ in the preamble to and Article ‧ of Regulation No ‧/‧ to make the provision in Article ‧, which establishes the right of the States that are parties to that agreement to protect homonymous names, directly applicable within the Community legal order, in the light of the case-law of the Court of Justice?
el Το κοινοτικό δίκαιο και τα χαρακτηριστικά της κοινοτικής έννομης τάξης αποτελούν στοιχείο ζωτικής σημασίας που θα επιτρέψει στους ευρωπαίους πολίτες και επιχειρηματίες να εκμεταλλευτούν πλήρως, ανεξαρτήτως των συνόρων, τις ευκαιρίες που προσφέρει το ηλεκτρονικό εμπόριο
en Community law and the characteristics of the Community legal order are a vital asset to enable European citizens and operators to take full advantage, without consideration of borders, of the opportunities afforded by electronic commerce
el Δεδομένου ότι κάθε κράτος μέλος έχει υποχρέωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας καθώς και ότι ο κανονισμός Έμφαση στα δάση αποτελεί μέρος της κοινοτικής έννομης τάξης, ποια μέτρα θα λάβει η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, ώστε να υπάρξει συμμόρφωση με τις διατάξεις του και ειδικά του ορισμού του δάσους
en Given that each Member State is obliged to comply with the requirements of existing legislation and that the Forest Focus Regulation forms part of Community legalisation, what measures does the Commission, as guardian of the Treaties, intend to take to ensure compliance with its provisions and in particular the definition of forest?
el οι εθνικοί δικονομικοί κανόνες δεν μπορεί να καθιστούν υπερβολικά δυσχερή ή αδύνατη στην πράξη την άσκηση των δικαιωμάτων που παρέχονται από την κοινοτική έννομη τάξη (αρχή της αποτελεσματικότητας
en national procedural rules may not render excessively difficult or practically impossible the exercise of the rights conferred by Community law (principle of effectiveness
el Το Συμβούλιο θεσπίζει τα μέτρα που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς των εξόχως απόκεντρων περιοχών, χωρίς ωστόσο να υπονομεύεται η ακεραιότητα και η συνοχή της κοινοτικής έννομης τάξης, συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής αγοράς και των κοινών πολιτικών
en The Council shall adopt the measures referred to in the second subparagraph taking into account the special characteristics and constraints of the outermost regions without undermining the integrity and the coherence of the Community legal order, including the internal market and common policies
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 41377 φράσεις που ταιριάζουν φράση κοινοτική έννομη τάξη.Βρέθηκαν σε 7,448 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.