Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • Community legal system   

Παράδειγμα με ποινές "κοινοτική έννομη τάξη", μεταφραστική μνήμη

add example
el οι εθνικοί δικονομικοί κανόνες δεν μπορεί να καθιστούν υπερβολικά δυσχερή ή αδύνατη στην πράξη την άσκηση των δικαιωμάτων που παρέχονται από την κοινοτική έννομη τάξη (αρχή της αποτελεσματικότητας
en national procedural rules may not render excessively difficult or practically impossible the exercise of the rights conferred by Community law (principle of effectiveness
el Τέλος, οι αρμοδιότητες εποπτείας και ελέγχου της εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας σ' αυτόν τον τομέα θα επιτρέψουν στις επιτροπές να ενισχύσουν τον υφιστάμενο μηχανισμό με τον οποίο η Επιτροπή εντοπίζει τα εμπόδια και αναπτύσσει τα κατάλληλα μέσα για την εξάλειψή τους από τις έννομες τάξεις των κρατών μελών
en Finally, the power to supervise and monitor the application of Community law in this area would enable the committees to reinforce the current mechanism under which the Commission detects obstacles and deploys the appropriate means for eliminating them in the legal systems of the Member States
el Η Επιτροπή θεωρεί σημαντικό να συμβάλει η Κοινότητα στο σύστημα το οποίο θεσπίζεται με την εφαρμογή του στην κοινοτική έννομη τάξη, και τούτο λόγω τόσο του ενεργού ρόλου που διαδραμάτισε η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της στην έκδοση της απόφασης, όσο και της δέσμευσης την οποία ανέλαβαν έναντι του ΠΟΕ να συμβάλουν πλήρως στην εφαρμογή της απόφασης και να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των κατάλληλων όρων ώστε να μπορεί το σύστημα που θεσπίζεται με την απόφαση να λειτουργεί αποτελεσματικά
en The Commission believes that it is important for the Community to contribute to the system set up by the Decision through implementation in the Community legal order, because of the active role played by the European Communities and their Member States in the adoption of the Decision, their commitment made at the WTO to fully contribute to its implementation and their appeal to all WTO Members to ensure that the right conditions are put in place to allow the system set up by the Decision to operate efficiently
el λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μολονότι πρόκειται να τεθεί σε ισχύ μόνο από την επόμενη νομοθετική περίοδο που θα αρχίσει το ‧, είναι, με βάση τη σημερινή κοινοτική έννομη τάξη, νομοθετική πράξη πρωτογενούς δικαίου, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έγινε άνευ όρων δεκτό από το Συμβούλιο και δημοσιεύτηκε κανονικά στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
en whereas, although it will not enter into force until the start of the next parliamentary term in ‧, the Statute for Members of the European Parliament is, as the Community legal system currently stands, an instrument of primary law, adopted by the European Parliament with the unconditional approval of the Council and duly published in the Official Journal of the European Union
el Μπορεί να αναγνωριστεί ότι έχει άμεση εφαρμογή ή ότι αναπτύσσει άμεσο αποτέλεσμα, ως κοινοτικό δίκαιο, κατά την έννοια της πάγιας νομολογίας του Δικαστηρίου, το άρθρο ‧ της Συμβάσεως του Ώρχους, και ειδικότερα, η παράγραφος ‧ του άρθρου αυτού, η οποία έχει ενσωματωθεί στην κοινοτική έννομη τάξη
en Is it possible to recognise Article ‧ and in particular Article ‧ of the Aarhus Convention, which has become a part of Community law, as having the direct applicability or direct effect of Community law within the meaning of the settled case-law of the Court of Justice?
el Καθιστά η ρητή αναφορά στα άρθρα ‧ και ‧ της Συμφωνίας ΔΠΙΤΕ, η οποία περιέχεται στην ‧η αιτιολογική σκέψη και στο άρθρο ‧ του κανονισμού ‧/‧, τη διάταξη του άρθρου ‧, παράγραφος ‧, που αναγνωρίζει το δικαίωμα των κρατών μελών που μετέχουν στην εν λόγω συμφωνία να προστατεύουν τις ομώνυμες ονομασίες, διάταξη απευθείας εφαρμοστέα στην κοινοτική έννομη τάξη, αν ληφθεί υπόψη η νομολογία του Δικαστηρίου
en Is the effect of the express reference to Articles ‧ and ‧ of the TRIPS Agreement in recital ‧ in the preamble to and Article ‧ of Regulation No ‧/‧ to make the provision in Article ‧, which establishes the right of the States that are parties to that agreement to protect homonymous names, directly applicable within the Community legal order, in the light of the case-law of the Court of Justice?
el θεωρεί ότι η διαδικασία της προδικαστικής απόφασης αποτελεί ουσιώδη εγγύηση της συνοχής της κοινοτικής έννομης τάξης και της ενιαίας εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου·
en Considers that the preliminary ruling procedure is an essential guarantee of the coherence of the Community legal order and the uniform application of Community law
el Η αρχή αυτή αποτελεί θεμελιώδη αρχή της κοινοτικής έννομης τάξης
en That principle ranks as a fundamental principle of Community law
el Στο παρελθόν, οι ολιγωρίες στην μεταφορά του κοινοτικού δικαίου δεν είχαν τις συνέπειες που έχουν σε έναν ενιαίο οικονομικό χώρο όπου είναι αδιανόητο να μην υπάρχει στην ίδια χρονική στιγμή ενιαία έννομη κοινοτική τάξη.
en Negligence in transposing Community law in the past did not have the same repercussions as it has on a single economic area in which the idea of not having a uniform legal Community order at the same moment in time is inconceivable
el Επιπλέον, κάθε περιορισμός στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών θα μπορεί να συνάδει με τα θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία, σύμφωνα με πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των γενικών αρχών δικαίου που διέπουν την κοινοτική έννομη τάξη
en In addition, any restriction of the freedom to provide services should be permitted, by way of exception, only if it is consistent with fundamental rights which, as the Court of Justice has consistently held, form an integral part of the general principles of law enshrined in the Community legal order
el Το ζητούμενο που τίθεται επί τάπητος είναι να δούμε εάν, σε αυτή τη φάση της διαδικασίας, η συγκεκριμένη υπόθεση στοιχειοθετεί ή όχι παραβίαση των κανόνων της κοινοτικής έννομης τάξης.
en The problem lies in determining whether or not, at this stage of the process, this reference constitutes an infringement of Community law.
el Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι, ενώπιον της ανάγκης νομικής διευκρίνισης, σε υπερεθνικό επίπεδο, των εννοιών της υπηρεσίας γενικού συμφέροντος και της υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος, δεν είναι εξίσου επιτακτικό να οριστούν στον ίδιο βαθμό και οι κοινωνικές υπηρεσίες, για δύο τουλάχιστον λόγους: πρώτον, επειδή οι υπηρεσίες αυτές είναι σημαντικές για την κοινοτική έννομη τάξη μόνο σε περίπτωση που προσπορίζουν στον πάροχό τους οικονομικό όφελος και, δεύτερον, επειδή στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν αναγκαστικά σε μία από τις δύο προηγούμενες κατηγορίες
en In this respect it should be stressed that, faced with the need for legal clarification at supranational level of the concepts of services of general interest and services of general economic interest, there is not such a compelling need to define social services at the same level for at least two reasons: (i) such services would only fall within the Community remit if they involved economic profit for the supplier and (ii) if this were the case they would automatically fall under one or other of the abovementioned concepts
el Υπόθεση C-‧/‧: Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της ‧ης Απριλίου ‧- Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (Παράβαση κράτους μέλους- Οδηγία ‧/‧/ΕΚ- Ασφάλεια των αεροσκαφών τρίτων χωρών τα οποία χρησιμοποιούν κοινοτικούς αερολιμένες- Παράλειψη εμπρόθεσμης μεταφοράς στην εσωτερική έννομη τάξη
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Seventh Chamber) of ‧ April ‧- Commission of the European Communities v Grand Duchy of Luxembourg (Failure by a Member State to fulfil its obligations- Directive ‧/‧/EC- Safety of third-country aircraft using Community airports- Failure to transpose within the prescribed period
el Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα), της ‧ής Σεπτεμβρίου ‧, στην υπόθεση C-‧/‧: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (Παράβαση κράτους μέλους- Οδηγίες ‧/‧/EK και ‧/‧/ΕΚ- Κοινοτικοί σιδηρόδρομοι- Ανάπτυξη- Συνθήκες ομοιόμορφης, δίκαιης και άνευ διακρίσεων προσβάσεως στην υποδομή- Παροχή αδειών σε σιδηροδρομικές εταιρείες- Κοινό καθεστώς- Μη εμπρόθεσμη μεταφορά στην εσωτερική έννομη τάξη
en Judgment of the Court (Sixth Chamber) of ‧ September ‧ in Case C-‧/‧: Commission of the European Communities v Grand Duchy of Luxembourg (Failure of Member State to fulfil obligations- Directives ‧/‧/EC and ‧/‧/EC- The Community's railways- Development- Fair, uniform and non-discriminatory access to the infrastructure- Licensing of railway undertakings- Common scheme- Failure to transpose within the period prescribed
el Γιατί μονάχα το τελευταίο εγγυάται την αυτοτέλεια και ενότητα της κοινοτικής εννόμου τάξεως.
en Because only the latter guarantees the independence and unity of Community law and order.
el Σε περίπτωση που, κατά την ολοκλήρωση των εν λόγω διαπραγματεύσεων, τα μέρη που συμμετέχουν στη Σύμβαση OSPAR καταλήξουν στη λήψη μιας απόφασης η οποία, ατά την κρίση της Επιτροπής, θα πρέπει να μεταφερθεί στην κοινοτική έννομη τάξη, η ίδια η Επιτροπή είναι εκείνη που οφείλει να καταρτίσει μια πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με σκοπό την υιοθέτηση της συγκεκριμένης απόφασης της OSPAR από την Κοινότητα.
en If, at the end of these negotiations, the parties to the OSPAR Convention were to adopt a decision which, in the Commission' s opinion, should be incorporated within Community law, the Commission would be responsible for preparing a proposal for a decision by the Council on the adoption by the Community of this OSPAR decision.
el Ενώ ο ακριβής ορισμός των δημόσιων χώρων ποικίλλει μεταξύ των διαφόρων εννόμων τάξεων, είναι σημαντικό να δώσει η κοινοτική νομοθεσία έναν όσο το δυνατόν ευρύτερο ορισμό στον όρο αυτό
en While the precise definition of public places will vary between jurisdictions, it is important that legislation define this term as broadly as possible
el " κοινοτική έννομη τάξη, που έχει ήδη δημιουργηθεί με συνθήκες που υπερισχύουν των εθνικών δικαιωμάτων, επιδιώκει τώρα να καταπιέσει περισσότερο και να καταστρέψει τα λεγόμενα δικαιώματα των κρατών μελών.
en The Community legal order, already set up with treaties that take precedence over national rights, now wants to be more and more oppressive and destructive of the said rights of the Member States.
el Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, η αρχή της ασφάλειας του δικαίου, η οποία αποτελεί μέρος της κοινοτικής εννόμου τάξεως, απαιτεί όπως η κοινοτική νομοθεσία είναι σαφής και ακριβής, η δε εφαρμογή της προβλέψιμη για τους υποκείμενους σ
en according to the case-law of the Court of Justice, the principle of legal certainty, which is part of the Community legal order, requires that Community legislation must be clear and precise and its application foreseeable by individuals
el Οι προσφεύγοντες ισχυρίζονται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση προσβάλλει τα θεμελιώδη δικαιώματά τους, τα οποία προστατεύονται στο πλαίσιο των γενικών αρχών της κοινοτικής έννομης τάξεως
en The applicants submit that the contested decision infringes their fundamental rights guaranteed by the general principles of the Community legal order
el Συνέχεια της κοινοτικής έννομης τάξεως
en Continuity of the Community legal order
el Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα), της ‧ης Οκτωβρίου ‧, στην υπόθεση C-‧/‧, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ηνωμένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Iρλανδίας (Παράβαση κράτους μέλους- Οδηγίες ‧/‧/ΕΚ, ‧/‧/ΕΚ και ‧/‧/ΕΚ- Κοινοτικοί σιδηρόδρομοι- Ανάπτυξη- Άδειες λειτουργίας των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων- Κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών, χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής και πιστοποίηση ασφαλείας- Μη μεταφορά των οδηγιών στην εσωτερική έννομη τάξη εντός της ταχθείας προθεσμίας
en Judgment of the Court (Sixth Chamber) of ‧ October ‧ in Case C-‧/‧: Commission of the European Communities v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Failure of a Member State to fulfil obligations- Directives ‧/‧/EC, ‧/‧/EC and ‧/‧/EC- The Community's railways- Development- Licensing of railway undertakings- Allocation of infrastructure capacity, levying of charges for the use of infrastructure and safety certification- Failure to transpose within the prescribed period
el φρονεί ότι η μεταφορά της κοινοτικής νομοθεσίας στην εθνική έννομη τάξη πρέπει να παρακολουθείται υπεύθυνα και προορατικά, ώστε να αποφεύγονται αποκλίνουσες ερμηνείες και η επιβολή προσθέτων απαιτήσεων σε εθνικό επίπεδο· επιθυμεί να διαδραματίζει η Επιτροπή ενεργό ρόλο στη μεταφορά, από κοινού με εποπτικές αρχές και ομάδες εμπειρογνωμόνων, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, καθόσον η έγκαιρη ανάλυση πιθανών παγίδων μπορεί να αποτρέψει καθυστερήσεις και περιττά βάρη για τις επιχειρήσεις· προτείνει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να θεσπίσει κατάλληλη διαδικασία παρακολούθησης της μεταφοράς σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς εταίρους του·
en Is of the opinion that transposition of EC legislation should be monitored seriously and proactively in order to avoid diverging interpretations and gold-plating; wants the Commission to play an active role in transposition, together with supervisors and expert groups, at both EU and national level, since early analysis of potential pitfalls may prevent delays and unnecessary burdens on companies; suggests that Parliament should set up a proper transposition-monitoring procedure in close cooperation with its national partners
el Πιστεύουμε ότι αυτήν την στιγμή έφθασε πραγματικά η ώρα να αναλάβει τις ευθύνες της η Ευρωπαϊκή 'Ενωση και να προχωρήσει στην υιοθέτηση κοινής δράσης, που να περιλαμβάνει όχι απλώς ένα συντονιστή για το Κυπριακό, αλλά επίσης ιδέες για κάποια προγράμματα συνεργασίας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, αλλά -γιατί όχι- και μία πρόταση για λύση του Κυπριακού, η οποία να βασίζεται αφ'ενός μεν στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, αφ'ετέρου δε στην κοινοτική έννομη τάξη, μία και η Κύπρος πρόκειται να προχωρήσει προς την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση.
en We believe that the time is now right for the European Union to assume its responsibilities and to embark on a joint action, which should include appointing a coordinator for Cyprus and developing ideas for a number of cooperation programmes to involve Greek and Turkish Cypriots, and also - why not - formulating a proposal for a solution to the Cyprus problem based on the resolutions of the United Nations and, in view of the fact that Cyprus is due to move towards accession to the European Union, on the Community legal order.
el Για λόγους συνέπειας της κοινοτικής έννομης τάξης, θα ήταν σκόπιμο να εναρμονιστεί η διατύπωση του άρθρου ‧ παράγραφος ‧ στοιχεία α) και β) του υπό εξέταση κανονισμού προς τον ορισμό της καταναλωτικής πίστωσης και της συνδεδεμένης σύμβασης πίστωσης που περιλαμβάνεται στο άρθρο ‧ στοιχεία γ) και ιδ) της οδηγίας ‧/‧/ΕΚ
en To ensure the consistency of the Community legal order, it would be appropriate to bring the wording of Article ‧(a) and (b) of the Regulation into line with the definition of consumer credit agreements and linked credit agreements set out in Article ‧(c) and (n) of Directive ‧/‧/EC
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 41377 φράσεις που ταιριάζουν φράση κοινοτική έννομη τάξη.Βρέθηκαν σε 12,145 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.