Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

 • a rolling stone gathers no moss   
  []
   
  A person who never stays in one place will never be wealthy.
   
  proverb

Παράδειγμα με ποινές "λίθος κυλινδόμενος το φυκος ου ποιεί", μεταφραστική μνήμη

add example
el Κάτι το οποίο είναι πρωτοποριακό από πολιτική άποψη μπορεί να αποτελέσει τη λυδία λίθο της πολιτικής ορθότητας και η κατάσταση μπορεί να καταλήξει σε αγώνα δρόμου για να αποδειχθεί ποιος διαθέτει τη μεγαλύτερη προθυμία να βρίσκεται με το μέρος οτιδήποτε καλού.
en Something which is politically trendy can become a litmus test for political correctness, and the situation can result in a race to see who is keenest to be on the side of everything that is good.
el Ποιοι πρέπει να είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι αυτής της μελλοντικής οδηγίας; Θα πρέπει καταρχήν να βασίζεται τόσο στα άρθρα της Συνθήκης, που αναφέρονται στην εσωτερική αγορά, όσο και στα άρθρα που σχετίζονται με το περιβάλλον.
en What must the cornerstones of this forthcoming directive be? It must, in the first place, be based on the Treaty articles relating to both the internal market and the environment.
el Ποιες κοινοτικές ενισχύσεις μπορούν να χορηγηθούν για την προώθηση εναλλακτικού σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης στην κοιλάδα του Sabor, το οποίο θα προστατεύει και θα αξιοποιεί τη φυσική, τοπιακή και πολιτιστική του κληρονομιά, χωρίς την κατασκευή του περί ου ο λόγος φράγματος
en What Community support can be granted to promote an alternative sustainable development project for the Sabor valley, to protect and enhance its natural, landscape, and cultural heritage, without building the dam?
el Για ποιο λόγο τμήματα από τα κέρδη που προέκυψαν βορείως και νοτίως του Brenner δεν διοχετεύθηκαν στην κατασκευή μιας σήραγγας βάσεως που προβλεπόταν στις κατευθυντήριες γραμμές TEN που εγκρίθηκαν το ‧ και για ποιο λόγο το εν λόγω σχέδιο του ‧ου αιώνα, βασίζεται ακόμη σε διοικητική μέριμνα από τον ‧ο αιώνα
en Why have some of the profits made north and south of the Brenner Pass not been invested in the planned base tunnel included in the TEN guidelines adopted in ‧, and why is this ‧st-century project relying on ‧th-century logistics?
el Ως ημερομηνία πέραν της οποίας δεν θα αναληφθούν πλέον οι επιδοτήσεις επιτοκίων που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ), ορίζεται η ‧η Δεκεμβρίου ‧ ή η ημερομηνία θέσης σε ισχύ του ‧ου ΕΤΑ, ανάλογα με το ποια είναι η μεταγενέστερη
en The date beyond which the interest rate subsidies managed by the European Investment Bank (EIB) will not be committed, shall be set at ‧ December ‧ or the date of entry into force of the Tenth EDF, whichever is the later
el Ποιος θα αξιολογήσει τελικά το περί ου ο λόγος shortlisting; Πολύ συχνά την τελική αξιολόγηση την κάνουν αποκλειστικά άντρες.
en Who, in the end, is to evaluate the shortlist that has been mentioned? More often than not, it is exclusively men who carry out the final evaluation.
el Η πρωτοβουλ?α του Κοινοβουλ?ου για την απασχ?ληση δε?χνει σε ποιο βαθμ? τα μ?λη του επιθυμο?ν να δουν επιτ?λους την οικονομ?α στην υπηρεσ?α του ανθρ?που και ?χι το αντ?στροφο.
en Parliament's initiative with regard to employment shows to what point its Members are desirous of finally seeing the economy put back into the service of man and not the reverse.
el Ως ημερομηνία πέραν της οποίας δεν θα αναληφθούν πλέον οι επιδοτήσεις επιτοκίων που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για να χορηγήσει τους πόρους της επενδυτικής διευκόλυνσης με συμβατικούς όρους, ορίζεται η ‧η Δεκεμβρίου ‧ ή η ημερομηνία θέσης σε ισχύ του ‧ου ΕΤΑ, ανάλογα με το ποια είναι η μεταγενέστερη
en The date beyond which the interest rate subsidies managed by the European Investment Bank (EIB) to provide resources of the Investment Facility on concessional terms will not be committed, shall be set at ‧ December ‧ or the date of entry into force of the Tenth EDF, whichever is the later
el Ενιαίο νόμισμα, μάλιστα, αλλά γιατί; Για ποιό σκοπό; Εξ ου και το τελολογικό πρόβλημα.
en The single currency may be fine, but what is it for, what purpose does it serve?
el ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ FORCALTONIN ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ου
en WHAT FORCALTONIN IS AND WHAT IT IS USED FOR
el Μόνο τα κορίτσια. ~Τα φύκια είναι δροσερά~ ~Τα φύκια είναι αστεία~ ~Φτιάχνει το φαγητό του~
en Just the girls this time. ~Oh, seaweed is cool~ ~Seaweed is fun~ ~It makes its food~
el Αποτέλεσμα θα είναι η μεγαλύτερη ποσότητα φυκιών το ερχόμενο καλοκαίρι.
en The result will be that next Summer we'll have an even worse algae problem than we did this year.
el Λίγο πριν νυχτώσει, καθώς διέσχιζαν μια τεράστια νησίδα από φύκια σαργάσσο...... που σάλευαν και κινούνταν λες και ο ωκεανός ερωτοτροπούσε...... με κάτι απροσδιόριστο κάτω απο μια κίτρινη κουβέρτα...... στην μικρή πετονιά του πιάστηκε ένα δελφίνι...... και το ανέβασε στη βάρκα
en Just before it was dark, as they passed the great island of sargasso weed...... that heaved and swung as though the ocean were making love...... with something under a yellow blanket...... his small line had been taken by a dolphin...... and he had brought it into the skiff
el Σε αυτό το πλαίσιο, θα επιθυμούσα καταρχάς να εκφράσω την προσωπική μου γνώμη σχετικά με την τροπολογία 6, για την οποία έγινε ήδη λόγος, που στοχεύει να δώσει στα μεταποιημένα φύκια με την ονομασία Euchema, που παράγονται στις Φιλιππίνες, τον αρ. 408 και όχι τον αρ.407 Α, ώστε να τα ξεχωρίζουμε καλύτερα από τα παραπλήσια προϊόντα που φέρουν τον αριθμό 407.
en In this context I would like first of all to speak from a personal point of view on Amendment No 6, which has already been mentioned, designed to give the seaweed known as processed euchema, produced in the Philippines, the E number 408 rather than 407a in order better to distinguish it from related products which bear the E number 407.
el Που είναι το πρόβλημα; Ας μείνει στο νησί του φύκι- φύκι
en Let her spend the night on Hump Island!
el μέθοδοι λίπανσης: προσθήκη οργανικής ύλης το φθινόπωρο, ιδίως υπό μορφή varech (οργανικό λίπασμα αποτελούμενη από διάφορα θαλάσσια φύκη που συλλέγονται στις παραλίες της νήσου
en fertilisation methods: adding organic material in autumn, in particular in the form of kelp (organic compost made of marine algae harvested on the beaches of the island
el Το άζωτο και ο φώσφορος προσλαμβάνουν οξυγόνο από τον βυθό και αποτελούν τροφή για δηλητηριώδη φύκια στην επιφάνεια.
en Nitrogen and phosphorus take oxygen from the seabed and feed poisonous algae at the surface.
el Στα Φίτζι υπάρχουν... φωσφορίζοντα φύκια που βγαίνουν μια φορά το χρόνο στο νερό
en In Fiji, they have...... iridescent algae that come out once a year in the water
el Δεδομένου ότι το Παράρτημα VΙΙ θα εφαρμόζεται μόνον σε περιορισμένο αριθμό ουσιών που παράγονται ή εισάγονται στις ποσότητες αυτές, η κοινή θέση περιλαμβάνει και απαιτήσεις πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την οξεία τοξικότητα, τη βιοαποδόμηση και την τοξικότητα επί φυκών
en As Annex ‧ will only apply to a limited number of substances in this tonnage range, the Common Position includes additional information requirements in relation to acute toxicity, biodegradation and algal toxicity
el Και τα δύο συσχετίζονται με τον αντίστοιχο μέσο όρο της απόκρισης πολλαπλών καλλιεργειών μαρτύρων, οι οποίες δεν εκτίθενται και παρουσιάζουν μέγιστη απόκριση στις επιβαλλόμενες συνθήκες- κατά τη δοκιμή σε φύκη, το φως και η θερμοκρασία αποτελούν τους πρωταρχικούς καθοριστικούς παράγοντες
en Both are referenced to the corresponding mean response of replicate non-exposed controls showing maximum response for the conditions imposed- with light and temperature as primary determining factors in the algal test
el Πρέπει το άρθρο ‧, παράγραφος ‧, στοιχείο δ', του κανονισμού (EΚ) ‧/‧ να ερμηνεύεται συσταλτικά υπό την έννοια ότι δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των τροφίμων τα οποία συντίθενται (...) από (...) φύκη τα τρόφιμα τα οποία συντίθενται αποκλειστικά από τέτοιου είδους φύκη που έχουν, μέχρι σήμερα, χρησιμοποιηθεί ευρέως για ανθρώπινη κατανάλωση μέσα στην Κοινότητα
en Must Article ‧(d) of Regulation (EC) No ‧/‧ be interpreted narrowly such as to exclude from the category foods ... consisting of ... algae foods containing only such algae as have hitherto been used for human consumption within the Community?
el Δεν παύουν να είναι τυριά όπως και το παρόν προϊόν δεν παύει να είναι φύκος.
en It is still cheese, and this is still seaweed.
el Το βασικό σύνολο για τη δοκιμή της τοξικότητας ουσιών σε υδρόβιους οργανισμούς αποτελείται από οξείες δοκιμές με ιχθείς, δαφνία και φύκια
en The base set for testing the toxicity of substances towards aquatic organisms consists of acute tests with fish, daphnia and algae
el Το έργο αυτό θα έχει σοβαρότατες συνέπειες για τα παραγωγικότερα οικοσυστήματα της παράλιας ζώνης, καθώς και για τα σημεία της όπου παρατηρείται σημαντική συγκέντρωση φυκιών (sebadales), μειώνοντας τους χώρους αναπαραγωγής και φροντίδας των νεογνών ειδών που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους αλιείς της περιοχής του Agüimes (‧ κάτοικοι) και της Santa Lucía (‧ κάτοικοι
en The scheme will have grave effects on the most productive of the coastal marine ecosystems and the sebadales, shrinking the breeding and growing area for the species which are of interest to the fishermen of Agüimes (‧ inhabitants) and Santa Lucía (‧ inhabitants
el Εάν απαιτείται προσδιορισμός της συγκέντρωσης της διαλελυμένης ελεγχόμενης ουσίας, ενδέχεται να είναι απαραίτητος ο διαχωρισμός των φυκών από το υλικό
en If analysis of the dissolved test substance concentration is required, it may be necessary to separate algae from the medium
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 1491074 φράσεις που ταιριάζουν φράση λίθος κυλινδόμενος το φυκος ου ποιεί.Βρέθηκαν σε 108,889 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.