Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • oxymoron     
    (noun   )
     
    A figure of speech in which two words with opposing meanings are used together intentionally for effect.

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Αγγλικά. (2)

Παράδειγμα με ποινές "οξύμωρο", μεταφραστική μνήμη

add example
el Επιπλέον, υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα: εάν αυτά τα σύμβολα προκαλούν τόση "αλλεργία" σε κάποιους πολίτες και σε κάποια κράτη, πώς αυτοί συνεχίζουν να είναι μέλη αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης της οποίας ούτε και τα σύμβολα δεν θέλουν να αντικρύσουν; Αυτό είναι ένα οξύμωρο σχήμα.
en There is another question. If some citizens and Member States react so badly to these symbols, how can they continue to be members of this EU when they cannot even bear to look at its symbols?
el Οπότε για μένα, ο όρος προώθηση του τουρισμού στην άγρια φύση είναι απλώς οξύμωρο σχήμα για ότι ορίζεται ως "άγρια φύση".
en So for me, promoting wilderness tourism is a mere contradiction of the term 'wilderness'.
el Ορισμένες φορές, περισσότερο αποτελεσματικό είναι το "σπεύδε βραδέως" των αρχαίων Ελλήνων, το φαινομενικά αντιφατικό ρητό, το γνωστό ελληνικό οξύμωρο σχήμα.
en Sometimes, the apparently contradictory, oxymoronic Ancient Greek proverb "more haste, less speed" is more efficient.
el Πρόκειται για οξύμωρο, διότι καυχόμαστε ότι κρατάμε τα σκήπτρα της μείωσης των εκπομπών CO2 σε ολόκληρο τον κόσμο.
en This is a paradox, because we pride ourselves on carrying the banner for the reduction of CO2 emissions throughout the world.
el Εδώ πρόκειται για οξύμωρο.
en That is a contradiction in itself.
el Αυτό είναι εντελώς οξύμωρο
en Oh... that' s a total oxymoron
el Είναι οξύμωρο, κατά τη γνώμη μου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τη μία να ομιλεί με μεγάλη προθυμία για την διαφάνεια και να την απαιτεί από τα άλλα όργανα και από την άλλη να αγνοεί, εκουσίως, την ύπαρξη παρομοίων προβλημάτων στους κόλπους του.
en Moreover, it is a very serious problem if Parliament is happy to talk about openness and demands it from other Institutions but has a blind spot in this respect.
el Σαφώς, για τον Μπερίσα το δίκαιο παιχνίδι είναι οξύμωρο ", πρόσθεσε
en Clearly, for Berisha fair-play is an oxymoron, " he added
el Ο κ. Maat φρονεί ότι πρόκειται περί οξύμωρου, διότι σε σχέση με τα κρούσματα της ΣΕΒ δεν κάνει διαφορά το αν πρόκειται περί μεγάλης ή μικρής επιχείρησης.
en Mr Maat felt that was a contradiction because it makes no difference if it is a small or a large holding when it comes to BSE.
el Ωστόσο, η δημιουργία ευρωπαϊκού δημόσιου οργανισμού αξιολόγησης θα ήταν ένα οξύμωρο, επονείδιστο, αυταρχικό εγχείρημα με σκοπό να επεκταθεί ο δημόσιος έλεγχος στην αγορά.
en However, the creation of a European public rating agency would be an oxymoron, a disgraceful, authoritarian venture designed to extend public control over the market.
el Θα ήθελα να ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά τους σκιώδεις εισηγητές από όλες τις Ομάδες, τις κκ. Nedelcheva και Wikström, καθώς και άλλους συναδέλφους βουλευτές, οι οποίοι συνεισέφεραν στη διεξαγωγή αυτού του ευχάριστου τριμερούς διαλόγου - εάν η συγκεκριμένη διατύπωση αυτή δεν αποτελεί σχήμα οξύμωρο.
en I again want to thank my shadow rapporteurs from across the groups, Ms Nedelcheva, Ms Wikström and other colleagues who helped make this what I would call a pleasurable trialogue - if that is not a contradiction in terms!
el Την ώρα που το Συμβούλιο ετοιμάζει έκτακτη διάσκεψη κορυφής για την ανεργία, δεν αντιλαμβάνεται το οξύμωρο της εμμονής του στην κατάργηση των πωλήσεων αφορολογήτων ειδών από το 1999 και την ανεργία που θα προκαλέσει στους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού, παράλληλα με τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη δημιουργία θέσεων εργασίας;
en As the Council prepares for its extraordinary summit on Employment, does it not understand the contradiction of continuing with the abolition of Duty Free sales in 1999, and the unemployment that this would cause in the transport and tourism sectors, alongside moves to promote job creation?
el Αυτό είναι το πλέον οξύμωρο σχήμα, αφού το Διαδίκτυο είναι μια βιτρίνα σε κάθε τερματικό που συνδέεται με το δίκτυο και το να μηχανορραφήσουμε υποστηρίζοντας ότι μια ιστοσελίδα απευθύνεται μόνο σε ορισμένους και όχι σε άλλους είναι γλωσσικά υπεραπλουστευμένο, εμπορικά παράλογο και τεχνολογικά άσχετο.
en Such a thing is a contradiction in terms since the Net is a shop window at every terminal link to the network and, to argue in some contrived way, that a site can be directed at some and not others is linguistically facile, commercially nonsensical and technologically illiterate.
el Επειδή είναι οξύμωρο και γι ' αυτό έχει πάντα πλάκα
en Because it alliterates it, and that is always a little fun
el Όπως αποδεικνύουν μάλιστα οι συμφορές της περιόδου που ακολούθησε, η ταύτιση του κομουνισμού με την ελευθερία αποτελεί ένα καταφανές οξύμωρο σχήμα: οι σοσιαλιστές του Νέου Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος δεν θα πάψουν να επαναλαμβάνουν αυτήν την αλήθεια που αντέκρουε για πάρα πολλά χρόνια το Ιταλικό Κομουνιστικό Κόμμα.
en As the tragedies of the following years demonstrated, to speak of communism and freedom has always represented a patent oxymoron. The members of the New Italian Socialist Party will never tire of repeating this truth, which was for too long denied in Italy by the Italian Communist Party.
el Είναι λίγο οξύμωρο να προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία τη στιγμή που κατά τα φαινόμενα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να ενισχύσουμε τις ρίζες της, τόσο τις επιφανειακές όσο και τις βαθύτερες, στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.
en There is something risible about combating terrorism when you appear to be doing everything possible to encourage its growth, both at a superficial and deeper level, in Europe and everywhere else in the world.
el Είναι οξύμωρο από τη μια να καταδικάζουμε τις διακρίσεις και από την άλλη να κατηγορούμαστε οι ίδιοι για διακρίσεις.
en It is tragicomic that, while condemning discrimination, one is guilty of that very thing oneself.
el εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. - (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να δοκιμάσω για μία μόνο στιγμή τους εξαίρετους διερμηνείς μας. " "επιχειρηματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης" είναι οξύμωρο σχήμα, έτσι δεν είναι; Όλο το raison d'être -αν μπορώ να χρησιμοποιήσω το ιδίωμα του τόπου- είναι να οδηγήσει τις μικρές επιχειρήσεις στην ασφυξία.
en on behalf of the IND/DEM Group. - Madam President, just for a moment I should like to test our wonderful interpreters. 'European Union entrepreneurship' is an oxymoron, is it not?
el Είναι σχήμα οξύμωρο, όπως ο " ευτυχισμένος θάνατος "
en It' s an oxymoron, like " happily dead "
el Όταν κοίταξα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και διάβασα τη φράση "έτος δια βίου εκπαίδευσης" μου φάνηκε οξύμωρη, όπως και η φράση "στρατιωτικές πληροφορίες" .
en When I picked up the agenda and read the phrase 'Year of Lifelong Learning' it seemed to me that this was an oxymoron similar to the phrase 'military intelligence' .
el Δεκαπέντε μήνες καθυστέρηση -όπως αναφέρει στην έκθεσή της η κ. Παλιαδέλη- για να δοθούν τρεις επιστολές μιας αυτοκινητοβιομηχανίας που ειδικεύεται σε αυτοκίνητα μεγάλης ταχύτητας, σχήμα οξύμωρο!
en Fifteen month's delay, as Mrs Paliadeli said in her report - to see three letters from an automobile manufacturer which specialises in fast cars, what an oxymoron.
el Αγαπητοί μου συνάδελφοι, επιτρέψτε μου αυτήν την παρέκβαση: εδώ δημιουργείται μια οξύμωρη κατάσταση.
en Ladies and gentlemen, allow me this digression. A paradox is being born.
el Το ' ’ πφροντ ' είναι οξύμωρο γιατί κανείς δεν είναι εντελώς ειλικρινής, οπότε
en " Upfronts " is a complete oxymoron because nobody' s remotely honest, so it' s
el Πρέπει όμως να πω ότι στη χώρα μου, στο "νωμένο Βασίλειο, ενδέχεται να δημιουργηθεί σύγχυση, διότι είναι κάπως οξύμωρο, για τα δεδομένα του "νωμένου Βασιλείου, να περιγράφεται ως "Act" μια μη νομοθετική πράξη.
en But I am bound to say that in my Member State it may cause some confusion since a non-legislative action described as an act is possibly something of an oxymoron in UK terms.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 25 φράσεις που ταιριάζουν φράση οξύμωρο.Βρέθηκαν σε 0,341 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.