Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

 • parallelism   
  (Noun  ) (noun   )
   
  state or condition of being parallel
   
  state or condition of being parallel

Παράδειγμα με ποινές "παραλληλία", μεταφραστική μνήμη

add example
el Παράλληλα, η ποιότητα των δελτίων σχεδίου βελτιώθηκε και υποβλήθηκε σε προκαταρκτική αξιολόγηση βασισμένη στο εννοιολογικό πλαίσιο, με μια λεπτομερή αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε για τα πλήρη δελτία σχεδίων, μεταξύ άλλων όσον αφορά το βαθμό ετοιμότητας του σχεδίου και τη φάση τελειοποίησης των δελτίων σχεδίου, πριν από έναν εσωτερικό έλεγχο συνέπειας στην Επιτροπή
en In parallel, the quality of the project fiches has been improved and submitted to a preliminary assessement based on the logframe matrix, with a detailed assessment made on the full project fiches (PFs), among others in terms of project readiness and a fine-tuning phase of the PFs, before an internal consistency check in the Commission
el Παράλληλα, αντιμετωπίζει ένα πιο ευρύ και σύνθετο πλέγμα προκλήσεων, γράφει ο οικονομολόγος και πρώην υπουργός οικονομικών της Ρουμανίας Ντανιέλ Νταϊάνου
en At the same time, it faces a vastly broader and more complex array of challenges, writes economist and former Romanian Finance Minister Daniel Daianu
el Θα ήθελα όμως παράλληλα να εκφράσω την άποψη ότι δεν είναι καλό να αντιπαραβάλλουμε αυτού του είδους την τραγωδία και παρόμοιες τραγωδίες με τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας.
en At the same time, however, I would like to voice the opinion that it is not fortunate to contrast this type of tragedy and similar tragedies with the use of nuclear power.
el Προκειμένου το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο να παραμείνει βιώσιμο, η Ευρώπη χρειάζεται να επιταχύνει τις προσπάθειές της ώστε να ενισχυθεί η οικονομική ανάπτυξη, να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο απασχόλησης και παραγωγικότητας και παράλληλα να ενδυναμωθούν η κοινωνική ένταξη και προστασία, βάσει των στόχων που προβλέπονται στο κοινωνικό θεματολόγιο
en For the European social model to be sustainable, Europe needs to step up its efforts to create more economic growth, a higher level of employment and productivity while strengthening social inclusion and social protection in line with the objectives provided for in the Social Agenda
el Η γραμμή η διερχόμενη μέσω των στοχάστρων του σημείου Η είναι παράλληλη προς το έδαφος και κάθετη προς το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του καθίσματος
en A line through the H point sight buttons shall be parallel to the ground and perpendicular to the longitudinal centre plane of the seat
el Όλες οι πτυχές του ιστορικού εγχειρήματος έχουν αναλυθεί από κάθε πλευρά σε μία πορεία που είναι εξ ορισμού παράλληλη και αλληλένδετη με την εμβάθυνση, την ενδυνάμωση, την ισχυροποίηση της σημερινής και της διαμορφούμενης Ευρωπαϊκής Ένωσης.
en All aspects of this historic undertaking have been analysed from every angle in a process which is, by definition, in parallel with, and bound up with, the deepening, strengthening and reinforcing of the European Union in its present form.
el " πρωτοβουλία μου αποσκοπεί στην πρόληψη μελλοντικών καταστάσεων όπου οι νέοι διδάσκονται παράλληλες ιστορίες, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
en My initiative aims at preventing future situations in which young people learn parallel histories, which have no ground in reality.
el Απαιτείται, επίσης, ανάληψη δράσης σε όλα τα θεσμικά όργανά μας, διότι οι άνθρωποι από την Ερυθραία αποτελούν ξεκάθαρη περίπτωση που χρήζει επανεγκατάστασης, μια πολιτική την οποία τηρούμε παράλληλα με το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες.
en Action is also needed in all our institutions, because Eritreans are a clear case for resettlement, a policy that we have alongside the European Refugee Fund.
el Παράλληλα, θα συμβάλει στον συντονισμό της κατάρτισης του εθνικού προγράμματος μεταρρύθμισης.
en At the same time, it will help coordinate the drafting of the National Reform Plan.
el Δύο άνθρωποι που ζουν παράλληλα
en Two people living in parallel
el " επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα για τη χρήση ορισμένων έργων υποδομής σύμφωνα με τους όρους του εγγράφου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του οποίου ψήφισε η Ολομέλεια σήμερα συνιστά αύξηση του κόστους που σχετίζεται με την κυκλοφορία αυτού του τύπου μεταφορών. " οδηγία για την Eurovignette αποτελεί μέτρο το οποίο τιμωρεί τις χώρες της περιφέρειας της ΕΕ σε μια εποχή κατά την οποία οι εν λόγω χώρες υφίστανται περίοδο οικονομικής και χρηματοπιστωτικής δυσκολίας ενώ, παράλληλα, παρέχει πρόσθετα έσοδα στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης.
en The charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures, under the terms of the European Parliament document voted on in plenary today, represents an increase in costs related to the movement of this type of transport. The Eurovignette is a measure which penalises the outlying countries of the EU at a time when those countries are undergoing a period of economic and financial difficulty, whilst, at the same time, providing additional revenue for the countries of central Europe.
el Παράλληλα, η ηλεκτρική ενέργεια στη Σερβία είναι σχετικά φθηνή, τόσο για τους καταναλωτές όσο και για εμπορική χρήση
en At the same time, electricity in Serbia is relatively inexpensive, both for consumers and commercial use
el Οι σημαντικότεροι ίσως παράγοντες εν προκειμένω θα είναι το κόστος και η διαθεσιμότητα, παράλληλα βεβαίως με την εκπαίδευση και την ενημέρωση.
en Probably the most important factors here will be cost and availability plus, of course, education and information.
el Παράλληλα, θα πρέπει να καταβληθούν ανάλογες προσπάθειες στον τομέα της Ε&Α (βλ. επίσης σημείο ‧.‧) για την προετοιμασία της αγοράς και για τη μείωση του κόστους παραγωγής
en At the same time, research and development (see point ‧.‧), as well as work on preparing the market are needed, in order to bring down production-related costs
el Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κινήθηκε τάχιστα και παρουσιάζει σήμερα στο Σώμα το τελικό κείμενο του προγράμματος MEDIA, το οποίο βελτιώθηκε ασφαλώς σημαντικά, καθιστώντας πιο εύκολη την πρόσβαση των πιθανών δικαιούχων στους πόρους, ενισχύοντας τη συνεργασία με τα άλλα κοινοτικά προγράμματα στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της έρευνας, διευκολύνοντας παράλληλα την πρόσβαση της οπτικοακουστικής βιομηχανίας σε πιστώσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η χρόνια έλλειψη κεφαλαίων στον τομέα.
en The European Parliament has, with a great sense of responsibility, acted extremely swiftly and today brings to the attention of the Chamber the final text of the report on the MEDIA programme, which has of course been much improved, making resources more accessible to potential beneficiaries, strengthening cooperation with other Community programmes in the areas of education, training and research, as well as creating easier access to credit for the audiovisual industry in order to remedy the chronic underinvestment in the sector.
el καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση παράλληλα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, η οποία θα μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα της καλύτερης δημόσιας διακυβέρνησης, εξασφαλίζοντας σαφή πολιτική ευθύνη και ηγετικό ρόλο εκ μέρους της Επιτροπής·
en Calls on the Commission to make a proposal- together with the European Space Agency- capable of solving the problem of better public governance by ensuring clear political responsibility and leadership on the part of the Commission
el Τα μέρη συνεργάζονται επίσης στη διενέργεια εκ των προτέρων, παράλληλων και εκ των υστέρων αξιολογήσεων, τόσο από κοινού όσο και μονομερώς, για τα μέτρα, τα προγράμματα και τις ενέργειες που υλοποιούνται βάσει των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας
en The Parties shall also cooperate on carrying out ex-ante, ongoing and ex-post evaluations, both jointly and unilaterally, of measures, programmes and actions implemented on the basis of this Agreement
el Οι ευρωπαίοι επενδυτές πρέπει να υιοθετούν υπεύθυνη συμπεριφορά στο εξωτερικό, προστατεύοντας παράλληλα το δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προβαίνει σε ρυθμίσεις των επενδύσεων προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.
en European investors must adopt responsible behaviour abroad, while protecting the right of the European Union to regulate investments in the public interest.
el θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της γραμματείας της Επιτροπής Αναφορών και της ανάπτυξης του συστήματος ηλεκτρονικών αναφορών, η δημιουργία μιας μονάδας τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών για επιγραμμική παρακολούθηση, η οποία θα απευθύνεται στους αναφέροντες θα συμβάλει στη δημιουργία μιας περισσότερο διαφανούς και αποτελεσματικής διαδικασίας μέσω, μεταξύ άλλων, τακτικών απολογισμών και αιτήσεων για συμπληρωματικές πληροφορίες· σημειώνει ότι ένα τέτοιο μέτρο θα ανταποκρινόταν καλύτερα στις προσδοκίες των πολιτών της ΕΕ βελτιώνοντας παράλληλα την άσκηση των θεσμικών αρμοδιοτήτων που κατέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η οικεία του Επιτροπή Αναφορών·
en Considers that, in the context of the reinforcement of the secretariat of the Committee on Petitions, and in the context of development of the e-Petition system, the introduction of an IT facility for online tracking aimed at petitioners would help to create a more transparent and efficient process by means of, inter alia, regular status updates and calls for additional information; notes that such a measure would better meet the expectations of EU citizens while also fostering improved performance of the institutional responsibilities incumbent on Parliament and on its Committee on Petitions
el εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. - (SV) Κυρία Πρόεδρε, λέω συνήθως ότι η ΕΕ πρέπει να γίνει λιγότερο διευρυμένη, αλλά αιχμηρότερη, με άλλα λόγια πρέπει να εστιάσουμε τις δράσεις μας, με σεβασμό όμως παράλληλα στην επικουρικότητα.
en on behalf of the ALDE Group. - (SV) Madam President, I usually say that the EU must become narrower but sharper, in other words that we should focus our actions while also respecting subsidiarity. This action plan is exactly this kind of area.
el Παράλληλα, πολλές αναπτυγμένες χώρες εξακολουθούν να διστάζουν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων που απαιτείται, ώστε να συμβάλουν στον περιορισμό της μέσης αύξησης της θερμοκρασίας στον πλανήτη κατά 2 βαθμούς Κελσίου.
en At the same time, numerous developing countries continue to hesitate to take the necessary measures to reduce emissions which are required in order to help limit the average rise in temperature on the planet by two degrees Celsius.
el Η παράλληλη χρήση ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων φαίνεται να μειώνει τη συχνότητα των αντιδράσεων που σχετίζονται με την έγχυση
en Use of concomitant immunosuppressant agents appeared to reduce the frequency of infusion-related reactions
el Επίσης, η Επιτροπή θεωρεί ότι παράλληλα θα κασταστεί δυνατή η ανασύσταση των αποθεμάτων σε ένα αποδεκτό επίπεδο.
en Besides, the Commission considers that in parallel this will make it possible to build up stocks again to an acceptable level.
el Πρόκειται για μια χρηματοδότηση η οποία δεν είναι απλώς αναγκαία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά απαιτεί παράλληλα και τη δυνατότητα συντονισμού των πολιτικών και των χρηματοδοτήσεων όλων των κρατών από την Επιτροπή, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η ταχύτατη επίτευξη των αναγκαίων αποτελεσμάτων.
en This funding not only needs to be obtained at European level, but also requires the Commission to have the possibility of coordinating the policies and funding of all the States, so as to ensure that the results we require are rapidly achieved.
el Για την ενθάρρυνση της τοπικής εγκατάστασης καταστημάτων και άλλων υποδομών, πάλι, απαιτούνται κατάλληλες χωροταξικές διευθετήσεις που ενθαρρύνουν τις μικρές, τοπικές υποδομές και παράλληλα αποθαρρύνουν τις μεγάλες υποδομές εκτός πόλης που είναι προσιτές μόνο με το αυτοκίνητο, ευνοϊκές τοπικές φορολογικές πολιτικές, προγράμματα αστικής ανάπλασης που αυξάνουν την ελκυστικότητα των μικρών, τοπικών υποδομών και τοπικά κέντρα στις γειτονιές που ασκούν καταλυτική επίδραση
en Again the encouragement of local shops and other facilities requires appropriate zoning requirements, both to encourage small local facilities and to discourage large out of town facilities that can only be reached by car, sympathetic local taxation policies, programmes of urban regeneration that enhance the attractiveness of small local facilities and local neighbourhood centres that serve as catalysts
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 10787 φράσεις που ταιριάζουν φράση παραλληλία.Βρέθηκαν σε 3,016 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.