Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

 • parallelism   
  (Noun  ) (noun   )
   
  state or condition of being parallel
   
  state or condition of being parallel

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Αγγλικά. (39)

Κυματοδηγός παράλληλων πλακών
Parallel Plate Waveguide; PPW: Parallel Plate Waveguide
Παράλληλη διεπαφή υψηλών επιδόσεων
HIgh Performance Parallel Interface; HIPPI: HIgh Performance Parallel Interface
Παράλληλη εικονική μηχανή
Parallel Virtual Machine; PVM: Parallel Virtual Machine
Παράλληλη είσοδος / έξοδος
Parallel Input / Output; PIO: Parallel Input / Output
Παράλληλη είσοδος, παράλληλη έξοδος
Parallel-In, Parallel-Out; PIPO: Parallel-In, Parallel-Out
Παράλληλη είσοδος, σειριακή έξοδος
Parallel-In, Serial-Out; PISO: Parallel-In, Serial-Out
παράλληλη λειτουργία
concurrent operation; parallel operation
Παράλληλη πόρτα αυξημένων
Enhanced Parallel Port; EPP: Enhanced Parallel Port
παράλληλη σύνδεση
bridged tap; parallel connection
παράλληλο ιατρικό επάγγελμα
practitioner of alternative medicine
παράλληλος
; collateral; parallel
Σειριακή είσοδος, παράλληλη έξοδος
Serial In, Parallel Out; SIPO: Serial In, Parallel Out
Σειριακή στην Παράλληλη διασύνδεση / διεπαφή
Serial to Parallel Interface; SPI: Serial to Parallel Interface

Παράδειγμα με ποινές "παραλληλία", μεταφραστική μνήμη

add example
el Η φιλελευθεροποίηση πρέπει κατά συνέπεια να επεκταθεί παράλληλα με την αύξηση των μέτρων ελέγχου και φορολογίας.
en Liberalisation must therefore be implemented in parallel with the increase in measures relating to control and taxation.
el Παράλληλα ωστόσο η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση, σύμφωνα με την οποία θα μπορούσε να επιτραπεί η χορήγηση ενισχύσεων παραγωγής σε μεμονωμένες ναυπηγικές επιχειρήσεις, προσωρινά, όσο διαρκεί η διαδικασία του ΠΟΕ.
en At the same time, however, the Commission issued a proposal to the effect that operating aid could be allowed to individual shipyards temporarily during the WTO procedure.
el Ως απώτατο εξωτερικό άκρο κάθε πλευράς του οχήματος, νοείται το επίπεδο που είναι παράλληλο προς το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του οχήματος και εφάπτεται του πλευρικού εξωτερικού άκρου της, μη λαμβανομένων υπόψη των προεξοχών
en Extreme outer edge on either side of the vehicle, means the plane parallel to the median longitudinal plane of the vehicle and touching its lateral outer edge, disregarding the projection
el Η Επιτροπή αποδίδει ύψιστη σημασία στη διατήρηση του ανοικτού και ουδέτερου χαρακτήρα του Διαδικτύου, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τη βούληση των συννομοθετών να καθιερώσουν πλέον την ουδετερότητα δικτύου ως στόχο πολιτικής και κανονιστική αρχή που πρέπει να προάγονται από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, παράλληλα με την ενίσχυση των σχετικών απαιτήσεων διαφάνειας και τη δημιουργία διασφαλιστικών εξουσιών των εθνικών ρυθμιστικών αρχών ώστε να προλαμβάνουν την υποβάθμιση των υπηρεσιών και την παρακώλυση ή την επιβράδυνση της κίνησης μέσω δημόσιων δικτύων
en The Commission attaches high importance to preserving the open and neutral character of the Internet, taking full account of the will of the co-legislators now to enshrine net neutrality as a policy objective and regulatory principle to be promoted by national regulatory authorities, alongside the strengthening of related transparency requirements and the creation of safeguard powers for national regulatory authorities to prevent the degradation of services and the hindering or slowing down of traffic over public networks
el Οι κοινές αυτές αρχές που έτυχαν καθολικής συμφωνίας, περιλαμβάνουν, συγκεκριμένα, τον συνυπολογισμό της ποικιλομορφίας των εθνικών καταστάσεων που θα απαιτήσουν διαφορετικές προσεγγίσεις και λύσεις, την ανάγκη υπέρβασης του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας, τις διάφορες διαστάσεις της ευελιξίας με ασφάλεια - εργασιακή νομοθεσία, εκπαίδευση, κατάρτιση, κοινωνική πρόνοια - αναγνωρίζοντας τη σκοπιμότητα του κοινωνικού διαλόγου στο συγκεκριμένο πλαίσιο, προάγοντας την κοινωνική ενσωμάτωση, τη μη διάκριση, την ισότητα και τον συνδυασμό εργασιακού και οικογενειακής βίου, και προασπίζοντας παράλληλα την ανάγκη να διασφαλιστεί η συμβατότητα των πολιτικών με τη σταθερότητα και τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών.
en These common principles on which we are all agreed include, in particular, taking account of the diversity of national situations which will require different approaches and solutions, the need to overcome labour market segmentation, the various dimensions of flexicurity - labour legislation, education, training, social welfare - recognising the relevance of social dialogue in this context, promoting social inclusion, non-discrimination, equality and reconciliation of work and family life, and also defending the need to ensure the compatibility of policies with the solidity and sustainability of public finances.
el Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θεωρώ ότι, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη να αποδεχθούμε την ύπαρξη αυτών των μορφών σύμβασης και να μην τις καταπολεμούμε για ιδεολογικούς λόγους, πρέπει παράλληλα να ενισχύσουμε τον βαθμό προστασίας και τις εγγυήσεις που συνδέονται με αυτές τις μορφές ευέλικτης εργασίας.
en This is why I believe that, while we are affirming the need to accept the existence of these contractual forms and not to oppose them on ideological grounds, we also need to raise the level of specific protection, and guarantees, linked to these forms of flexible working.
el Συνάδει επίσης με την ανάπτυξη των σχέσεων με τρίτες χώρες μέσα σε ένα πνεύμα εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση της αειφόρου εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων εκτός των υδάτων της ΕΕ, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες.
en It is also in line with the development of relations with third countries in a spirit of partnership and cooperation, with a view to reinforcing sustainable fishing outside EU waters while taking account of environmental, social and economic factors.
el Παράλληλα, η Ιαπωνία έχει μέχρι στιγμής αποφύγει να δεσμευτεί καθαρά ως προς την επικύρωση του πρωτοκόλλου, ακόμη και χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
en At the same time Japan has so far refrained from clearly committing itself to ratifying the protocol, even without the United States.
el Όσον αφορά τη δυνατότητα εφαρμογής ενός γενικού FTT στην ΕΕ, εάν οι μεγαλύτεροι εταίροι μας δεν θεσπίσουν έναν τέτοιο φόρο, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το ΔΝΤ εξετάζει επίσης, παράλληλα με τις εργασίες της Επιτροπής, επιλογές, συμπεριλαμβανομένης μιας παγκόσμιας εισφοράς επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.
en Regarding the possibility of implementing a general FTT in the EU if our main partners do not introduce such a tax, I would like to remind you that the IMF is also, in parallel to the work of the Commission, examining options, including a global financial transactions levy.
el Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, η έκθεση του φίλου μου Andrea Manzella για την υλοποίηση της Συνθήκης του Αμστερνταμ ασχολείται με την πιο σημαντική αποστολή που έχει να εκτελέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παράλληλα με την αρμοδιότητά του επί του προϋπολογισμού και την επικύρωση του διορισμού των μελών της Επιτροπής, δηλαδή με την κοινή νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
en Mr President, ladies and gentlemen, the report by my friend, Andrea Manzella, on the implementation of the Amsterdam Treaty deals with the most important task of the European Parliament, apart from its budgetary powers and appointment of the Commission, that is, joint legislation at European level.
el Η αρχή της συγκέντρωσης με παράλληλη ευελιξία
en The principle of concentration while maintaining flexibility
el Πρέπει να συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την ενίσχυση και την υποστήριξη των ΜΜΕ προκειμένου να αναζωογονήσουμε την ανάπτυξη, εστιάζοντας παράλληλα στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας.
en We need to continue working to strengthen and support SMEs to reinvigorate growth, while also focusing on improving competitiveness and innovation.
el Χρειαζόμαστε συγκεκριμένα μέτρα για να συνδράμουμε όσους κινδυνεύουν περισσότερο, και όχι εμβληματικές πρωτοβουλίες που λειτουργούν παράλληλα και δεν ενσωματώνονται μεταξύ τους.
en We need specific measures in order to help those people who are most at risk and not flagship initiatives that operate alongside each other rather than being integrated with one another.
el Παράλληλα θα πρέπει, κατά την ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών της Αλβανίας, να προβληθεί ο ρόλος του κοινωνικού διαλόγου
en Also, with a view to increasing the role of the Albanian people in the democratic process, civil dialogue should be stepped up
el Τέτοιες τακτικές καθυστέρησης, οι οποίες εξηγούνται, ίσως, δεδομένης της Συμφωνίας Εμπορίου με τη Νότιο Αφρική, η οποία βρίσκεται παράλληλα υπό διαπραγμάτευση, μου προκαλούν κάθε φορά κατάπληξη.
en Delays of this kind, which might perhaps be explained by the trade agreement being negotiated in parallel, never fail, however, to amaze me.
el η λειτουργία της Αρχής να διέπεται από τις αρχές της ακεραιότητας, της ανεξαρτησίας και της διαφάνειας και από δεοντολογικές πρακτικές και υψηλή επιστημονική ποιότητα, διατηρώντας παράλληλα την απαραίτητη συνεργασία με τα κράτη μέλη·
en its functioning is guided by the principles of integrity, independence, transparency, ethical practices and high scientific quality while maintaining the indispensable cooperation with Member States
el Παράλληλα, η προαγωγή της βιοενέργειας δεν πρέπει να οδηγήσει σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.
en At the same time, the promotion of bio-energy must not lead to distortions of competition.
el θεωρεί τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του δημοσίου τομέα για όλους τους δήμους ιδιαίτερα σημαντική, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία και η εδραίωση παράλληλων δομών·
en regards improving public services for all local authorities as particularly important in order to avoid the development or entrenchment of parallel structures
el Για παράδειγμα, η υπόσχεση για τη μείωση του αριθμού των σφαλμάτων είναι κεφαλαιώδης, αλλά δεν θα πραγματοποιηθεί αν δεν έχουμε παράλληλα και μια δέσμευση και τους ανάλογους πόρους.
en For example, the promise to cut the number of errors is a major promise but it will not happen unless we have the commitment and the resources to go with it.
el παράλληλα, πιστεύει ότι η αστική αναγέννηση οφείλει να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ της εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων, της έρευνας και καινοτομίας, και να προωθήσει νέες καινοτόμες επιχειρήσεις·
en also believes that urban regeneration should strengthen the links between education, business and research and innovation, and promote new innovative businesses
el Από την άλλη, έχει κανείς την εντύπωση ότι εκφράζονται μερικές φορές αξιώσεις εθνικοποίησης του ελέγχου των κοινοτικών υδάτων, παράλληλα όμως ζητούνται κοινοτικοί έλεγχοι των υδάτων τρίτων χωρών.
en Furthermore, one has the sensation that sometimes we are asking for nationalisation of controls of Community waters, while at the same time asking for Community controls in third country waters.
el Στόχος των σχετικών δραστηριοτήτων θα είναι να προωθήσουν κατάλληλες μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα επιτρέψουν στα πανεπιστήμια να εκπληρώσουν πλήρως το ρόλο τους όσον αφορά τη δημιουργία, τη διάδοση και την κοινή χρήση των γνώσεων, από κοινού με τη βιομηχανία και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο (σε παραλληλία με τις κοινοτικές πρωτοβουλίες στον τομέα της πανεπιστημιακής έρευνας
en Work will aim at supporting the appropriate reforms enabling universities to fully play their role in the creation, dissemination and sharing of knowledge, together with industry and society at large (in line with Community initiatives on university-based research
el Παράλληλα θα πρέπει να γίνουν πιο αυστηρές οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
en At the same time, it is necessary to streamline decisionmaking procedures.
el Επιπλέον, πρέπει να καλέσουμε την Επιτροπή να συστήσει ένα ταμείο ένταξης των Ρομ στην ΕΕ, παράλληλα με μια κοινοτική στρατηγική για την ένταξη των Ρομ και ένα γραφείο για τους Ρομ εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
en In addition, we should call upon the Commission to establish an EU Roma inclusion fund, together with an EU strategy for Roma inclusion and a Roma unit within the European Commission.
el μέλος της Επιτροπής. - (EN) Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι ο στόχος μας ήταν να κάνουμε τα πράγματα όσο το δυνατόν πιο απλά για τα ενδιαφερόμενα μέρη και να διασφαλίσουμε -στον βαθμό που μπορούμε- ότι οι δικαιούχοι θα μπορούν να εφαρμόζουν τις συνήθεις λογιστικές πρακτικές τους για τις δαπάνες προσωπικού και όχι να υποχρεούνται να χρησιμοποιούν παράλληλα ένα δεύτερο σύστημα λογιστικής όπως μέχρι σήμερα.
en Member of the Commission. - Madam President, I think our aim has to be to keep things as simple as possible for our stakeholders and to ensure - insofar as we can - that beneficiaries can directly apply their usual cost accounting practices for personnel costs, avoiding the need to implement a parallel accounting system as they had to up to now.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 10787 φράσεις που ταιριάζουν φράση παραλληλία.Βρέθηκαν σε 2,676 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.