Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

 • parallelism   
  (Noun  ) (noun   )
   
  state or condition of being parallel
   
  state or condition of being parallel

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Αγγλικά. (39)

Κυματοδηγός παράλληλων πλακών
Parallel Plate Waveguide; PPW: Parallel Plate Waveguide
Παράλληλη διεπαφή υψηλών επιδόσεων
HIgh Performance Parallel Interface; HIPPI: HIgh Performance Parallel Interface
Παράλληλη εικονική μηχανή
Parallel Virtual Machine; PVM: Parallel Virtual Machine
Παράλληλη είσοδος / έξοδος
Parallel Input / Output; PIO: Parallel Input / Output
Παράλληλη είσοδος, παράλληλη έξοδος
Parallel-In, Parallel-Out; PIPO: Parallel-In, Parallel-Out
Παράλληλη είσοδος, σειριακή έξοδος
Parallel-In, Serial-Out; PISO: Parallel-In, Serial-Out
παράλληλη λειτουργία
concurrent operation; parallel operation
Παράλληλη πόρτα αυξημένων
Enhanced Parallel Port; EPP: Enhanced Parallel Port
παράλληλη σύνδεση
bridged tap; parallel connection
παράλληλο ιατρικό επάγγελμα
practitioner of alternative medicine
παράλληλος
; collateral; parallel
Σειριακή είσοδος, παράλληλη έξοδος
Serial In, Parallel Out; SIPO: Serial In, Parallel Out
Σειριακή στην Παράλληλη διασύνδεση / διεπαφή
Serial to Parallel Interface; SPI: Serial to Parallel Interface

Παράδειγμα με ποινές "παραλληλία", μεταφραστική μνήμη

add example
el Όσον αφορά την επιλεξιμότητα για επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, θέλω να σας βεβαιώσω ότι κατά την εκπόνηση των ετήσιων προγραμμάτων δράσης θα διασφαλίσουμε την πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας σχετικά με τα κριτήρια ΟΟΣΑ/ΕΑΒ για τα γεωγραφικά προγράμματα, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία που προβλέπεται στον κανονισμό για τα θεματικά προγράμματα.
en On official development assistance eligibility, I would like to reassure you that in the preparation of the annual action programmes we have ensured and will ensure full compliance with the DCI's provisions regarding the OECD/DAC criteria for geographical programmes, whilst at the same time maintaining the flexibility provided for in the regulation for thematic programmes.
el Αυτή η διάταξη προβλέπει τη διαβίβαση, προς ενημέρωση, των εγγράφων στρατηγικής ΑΚΕ στην κοινοβουλευτική συνέλευση ίσης εκπροσώπησης, παράλληλα με την αποστολή τους στα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Επιτροπής του ΕΤΑ.
en That provision prescribes the transmission, for information purposes, of the ACP country strategy papers to the Joint Parliamentary Assembly at the same time as they are sent to the Member States represented on the EDF Committee.
el Πριν προβούμε σε αποφάσεις ή σε ενέργειες στο θέμα αυτό, θα έπρεπε να εκπονηθεί μια διεθνής μελέτη σχετικά με τις επιπτώσεις των διευθετήσεων των υδάτων, της διαμόρφωσης καναλιών και ό, τι έχει σχέση με τα πιο πάνω θέματα, στα οικοσυστήματα, αξιολογώντας παράλληλα τις κοινωνικοοικονομικές και τις οικονομικές επιπτώσεις αυτών των ενεργειών.
en Before decisions are made in favour of one side or the other and measures taken, we should carry out a worldwide survey of the effects on ecosystems of waterways, canals and anything else connected, at the same time assessing their socio-economic and financial effects.
el Ναι, η διεύρυνση πρέπει να αποτελεί παράγοντα θεσμικής προόδου, αλλά η διεύρυνση πρέπει παράλληλα να στοχεύει και στην αποφυγή της κατάρρευσης των υφιστάμενων πολιτικών, για να μην πούμε στην εδραίωσή τους.
en Yes, enlargement must be a factor in institutional progress, but enlargement must be just as much about avoiding the dismantling of existing policies, and even be about consolidating them.
el για το λόγο αυτό, κρίνει ότι τα κράτη μέλη τα οποία το επιθυμούν οφείλουν να έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν την προσέγγιση η οποία στηρίζεται σε ένα ανεξάρτητο διαχειριστή συστήματος (ISO) τονίζοντας, παράλληλα, ότι αυτή η επιλογή μπορεί να έχει ανεπιθύμητα αποτελέσματα για τους μετόχους (απώλεια ελέγχου, ιδιωτικοποίηση, κλπ
en judges therefore that Member States who so wish must have the choice of opting for the approach based on an independent system operator (ISO), while noting that this option can have undesirable consequences for shareholders (loss of control, privatisation, etc
el απαρίθμηση των στόχων πολιτικής της ΕΕ με ιεράρχησή τους, προκειμένου να διευκολυνθεί η λήψη εύστοχων και τεκμηριωμένων αποφάσεων σε περιπτώσεις όπου αποδεικνύεται αδύνατον να επιτευχθεί η παράλληλη πρόοδος προς διαφορετικούς στόχους, ιδίως δε σε περιπτώσεις που συνδέονται με στόχους που έχουν άμεση σχέση με τις κοινές αξίες επί των οποίων στηρίζεται η εταιρική σχέση
en listing and assigning different levels of priority for the EU's policy objectives, with a view to facilitating rational and fully defensible choices when parallel progress towards different objectives proves impossible, in particular in situations where objectives are involved that are closely related to the common values upon which the partnership is built
el Το μέρος που έχει συνάψει συμφωνίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τρίτες χώρες συνεργάζεται με το άλλο μέρος σε περίπτωση που το τελευταίο προτίθεται να συνάψει παράλληλες συμφωνίες με τις ίδιες τρίτες χώρες και παρέχει, εφόσον απαιτείται, την απαραίτητη τεχνική και διοικητική βοήθεια
en The Party holding conformity assessment agreements with third parties shall cooperate with the other Party in the event that the latter considers concluding parallel agreements with the same third parties and shall provide necessary technical and administrative assistance where appropriate
el Επιπλέον, η οδηγία ενσωματώνει επιτυχώς τις διατάξεις δύο άλλων οδηγιών προκειμένου να καταστεί πιο προσιτή η νομοθεσία, διατηρώντας παράλληλα υψηλά πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος.
en In addition, the Directive successfully incorporates the provisions of two other directives to make the legislation more accessible while maintaining the high standards of environmental protection.
el Η μέριμνα για την καλύτερη εξισορρόπηση της αγοράς και του περιβάλλοντος απαιτεί την προσπάθεια όλων. Για το λόγο αυτό αισθανόμαστε ικανοποιημένοι για το γεγονός ότι παράλληλα με την καλύτερη ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής πολιτικής στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, όπως έγινε με τη Συνθήκη του Αμστερνταμ, πραγματοποιήθηκαν ορισμένα σημαντικά βήματα όσον αφορά την τρέχουσα πολιτική.
en The concern to establish a better balance between the market and the environment continues to demand great efforts from us all, and this is why we are delighted that, as well as placing environment policy in general on a much firmer footing at European level, as in the Amsterdam Treaty, we have also been able to make significant progress in the policy we are currently pursuing.
el οι επιδοτήσεις για την παροχή των οποίων τίθεται, είτε ως μόνη είτε ως παράλληλη προϋπόθεση, ότι πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί εγχώρια και όχι εισαγόμενα προϊόντα
en subsidies contingent, whether solely or as one of several other conditions, upon the use of domestic over imported goods
el Η έρευνα των κατολισθήσεων εστιάζεται στην εκτίμηση και το μετριασμό των κινδύνων με στόχο την αξιολόγηση στρατηγικών για τη μείωση των καταστροφών, συνεκτιμώντας παράλληλα τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των καταστροφών
en Landslide research focuses on risk assessment and mitigation with the aim of evaluating strategies for disaster reduction, while integrating the social and economic impacts of disasters
el Νοτίως του παραλλήλου ‧° ‧′ ‧′′ Β και μέχρι τον παράλληλο ‧° ‧′ ‧′′ Β, δυτικά της γραμμής των ‧ μιλίων που μετρώνται από την γραμμή της αμπώτιδος
en South of latitude ‧° ‧′ ‧′′ N as far as latitude ‧° ‧′ ‧′′ N, west of the nine-mile line from the low-water mark
el Παράλληλα, λυπούμαστε που έχει ήδη χαθεί πολύς χρόνος εφέτος, καθώς η καθυστέρηση της επικύρωσης της Συνθήκης της Λισαβόνας δεν επέτρεψε την εναρμόνιση του νομοθετικού προγράμματος και του προϋπολογισμού το έτος αυτό.
en At the same time, we regret that much time has already been wasted this year, since the delay in the ratification of the Treaty of Lisbon has already prevented the harmonisation of the legislative programme and the budget from being made this year.
el Η ανανεωμένη αυτή στρατηγική βασίζεται σε ένα εξαιρετικό πλαίσιο αρχών για την βιώσιμη ανάπτυξη, τις οποίες επιδιώκει να υλοποιήσει μέσω ενός πλέγματος στόχων και δράσεων για κάθε έναν από τους ‧ επιλεγέντες τομείς προτεραιότητας, παράλληλα με ορισμένες δράσεις σε διατομεακά ζητήματα και με την ανάπτυξη διαδικασιών για την εφαρμογή και την παρακολούθηση της προόδου
en This renewed strategy is based on an excellent set of principles for sustainable development and endeavours to work these through into a set of objectives and actions for each of the seven priority areas selected, together with some actions on cross-cutting themes and the development of processes for implementing and monitoring progress
el σημειώνει τις δυσκολίες στις οποίες αναφέρθηκαν ορισμένοι διευθυντές, ιδιαίτερα μάλιστα των νεοσυσταθεισών Υπηρεσιών, όσον αφορά τη συμμόρφωση των Υπηρεσιών με το χρονοδιάγραμμα και τις προθεσμίες για την υποβολή εκθέσεων, όπως ορίζει ο δημοσιονομικός κανονισμός· καλεί τους διευθυντές των Υπηρεσιών, στην προοπτική της αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού στη διάρκεια του ‧, να ενημερώσουν τις επιτροπές προϋπολογισμού και ελέγχου του προϋπολογισμού σχετικά με τις δυσχέρειες που έχουν συναντήσει μέχρι σήμερα, ώστε αυτές να ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία της αναθεώρησης· καλεί τους διευθυντές να υποβάλουν συγκεκριμένες προτάσεις για εναλλακτικές ρυθμίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες που ανταποκρίνονται καλύτερα στις λειτουργικές απαιτήσεις των Υπηρεσιών, με παράλληλο σεβασμό των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων που επιβάλλει στις Υπηρεσίες ο δημοσιονομικός κανονισμός·
en Notes the difficulties to which some Directors, in particular of the newly created Agencies, referred with regard to the Agencies' compliance with the calendar and deadlines for reporting as set in the Financial Regulation; invites the Agencies' Directors, in the perspective of the forthcoming review of the Financial Regulation to be held in ‧, to inform its Committees on Budgets and Budgetary Control of the difficulties encountered so far so that these may be considered in the framework of the review; expects the Directors to make specific proposals for alternative arrangements as to deadlines that may best suit their functioning requirements while respecting the reporting obligations of the Agencies as provided for in the Financial Regulation
el Και για να εκφραστώ με προσοχή, θα ήθελα να διατυπώσω την άποψή μου ως εξής: παράλληλα με αυτή τη σταθερότητα, κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής αυτής θα πρέπει βέβαια να είναι και η κοινωνική δικαιοσύνη και η αλληλεγγύη απέναντι στους αδύναμους, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά παντού, μέχρι την τελευταία μικρή κοινότητα.
en To be cautious about this, I should like to express it as follows: alongside this stability, social justice and solidarity with the weaker members of society must of course also be key features of this policy, not only at European level but also right down to each individual locality.
el Όσον αφορά στην εκπαίδευση της αστυνομίας, συμφωνώ με την άποψη ότι πρέπει να δοθεί έμφαση όχι μόνο στην αύξηση του αριθμού των αστυνομικών δυνάμεων και των στρατιωτών, αλλά κυρίως στην εκπαίδευση, στην οργάνωση και στις σχέσεις μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων και των παράλληλων δικαστικών δομών.
en As for the professional training of the police force, I agree with the objectives of focusing not just on increasing the number of police officers and soldiers, but mainly on training, on organisation, and on the relations of police forces with parallel judicial institutions.
el Ως διάμηκες επίπεδο νοείται ένα επίπεδο παράλληλο με το μέσο διάμηκες επίπεδο του οχήματος·
en Longitudinal plane means a plane parallel to the median longitudinal plane of the vehicle
el συντάκτης. - (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Αρμενία είναι κατά βάση μια σχετικά πρόσφατα αναγεννημένη χώρα, η οποία αγωνίζεται να ενδυναμώσει τους δημοκρατικούς της θεσμούς και να περιφρουρήσει την ευημερία των πολιτών της, ενώ ταυτόχρονα είναι στριμωγμένη ανάμεσα σε δύο όχι και τόσο δημοκρατικούς, αλλά μάλλον εχθρικούς, γείτονες, τη Ρωσία και την Τουρκία, ενώ παράλληλα εμπλέκεται με ενοχλητικό και αθέμιτο τρόπο σε μια περιφερειακή εδαφική διένεξη με το απολυταρχικό καθεστώς του Αζερμπαϊτζάν.
en author. - Mr President, Armenia is essentially a relatively recently re-born country, struggling to strengthen its democratic institutions and safeguard the well-being of its citizens whilst squashed between two not-so-democratic but rather hostile neighbours, namely Russia and Turkey, and whilst being disturbingly and unfairly involved in a territorial conflict with the totalitarian regime of Azerbaijan.
el Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται κατά τρόπον ώστε να λαμβάνονται υπόψη, παράλληλα και με κατάλληλο τρόπο, οι στόχοι που προβλέπονται στα άρθρα ‧ και ‧ της συνθήκης
en This Regulation shall be so applied that appropriate account is taken at the same time of the objectives set out in Articles ‧ and ‧ of the Treaty
el Θεωρώ ότι έχει ουσιαστική σημασία να καθιερωθούν μηχανισμοί που θα προωθούν την ανατίμηση στις τιμές που καταβάλλονται στην παραγωγή, διατηρώντας παράλληλα στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο τις τιμές που καταβάλλονται στο τελικό στάδιο κατανάλωσης.
en I consider it essential to introduce mechanisms that promote the boosting of prices paid at the production stage, whilst keeping prices paid at the final consumption stage as low as possible.
el Σχεδιάζουμε επίσης να ακολουθήσουμε παράλληλη προσέγγιση.
en We are also planning to follow a parallel approach.
el Τοποθετείται ανιχνευτής μετρήσεως πεδίου εντός του κεντρικού ‧/‧ της διαμήκους, κατακόρυφης και εγκάρσιας διάστασης του χώρου μεταξύ των παραλλήλων πλακών, αφού προηγουμένως έχει αφαιρεθεί το υπό δοκιμή σύστημα
en A field measuring probe shall be positioned within the central one-third of the longitudinal, vertical and transverse dimensions of the space between the parallel plates with the system under test absent
el Αυτή είναι η θέση που υποστηρίζεται από τον εισηγητή μας και την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων και αυτή είναι η θέση που και εγώ πρόκειται να υποστηρίξω παράλληλα με αυτόν.
en This is the position upheld by our rapporteur and the European Trade Union Confederation, and this is the position that I too am going to uphold alongside him.
el Για την οργάνωση παράλληλων ή προσωρινών γραμμών που απευθύνονται στην ίδια πελατεία με τις υφιστάμενες τακτικές γραμμές, απαιτείται άδεια
en The organisation of parallel or temporary services, serving the same public as existing regular services, requires authorisation
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 10787 φράσεις που ταιριάζουν φράση παραλληλία.Βρέθηκαν σε 2,075 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.