Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • on-screen keyboard   
     
    A keyboard representation on the screen that allows users to type using touch, a stylus, or other input device.

Παράδειγμα με ποινές "πληκτρολόγιο οθόνης", μεταφραστική μνήμη

add example
el Η κατηγορία προϊόντων φορητοί υπολογιστές περιλαμβάνει όλους τους υπολογιστές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες τοποθεσίες, αποτελούνται από κεντρική μονάδα επεξεργασίας, οθόνη και πληκτρολόγιο σε ενιαίο περίβλημα, μεταφέρονται εύκολα και μπορούν να τροφοδοτηθούν με εσωτερική μπαταρία
en The product group portable computers shall comprise all computers which can be used in multiple locations, which consist of a system unit, display and keyboard combined in a single case, which are intended to be easily transported between locations and which can be used with an internal battery
el Προκειμένου να κριθούν κατάλληλα για απονομή του οικολογικού σήματος, ένας προσωπικός υπολογιστής, μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας, μια οθόνη ή ένα πληκτρολόγιο (στο εξής το προϊόν), πρέπει να περιλαμβάνονται στην κατηγορία προϊόντων που ορίζονται στο άρθρο ‧ και να συμμορφώνονται προς τα ακόλουθα κριτήρια του παρόντος παραρτήματος (αίτηση απονομής οικολογικού σήματος μπορεί να υποβάλλεται μεμονωμένα για κάθε τεμάχιο εκτός από το ποντίκι
en In order to qualify for the eco-label, a personal computer, a system unit, a display or a keyboard (hereinafter referred to as the product) must fall within the product group as defined in Article ‧, and must comply with the following criteria in this Annex (each individual part may apply for the eco-label except the mouse
el Βιντεοτέξτ (μικροϋπολογιστής, τηλεοπτική οθόνη) με πληκτρολόγιο ή οθόνη αμφίδρομης επικοινωνίας
en Videotex (microcomputer and television screen) with keyboard or touch screen
el Βρισκόμαστε λοιπόν αντιμέτωποι με την ανάγκη να βρούμε μια σωστή ισορροπία ανάμεσα στην εκμάθηση των βασικών στοιχείων και την πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες διότι, το πληκτρολόγιο, η οθόνη και το ποντίκι δεν μπορούν από μόνα τους να γίνουν το στυλό και το τετράδιο του 21ου αιώνα.
en So we have to find a fair balance between the acquisition of these basic disciplines and access to the new technologies, for the keyboard, the screen and the mouse cannot become the only writing tools and exercize books of the 21st century.
el Για να ακούσετε τα μηνύματα, πιέστε ‧ στο πληκτρολόγιο που βρίσκεται στο μπροστά μέρος του τηλεφώνου.Προετοιμασία παιξίματος μηνύματος αυτόματου τηλεφωνητή Νο
en To hear the messages, press one on the keypad located on the front of the phone
el Εμφάνιση στο πληκτρολόγιο των πλήκτρων που πρέπει να πατήσετε
en Show on the keyboards the keys you have to type
el Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο
en General and keyboard clerks
el Kitt, ενεργοποίησε το πληκτρολόγιο αφής
en Kitt, activate touch- screen keyboard
el Πληκτρολόγιο: πεδίο κάτω
en Keyboard: Field down
el Οπτικό πληκτρολόγιο-Βοηθητική διεθνής τεχνολογία για την πληκτρολόγηση
en Visual Keyboard-Multilingual and assistive technology for your fingertips
el χρονική περίοδος κατά την οποία δεν υπάρχει αλληλεπίδραση χρήστη-υπολογιστή (π.χ. εισαγωγή στοιχείων από το πληκτρολόγιο ή κίνηση του ποντικιού
en A period of time during which a computer does not encounter any user input (e.g. keyboard input or mouse movement
el Αυτή η επιλογή τονίζει πάνω στο πληκτρολόγιο το πλήκτρο που πρέπει να πατήσετε κάθε στιγμή. Είναι ευκολότερη η πληκτρολόγηση αν είναι ενεργοποιημένο αυτό
en This highlights on the keyboard the key you have to type next. It is easier to type when this is checked
el Πληκτρολόγιο: πεδίο δεξιά
en Keyboard: Field right
el Όταν ήρθα, παρατήρησα ότι η κύρια είσοδος ανοίγει με πληκτρολόγιο
en When I arrived, I noticed the main entry port has a keypad to open and close
el ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα & lt; Page Downgt; και & lt; Page Upgt; στο πληκτρολόγιό σας για την εναλλαγή μεταξύ των εικόνων στον επεξεργαστή εικόνας
en that you could use & lt; Page Downgt; and & lt; Page Upgt; on your keyboard to switch between photos in the image editor?
el τα επιτραπέζια συστήματα που διατίθενται χωρίς εξαρτήματα είναι διαρθρωμένα με ένα συνηθισμένο ποντίκι, πληκτρολόγιο και εξωτερική διαάταξη απεικόνισης του υπολογιστή·
en Desktop systems shipped without accessories should be configured with a standard mouse, keyboard and external computer display
el Έχετε πατήσει ένα πλήκτρο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετακινηθεί ο ήρωας. Θέλετε να αλλάξετε σε έλεγχο από το πληκτρολόγιο; Ο έλεγχος με το ποντίκι είναι γενικά ευκολότερος-σα να κάνετε ποδήλατο παρά να περπατάτε!
en You have pressed a key that can be used to move the Hero. Do you want to switch automatically to keyboard control? Mouse control is easier to use in the long term-like riding a bike rather than walking!
el Το πληκτρολόγιο αναγνωρίζει την υφή του δέρματος
en The pad knows what human skin feels like
el Το πληκτρολόγιο, τι παράξενο!
en A keyboard, how quaint!
el Σύρετε την άγκυρα για τη μετακίνηση του κέντρου του διαλόγου στην επιθυμητή θέση. Υπάρχει η δυνατότητα χειρισμού από το πληκτρολόγιο: Χρησιμοποιήστε τα βέλη ή το Home για το κεντράρισμα. Σημειώστε ότι οι πραγματικές διαστάσεις του διαλόγου είναι πιθανότατα διαφορετικές. NAME OF TRANSLATORS
en Drag the anchor to move the center of the dialog to the desired position. Keyboard control is possible as well: Use the arrow keys or Home to center. Note that the actual proportions of the dialog are probably different
el Πληκτρολόγιο & ποντίκιName
en Keyboard & Mouse
el Ένα εικονικό πληκτρολόγιο για το KDEName
en A virtual keyboard for KDE
el Πληκτρολόγιο: στροφή δεξιόστροφα
en Keyboard: Turn clockwise
el οι εξυπηρετητές μικρής κλίμακας και τα Thin Clients που διατίθενται χωρίς εξαρτήματα διαρθρώνονται με ένα συνηθισμένο ποντίκι, πληκτρολόγιο και την εξωτερική διάταξη απεικόνισης (αν ο εξυπηρετητής διαθέτει έξοδο διάταξης απεικόνισης)·
en Small-Scale Servers and Thin Clients shipped without accessories should be configured with a standard mouse, keyboard and external computer display (if server has display output functionality
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 1801 φράσεις που ταιριάζουν φράση πληκτρολόγιο οθόνης.Βρέθηκαν σε 0,863 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.