Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • on-screen keyboard   
     
    A keyboard representation on the screen that allows users to type using touch, a stylus, or other input device.

Παράδειγμα με ποινές "πληκτρολόγιο οθόνης", μεταφραστική μνήμη

add example
el Βιντεοτέξτ (μικροϋπολογιστής, τηλεοπτική οθόνη) με πληκτρολόγιο ή οθόνη αμφίδρομης επικοινωνίας
en Videotex (microcomputer and television screen) with keyboard or touch screen
el Προκειμένου να κριθούν κατάλληλα για απονομή του οικολογικού σήματος, ένας προσωπικός υπολογιστής, μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας, μια οθόνη ή ένα πληκτρολόγιο (στο εξής το προϊόν), πρέπει να περιλαμβάνονται στην κατηγορία προϊόντων που ορίζονται στο άρθρο ‧ και να συμμορφώνονται προς τα ακόλουθα κριτήρια του παρόντος παραρτήματος (αίτηση απονομής οικολογικού σήματος μπορεί να υποβάλλεται μεμονωμένα για κάθε τεμάχιο εκτός από το ποντίκι
en In order to qualify for the eco-label, a personal computer, a system unit, a display or a keyboard (hereinafter referred to as the product) must fall within the product group as defined in Article ‧, and must comply with the following criteria in this Annex (each individual part may apply for the eco-label except the mouse
el Βρισκόμαστε λοιπόν αντιμέτωποι με την ανάγκη να βρούμε μια σωστή ισορροπία ανάμεσα στην εκμάθηση των βασικών στοιχείων και την πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες διότι, το πληκτρολόγιο, η οθόνη και το ποντίκι δεν μπορούν από μόνα τους να γίνουν το στυλό και το τετράδιο του 21ου αιώνα.
en So we have to find a fair balance between the acquisition of these basic disciplines and access to the new technologies, for the keyboard, the screen and the mouse cannot become the only writing tools and exercize books of the 21st century.
el Η κατηγορία προϊόντων φορητοί υπολογιστές περιλαμβάνει όλους τους υπολογιστές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες τοποθεσίες, αποτελούνται από κεντρική μονάδα επεξεργασίας, οθόνη και πληκτρολόγιο σε ενιαίο περίβλημα, μεταφέρονται εύκολα και μπορούν να τροφοδοτηθούν με εσωτερική μπαταρία
en The product group portable computers shall comprise all computers which can be used in multiple locations, which consist of a system unit, display and keyboard combined in a single case, which are intended to be easily transported between locations and which can be used with an internal battery
el Εμφάνιση στο πληκτρολόγιο των πλήκτρων που πρέπει να πατήσετε
en Show on the keyboards the keys you have to type
el τα επιτραπέζια συστήματα που διατίθενται χωρίς εξαρτήματα είναι διαρθρωμένα με ένα συνηθισμένο ποντίκι, πληκτρολόγιο και εξωτερική διαάταξη απεικόνισης του υπολογιστή·
en Desktop systems shipped without accessories should be configured with a standard mouse, keyboard and external computer display
el Αν υποστηρίζεται, αυτή η επιλογή θα σας επιτρέψει να ακούτε ηχητικά κλικ από τα ηχεία του υπολογιστή σας όταν πατάτε πλήκτρα του πληκτρολογίου. Αυτό μπορεί να φανεί χρήσιμο αν το πληκτρολόγιο δεν έχει μηχανικά πλήκτρα, ή αν ο φυσικός ήχος του πατήματος των πλήκτρων είναι πολύ ελαφρύς. Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση του ήχου κλικ μετακινώντας το πλήκτρο κύλισης ή κάνοντας κλικ στα βέλη πάνω/κάτω του πλαισίου κύλισης αριθμού. Ορίζοντας τον ήχο στο ‧ % το χαρακτηριστικό απενεργοποιείται
en If supported, this option allows you to hear audible clicks from your computer 's speakers when you press the keys on your keyboard. This might be useful if your keyboard does not have mechanical keys, or if the sound that the keys make is very soft. You can change the loudness of the key click feedback by dragging the slider button or by clicking the up/down arrows on the spin box. Setting the volume to ‧ % turns off the key click
el Όταν μιλάμε για την τεχνολογία της πληροφορικής συχνά αναφερόμαστε σε παιδιά που δεν έχουν καν πιάσει μολύβι στη ζωή τους, πόσο μάλιστα να έχουν αγγίξει το πληκτρολόγιο κάποιου υπολογιστή.
en When we talk about information technology we are often talking about children who have never even held a pencil in their hand, never mind being likely to sit at the keyboard of a computer.
el Δεν υπάρχει πληκτρολόγιο
en There' s no keyboard
el Ένα εικονικό πληκτρολόγιο για το KDEName
en A virtual keyboard for KDE
el Ένας απλός, μονό για πληκτρολόγιο, διαχειριστής παραθύρων σχεδιασμένος με βάση το ScreenName
en A simple keyboard-only window manager modeled after Screen
el Πήραμε τα αποτελέσματα απ' το πληκτρολόγιο όπως ζήτησες
en We got the results on the keyboard you wanted
el Το πληκτρολόγιό σας τροποποιήθηκε. Επιθυμείτε την αποθήκευση των αλλαγών
en The keyboard has been changed. Do you want to save the changes?
el Επιπλέον, προκειμένου να διευκρινιστεί ότι τα μηχανήματα που διαθέτουν πληκτρολόγιο αμφίδρομης επικοινωνίας πρέπει να συμπεριληφθούν στην κατηγορία προϊόντων ενώ τα προϊόντα των οποίων η κύρια χρήση δεν είναι να λειτουργούν ως υπολογιστές εξαιρούνται από την κατηγορία αυτή, είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί ο ορισμός της κατηγορίας προϊόντων που προβλέπεται στην ανωτέρω απόφαση
en In the interests of clarity, Decision ‧/‧/EC should therefore be replaced
el Τα πλήκτρα ποντικιού ενεργοποιήθηκαν. Από δω και στο εξής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να ελέγξετε το ποντίκι
en Mouse keys has been enabled. From now on, you can use the number pad of your keyboard in order to control the mouse
el Πληκτρολόγιο: στροφή αριστερόστροφα
en Keyboard: Turn counterclockwise
el Ο κατασκευαστής παρέχει τριετή τουλάχιστον εγγύηση λειτουργίας για την κεντρική μονάδα επεξεργασίας και για το πληκτρολόγιο, και ενός έτους για το μόνιτορ
en The manufacturer shall offer a commercial guarantee to ensure that the system unit and keyboard will function for at least three years, and that the monitor will function for at least one year
el χρονική περίοδος κατά την οποία δεν υπάρχει αλληλεπίδραση χρήστη-υπολογιστή (π.χ. εισαγωγή στοιχείων από το πληκτρολόγιο ή κίνηση του ποντικιού
en A period of time during which a computer does not encounter any user input (e.g. keyboard input or mouse movement
el Το & πληκτρολόγιο ελέγχει τον ήρωα
en & Keyboard Controls Hero
el Επιπλέον, οι περισσότεροι φορητοί υπολογιστές χρησιμοποιούν εξωτερικό τροφοδοτικό και διαθέτουν ενσωματωμένο πληκτρολόγιο και συσκευή κατάδειξης
en In addition, most notebooks use an external power supply and have an integrated keyboard and pointing device
el Εικονικό πληκτρολόγιο MIDIGenericName
en Virtual MIDI Keyboard
el Εισαγωγή ενός ή περισσότερων συμβόλων ή χαρακτήρων που δε βρίσκονται στο πληκτρολόγιο
en Insert one or more symbols or characters not found on the keyboard
el Ένας φιλικός με το πληκτρολόγιο διαχειριστής παραθύρων με υποστήριξη παραθύρων σε παράθεση, βασισμένος στον PWMName
en A keyboard-friendly window manager with tiled windows, based on PWM
el Εισαγωγή ενός ή περισσότερων συμβόλων ή γραμμάτων που δε βρίσκονται στο πληκτρολόγιο
en Insert one or more symbols or letters not found on the keyboard
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 1801 φράσεις που ταιριάζουν φράση πληκτρολόγιο οθόνης.Βρέθηκαν σε 0,854 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.