Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • bust     
    (verb, noun   ) [sculpture]

Picture dictionary

bust
bust

Παράδειγμα με ποινές "προτομή", μεταφραστική μνήμη

add example
el Τώρα, το μουσείο φαίνεται να έχει αποδεχτεί αυτό που οι Τούρκοι αρχαιολόγοι ισχυρίζονταν από πάντα: ότι οι αρχαιοκάπηλοι πήραν κρυφά την προτομή του Ηρακλή και λαθραία τη μετέφεραν έξω από τη χώρα
en Now, the museum appears to have accepted what Turkish archaeologists always claimed: that looters secretly took Herakles ' bust and smuggled it out the country
el Το κέρμα αναπαριστά την προτομή της Αυτού Αγιότητας του Πάπα Βενέδικτου του ‧ου
en The coin portrays the bust of His Holiness Pope Benedict XVI
el Περιγραφή: Στο κέντρο του κέρματος, πάνω από το έτος έκδοσης « ‧ », απεικονίζονται προφίλ (από αριστερά προς τα δεξιά) οι προτομές του Μεγάλου ∆ούκα Ερρίκου του Λουξεμßούργου και του Βασιλέως Αλßέρτου Β » του Βελγίου
en Description: The effigies of Grand Duke Henri of Luxembourg and King Albert ‧ of Belgium are depicted in profile (from left to right) in the centre of the coin, above the year of issue
el Στον προθάλαμο, υπάρχει μια λευκή μαρμάρινη προτομή...... της Αυτοκράτειρας Ευγενίας, συζύγου του Ναπολέοντος III...... της προστάτιδας του νοσοκομείου, η οποία το επισκεπτόταν τακτικά
en In the main hall is a white marble bust of Empress Eugénie, wife of Napoleon ill, the hospital' s patron, who visited it often
el " Η προτομή του Κινγκ στη Β- Ε έχει εξαιρετική σημασία ", ανέφερε ο Μουν
en " The King bust in BiH is of great importance, " Moon said
el Περίπου. ’ κου, έχεις ακόμα εκείνη την ιατρική προτομή
en Something like that.Listen, do you still have that medical bust?
el Έκαναν τα αποκαλυπτήρια της προτομής ενός εγκληματία που υποδέχθηκε τα φασιστικά στρατεύματα εισβολής στο Košice.
en They unveiled a bust of a criminal who welcomed the fascist troops invading Košice.
el Εφτά προτομές, επί
en half- lengths at
el Αριστερά της προτομής εμφαίνεται η επιγραφή Bartolomeo Borghesi, ενώ το γράμμα R και τα αρχικά του χαράκτη E.L.F. βρίσκονται το ένα επάνω στο άλλο. Η επιγραφή San Marino αναγράφεται δεξιά της προτομής
en To the left of the bust is the inscription Bartolomeo Borghesi, and one above the other are the letter R and the engraver's initials E.L.F.. To the right of the bust is the word San Marino
el Το κέρμα απεικονίζει στα αριστερά του εσωτερικού μέρους, την προτομή της Αυτού Υψηλότητος του Μεγάλου Δουκός Ερρίκου υπερκείμενη της προτομής της Μεγάλης Δουκίσσης Σαρλότ, αμφότερες στραμμένες προς τα αριστερά
en The coin depicts, on the left-hand side of its inner part, the effigy of His Royal Highness, the Grand-Duke Henri superimposed on the effigy of the Grand-Duchess Charlotte, both looking to the left
el Οι προτομές του Μεγάλου Δούκα Ερρίκου του Λουξεμβούργου και του Βασιλέως Αλβέρτου ΙΙ του Βελγίου απεικονίζονται, προφίλ, στο κέντρο του σχεδίου
en The effigies of Grand-Duke Henri of Luxembourg and King Albert ‧ of Belgium are depicted in profile in the centre of the design
el Η επιγραφήBENEDICTI ‧ P.M. AETATIS ANNO ‧ CITTA' DEL VATICANO είναι χαραγμένη γύρω από την προτομή
en The legend BENEDICTI ‧ P.M. AETATIS ANNO ‧ CITTA' DEL VATICANO is engraved around the portrait
el Η προτομή Ρωμαίου αθλητή ανακαλύφθηκε στην αρχαία πόλη Απολλωνία, κοντά στη Φιέρι της Αλβανίας
en The bust of a Roman athlete has been uncovered in the ancient city of Apollonia, near Fieri in Albania
el Δεξιά της προτομής εμφανίζεται το έτος κοπής « ‧ » και το σήμα του νομισματοκοπείου « R »
en To the right of his portrait are the year (" ‧ ") and the mint mark (" R "
el Στις 14 Μαρτίου, μια κοινοτική λέσχη στην πόλη Košice έκανε τα αποκαλυπτήρια μιας προτομής του János Esterházy, ενός εγκληματία πολέμου που καταδικάστηκε σε θάνατο το 1947, επειδή συνεργάστηκε με το φασιστικό καθεστώς.
en On 14 March, a community club of some kind in Košice unveiled a bust of János Esterházy - a war criminal condemned to death in 1947 for collaborating with fascism.
el Γύρω από τις δύο προτομές και τη χρονολογία, βλέπουμε τα δώδεκα αστέρια και τα μονογράμματα: στα αριστερά του Μεγάλου Δούκα Ερρίκου και στα δεξιά του Βασιλέως Αλβέρτου ΙΙ
en The two effigies and the date are surrounded by the twelve stars and by the monograms of Grand-Duke Henri to the left and of King Albert ‧ to the right
el Η προτομή του Κροάτη γλύπτη Ιβάν Μέστροβιτς " Mali Slavan " πωλήθηκε έναντι ‧ λιρών σε δημοπρασία του Sotheby' s στο Λονδίνο στις ‧ Ιουνίου
en Croatian sculptor Ivan Mestrovic 's bust " Mali Slavan " sold for ‧ pounds at a Sotheby 's auction in London on June ‧ nd
el Πρόσφατα, προτομή Ρωμαίου αυτοκράτορα ανακαλύφθηκε στον ίδιο χώρο
en Recently, a bust of a Roman aristocrat was discovered at the spot
el Τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης τοποθετημένα στην περιφέρεια του κέρματος και το έτος έκδοσης ‧, στο κατώτατο κεντρικό σημείο, περιβάλλουν την προτομή του Bartolomeo Borghesi
en the twelve stars of the European Union positioned around the outer circle of the coin and the issuing year ‧, positioned bottom centre, surround the bust of Bartolomeo Borghesi
el Προτομή του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, η οποία δωρίστηκε στην πόλη από την Πρεσβεία των ΗΠΑ το ‧ αποτελεί συμβολική υπενθύμιση των ιδανικών του εκλιπόντα υπέρμαχου των πολιτικών δικαιωμάτων και της σχέσης τους με τις ειρηνευτικές προσπάθειες στα Βαλκάνια
en A bust of Martin Luther King, donated to the city by the US Embassy in ‧ is a symbolic reminder of the late civil rights leader 's ideals and their relevance to peacemaking efforts in the Balkans
el Το εσωτερικό μέρος του κέρματος απεικονίζει, στο κέντρο, το οικόσημο της Πορτογαλίας και την προτομή της República (Δημοκρατίας), δύο από τα πλέον χαρακτηριστικά σύμβολα της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας, περιβαλλόμενα από την επιγραφή República Portuguesa- ‧-‧, το σήμα του νομισματοκοπείου INCM και το όνομα του καλλιτέχνη JOSE CÂNDIDO
en The inner part of the coin depicts, in the centre, the Portuguese coat of arms and the República effigy, two of the most representative symbols of the Portuguese Republic, surrounded by the legend República Portuguesa- ‧-‧, the mintmark INCM and the name of the author JOSE CÂNDIDO
el Στην περιφέρεια του κέρματος, τα ‧ αστέρια της ΕΕ που περιßάλλουν το σχέδιο είναι τοποθετημένα ανάμεσα στα γράμματα της λέξης « LËTZEBUERG » και στο έτος έκδοσης, « ‧ », το οποίο αναγράφεται στο κέντρο κάτω από τις προτομές με το γράμμα « S » στα αριστερά και το λογότυπο του νομισματοκοπείου στα δεξιά
en On the outer ring of the coin, the ‧ stars of the EU surrounding the design are placed between the letters of the word « LËTZEBUERG » and the year of issue ‧ with the latter centred below the effigies and flanked by the letter « S » on the left and the logo of the mint on the right
el Πάνω από τις προτομές εμφαίνεται, σε ημικυκλική μορφή, η επιγραφή GRANDS-DUCS DE LUXEMBOURG
en Above the effigies appears, in semi-circular form, the legend GRANDS-DUCS DE LUXEMBOURG
el Βρήκαμε αυτή την ημιτελειωμένη προτομή στο σπίτι της καλλιτέχνιδος
en We found this unfinished bust at a blind artist' s home
el Οι επιγραφές HENRI * ‧ ADOLPHE + ‧ έχουν χαραχθεί κάτω από τις αντίστοιχες προτομές τους
en The text HENRI * ‧ ADOLPHE + ‧ is inscribed below their respective effigies
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 43 φράσεις που ταιριάζουν φράση προτομή.Βρέθηκαν σε 0,295 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.