Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • buffer       
    (noun   )
  • buffer solution   

Παράδειγμα με ποινές "ρυθμιστικό διάλυμα", μεταφραστική μνήμη

add example
el Φωσφορικό ρυθμιστικό διάλυμα, pH
en PHOSPHATE BUFFER SOLUTION, PH
el Οξικό ρυθμιστικό διάλυμα, c = ‧,‧ mol/l, pH
en Acetate buffer solution, c = ‧,‧ mol/l, pH
el % αγαρόζη παρασκευασμένη σε ρυθμιστικό διάλυμα βορικού οξέος ή βαρβιτολικού νατρίου pH ‧ με ‧, εκχύεται σε τρυβλία με ελάχιστο βάθος ‧ mm. Ένα σχέδιο δοκιμής επτά κοιλοτήτων ελεύθερων υγρασίας, η καθεμία με διάμετρο ‧ mm, κόβεται μέσα στο άγαρ
en % agarose prepared in borate or sodium barbitol buffer, pH ‧ to ‧, is poured into a petri dish to a minimum depth of ‧ mm. A test pattern of seven moisture-free wells, each ‧ mm in diameter, is cut in the agar
el Το εν λόγω ρυθμιστικό διάλυμα χρησιμοποιείται για την εξαγωγή του βακτηρίου από ιστούς φυτών με ομοιογενοποίηση ή ανάδευση
en This buffer is used for extraction of the bacterium from plant tissues by homogenisation or shaking
el Το σκεύασμα περιέχει υδροξείδιο του αργιλίου και ένα ρυθμιστικό διάλυμα από μονόξινο φωσφορικό νάτριο, δισόξινο φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό νάτριο, διττανθρακικό νάτριο, τρομεταμόλη, σακχαρόζη, θρεπτικό υλικό ‧ (μίγμα αμινοξέων, ανόργανων αλάτων, βιταμινών και άλλων συστατικών) και ενέσιμο ύδωρ
en Formulation contains aluminium hydroxide and a buffer solution of disodium phosphate, monopotassium phosphate, sodium carbonate, sodium bicarbonate, trometamol, sucrose, medium ‧ (complex blend of amino acids, mineral salts, vitamins and other ingredients) and water for injections
el Ρυθμιστικό διάλυμα με pH
en Buffer solution pH
el Παρασκευάζεται διάλυμα ‧ % αγαρόζης σε ρυθμιστικό διάλυμα βορικού άλατος ή άλατος βαρβιτόλης, με pH ‧ έως ‧ και στη συνέχεια εγχύεται σε τρυβλίο petri με ελάχιστο βάθος ‧ mm
en % agarose prepared in borate or sodium barbitol buffer, pH ‧ to ‧ is poured into a petri dish to a minimum depth of ‧ mm
el Το εν λόγω ρυθμιστικό διάλυμα χρησιμοποιείται για επανασχηματισμό αιωρήματος και αραίωση εκχυλισμάτων κώνων από το σημείο πρόσφυσης του στολονίου κονδύλων πατάτας μετά τη συγκέντρωση σε ίζημα μέσω φυγοκέντρισης
en This buffer is used for resuspension and dilution of potato tuber heel-end core extracts following concentration to a pellet by centrifugation
el % αγαρόζη παρασκευασμένη σε ρυθμιστικό διάλυμα βορικού οξέος ή βαρβιτολικού νατρίου pH ‧,‧ με ‧,‧, εκχύεται σε τρυβλία με ελάχιστο βάθος ‧,‧ mm
en % agarose prepared in borate or sodium barbitol buffer, pH ‧,‧ to ‧,‧, is poured into a petri dish to a minimum depth of ‧,‧ mm
el H βαθμονόμηση του pH μέτρου πραγματοποιείται στους ‧o C σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται για τη χρησιμοποιούμενη συσκευή και με ρυθμιστικό διάλυμα pH ‧ στους ‧o C
en The pH meter is now calibrated for use at ‧ °C, according to the manufacturer
el Ρυθμιστικό διάλυμα εξαγωγής (‧ mM ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών, pH
en Extraction buffer (‧ mM phosphate buffer, pH
el Σε διπλή σειρά κοιλοτήτων των στηλών ‧ έως ‧, προστίθενται ‧ μl από κάθε ορό δοκιμής αραιωμένο ‧ προς ‧ με παρεμποδιστικό ρυθμιστικό διάλυμα (‧ μl ορού + ‧ μl παρεμποδιστικού ρυθμιστικού διαλύματος
en Add a ‧ dilution of each test serum in blocking buffer to duplicate wells of columns ‧ to ‧ (‧ μl sera + ‧ μl blocking buffer
el Ρυθμιστικό διάλυμα ‧ X (παρέχεται με την Taq DNA πολυμεράση
en X Buffer (furnished with the Taq DNA polymerase
el Ρυθμιστικό διάλυμα PBS
en Phosphate buffer solution (PBS
el Έκδοχα: υδροξείδιο του αργιλίου και ένα ρυθμιστικό διάλυμα από μονόξινο φωσφορικό νάτριο, δισόξινο φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό νάτριο, διττανθρακικό νάτριο, τρομεταμόλη, σακχαρόζη, θρεπτικό υλικό ‧ (μίγμα αμινοξέων, ανόργανων αλάτων, βιταμινών και άλλων συστατικών) και ενέσιμο ύδωρ
en Excipients: aluminium hydroxide and a buffer solution of disodium phosphate, monopotassium phosphate, sodium carbonate, sodium bicarbonate, trometamol, sucrose, medium ‧ (complex blend of amino acids, mineral salts, vitamins and other ingredients) and water for injections
el Η συνιστώμενη ως αρνητικός μάρτυρας ουσία είναι το νερό ή φυσιολογικός ορός στον οποίο έχει προστεθεί ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών ιόντων (PBS
en The suggested NC substances are water or phosphate buffered saline (PBS
el Το αντιβιοτικό περιβάλλον που αναφέρεται στο σημείο ‧ πρέπει να βασίζεται σε ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών σε pH ‧,‧–‧,‧ (ελεγμένο μετά την προσθήκη των αντιβιοτικών
en The antibiotic medium referred to in point ‧ must be based on phosphate-buffered saline at pH ‧,‧ to ‧,‧ (checked after the addition of antibiotics
el Προστίθεται ‧,‧ % Tween ‧ στο ρυθμιστικό διάλυμα IF
en Add ‧,‧ % Tween ‧ to the IF buffer
el Οι πλάκες εκπλύνονται πέντε φορές με φυσιολογικό ορό με ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών ιόντων (PBS) που περιέχει Tween ‧ σε αναλογία ‧,‧ % (v/v) (PBST
en Wash the plates five times with phosphate buffered saline (PBS) containing ‧,‧ % (v/v) Tween ‧ (PBST
el Ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικού οξέος ‧,‧ Μ, pH ‧,‧ περιέχον ‧,‧ % αλβουμίνης ορού βοοειδών, ‧,‧ % ερυθρού φαινόλης και αντιβιοτικά
en M phosphate buffer pH ‧,‧ containing ‧,‧ % bovine serum albumin, ‧,‧ % phenol red and antibiotics
el Για το σκοπό αυτό, τιτλοδοτούνται ‧ ml του προτύπου διαλύματος θειικού χαλκού (‧.‧.‧) με το καρβαμικό διάλυμα, αφού προστεθούν ‧ ml νερού και ‧ ml πρότυπου οξικού ρυθμιστικού διαλύματος
en To do this, titrate ‧ ml of the copper sulphate solution (‧.‧.‧) with carbate solution after the addition of ‧ ml water and ‧ ml standard acetate buffer
el Στη συνέχεια, προστίθενται ‧ ml πρότυπου οξικού ρυθμιστικού διαλύματος (‧.‧), βυθίζονται τα ηλεκτρόδια στο διάλυμα και τιτλοδοτείται ποτενσιομετρικώς με πρότυπο
en Then add ‧ ml standard acetate buffer (‧.‧), immerse the electrodes in the solution, and titrate potentiometrically with standard
el [II.‧.‧ Γ υποβλήθηκαν κατά τις τελευταίες ‧ ημέρες σε δοκιμή βρουκέλλωσης των χοίρων με βρουκελλικό αντιγόνο σε ρυθμιστικό διάλυμα με αρνητικά αποτελέσματα]·
en [II.‧.‧ C they have been subjected within the past ‧ days to a buffered Brucella antigen test for porcine brucellosis with negative results]
el x Tris Acetate EDTA (TAE) ρυθμιστικό διάλυμα, pH
en x Tris Acetate EDTA (TAE) buffer, pH
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 11964 φράσεις που ταιριάζουν φράση ρυθμιστικό διάλυμα.Βρέθηκαν σε 1,706 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.