Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • buffer       
    (noun   )
  • buffer solution   

Παράδειγμα με ποινές "ρυθμιστικό διάλυμα", μεταφραστική μνήμη

add example
X φωσφορικό ρυθμιστικό διάλυμα άλατος (PBS), pHX Phosphate buffered saline (PBS), pH
Έκδοχα: υδροξείδιο του αργιλίου και ένα ρυθμιστικό διάλυμα από μονόξινο φωσφορικό νάτριο, δισόξινο φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό νάτριο, διττανθρακικό νάτριο, τρομεταμόλη, σακχαρόζη, θρεπτικό υλικό ‧ (μίγμα αμινοξέων, ανόργανων αλάτων, βιταμινών και άλλων συστατικών) και ενέσιμο ύδωρExcipients: aluminium hydroxide and a buffer solution of disodium phosphate, monopotassium phosphate, sodium carbonate, sodium bicarbonate, trometamol, sucrose, medium ‧ (complex blend of amino acids, mineral salts, vitamins and other ingredients) and water for injections
Παρασκευάζεται διάλυμα σκόνης αμυλογλυκοσιδάσης (σημείο ‧.‧) σε ρυθμιστικό διάλυμα οξικού νατρίου (σημείοPrepare a solution of amyloglucosidase powder (point ‧.‧) by using sodium acetate buffer (point
Από κάθε δείγμα δοκιμής παρασκευάζεται σειρά αραιώσεων στο διπλάσιο (‧ προς ‧ έως ‧ προς ‧) με παρεμποδιστικό ρυθμιστικό διάλυμα, μέσα σε οκτώ κοιλότητες χωριστών στηλών (‧ έωςPrepare a twofold dilution series of each test sample (‧ in ‧ to ‧ in ‧) in blocking buffer across eight wells of single columns (‧ to
Για το σκοπό αυτόν, δοσιμετρούμε ‧ ml από το πρότυπο διάλυμα θειικού χαλκού (‧.‧) με το καρβαμικό διάλυμα, αφού προσθέσουμε ‧ ml νερό και ‧ ml οξεικό ρυθμιστικό διάλυμαTo do this, titrate ‧ ml of the copper sulphate solution (‧.‧) with carbate solution after the addition of ‧ ml water and ‧ ml standard acetate buffer
Ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικού οξέος ‧ Μ, pH ‧ περιέχον ‧ % αλβουμίνης ορού βοοειδών, ‧ % ερυθρού φαινόλης και αντιβιοτικάM phosphate buffer pH ‧ containing ‧ % bovine serum albumin, ‧ % phenol red and antibiotics
Το πρότυπο διάλυμα διαλύεται με ρυθμιστικό διάλυμα κιτρικού άλατος προκειμένου να παρουσιασθούν οι περιοχές αιχμής στο μέσο του πεδίουThe standard solution is diluted with citrate buffer to give peak areas in the middle of the range
Φωσφορικό ρυθμιστικό διάλυμα, pHPHOSPHATE BUFFER SOLUTION, PH
Αραίωση συμπυκνώματος αντιποντικού από κόνικλο σε ‧/‧ σε ρυθμιστικό διάλυμα παρεμπόδισης και προσθήκη ‧ μl σε όλες τις κοιλότητες του τρυβλίουDilute rabbit anti-mouse concentrate to ‧/‧ ‧ in blocking buffer and add ‧ μl to all wells of the plate
Ρυθμιστικό διάλυμα IF-TweenIF-buffer-Tween
A‧ (υπό μορφή υπερκειμένου ιστοκαλλιέργειας υβριδώματος) κατά της ομάδας ειδικού πολυπεπτιδίου VP‧, διατηρημένο στους-‧ °C ή λυοφιλιμένο, αραιωμένο κατά ‧ με παρεμποδιστικό ρυθμιστικό διάλυμα πριν από τη χρήσηA‧ (supplied as hybridoma tissue-culture supernatant) directed against the group-specific polypeptide VP‧, stored at-‧ °C or freeze-dried and diluted ‧ with blocking buffer before use
Προστίθεται ‧,‧ % Tween ‧ στο ρυθμιστικό διάλυμα IFAdd ‧,‧ % Tween ‧ to the IF buffer
Φωσφορικό ρυθμιστικό διάλυμα γλυκερίνης, pHPhosphate buffered glycerol, pH
Τα άλλα συστατικά είναι: υδροξείδιο του αργιλίου και ένα ρυθμιστικό διάλυμα από μονόξινο φωσφορικό νάτριο, δισόξινο φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό νάτριο, διττανθρακικό νάτριο, τρομεταμόλη, σακχαρόζη, θρεπτικό υλικό ‧ (μίγμα αμινοξέων, ανόργανων αλάτων, βιταμινών και άλλων συστατικών) και ενέσιμο ύδωρThe other ingredients are: aluminium hydroxide and a buffer solution of disodium phosphate, monopotassium phosphate, sodium carbonate, sodium bicarbonate, trometamol, sucrose, medium ‧ (complex blend of amino acids, mineral salts, vitamins and other ingredients) and water for injections
Ρυθμιστικό διάλυμα ‧ X (παρέχεται με την Taq DNA πολυμεράσηX Buffer (furnished with the Taq DNA polymerase
Αραίωση συμπυκνώματος αντιποντικού από κόνικλο σε ‧ σε ρυθμιστικό διάλυμα παρεμπόδισης και προσθήκη ‧ μl σε όλες τις κοιλότητες του τρυβλίουDilute rabbit anti-mouse concentrate to ‧ in blocking buffer and add ‧ μl to all wells of the plate
τοποθετήστε στο χώρο του εργαστηρίου κάθε δείγμα (ή κάθε ομαδοποιημένο δείγμα, όπου αυτό αρμόζει) σε ίσου βάρους ρυθμιστικό υδατικό διάλυμα πεπτόνης και αναμείξτε ελαφρά·at the laboratory place each sample (or pooled sample as appropriate) into an equal weight of Buffered Peptone Water and mix gently
Ρυθμιστικό διάλυμα έκλουσης, το οποίο παρασκευάζεται ανάλογα με τις συνθήκες του αναλυτή που χρησιμοποιείταιElution buffers, prepared according to conditions for the analyser used
Εάν είναι απαραίτητο, θα πρέπει να προστίθεται στο νερό ρυθμιστικό διάλυμαIf necessary supply water should be buffered
Το αντιβιοτικό περιβάλλον που αναφέρεται στο σημείο ‧ πρέπει να βασίζεται σε ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών σε pH ‧,‧–‧,‧ (ελεγμένο μετά την προσθήκη των αντιβιοτικώνThe antibiotic medium referred to in point ‧ must be based on phosphate-buffered saline at pH ‧,‧ to ‧,‧ (checked after the addition of antibiotics
Το ρυθμιστικό διάλυμα αυτό χρησιμοποιείται για την αραίωση των αντισωμάτωνThis buffer is used for dilution of antibodies
Αυτό το ρυθμιστικό διάλυμα χρησιμοποιείται ως ρευστό έγκλεισης στα φατνία των αντικειμενοφόρων πλακών της IF για την ενίσχυση του φθορισμούThis buffer is used as a mountant fluid on the windows of IF slides to enhance fluorescence
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 11964 φράσεις που ταιριάζουν φράση ρυθμιστικό διάλυμα.Βρέθηκαν σε 2,308 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.