Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • buffer       
    (noun   )
  • buffer solution   

Παράδειγμα με ποινές "ρυθμιστικό διάλυμα", μεταφραστική μνήμη

add example
el τοποθετήστε το δείγμα σε ‧ λίτρο ρυθμιστικό υδατικό διάλυμα πεπτόνης (BPW) το οποίο έχει προθερμανθεί σε θερμοκρασία δωματίου και αναμείξτε ελαφρά·
en Place the sample in ‧ litre of buffered peptone water (BPW) which has been pre-warmed at room temperature and mix gently
el Για το σκοπό αυτό, τιτλοδοτούνται ‧ ml του προτύπου διαλύματος θειικού χαλκού (‧.‧.‧) με το καρβαμικό διάλυμα, αφού προστεθούν ‧ ml νερού και ‧ ml πρότυπου οξικού ρυθμιστικού διαλύματος
en To do this, titrate ‧ ml of the copper sulphate solution (‧.‧.‧) with carbate solution after the addition of ‧ ml water and ‧ ml standard acetate buffer
el Ρυθμιστικό διάλυμα pH
en Buffer solution, pH
el Υδροχλωρική (HCl) δοξορουβικίνη Myocet (κόκκινη λυοφιλοποιημένη σκόνη), Λιποσώματα Myocet (λευκό έως υπόλευκο, αδιαφανές και ομοιογενές διάλυμα), Ρυθμιστικό διάλυμα Myocet (διαυγές, άχρωμο διάλυμα
en Myocet doxorubicin HCl (a red lyophilised powder), Myocet liposomes (a white to off-white, opaque and homogeneous solution), Myocet buffer (a clear colourless solution
el Προστίθενται ‧ μl/κοιλότητα διαλύματος χρωμογόνου/υποστρώματος [‧ ml ABTS (‧,‧′-αζινο-δισ-[‧-εθυλοβενζοθειαζολινο-‧-σουλφονικό οξύ]) συγκεντρώσεως ‧ mg/ml + ‧ ml ρυθμιστικού διαλύματος υποστρώματος (ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών-κιτρικών ιόντων ‧,‧M με pH ‧ που περιέχει H‧O‧ σε αναλογία ‧,‧ %)] και ακολουθεί επώαση επί δέκα λεπτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
en Add ‧ μl/well of chromogen/substrate solution (‧ ml of ABTS (‧,‧′-Azino-bis-[‧-ethylbenzothiazoline-‧-sulphonic acid]) ‧ mg/ml + ‧ ml of substrate buffer (‧,‧ M Phosphate-Citrate buffer of pH ‧ containing ‧,‧ % H‧O‧] and incubate for ‧ minutes at room temperature
el Η συνιστώμενη ως αρνητικός μάρτυρας ουσία είναι το νερό ή φυσιολογικός ορός στον οποίο έχει προστεθεί ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών ιόντων (PBS
en The suggested NC substances are water or phosphate buffered saline (PBS
el Ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικού οξέος ‧ Μ, pH ‧ περιέχον ‧ % αλβουμίνης ορού βοοειδών, ‧ % ερυθρού φαινόλης και αντιβιοτικά
en M phosphate buffer pH ‧ containing ‧ % bovine serum albumin, ‧ % phenol red and antibiotics
el Ρυθμιστικό διάλυμα εξαγωγής (‧ mM ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών, pH
en Extraction buffer (‧ mM phosphate buffer, pH
el Η ροή μέσα στους κλάδους με το ρυθμιστικό διάλυμα και τη νινυδρίνη εξασφαλίζεται με αντλίες σταθερότητας ροής ±‧,‧ % κατά την περίοδο που καλύπτει τόσο την εκτέλεση της πρότυπης βαθμονόμησης όσο και την ανάλυση του δείγματος
en The flow in the buffer and ninhydrin lines is provided by pumps having a flow stability of ±‧,‧ % in the period covering both the standard calibration run and the analysis of the sample
el Ρυθμιστικό διάλυμα PBS
en Phosphate buffer solution (PBS
el Αυτό το ρυθμιστικό διάλυμα χρησιμοποιείται για την πλύση των αντικειμενοφόρων πλακών
en This buffer is used to wash slides
el Παράγεται καλλιέργεια ‧ ωρών παθογόνου στελέχους του C. m. subsp. sepedonicus [NCPPB ‧ ή PD ‧] σε βασικό υπόστρωμα MTNA και παρασκευάζεται αιώρημα σε ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών ‧ mM έτσι ώστε να επιτευχθεί πυκνότητα κυττάρων περίπου ‧ έως ‧ × ‧ cfu ανά ml
en Produce a ‧ hour culture of a virulent strain of C. m. subsp. sepedonicus (NCPPB ‧ or PD ‧) on MTNA basal medium and suspend in ‧ mM phosphate buffer to obtain a cell density of approximately ‧ to ‧ × ‧ cfu per ml
el H βαθμονόμηση του pH μέτρου πραγματοποιείται στους ‧o C σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται για τη χρησιμοποιούμενη συσκευή και με ρυθμιστικό διάλυμα pH ‧ στους ‧o C
en The pH meter is now calibrated for use at ‧ °C, according to the manufacturer
el Παρασκευάζεται διάλυμα σκόνης αμυλογλυκοσιδάσης (σημείο ‧.‧) σε ρυθμιστικό διάλυμα οξικού νατρίου (σημείο
en Prepare a solution of amyloglucosidase powder (point ‧.‧) by using sodium acetate buffer (point
el Ρυθμιστικό διάλυμα Myocet ανθρακικό νάτριο, ενέσιμο ύδωρ
en Myocet buffer sodium carbonate, water for injections
el Τα άλλα συστατικά είναι: υδροξείδιο του αργιλίου και ένα ρυθμιστικό διάλυμα από μονόξινο φωσφορικό νάτριο, δισόξινο φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό νάτριο, διττανθρακικό νάτριο, τρομεταμόλη, σακχαρόζη, θρεπτικό υλικό ‧ (μίγμα αμινοξέων, ανόργανων αλάτων, βιταμινών και άλλων συστατικών) και ενέσιμο ύδωρ
en The other ingredients are: aluminium hydroxide and a buffer solution of disodium phosphate, monopotassium phosphate, sodium carbonate, sodium bicarbonate, trometamol, sucrose, medium ‧ (complex blend of amino acids, mineral salts, vitamins and other ingredients) and water for injections
el ml ρυθμιστικού διαλύματος: διάλυμα ανθρώπινης λευκωματίνης, χλωριούχο νάτριο, διβασικό δωδεκαϋδρικό φωσφορικό νάτριο, υδροξείδιο του νατρίου, δισόξινο φωσφορικό κάλιο, χλωριούχο κάλιο, πεντετικό οξύ, αραιωμένο υδροχλωρικό οξύ, ενέσιμο ύδωρ
en ml of formulation buffer: human albumin solution, sodium chloride, disodium phosphate dodecahydrate, sodium hydroxide, potassium dihydrogen phosphate, potassium chloride, pentetic acid, hydrochloric acid diluted, water for injections
el Αυτό το ρυθμιστικό διάλυμα χρησιμοποιείται ως ρευστό έγκλεισης στα φατνία των αντικειμενοφόρων πλακών της IF για την ενίσχυση του φθορισμού
en This buffer is used as a mountant fluid on the windows of IF slides to enhance fluorescence
el Οξεικό ρυθμιστικό διάλυμα: διαλύουμε ‧ g στερεό υδροξίδιο του νατρίου (αναλυτικό αντιδραστήριο) σε ‧ ml νερό σε ποτήρι βρασμού και το αφήνουμε να κρυώσει
en Standard acetate buffer: dissolve ‧ g solid sodium hydroxide AR in ‧ ml water in a beaker and allow to cool
el Ρυθμιστικό διάλυμα με pH
en Buffer solution pH
el Το εν λόγω ρυθμιστικό διάλυμα χρησιμοποιείται για την εξαγωγή του βακτηρίου από ιστούς φυτών με ομοιογενοποίηση ή ανάδευση
en This buffer is used for extraction of the bacterium from plant tissues by homogenisation or shaking
el Διαλύονται ‧,‧ g νορλευκίνης (‧.‧) σε διάλυμα κιτρικού οξέος (‧.‧) σε μια ογκομετρική φιάλη και το διάλυμα συμπληρώνεται μέχρις όγκου ‧ ml με ρυθμιστικό διάλυμα κιτρικού οξέος
en Dissolve ‧,‧ g norleucine (‧.‧) in citrate buffer (‧.‧) in a graduated flask and make up to ‧ ml with citrate buffer
el Η περιεκτικότης σε φθοριούχα άλατα του οίνου, στον οποίο έχει προστεθεί ένα ρυθμιστικό διάλυμα προσδιορίζεται με τη βοήθεια ενός εκλεκτικού ηλεκτροδίου στερεάς μεμβράνης
en The fluoride content of the wine, added to a buffer solution, is determined using a solid membrane selective electrode
el Ρυθμιστικό διάλυμα φραγμού (αντισωμάτων) (πρέπει να έχει παρασκευαστεί πρόσφατα
en Blocking (antibody) buffer (must be freshly prepared
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 11964 φράσεις που ταιριάζουν φράση ρυθμιστικό διάλυμα.Βρέθηκαν σε 2,176 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.