Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • buffer       
    (noun   )
  • buffer solution   

Παράδειγμα με ποινές "ρυθμιστικό διάλυμα", μεταφραστική μνήμη

add example
Στο τέλος της περιόδου έκθεσης, η ελεγχόμενη ουσία πρέπει να εκπλύνεται επιμελώς από τη δερματική επιφάνεια με υδατικό ρυθμιστικό διάλυμα ή με διάλυμα NaCl ‧,‧ %At the end of the exposure period, the test substance should be carefully washed from the skin surface with aqueous buffer, or ‧,‧ % NaCl
Μετά από την περίοδο επώασης πέντε λεπτών, προσθέστε το ρυθμιστικό διάλυμα στο φιαλίδιο αντίδρασης, τερματίζοντας την επώασηAfter the five-minute incubation period, add the formulation buffer to the reaction vial terminating incubation
Αυτό μπορεί να κάνει τα κύτταρα να σχηματίζουν ένα πήγμα και περισσότερο ρυθμιστικό διάλυμα λύσης μπορεί να προστεθεί για να μειώσει το φαινόμενο αυτόThis may cause the cells to form a gel and more lysis buffer may be added to reduce this effect
Μονοκλωνικό αντίσωμα: ‧-‧-A‧ (υπό μορφή υπερκειμένου ιστοκαλλιέργειας υβριδώματος) κατά της ομάδας ειδικού πολυπεπτιδίου VP‧, διατηρημένο στους –‧ °C ή λυοφιλιμένο, αραιωμένο κατά ‧/‧ με παρεμποδιστικό ρυθμιστικό διάλυμα πριν από τη χρήσηMonoclonal antibody: ‧-‧-A‧ (supplied as hybridoma tissue-culture supernatant) directed against the group-specific polypeptide VP‧, stored at-‧ °C or freeze-dried and diluted ‧/‧ with blocking buffer before use
Προσθέτουμε στο δείγμα ‧ ml ρυθμιστικό διάλυμα (‧.‧), ‧ ml ουδέτερο διάλυμα κυανού του μεθυλενίου (‧.‧) και ‧ ml χλωροφόρμιοAdd to the sample ‧ ml of buffer solution (‧.‧), ‧ ml of neutral methylene blue solution (‧.‧) and ‧ ml of chloroform
Το σκεύασμα περιέχει υδροξείδιο του αργιλίου και ένα ρυθμιστικό διάλυμα από μονόξινο φωσφορικό νάτριο, δισόξινο φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό νάτριο, διττανθρακικό νάτριο, τρομεταμόλη, σακχαρόζη, θρεπτικό υλικό ‧ (μίγμα αμινοξέων, ανόργανων αλάτων, βιταμινών και άλλων συστατικών) και ενέσιμο ύδωρFormulation contains aluminium hydroxide and a buffer solution of disodium phosphate, monopotassium phosphate, sodium carbonate, sodium bicarbonate, trometamol, sucrose, medium ‧ (complex blend of amino acids, mineral salts, vitamins and other ingredients) and water for injections
Ρυθμιστικό διάλυμα Myocet • ανθρακικό νάτριο • ενέσιμο ύδωρMyocet buffer sodium carbonate water for injections
Έκδοχα: υδροξείδιο του αργιλίου και ένα ρυθμιστικό διάλυμα από μονόξινο φωσφορικό νάτριο, δισόξινο φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό νάτριο, διττανθρακικό νάτριο, τρομεταμόλη, σακχαρόζη, θρεπτικό υλικό ‧ (μίγμα αμινοξέων, ανόργανων αλάτων, βιταμινών και άλλων συστατικών) και ενέσιμο ύδωρExcipients: aluminium hydroxide and a buffer solution of disodium phosphate, monopotassium phosphate, sodium carbonate, sodium bicarbonate, trometamol, sucrose, medium ‧ (complex blend of amino acids, mineral salts, vitamins and other ingredients) and water for injections
Το εν λόγω ρυθμιστικό διάλυμα χρησιμοποιείται για επανασχηματισμό αιωρήματος και αραίωση εκχυλισμάτων κώνων από το σημείο πρόσφυσης του στολονίου κονδύλων πατάτας μετά τη συγκέντρωση σε ίζημα μέσω φυγοκέντρισηςThis buffer is used for resuspension and dilution of potato tuber heel-end core extracts following concentration to a pellet by centrifugation
Ρυθμιστικό διάλυμα με pHBuffer solution pH
Μέθοδος τιτλοδότησης του ορού: Από κάθε δείγμα δοκιμής παρασκευάζεται σειρά αραιώσεων στο διπλάσιο (‧ προς ‧ έως ‧ προς ‧) με παρεμποδιστικό ρυθμιστικό διάλυμα, μέσα σε οκτώ κοιλότητες χωριστών στηλών ‧ έωςSerum titration method: Prepare a two-fold dilution series of each test sample (‧:‧ to ‧:‧) in blocking buffer across eight wells of single columns ‧ to
Για τα δείγματα κοπράνων απαιτούνται υψηλές συγκεντρώσεις αντιβιοτικών και ένα τυπικό μείγμα είναι: ‧ μονάδες/ml πενικιλλίνης, ‧ mg/ml στρεπτομυκίνης, ‧ mg/ml γενταμυκίνης και ‧ μονάδες/ml μυκοστατίνης σε ρυθμιστικό διάλυμα με φωσφορικά ιόντα (PBSHigh concentrations of antibiotics are required for faeces samples and a typical mixture is: ‧ units/ml penicillin, ‧ mg/ml streptomycin, ‧ mg/ml gentamycin and ‧ units/ml mycostatin in phosphate buffered saline
Ρυθμιστικό διάλυμα υποστρώματος, pHSubstrate buffer, pH
Αντιορός κουνελιού στο αντιγόνο ‧S ‧ τύπων ιού αφθώδους πυρετού (ΙΑΠ) χρησιμοποιούμενος σε προκαθορισμένη βέλτιστη συγκέντρωση σε ρυθμιστικό διάλυμα ανθρακικού/διττανθρακικού, pHRabbit antisera to ‧S antigen of seven types of foot-and-mouth disease virus (FMDV) used at a predetermined optimum concentration in carbonate/bicarbonate buffer, pH
Ρυθμιστικό διάλυμα IF (‧ mM φωσφορικό ρυθμιστικό διάλυμα άλατος (PBS), pHIF-Buffer (‧ mM phosphate buffered saline (PBS), pH
Οι πλάκες παρεμποδίζονται (μπλοκάρονται), με την προσθήκη, σε κάθε κοιλότητα, ‧ μl φυσιολογικού ορού με ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών ιόντων (PBS) + αποκορυφωμένο γάλα (ξηράς μορφής αποκορυφωμένο γάλα NestléTM) σε αναλογία ‧ % (w/v), επί μία ώρα σε θερμοκρασία ‧ °CBlock the plates with phosphate buffered saline (PBS) + ‧ % (w/v) skimmed milk (Nestlé Dry Skim MilkTM), ‧ μl/well, for ‧ hour at ‧ °C
M ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών, pHM Phosphate buffer, pH
Ρυθμιστικό διάλυμα IF-TweenIF-buffer-Tween
Ρυθμιστικό διάλυμα Myocet ανθρακικό νάτριο, ενέσιμο ύδωρMyocet buffer sodium carbonate, water for injections
Αμέσως μετά την προσθήκη του δοκιμαστικού ορού, αραιώνεται το Mab σε παρεμποδιστικό ρυθμιστικό διάλυμα (σε προτιτλοδοτημένη αραίωση) και προστίθενται ‧ μl σε όλες τις κοιλότητες του τρυβλίου εκτός από το μάρτυρα αναφοράςImmediately after the addition of the test sera, dilute MAB in blocking buffer (to pre-titrated dilution) and add ‧ ml to all wells of the plate except for the blank control
Χρησιμοποιείται το ρυθμιστικό διάλυμα pH‧ στους ‧oC για να ελεγχθεί η βαθμονόμηση της κλίμακαςUse the buffer solution of pH ‧ at ‧ °C to check the calibration of the scale
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 11964 φράσεις που ταιριάζουν φράση ρυθμιστικό διάλυμα.Βρέθηκαν σε 3,612 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.