Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • buffer       
    (noun   )
  • buffer solution   

Παράδειγμα με ποινές "ρυθμιστικό διάλυμα", μεταφραστική μνήμη

add example
el X φωσφορικό ρυθμιστικό διάλυμα άλατος (PBS), pH
en X Phosphate buffered saline (PBS), pH
el Έκδοχα: υδροξείδιο του αργιλίου και ένα ρυθμιστικό διάλυμα από μονόξινο φωσφορικό νάτριο, δισόξινο φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό νάτριο, διττανθρακικό νάτριο, τρομεταμόλη, σακχαρόζη, θρεπτικό υλικό ‧ (μίγμα αμινοξέων, ανόργανων αλάτων, βιταμινών και άλλων συστατικών) και ενέσιμο ύδωρ
en Excipients: aluminium hydroxide and a buffer solution of disodium phosphate, monopotassium phosphate, sodium carbonate, sodium bicarbonate, trometamol, sucrose, medium ‧ (complex blend of amino acids, mineral salts, vitamins and other ingredients) and water for injections
el Παρασκευάζεται διάλυμα σκόνης αμυλογλυκοσιδάσης (σημείο ‧.‧) σε ρυθμιστικό διάλυμα οξικού νατρίου (σημείο
en Prepare a solution of amyloglucosidase powder (point ‧.‧) by using sodium acetate buffer (point
el Από κάθε δείγμα δοκιμής παρασκευάζεται σειρά αραιώσεων στο διπλάσιο (‧ προς ‧ έως ‧ προς ‧) με παρεμποδιστικό ρυθμιστικό διάλυμα, μέσα σε οκτώ κοιλότητες χωριστών στηλών (‧ έως
en Prepare a twofold dilution series of each test sample (‧ in ‧ to ‧ in ‧) in blocking buffer across eight wells of single columns (‧ to
el Για το σκοπό αυτόν, δοσιμετρούμε ‧ ml από το πρότυπο διάλυμα θειικού χαλκού (‧.‧) με το καρβαμικό διάλυμα, αφού προσθέσουμε ‧ ml νερό και ‧ ml οξεικό ρυθμιστικό διάλυμα
en To do this, titrate ‧ ml of the copper sulphate solution (‧.‧) with carbate solution after the addition of ‧ ml water and ‧ ml standard acetate buffer
el Ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικού οξέος ‧ Μ, pH ‧ περιέχον ‧ % αλβουμίνης ορού βοοειδών, ‧ % ερυθρού φαινόλης και αντιβιοτικά
en M phosphate buffer pH ‧ containing ‧ % bovine serum albumin, ‧ % phenol red and antibiotics
el Το πρότυπο διάλυμα διαλύεται με ρυθμιστικό διάλυμα κιτρικού άλατος προκειμένου να παρουσιασθούν οι περιοχές αιχμής στο μέσο του πεδίου
en The standard solution is diluted with citrate buffer to give peak areas in the middle of the range
el Φωσφορικό ρυθμιστικό διάλυμα, pH
en PHOSPHATE BUFFER SOLUTION, PH
el Αραίωση συμπυκνώματος αντιποντικού από κόνικλο σε ‧/‧ σε ρυθμιστικό διάλυμα παρεμπόδισης και προσθήκη ‧ μl σε όλες τις κοιλότητες του τρυβλίου
en Dilute rabbit anti-mouse concentrate to ‧/‧ ‧ in blocking buffer and add ‧ μl to all wells of the plate
el Ρυθμιστικό διάλυμα IF-Tween
en IF-buffer-Tween
el A‧ (υπό μορφή υπερκειμένου ιστοκαλλιέργειας υβριδώματος) κατά της ομάδας ειδικού πολυπεπτιδίου VP‧, διατηρημένο στους-‧ °C ή λυοφιλιμένο, αραιωμένο κατά ‧ με παρεμποδιστικό ρυθμιστικό διάλυμα πριν από τη χρήση
en A‧ (supplied as hybridoma tissue-culture supernatant) directed against the group-specific polypeptide VP‧, stored at-‧ °C or freeze-dried and diluted ‧ with blocking buffer before use
el Προστίθεται ‧,‧ % Tween ‧ στο ρυθμιστικό διάλυμα IF
en Add ‧,‧ % Tween ‧ to the IF buffer
el Φωσφορικό ρυθμιστικό διάλυμα γλυκερίνης, pH
en Phosphate buffered glycerol, pH
el Τα άλλα συστατικά είναι: υδροξείδιο του αργιλίου και ένα ρυθμιστικό διάλυμα από μονόξινο φωσφορικό νάτριο, δισόξινο φωσφορικό κάλιο, ανθρακικό νάτριο, διττανθρακικό νάτριο, τρομεταμόλη, σακχαρόζη, θρεπτικό υλικό ‧ (μίγμα αμινοξέων, ανόργανων αλάτων, βιταμινών και άλλων συστατικών) και ενέσιμο ύδωρ
en The other ingredients are: aluminium hydroxide and a buffer solution of disodium phosphate, monopotassium phosphate, sodium carbonate, sodium bicarbonate, trometamol, sucrose, medium ‧ (complex blend of amino acids, mineral salts, vitamins and other ingredients) and water for injections
el Ρυθμιστικό διάλυμα ‧ X (παρέχεται με την Taq DNA πολυμεράση
en X Buffer (furnished with the Taq DNA polymerase
el Αραίωση συμπυκνώματος αντιποντικού από κόνικλο σε ‧ σε ρυθμιστικό διάλυμα παρεμπόδισης και προσθήκη ‧ μl σε όλες τις κοιλότητες του τρυβλίου
en Dilute rabbit anti-mouse concentrate to ‧ in blocking buffer and add ‧ μl to all wells of the plate
el τοποθετήστε στο χώρο του εργαστηρίου κάθε δείγμα (ή κάθε ομαδοποιημένο δείγμα, όπου αυτό αρμόζει) σε ίσου βάρους ρυθμιστικό υδατικό διάλυμα πεπτόνης και αναμείξτε ελαφρά·
en at the laboratory place each sample (or pooled sample as appropriate) into an equal weight of Buffered Peptone Water and mix gently
el Ρυθμιστικό διάλυμα έκλουσης, το οποίο παρασκευάζεται ανάλογα με τις συνθήκες του αναλυτή που χρησιμοποιείται
en Elution buffers, prepared according to conditions for the analyser used
el Εάν είναι απαραίτητο, θα πρέπει να προστίθεται στο νερό ρυθμιστικό διάλυμα
en If necessary supply water should be buffered
el Το αντιβιοτικό περιβάλλον που αναφέρεται στο σημείο ‧ πρέπει να βασίζεται σε ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών σε pH ‧,‧–‧,‧ (ελεγμένο μετά την προσθήκη των αντιβιοτικών
en The antibiotic medium referred to in point ‧ must be based on phosphate-buffered saline at pH ‧,‧ to ‧,‧ (checked after the addition of antibiotics
el Το ρυθμιστικό διάλυμα αυτό χρησιμοποιείται για την αραίωση των αντισωμάτων
en This buffer is used for dilution of antibodies
el Αυτό το ρυθμιστικό διάλυμα χρησιμοποιείται ως ρευστό έγκλεισης στα φατνία των αντικειμενοφόρων πλακών της IF για την ενίσχυση του φθορισμού
en This buffer is used as a mountant fluid on the windows of IF slides to enhance fluorescence
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 11964 φράσεις που ταιριάζουν φράση ρυθμιστικό διάλυμα.Βρέθηκαν σε 2,175 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.