Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

 • screw thread   
  (Noun  )
   
  helical ridge or groove
   
  helical ridge or groove
 • spiral   
  (Noun  ) (noun, adjv   )
   
  geometry
   
  geometry
   
  geometry
 • thread       
  (verb, noun   )

Άλλες έννοιες:

 
thread
 
twist
 
spiral
 
coil
 
kink

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Αγγλικά. (4)

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "σπείρωμα", μεταφραστική μνήμη

add example
el Ιδιαίτερη σημασία έχει να προσεχθεί ώστε μεταξύ της φλάντζας και της πλάκας, ή στο σπείρωμα, να μη παγιδευτεί καθόλου ουσία
en It is essential to check that none of the substance is trapped between the flange and the plate, or in the threads
el Φούρνος με σπείρωμα ηλεκτρικό και θερμοστάτη
en Electric muffle-furnace with thermostat
el λόγω υπερβάσεως εξουσίας, παραβιάσεως του κοινοτικού δικαίου και αλλοιώσεως των πραγματικών περιστατικών και των αποδείξεων όσον αφορά την εκτίμηση του παρανόμου των σκοπών και/ή των αποτελεσμάτων της συμβάσεως εφοδιασμού μεταξύ της Dalmine και της British Steel, ως περιοριστικής του ανταγωνισμού στην αγορά των λείων σωλήνων και των σωλήνων με σπείρωμα·
en action taken ultra vires, infringement of Community law and distortion of the facts and of the evidence as regards the finding of the unlawfulness of the objects and/or the effects of the supply contract between Dalmine and British Steel, in so far as it restricted competition on the market for plain end and threaded pipes
el Το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο ντάμπινγκ κατά τους ισχυρισμούς είναι ορισμένοι συνδετήρες από σίδηρο ή χάλυβα, πλην αυτών από ανοξείδωτο χάλυβα, δηλαδή ξυλόβιδες, εκτός των μακριών καρφιών με σπείρωμα, βίδες που σχηματίζουν σπείρωμα με το βίδωμά τους, άλλες βίδες και μπουλόνια με κεφαλή, έστω και με τα παξιμάδια και τις ροδέλες τους εκτός των βιδών κομμένων από σώματα με πλήρη τομή, και με πάχος στελέχους που δεν υπερβαίνει τα ‧ mm και εκτός των βιδών και των μπουλονιών για τη στερέωση υλικού κατασκευής σιδηροτροχιών και ροδέλες καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (εφεξής το υπό εξέταση προϊόν), που κανονικά υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ και
en The product allegedly being dumped is certain iron or steel fasteners, other than of stainless steel, i.e. wood screws (excluding coach screws), self-tapping screws, other screws and bolts with heads (whether or not with their nuts or washers, but excluding screws turned from bars, rods, profiles or wire, of solid section, of shank thickness not exceeding ‧ mm and excluding screws and bolts for fixing railway track construction material) and washers, originating in the People's Republic of China (the product concerned), normally declared within CN codes ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ and
el Το κινητό περικόχλιο πρέπει να έχει σπείρωμα U.N.F
en The swivel-nut must be provided with U.N.F.-thread
el κοχλιοτομημένο κολλάρο σπείρωμα χαμηλής τριβής
en threaded collar; low-friction thread
el Φιάλη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) με αφυγραντική κάψουλα και πολυεστερικό σπείρωμα, και πώμα ασφαλείας για παιδιά από πολυπροπυλένιο με φύλλο σφραγίσματος, συσκευασμένος σε χάρτινο κουτί
en High Density Polyethylene (HDPE) bottle with a desiccant canister and polyester coil, and a child-resistant polypropylene cap with an induction seal, packed into a carton
el Κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια), καρφιά μακριά με σπείρωμα για σιδηροτροχιές, κοχλιωτά άγκιστρα
en Screws, bolts, nuts, coach screws, screw hooks
el Το σπείρωμα, το γλόμπο, τις βίδες, ακόμα και τις ροδέλες μέσα
en The stem, the bulb, the bolts, even the washers inside
el Η εσοχή για την υποδοχή του έχει βάθος ‧ mm και είναι σπειροτομημένη ώστε να δέχεται το σπείρωμα διαμετρήματος 1⁄2 ίντσας BSP (ή ισοδυνάμου διαμετρήματος στο μετρικό σύστημα) του άκρου του πλευρικού βραχίονα
en The socket for this is bored to a depth of ‧ mm and threaded to accept the ‧/‧" BSP (or metric equivalent) thread on the end of the side-arm
el Η σύνθλιψη εκτελείται σε μύλο με αιχμές ή θραυστήρα με σπείρωμα, που θρυμματίζει το τυρί σε τμήματα των ‧ έως ‧ cm και, ταυτοχρόνως, το διοχετεύει στο μύλο
en The crushing is done using a cutting device or a grinder, which cuts the cheese into ‧ to ‧ cm chunks and, at the same time, leads to the mill
el Ζυγίζονται ‧ g σε ειδικό σκεύος με διάτρητο πυθμένα, το οποίο τοποθετείται στη συνέχεια σε στήλη ξηράνσεως, όπου συγκρατείται από ένα σπείρωμα
en A ‧ g quantity is weighted out in a pan with a perforated base and then put into the drying column, where it is supported by a spiral ring
el Η εσοχή για την υποδοχή του έχει βάθος ‧ mm και είναι σπειροτομημένη ώστε να δέχεται το διαμετρήματος ‧/‧′′ BSP (ή ισοδύναμου διαμετρήματος στο μετρικό σύστημα) σπείρωμα του άκρου του πλευρικού βραχίονα
en The socket for this is bored to a depth of ‧ mm and threaded to accept the ‧/‧′′ BSP (or metric equivalent) thread on the end of the side-arm
el Για να ξεπεράσουμε το σπείρωμα του χρέους χρειάζεται συνεπώς ολοκλήρωση των μέσων παρέμβασης: περισσότερη συνεργασία, περισσότερες εμπορικές συναλλαγές, περισσότερη πρωτοβουλία κατά της δημιουργίας συγκρούσεων και περισσότερη συνοχή κατά διεφθαρμένων και χρεωμένων κυβερνήσεων που φορτώνουν στους πληθυσμούς τις επιπτώσεις των κρίσεων και της ελλιπούς ανάπτυξης.
en In order to avoid the spiral of debt, we therefore need to supplement the means for action: there must be greater cooperation, increased trade exchange, an increase in initiatives to prevent conflicts and more coherent opposition to corrupt, indebted governments which visit upon their citizens the hardship caused by crises and poor development.
el Καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια
en Coach screws
el άλλοι σωλήνες κυκλικής διατομής, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα, εκτός από τους σωλήνες με σπείρωμα ή στους οποίους μπορεί να σχηματισθεί σπείρωμα με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα ‧ mm, που κατασκευάζονται από την Petrotub SA και την Republica SA και κατατάσσονται επί του παρόντος στους κωδικούς ΣΟ ex ‧ ‧, ex ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧ και
en other tubes of circular cross-section, of iron or non-alloy steel, other than threaded or threadable, of an external diameter not exceeding ‧ mm manufactured by Petrotub SA and Republica SA and currently classifiable within CN codes ex ‧ ‧, ex ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧ and
el Όσον αφορά το δεύτερο σημείο, τα εξαρτήματα χωρίς σπείρωμα δεν περιλαμβάνονται στον ορισμό του υπό εξέταση προϊόντος
en With regard to the second point, unthreaded fittings do not fall within the definition of the product under consideration
el Το αρθρωτό περικόχλιο πρέπει να έχει σπείρωμα τύπου U.N.F. (λεπτό ενοποιημένο σπείρωμα
en The swivel-nut must be provided with U.N.F. thread
el Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι οι τύποι του προϊόντος που διατέθηκαν στην εγχώρια αγορά οι οποίοι δεν εξήχθησαν και ορισμένοι τύποι του προϊόντος που πωλήθηκαν στην εγχώρια αγορά και που είχαν διαφορετικό σπείρωμα από εκείνους που εξήχθησαν στην Κοινότητα, θα έπρεπε να είχαν αποκλειστεί
en It furthermore argued that product types sold on the domestic market which were not exported at all and certain product types sold on the domestic market having a different threading than the ones exported to the Community should have been excluded
el Η σπονδυλική στήλη αποτελείται από χαλύβδινο συρματόσχοινο με τέσσερις ακροδέκτες με σπείρωμα
en The spine consists of a steel cable with four threaded terminals
el άλλοι σωλήνες κυκλικής διατομής από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα, εκτός από τους σωλήνες με σπείρωμα ή στους οποίους μπορεί να σχηματισθεί σπείρωμα, με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα ‧ mm (επί του παρόντος κατατάσσονται στους κωδικούς ΣΟ ‧ ‧ και
en other tubes of circular cross-section, of iron or non-alloy steel, other than threaded or threadable, of an external diameter not exceeding ‧ mm (currently falling within CN codes ‧ ‧ and
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 26 φράσεις που ταιριάζουν φράση σπείρωμα.Βρέθηκαν σε 0,266 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.