Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • vertebrate   
    (noun   )
     
    an animal having a backbone

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Αγγλικά. (2)

σπονδυλωτάvertebrate; vertebrates
σπονδυλωτόςvertebrate

Παράδειγμα με ποινές "σπονδυλωτό", μεταφραστική μνήμη

add example
Αν υπάρχει πιθανότητα έκθεσης πτηνών και άλλων χερσαίων σπονδυλωτών τα οποία δεν αποτελούν στόχο, δεν χορηγείται έγκριση εάνWhere there is a possibility of birds and other non-target terrestrial vertebrates being exposed, no authorization shall be granted if
Σε περίπτωση που απαιτούνται πληροφορίες για την καταχώρηση, στο παράρτημα Ι, δραστικής ουσίας, η οποία κυκλοφορεί ήδη στην αγορά δύο έτη μετά την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ενθαρρύνουν τους κατόχους των πληροφοριών αυτών να συνεργασθούν για την παροχή τους προκειμένου να περιορίζεται η επανάληψη δοκιμών επί σπονδυλωτώνWhere data is requested with a view to inclusion in Annex I of an active substance already on the market two years after notification of this Directive, the competent authorities of the Member State shall encourage data holders to cooperate in the provision of the requested data, with a view to limiting the duplication of testing on vertebrate animals
Η οδηγία αφορά τα ζώα (κυρίως σπονδυλωτά) που εκτρέφονται ή χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούςThe directive will apply where animals (mostly vertebrates) are bred for or used for scientific purposes
Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς διαβιβάζουν στον Οργανισμό όλες τις πληροφορίες που διαθέτουν οι οποίες προέρχονται από δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα και όλες τις πληροφορίες που θα μπορούσαν να αποτρέψουν τη διενέργεια δοκιμών σε ζώα, ακόμη και αν αφορούν ουσίες που έχουν πάψει να παρασκευάζουν ή να εισάγουνManufacturers and importers shall forward to the Agency any information in their possession deriving from experiments on vertebrate animals and other information that could prevent animal experimentation, in relation also to substances they have ceased to manufacture or import
για κάθε δοκιμή ή μελέτη σε σπονδυλωτά, αιτιολόγηση των μέτρων που λαμβάνονται προκειμένου να αποφευχθούν οι δοκιμές σε ζώα και η επανάληψη των δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα·for each test or study involving vertebrate animals, a justification of the steps taken to avoid animal testing and duplicative testing on vertebrate animals
Στο ποσοτικό επίπεδο του παρόντος παραρτήματος ο καταχωρίζων οφείλει να υποβάλει πρόταση και χρονοδιάγραμμα για την πλήρωση των απαιτήσεων πληροφοριών του παρόντος παραρτήματος, σύμφωνα με το άρθρο ‧, παράγραφος ‧, στοιχείο α), οσάκις τούτο συνεπάγεται δοκιμές επί σπονδυλωτών ζώωνAt the level of this Annex, the registrant must submit a proposal and a time schedule for fulfilling the information requirements of this Annex in accordance with Article ‧(a) where this involves tests on vertebrate animals
Εάν ένας δυνητικός καταχωρίζων και/ή μέλος ενός φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις ουσίες (ΦΑΠΟ) δεν καταβάλει το μερίδιο του κόστους μελέτης που περιλαμβάνει δοκιμές επί σπονδυλωτών ή άλλης μελέτης που μπορεί να αποτρέπει τις δοκιμές σε πειραματόζωα, δεν πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καταχωρίζει την ουσία τουIf a potential registrant and/or participant in a substance information exchange forum (SIEF) fails to pay his share of the cost of a study involving tests on vertebrate animals or another study that may prevent animal testing, he should not be able to register his substance
Παρ' όλα αυτά, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτός ο κανονισμός δεν θα αυξήσει τον αριθμό των δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα με σκοπό την εναρμόνιση των κριτηρίων ταξινόμησης, αλλά ότι οι δοκιμές αυτές θα διενεργούνται μόνο εάν δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις που να διασφαλίζουν την ίδια ποιότητα.Nevertheless, we have to make sure that this regulation does not increase the number of tests on vertebrate animals for the purpose of harmonising the classification criteria, but that they shall be performed only if there are no alternative solutions guaranteeing the same quality.
Ο ιός Sindbis εντοπίζεται ευρέως και συνεχώς σε έντομα (οι κύριοι φορείς είναι τα κουνούπια Culex και Culiseta ) και σε σπονδυλωτά στην Ευρασία, την Αφρική και την Ωκεανία.Sindbis virus is widely and continuously found in insects (the main vectors are Culex and Culiseta mosquitoes) and vertebrates in Eurasia, Africa, and Oceania.
Όταν κράτος μέλος θεωρεί ότι μπορεί να δημιουργηθεί κατάσταση μονοπωλίου, και ο μελλοντικός αιτών και ο κάτοχος ή οι κάτοχοι των σχετικών εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν την ίδια δραστική ουσία, το ίδιο προστατευτικό ή συνεργιστικό δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την κοινοχρησία των εκθέσεων δοκιμών και μελετών σε σπονδυλωτά, ο μελλοντικός αιτών ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλουςWhere the Member State considers that a monopoly might be created, and the prospective applicant and the holder or holders of the authorisations for plant protection products containing the same active substance, safener, or synergist cannot reach agreement on the sharing of any tests and studies involving vertebrate animals, the prospective applicant shall inform the competent authority of the Member State to that effect
Agrostis stolonifera L.- Άγρωστις η σπονδυλωτήAgrostis stolonifera L.- Creeping bent
Οι πληροφορίες για τις εγγενείς ιδιότητες των ουσιών, ιδίως όσον αφορά την τοξικότητα για τον άνθρωπο, παράγονται, όταν είναι δυνατόν, με άλλα μέσα εκτός των δοκιμών σε σπονδυλωτά, ιδίως με τη χρήση μοντέλων ποιοτικών ή ποσοτικών σχέσεων δομής δραστικότητας ή από ουσίες με ανάλογη χημική δομή, εφόσον πληρούνται οι όροι του παραρτήματος IX, ή με τοξικογονιδιωματικήInformation on intrinsic properties of substances, in particular for human toxicity, shall be generated whenever possible by means other than vertebrate animal tests, in particular through the use of qualitative or quantitative structure-activity relationship models or from information from structurally related substances, provided that the conditions set out in Annex ‧ are met, or through toxicogenomics
ότι, συνεπώς, θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη, με την επιφύλαξη της συνθήκης, να παρεκκλίνουν από την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης για βιοκτόνα που ανήκουν σε τρεις συγκεκριμένους τύπους βιοκτόνων όταν χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο συγκεκριμένων ειδών σπονδυλωτών, στο μέτρο που οι παρεκκλίσεις αυτές δικαιολογούνται και δεν θίγουν το σκοπό της παρούσας οδηγίαςwhereas therefore Member States should be allowed, subject to the Treaty, to derogate from the principle of mutual recognition for biocidal products falling under three particular types of biocides whenever intended to control particular kinds of vertebrates, in so far as such derogations are justified and do not jeopardise the purpose of this Directive
Η χρήση δοκιμών που δεν χρησιμοποιούν ζώα και ευφυών στρατηγικών για δοκιμές προωθούνται και απαγορεύεται η επανάληψη δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώαThe use of non-animal tests and intelligent testing strategies shall be promoted, and duplicate vertebrate animal testing shall be prohibited
Στο ποσοτικό επίπεδο του παρόντος παραρτήματος ο καταχωρίζων οφείλει να υποβάλει πρόταση και χρονοδιάγραμμα για την πλήρωση των απαιτήσεων πληροφοριών του παρόντος παραρτήματος, σύμφωνα με το άρθρο ‧, παράγραφος ‧, στοιχείο β), οσάκις τούτο συνεπάγεται δοκιμές επί σπονδυλωτών ζώωνAt the level of this Annex, the registrant must submit a proposal and a time schedule for fulfilling the information requirements of this Annex in accordance with Article ‧(b) where this involves tests on vertebrate animals
Για κάθε σπονδυλωτή μορφή, υπάρχει μια ελλειπτική καμπύλη, και για κάθε ελλειπτική καμπύλη, υπάρχει μία σπονδυλωτή μορφήFor every modular form, there is an elliptic curve, and for every elliptic curve there is a modular form
Κάποια σπονδυλωτά ζώα του πλανήτη αλλάζουν το δέρμα τουςSome of the vertebrate animals on this planet shed their skin
Ο ή οι κάτοχοι προηγούμενων εγκρίσεων και ο αιτών καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να επιτύχουν συμφωνία για την από κοινού χρησιμοποίηση των πληροφοριών, ώστε να αποφεύγεται η επανάληψη των δοκιμών επί σπονδυλωτώνThe holder or holders of former authorisations and the applicant shall take all reasonable steps to reach agreement on the sharing of information, so as to avoid, if possible, the duplication of testing on vertebrate animals
ο λόγος οξείας και υποχρόνιας τοξικότητας/έκθεσης για τα πτηνά και χερσαία σπονδυλωτά που δεν αποτελούν στόχο είναι κατώτερος από ‧ βάσει του DL‧, ή, ο λόγος χρόνιας τοξικότητας/έκθεσης είναι μικρότερος από ‧, εκτός εάν καταδειχθεί σαφώς, με κατάλληλη αξιολόγηση του κινδύνου, ότι δεν υφίσταται απαράδεκτη επίπτωση μετά τη χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, υπό τους προτεινόμενους όρους χρήσηςthe acute and short-term toxicity/exposure ratio for birds and other non-target terrestrial vertebrates is less than ‧ on the basis of LD‧ or the long-term toxicity/exposure ratio is less than ‧, unless it is clearly established through an appropriate risk assessment that under field conditions no unacceptable impact occurs after use of the plant protection product according to the proposed conditions of use
Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των σπονδυλωτών ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς (Συμβούλιο της Ευρώπης, Σειρά Ευρωπαϊκών Συνθηκών – αριθ. ‧) σχετικά με τη στέγαση και τη φροντίδα των εργαστηριακών ζώων θα αποτελούν ως επί το πλείστον δεσμευτικές υποχρεώσειςThe guidelines on the accommodation and care of laboratory animals set out in the European Convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes (Council of Europe, European Treaty Series – Nr. ‧), will be in most parts mandatory requirements
Τα αμφίβια είναι στην πλειονότητά τους σαρκοφάγα, με προτίμηση στα μικρά ζωντανά σπονδυλωτά (όπως προνύμφες, έντομα και σκώληκεςThe majority of amphibians are carnivores with food preferences for living small invertebrates (such as larvae, insects and worms
Επιπτώσεις στα καταπολεμητέα σπονδυλωτάImpact on vertebrates to be controlled
Ειδικότερα, πρέπει να απαγορεύεται η επανάληψη μελετών σε σπονδυλωτάIn particular, repetition of studies involving vertebrates should be prohibited
ζώα: όλα τα σπονδυλωτά ή ασπόνδυλα ζώα (συμπεριλαμβανομένων των ψαριών, των ερπετών και των αμφιβίων)·animal: any vertebrate or invertebrate animal (including fish, reptiles and amphibians
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 172 φράσεις που ταιριάζουν φράση σπονδυλωτό.Βρέθηκαν σε 0,515 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.