Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • vertebrate   
    (noun   )
     
    an animal having a backbone

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Αγγλικά. (2)

σπονδυλωτάvertebrate; vertebrates
σπονδυλωτόςvertebrate

Παράδειγμα με ποινές "σπονδυλωτό", μεταφραστική μνήμη

add example
Agrostis stolonifera L.- Άγρωστις η σπονδυλωτήAgrostis stolonifera L.- Creeping bent
Για να αποφεύγονται οι δοκιμές σε ζώα, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού οι δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα πρέπει να επιχειρούνται μόνο σε έσχατη ανάγκηIn order to avoid animal testing, testing on vertebrate animals for the purposes of this Regulation should be undertaken only as a last resort
Για κάθε σπονδυλωτή μορφή, υπάρχει μια ελλειπτική καμπύλη, και για κάθε ελλειπτική καμπύλη, υπάρχει μία σπονδυλωτή μορφήFor every modular form, there is an elliptic curve, and for every elliptic curve there is a modular form
Νέες δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα διενεργούνται ή προτείνονται μόνο ως τελευταία λύση, εάν έχουν εξαντληθεί όλες οι άλλες πηγές δεδομένωνNew tests on vertebrate animals shall only be conducted or proposed as a last resort when all other data sources have been exhausted
Παρ' όλα αυτά, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτός ο κανονισμός δεν θα αυξήσει τον αριθμό των δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα με σκοπό την εναρμόνιση των κριτηρίων ταξινόμησης, αλλά ότι οι δοκιμές αυτές θα διενεργούνται μόνο εάν δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις που να διασφαλίζουν την ίδια ποιότητα.Nevertheless, we have to make sure that this regulation does not increase the number of tests on vertebrate animals for the purpose of harmonising the classification criteria, but that they shall be performed only if there are no alternative solutions guaranteeing the same quality.
Για τις δραστικές ουσίες που κοινοποιήθηκαν από περισσότερους του ενός κοινοποιούντες, οι εν λόγω κοινοποιούντες παρέχουν, για κάθε μελέτη που αφορά σπονδυλωτά, λεπτομερείς περιγραφές των προσπαθειών που κατεβλήθησαν για να αποφευχθεί η περιττή επανάληψη της δοκιμασίας και αναφέρουν, σε ενδεχόμενη περίπτωση, τους λόγους για τη διενέργεια επαναληπτικής μελέτηςFor active substances notified by more than one notifier those notifiers shall for each study involving vertebrate animals, detail the attempts made to avoid duplication of testing and give, if applicable, the reasons for conducting a duplicate study
Τα κράτη μέλη εκτιμούν κατά πόσον υπάρχει πιθανότητα έκθεσης των πτηνών και άλλων χερσαίων σπονδυλωτών στο φυτοπροστατευτικό προϊόν υπό τους προτεινόμενους όρους χρήσης ‧ εάν η πιθανότητα υπάρχει πράγματι, αξιολογούν την έκταση του κινδύνου βραχυπροθέσμως και μακροπροθέσμως, και ιδίως για την αναπαραγωγή, στον οποίο αναμένεται να εκτεθούν αυτοί οι οργανισμοί μετά τη χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, υπό τους προτεινόμενους όρους χρήσηςMember States shall evaluate the possibility of exposure of birds and other terrestrial vertebrates to the plant protection product under the proposed conditions of use; if this possibility exists they shall evaluate the extent of the short-term and long-term risk to be expected for these organisms, including their reproduction, after use of the plant protection product according to the proposed conditions of use
Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η συντήρηση των συστημάτων πρέπει να στηρίζονται σε ορθές αρχές μηχανικής, ιδίως στις αρχές σπονδυλωτής κατασκευής, που επιτρέπει την εναλλαξιμότητα των συστατικών στοιχείων, μεγάλου βαθμού διαθεσιμότητας, πλεονασματικότητας της κρίσιμης σημασίας στοιχείων και ανοχής σε βλάβες τουςSystems shall be designed, built and maintained on the grounds of sound engineering principles, in particular those relating to modularity, enabling interchangeability of constituents, high availability, and redundancy and fault tolerance of critical constituents
Στο ποσοτικό επίπεδο του παρόντος παραρτήματος ο καταχωρίζων οφείλει να υποβάλει πρόταση και χρονοδιάγραμμα για την πλήρωση των απαιτήσεων πληροφοριών του παρόντος παραρτήματος, σύμφωνα με το άρθρο ‧, παράγραφος ‧, στοιχείο β), οσάκις τούτο συνεπάγεται δοκιμές επί σπονδυλωτών ζώωνAt the level of this Annex, the registrant must submit a proposal and a time schedule for fulfilling the information requirements of this Annex in accordance with Article ‧(b) where this involves tests on vertebrate animals
Παρά το άρθρο ‧ παράγραφος ‧: α) ο αιτών έγκριση για βιοκτόνα, πριν από τη διεξαγωγή πειραμάτων επί σπονδυλωτών, ζητά από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο σκοπεύει να υποβάλει αίτηση:-να πληροφορηθεί εάν το βιοκτόνο, για το οποίο πρόκειται να υποβληθεί αίτηση, είναι παρόμοιο με άλλα για το οποίο έχει ήδη χορηγηθεί έγκριση και-το όνομα και τη διεύθυνση του ή των κατόχων της ή των εγκρίσεωνNotwithstanding Article ‧): (a) an applicant for authorisation of biocidal products shall, before carrying out experiments involving vertebrate animals, enquire of the competent authority of the Member State to which he intends making application:-whether the biocidal product for which an application is to be made is similar to a biocidal product for which authorisation has been granted, and-as to the name and address of the holder or holders of the authorisation or authorisations
ΖΩΑ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑANIMALS VERTEBRATES MAMMALS
Τα δεδομένα υποβάλλονται στα κράτη μέλη, τα οποία προβαίνουν σε αξιολόγησή τους προκειμένου να εκτιμηθεί εάν όντως το βιοκτόνο προϊόν δεν βασανίζει άσκοπα τα σπονδυλωτά-στόχουςData shall be submitted to and evaluated by the Member State to assess whether the biocidal product does not cause unnecessary suffering in its effect on target vertebrates
Εφόσον χρησιμοποιούνται νεκρά σπονδυλωτά, θα πρέπει να έχουν θανατωθεί με ευθανασία, με μέθοδο που αποτρέπει τον κίνδυνο τοξικότητας για τα ερπετάWhen dead vertebrates are used, they should have been humanely killed using a method that avoids the risk of toxicity to the reptiles
τις απαιτήσεις πληροφοριών που προϋποθέτουν την εκπόνηση νέων μελετών για τις οποίες θα πρέπει να διεξαχθούν δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα από τον ίδιο·which information requirements would require new studies involving vertebrate animals to be carried out by him
Οι αρμόδιες εθνικές αρχές καλούν σε διαβούλευση το ECVAM όποτε λαμβάνουν αποφάσεις για προτάσεις δοκιμών που περιλαμβάνουν σπονδυλωτά πειραματόζωα σύμφωνα με την παράγραφοECVAM shall be consulted before a decision as referred to in paragraph ‧ on a testing proposal that includes vertebrate animal tests is drafted
Τα βιοκτόνα προϊόντα που προορίζονται για τον έλεγχο των σπονδυλωτών δεν εγκρίνονται εκτός εάνAn authorisation for a biocidal product intended to control vertebrates shall not be given unless
ότι, συνεπώς, θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη, με την επιφύλαξη της συνθήκης, να παρεκκλίνουν από την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης για βιοκτόνα που ανήκουν σε τρεις συγκεκριμένους τύπους βιοκτόνων όταν χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο συγκεκριμένων ειδών σπονδυλωτών, στο μέτρο που οι παρεκκλίσεις αυτές δικαιολογούνται και δεν θίγουν το σκοπό της παρούσας οδηγίαςwhereas therefore Member States should be allowed, subject to the Treaty, to derogate from the principle of mutual recognition for biocidal products falling under three particular types of biocides whenever intended to control particular kinds of vertebrates, in so far as such derogations are justified and do not jeopardise the purpose of this Directive
το γεγονός ότι έχουν διενεργηθεί δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώαthe fact that testing on vertebrate animals has been carried out
Εάν ωστόσο δεν επιτευχθεί τέτοια συμφωνία για την από κοινού χρησιμοποίηση των πληροφοριών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την αποκάλυψη των πληροφοριών που είναι αναγκαίες για να αποφευχθεί η επανάληψη τοξικολογικών δοκιμών επί σπονδυλωτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια εύλογη ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των ενδιαφερομένων μερώνIf, however, no such agreement is reached on sharing the information, the Commission may decide to disclose information necessary to avoid repeating toxicological tests on vertebrates, while ensuring a reasonable balance between the interests of the parties concerned
ονόματα και διευθύνσεις φορέων και προσώπων που συμμετέχουν στις δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώαnames and addresses of institutions and persons involved in testing on vertebrate animals
οι περαιτέρω δοκιμές που δεν χρησιμοποιούν σπονδυλωτά ζώα επιτρέπεται να παραλειφθούνfurther testing not involving vertebrate animals may be omitted
Συγγένεια του οργανισμού με κάποιο παθογόνο φυτών ή με κάποιο παθογόνο σπονδυλωτού ή ασπόνδυλου οργανισμού-μη στόχουWhether the organism is closely related to a plant pathogen or to a pathogen of a vertebrate species or a non-target invertebrate species
Όπως περιγράφεται στο έγγραφο του μέρους ‧ στοιχείο B, το ENGL αναγνωρίζει τη σπονδυλωτή μορφή μιας μεθόδουAs described in the document referred to under ‧(B), ENGL recognises the modularity of a method
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 172 φράσεις που ταιριάζουν φράση σπονδυλωτό.Βρέθηκαν σε 0,565 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.