Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

 • vertebrate   
  (Adjectival, Noun  ) (noun   )
   
  an animal having a backbone
   
  an animal having a backbone

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Αγγλικά. (5)

σπονδυλωτά
vertebrate; vertebrates
Σπονδυλωτά
Craniata; Vertebrata; subphylum Craniata; subphylum Vertebrata
σπονδυλωτός
vertebrate; vertebrates
υποφύλο Σπονδυλωτά
Craniata; Vertebrata; subphylum Craniata; subphylum Vertebrata

Παράδειγμα με ποινές "σπονδυλωτό", μεταφραστική μνήμη

add example
el Προστασία δεδομένων: Μια έκθεση δοκιμής ή μελέτης, εκτός από εκείνες που συνεπάγονται δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα και άλλες δοκιμές ή μελέτες που μπορεί να αποτρέπουν τις δοκιμές σε ζώα, καλύπτεται από την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με την οποία ο ιδιοκτήτης της έχει το δικαίωμα να παρεμποδίσει τη χρήση της προς όφελος άλλου προσώπου
en Data protection: A test or study report, other than those involving tests on vertebrate animals and other tests or studies that may prevent animal testing, is covered by data protection where its owner has the right to prevent it being used for the benefit of another person
el Η μη διάθεση στον Οργανισμό στοιχείων από πειράματα σε σπονδυλωτά ή άλλων στοιχείων που μπορεί να αποτρέψουν δοκιμές με πειραματόζωα συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος των καταχωριζόντων για καταχώρηση της συγκεκριμένης ουσίας
en Failure to make available to the Agency vertebrate animal data or other information that could prevent animal testing will result in potential registrants forfeiting their right to register the substance concerned
el Εφόσον χρησιμοποιούνται νεκρά σπονδυλωτά, θα πρέπει να έχουν θανατωθεί με ευθανασία, με μέθοδο που αποτρέπει τον κίνδυνο τοξικότητας για τα ερπετά
en When dead vertebrates are used, they should have been humanely killed using a method that avoids the risk of toxicity to the reptiles
el στις ειδικές πληροφορίες για τις τοξικολογικές μελέτες στα θηλαστικά και στις επιπτώσεις στα πτηνά και άλλα χερσαία σπονδυλωτά που δεν αποτελούν στόχο, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στην αναπαραγωγή, καθώς και στις άλλες συναφείς πληροφορίες για τη δραστική ουσία που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ και στα αποτελέσματα της αξιολόγησή τους
en the specific information relating to toxicological studies on mammals and to the effects on birds and other non-target terrestrial vertebrates, including effects on reproduction, and other relevant information concerning the active substance as provided for in Annex ‧ and the results of the evaluation thereof
el ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ
en VERTEBRATES
el Ειδικότερα, πρέπει να απαγορεύεται η επανάληψη μελετών σε σπονδυλωτά
en In particular, repetition of studies involving vertebrates should be prohibited
el Παρά το άρθρο ‧ παράγραφος ‧: α) ο αιτών έγκριση για βιοκτόνα, πριν από τη διεξαγωγή πειραμάτων επί σπονδυλωτών, ζητά από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο σκοπεύει να υποβάλει αίτηση:-να πληροφορηθεί εάν το βιοκτόνο, για το οποίο πρόκειται να υποβληθεί αίτηση, είναι παρόμοιο με άλλα για το οποίο έχει ήδη χορηγηθεί έγκριση και-το όνομα και τη διεύθυνση του ή των κατόχων της ή των εγκρίσεων
en Notwithstanding Article ‧): (a) an applicant for authorisation of biocidal products shall, before carrying out experiments involving vertebrate animals, enquire of the competent authority of the Member State to which he intends making application:-whether the biocidal product for which an application is to be made is similar to a biocidal product for which authorisation has been granted, and-as to the name and address of the holder or holders of the authorisation or authorisations
el Συγγένεια του οργανισμού με κάποιο παθογόνο φυτών ή με κάποιο παθογόνο σπονδυλωτού ή ασπόνδυλου οργανισμού-μη στόχου
en Whether the organism is closely related to a plant pathogen or to a pathogen of a vertebrate species or a non-target invertebrate species
el Ο ή οι κάτοχοι των προηγούμενων εγκρίσεων και ο μελλοντικός αιτών λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να επιτύχουν συμφωνία για την από κοινού χρησιμοποίηση των πληροφοριών, ώστε να αποφεύγεται η επανάληψη δοκιμών επί σπονδυλωτών
en The holder or holders of previous authorizations and the applicant shall take all reasonable steps to reach agreement on the sharing of information so as to avoid the duplication of testing on vertebrate animals
el δεν προκαλεί περιττούς πόνους και ταλαιπωρίες στα σπονδυλωτά που πρέπει να ελεγχθούν·
en it shall not cause unnecessary suffering and pain to vertebrates to be controlled
el Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται για τη μεταφορά ζώντων σπονδυλωτών ζώων η οποία πραγματοποιείται για εμπορικούς σκοπούς στην Κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται από τους υπαλλήλους στις αποστολές που εισέρχονται ή εξέρχονται από την τελωνειακή επικράτεια της Κοινότητας
en Under the proposal, the scope of the present provisions will be extended to apply to the transport of live vertebrate animals for commercial purposes taking place in the Community, regardless of distance, and to specific checks on consignments arriving or leaving the customs territory of the Community
el οι περαιτέρω δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα για την εν λόγω ιδιότητα παραλείπονται
en further testing on vertebrate animals for that property shall be omitted
el Οι πληροφορίες για τις εγγενείς ιδιότητες των ουσιών, ιδίως όσον αφορά την τοξικότητα για τον άνθρωπο, παράγονται, όταν είναι δυνατόν, με άλλα μέσα εκτός των δοκιμών σε σπονδυλωτά, ιδίως με τη χρήση μοντέλων ποιοτικών ή ποσοτικών σχέσεων δομής δραστικότητας ή από ουσίες με ανάλογη χημική δομή, εφόσον πληρούνται οι όροι του παραρτήματος IX, ή με τοξικογονιδιωματική
en Information on intrinsic properties of substances, in particular for human toxicity, shall be generated whenever possible by means other than vertebrate animal tests, in particular through the use of qualitative or quantitative structure-activity relationship models or from information from structurally related substances, provided that the conditions set out in Annex ‧ are met, or through toxicogenomics
el ότι, συνεπώς, θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη, με την επιφύλαξη της συνθήκης, να παρεκκλίνουν από την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης για βιοκτόνα που ανήκουν σε τρεις συγκεκριμένους τύπους βιοκτόνων όταν χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο συγκεκριμένων ειδών σπονδυλωτών, στο μέτρο που οι παρεκκλίσεις αυτές δικαιολογούνται και δεν θίγουν το σκοπό της παρούσας οδηγίας
en whereas therefore Member States should be allowed, subject to the Treaty, to derogate from the principle of mutual recognition for biocidal products falling under three particular types of biocides whenever intended to control particular kinds of vertebrates, in so far as such derogations are justified and do not jeopardise the purpose of this Directive
el ο λόγος οξείας και υποχρόνιας τοξικότητας/έκθεσης για τα πτηνά και χερσαία σπονδυλωτά που δεν αποτελούν στόχο είναι κατώτερος από ‧ βάσει του DL‧, ή, ο λόγος χρόνιας τοξικότητας/έκθεσης είναι μικρότερος από ‧, εκτός εάν καταδειχθεί σαφώς, με κατάλληλη αξιολόγηση του κινδύνου, ότι δεν υφίσταται απαράδεκτη επίπτωση μετά τη χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, υπό τους προτεινόμενους όρους χρήσης
en the acute and short-term toxicity/exposure ratio for birds and other non-target terrestrial vertebrates is less than ‧ on the basis of LD‧ or the long-term toxicity/exposure ratio is less than ‧, unless it is clearly established through an appropriate risk assessment that under field conditions no unacceptable impact occurs after use of the plant protection product according to the proposed conditions of use
el Για να μην επαναλαμβάνονται ταυτόσημες εργασίες και ιδίως προκειμένου να μειωθούν οι δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα, οι καταχωρίζοντες σταδιακά εισαγόμενες ουσίες θα πρέπει να προκαταχωρίζουν τις ουσίες το νωρίτερο δυνατό σε μια βάση δεδομένων που διαχειρίζεται ο Οργανισμός
en In order to avoid duplication of work, and in particular to avoid duplication of testing, registrants of phase-in substances should pre-register as early as possible with a database managed by the Agency
el οι αιτούντες έγκριση για φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει, πριν διεξαγάγουν πειράματα επί σπονδυλωτών, να ερωτούν την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο σκοπεύουν να υποβάλουν αίτηση
en applicants for authorization of plant protection products shall, before carrying out experiments involving vertebrate animals, enquire of the competent authority of the Member State to which they intend making application
el Για να μην επαναλαμβάνονται ταυτόσημες εργασίες και ιδίως προκειμένου να μειωθούν οι δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα, οι απαιτήσεις για την προετοιμασία και την υποβολή των καταχωρίσεων και των επικαιροποιήσεων θα πρέπει να δίνουν κίνητρα στους καταχωρίζοντες να ελέγχουν τις βάσεις δεδομένων του Οργανισμού και να λαμβάνουν κάθε δυνατό μέτρο για την επίτευξη συμφωνίας κοινοχρησίας των πληροφοριών οι οποίες συνεπάγονται τη χρησιμοποίηση σπονδυλωτών ζώων
en In order to avoid duplication of work, and in particular to reduce testing involving vertebrate animals, the requirements concerning preparation and submission of registrations and updates should encourage registrants to check the databases established at the Agency and to take all reasonable steps to reach an agreement on the sharing of information
el Ο Οργανισμός εξετάζει κάθε πρόταση δοκιμών που αναφέρεται σε καταχώριση ή σε έκθεση μεταγενέστερου χρήστη για την παροχή των πληροφοριών που προσδιορίζονται στα παραρτήματα ‧ και VIII, σχετικά με δοκιμές με σπονδυλωτά ζώα, για μια ουσία
en The Agency shall examine any testing proposal set out in a registration or a downstream user report for provision of the information specified in Annexes V to ‧ which involves vertebrate animal testing for a substance
el Agrostis stolonifera L.- Άγρωστις η σπονδυλωτή
en Agrostis stolonifera L. Creeping bent
el Ορισμένες τροπολογίες, όπως οι τροπολογίες ‧ (προσωρινές άδειες), ‧ (περίοδος ανανέωσης για την έγκριση δραστικών ουσιών), ‧ (προστασία δεδομένων για τις μελέτες που είναι αναγκαίες για την ανανέωση ή την αναθεώρηση της άδειας), ‧ (εμπιστευτικότητα των ονομάτων και των διευθύνσεων των προσώπων που συμμετέχουν στις δοκιμές επί σπονδυλωτών) και ‧ (ανάκτηση κόστους από τα κράτη μέλη) ενσωματώθηκαν πλήρως ή εν μέρει στην κοινή θέση μολονότι δεν είχαν γίνει δεκτές αρχικά από την Επιτροπή
en Certain amendments, such as ‧ (provisional authorisations), ‧ (renewal period for the approval of active substances), ‧ (data protection for the studies necessary for renewal or review of the authorisation), ‧ (confidentiality of names and addresses of persons involved in testing on vertebrate animals) and ‧ (cost recovery by Member States) were totally or partially incorporated in the Common Position although they were not accepted initially by the Commission
el Για τις δραστικές ουσίες που κοινοποιήθηκαν από περισσότερους του ενός κοινοποιούντες, οι εν λόγω κοινοποιούντες παρέχουν, για κάθε μελέτη που αφορά σπονδυλωτά, λεπτομερείς περιγραφές των προσπαθειών που κατεβλήθησαν για να αποφευχθεί η περιττή επανάληψη της δοκιμασίας και αναφέρουν, σε ενδεχόμενη περίπτωση, τους λόγους για τη διενέργεια επαναληπτικής μελέτης
en For active substances notified by more than one notifier, those notifiers shall for each study involving vertebrate animals, detail the attempts made to avoid duplication of testing and give, if applicable, the reasons for conducting a duplicate study
el Οι αρμόδιες εθνικές αρχές καλούν σε διαβούλευση το ECVAM όποτε λαμβάνουν αποφάσεις για προτάσεις δοκιμών που περιλαμβάνουν σπονδυλωτά πειραματόζωα σύμφωνα με την παράγραφο
en ECVAM shall be consulted before a decision as referred to in paragraph ‧ on a testing proposal that includes vertebrate animal tests is drafted
el Εάν ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας θεωρούν ότι χρειάζονται περαιτέρω πληροφορίες για την κατάρτιση της έκθεσης χημικής ασφάλειας και ότι οι πληροφορίες αυτές μπορούν να εξασφαλιστούν μόνο με τη διενέργεια δοκιμών σύμφωνα με τα παραρτήματα VI, ‧ ή ‧ κατά τις οποίες χρησιμοποιούνται σπονδυλωτά ζώα, υποβάλλει πρόταση στρατηγικής δοκιμών, στην οποία εξηγεί τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι είναι απαραίτητες οι περαιτέρω πληροφορίες και αυτό το καταγράφει στον αντίστοιχο τίτλο της έκθεσης χημικής ασφάλειας
en If the manufacturer or importer considers that further information is necessary for producing his chemical safety report and that this information can only be obtained by performing tests in accordance with Annex VI, ‧ or ‧ using vertebrate animals, he shall submit a proposal for a testing strategy, explaining why he considers that additional information is necessary and record this in the chemical safety report under the appropriate heading
el δήλωση ότι πραγματοποιήθηκαν ή ότι δεν πραγματοποιήθηκαν δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα για την παραγωγή των πληροφοριών, στην οποία θα αναφέρεται ποιες δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα πραγματοποιήθηκαν και ο αριθμός των ζώων που χρησιμοποιήθηκαν·
en a statement as to whether or not information has been generated by testing on vertebrate animals, including which tests on vertebrate animals have been carried out and the number of animals used
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 172 φράσεις που ταιριάζουν φράση σπονδυλωτό.Βρέθηκαν σε 0,312 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.