Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • vertebrate   
    (noun   )
     
    an animal having a backbone

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Αγγλικά. (2)

σπονδυλωτά
vertebrate; vertebrates

Παράδειγμα με ποινές "σπονδυλωτό", μεταφραστική μνήμη

add example
el Για την αποφυγή επικαλύψεων στις δοκιμές με ζώα, όλες οι προτάσεις δοκιμών που περιλαμβάνουν πειράματα σε σπονδυλωτά είναι ανοικτές προς σχολιασμό από πλευράς των ενδιαφερομένων μερών επί ‧ ημέρες
en In order to prevent duplication of animal testing, any testing proposal involving tests on vertebrate animals shall be open for comment by interested parties for a period of ‧ days
el Οι μέθοδοι δοκιμής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ‧/‧ της Επιτροπής, της ‧ής Μαΐου ‧, για καθορισμό των μεθόδων δοκιμής κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ‧/‧ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) αναθεωρούνται και βελτιώνονται τακτικά με σκοπό τον περιορισμό των δοκιμών σε σπονδυλωτά και του αριθμού των υποβαλλομένων σε δοκιμές ζώων
en The classification and labelling criteria set out in this Regulation should take the utmost account of promoting alternative methods for the assessment of hazards of substances and mixtures and of the obligation to generate information on intrinsic properties by means other than tests on animals within the meaning of Directive ‧/‧/EEC as laid down in Regulation (EC) No
el ο μικροοργανισμός είναι παθογόνος για τα πτηνά και τα άλλα χερσαία σπονδυλωτά τα οποία δεν αποτελούν στόχο·
en the micro-organism is pathogenic to birds and other non-target terrestrial vertebrates
el ονόματα και διευθύνσεις φορέων και προσώπων που συμμετέχουν στις δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα
en names and addresses of institutions and persons involved in testing on vertebrate animals
el Εάν ο δυνητικός καταχωρίζων δεν καταβάλει το μερίδιο του κόστους μελέτης που συνεπάγεται δοκιμές επί σπονδυλωτών ή άλλης μελέτης που μπορεί να αποτρέπει τις δοκιμές σε πειραματόζωα, δεν του επιτρέπεται να καταχωρίζει την ουσία του
en If the potential registrant fails to pay his share of the cost of a study involving tests on vertebrate animals or another study that may prevent animal testing, he shall not be able to register his substance
el Κάθε πρόσωπο που σκοπεύει να διενεργήσει δοκιμές και μελέτες σε σπονδυλωτά λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να επαληθεύσει ότι δεν έχουν ήδη διενεργηθεί ή ξεκινήσει οι εν λόγω δοκιμές και μελέτες, συμβουλευόμενο ιδίως τη βάση δεδομένων
en Any person intending to perform tests and studies involving vertebrate animals shall take the necessary measures to verify that those tests and studies have not already been performed or initiated, in particular by consulting the database
el Εάν ωστόσο δεν επιτευχθεί τέτοια συμφωνία για την από κοινού χρησιμοποίηση των πληροφοριών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την αποκάλυψη των πληροφοριών που είναι αναγκαίες για να αποφευχθεί η επανάληψη τοξικολογικών δοκιμών επί σπονδυλωτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια εύλογη ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των ενδιαφερομένων μερών
en If, however, no such agreement is reached on sharing the information, the Commission may decide to disclose information necessary to avoid repeating toxicological tests on vertebrates, while ensuring a reasonable balance between the interests of the parties concerned
el Όταν οι πληροφορίες αυτές μπορούν να παραχθούν μόνον με τη διενέργεια δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα, υποβάλλει πρόταση για τη στρατηγική δοκιμών στον Οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο
en Where this information can only be obtained by testing on vertebrate animals, he shall submit a proposal for a testing strategy to the Agency in accordance with Article
el Οι δοκιμές και οι μελέτες σε σπονδυλωτά δεν επαναλαμβάνονται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού
en Tests and studies involving vertebrate animals shall not be repeated for the purposes of this Regulation
el στις ειδικές πληροφορίες για τις τοξικολογικές μελέτες στα θηλαστικά και στις επιπτώσεις στα πτηνά και άλλα χερσαία σπονδυλωτά που δεν αποτελούν στόχο, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στην αναπαραγωγή, καθώς και στις άλλες συναφείς πληροφορίες για τη δραστική ουσία που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ και στα αποτελέσματα της αξιολόγησή τους
en the specific information relating to toxicological studies on mammals and to the effects on birds and other non-target terrestrial vertebrates, including effects on reproduction, and other relevant information concerning the active substance as provided for in Annex ‧ and the results of the evaluation thereof
el Όποιος αποκτήσει αποτελέσματα μελετών ή άλλες πληροφορίες σχετικά με ουσία, οι οποίες να προέρχονται από δοκιμές σε σπονδυλωτά μετά τη λήξη της προθεσμίας που μνημονεύεται στην παράγραφο ‧, διαβιβάζει τα εν λόγω στοιχεία στον Οργανισμό
en Anyone coming into possession of the results of studies or other information on a substance derived from experiments on vertebrate animals after the expiry of the deadline referred to in paragraph ‧ shall forward such information to the Agency
el Η κοινή θέση προβλέπει ότι οι δυνητικοί καταχωρούντες υποχρεούνται να ανταλλάσσουν πληροφορίες που προέρχονται από δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα
en The Common Position provides that potential registrants are obliged to share information generated from vertebrate animal tests
el Ένα βασικό σημείο θα είναι η ανταλλαγή δεδομένων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ και, όπως έχει ήδη εφαρμοστεί με το REACH, οι δοκιμές σε σπονδυλωτά πρέπει να αποφεύγονται ή να μειωθούν σημαντικά σε σχέση με τα βιοκτόνα προϊόντα, επίσης, χάρη στην υποχρεωτική ανταλλαγή δεδομένων που αποκτώνται από τις εν λόγω δοκιμές μεταξύ όσων καταχωρούν την ίδια ενεργή ουσία, αποφεύγοντας έτσι τη διπλή διεξαγωγή ερευνών.
en One key point will be the sharing of data, in accordance with EU guidelines, and, as already implemented with REACH, testing on vertebrates should be avoided or significantly reduced for biocidal products also, thanks to the mandatory sharing of data obtained through such tests among those who register the same active substance, thereby avoiding any duplication of studies.
el Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να υπάρχει η υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε μελέτες σε σπονδυλωτά και άλλες μελέτες που μπορεί να αποτρέπουν τις δοκιμές σε ζώα
en In this context, there should be an obligation to allow access to studies on vertebrates and other studies that may prevent animal testing
el Προστασία δεδομένων: Μια έκθεση δοκιμής ή μελέτης, εκτός από εκείνες που συνεπάγονται δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα και άλλες δοκιμές ή μελέτες που μπορεί να αποτρέπουν τις δοκιμές σε ζώα, καλύπτεται από την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με την οποία ο ιδιοκτήτης της έχει το δικαίωμα να παρεμποδίσει τη χρήση της προς όφελος άλλου προσώπου
en Data protection: A test or study report, other than those involving tests on vertebrate animals and other tests or studies that may prevent animal testing, is covered by data protection where its owner has the right to prevent it being used for the benefit of another person
el Agrostis stolonifera L.- Άγρωστις η σπονδυλωτή
en Agrostis stolonifera L.- Creeping bent
el Συγγένεια με τους υπάρχοντες παθογόνους οργανισμούς των σπονδυλωτών, των ασπόνδυλων, των φυτών ή άλλων οργανισμών
en Relationship to existing pathogens of vertebrates, invertebrates, plants or other organisms
el Προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο επιβλαβών οργανισμών, (ασπόνδυλων όπως οι ψύλλοι, σπονδυλωτών όπως τα πτηνά), μέσω της απώθησης ή της προσέλκυσής τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται για ανθρώπινη ή κτηνιατρική υγιεινή απευθείας ή εμμέσεως
en Products used to control harmful organisms (invertebrates such as fleas, vertebrates such as birds), by repelling or attracting, including those that are used for human or veterinary hygiene either directly or indirectly
el Ταυτόχρονα με το μητρώο των ουσιών, σύμφωνα με τις παραγράφους ‧ και ‧, ο Οργανισμός δημοσιεύει αίτημα προς οποιονδήποτε διαθέτει μελέτες με σπονδυλωτά ζώα οι οποίες δεν είναι δημόσια διαθέσιμες, για την υποβολή στοιχείων σχετικά με τη διαθεσιμότητα των μελετών αυτών
en The Agency shall publish together with the publication of the register of substances, pursuant to paragraphs ‧ and ‧, a request to anyone who owns studies on vertebrate animals which are not publicly available to submit indications on the availability of such studies
el στ) ζώντα σπονδυλωτά ζώα καταχωρημένα στα είδη του παραρτήματος Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ‧ τα οποία ανήκουν σε πλανόδια έκθεση ζώντων ζώων·
en live vertebrates of species listed in Annex A to Regulation (EC) No ‧ that belong to a travelling live animal exhibition
el Οι αρμόδιες εθνικές αρχές καλούν σε διαβούλευση το ECVAM όποτε λαμβάνουν αποφάσεις για προτάσεις δοκιμών που περιλαμβάνουν σπονδυλωτά πειραματόζωα σύμφωνα με την παράγραφο
en ECVAM shall be consulted before a decision as referred to in paragraph ‧ on a testing proposal that includes vertebrate animal tests is drafted
el Συγγένεια του οργανισμού με κάποιο παθογόνο φυτών ή με κάποιο παθογόνο σπονδυλωτού ή ασπόνδυλου οργανισμού-μη στόχου
en Whether the organism is closely related to a plant pathogen or to a pathogen of a vertebrate species or a non-target invertebrate species
el Όλα τα σπονδυλωτά έμβρυα είναι εκ φύσεως θηλυκά
en All vertebrate embryos are inherently female
el οι αιτούντες έγκριση για φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει, πριν διεξαγάγουν πειράματα επί σπονδυλωτών, να ερωτούν την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο σκοπεύουν να υποβάλουν αίτηση
en applicants for authorization of plant protection products shall, before carrying out experiments involving vertebrate animals, enquire of the competent authority of the Member State to which they intend making application
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 172 φράσεις που ταιριάζουν φράση σπονδυλωτό.Βρέθηκαν σε 0,276 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.