προφορά: IPA: 'fa.le.na

Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

 • whale     
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  large sea mammals
   
  Large marine mammals of the order Cetacea; the body is streamlined, the broad flat tail is used for propulsion, and the limbs are balancing structures.
   
  large sea mammal

Άλλες έννοιες:

 
whale

Picture dictionary

whale
whale
whale
whale

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Αγγλικά. (3)

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "φάλαινα", μεταφραστική μνήμη

add example
el Είναι περίεργο..... γιατί αν δεν ήξερες τι συνέβαινε εδώ..... θα νόμιζες ότι είναι μια πόλη που λατρεύει τα δελφίνια και τις φάλαινες
en It' s so bizarre because if you didn' t know what' s going on over here, you would think this is a town that loved dolphins and whales
el Είμαστε μέσα σε μια φάλαινα δεν το καταλαβαίνεις!
en We' re in a whale, don' t you get it?
el ελπίζει ότι η ομάδα εργασίας θα εξετάσει το θέμα της θανάτωσης φαλαινών για επιστημονικούς σκοπούς προκειμένου να καταλήξει σε μια βάση για την κατάργησή της·
en Hopes that the Working Group will address the issue of lethal whaling for scientific purposes in order to find a basis for eliminating it
el Ίσως δούμε φαλαινες
en But there' s whale watching, too
el Κάποιος μπορεί να σε συγχύσει με φάλαινα και να σε καμακώσει
en Somebody might mistake you for a whale and harpoon you
el Η φάλαινα πόσο κρατάει την αναπνοή της
en For about ‧ minutes
el " Οι Φάλαινες Δεν Κλαίνε ", Ν.Χ. Λόρενς
en " Whales Weep Not ", D. H. Lawrence
el Το Ινστιτούτο Θηλαστικών είναι το μόνο μουσείο για φάλαινες
en The Cetacean Institute is the only museum in the world exclusively devoted to whales
el ' Η τελευταια φαλαινα τω αστεριων. '
en ' The last of the Star Whales. '
el Επιπλέον, για την εισαγωγή στην Κοινότητα κρέατος φάλαινας και άλλων προϊόντων που προέρχονται από φάλαινες για κυρίως εμπορικούς σκοπούς ισχύει αυστηρό καθεστώς ρύθμισης βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338 του 1977 του Συμβουλίου.
en In addition, the import of whale meat and other whale-derived products into the Community for primarily commercial purposes is tightly restricted under Council Regulation (EC) No 338 of 1977.
el Τι, ο ’ ντον Χιλ είναι η λευκή σου φάλαινα
en What, is Anton hill your white whale?
el Καθηγητά, μπορεί μια μονόκερη φάλαινα να φθάνει τα ‧ πόδια μήκος
en Professor, doesn' t the giant narwhal reach a length of ‧ feet?
el Θέμα: Θανάτωση φαλαινών από ενήλικους Δανούς
en Subject: The killing of whales by adult Danes
el εκτιμώντας ότι το ψήφισμα ‧-‧ της Διεθνούς Επιτροπής Φαλαινοθηρίας (IWC) θεωρεί τον ανθρωπογενή θόρυβο ως θέμα που πρέπει να διερευνηθεί κατά προτεραιότητα στο πλαίσιο της Επιστημονικής Επιτροπής της, και ότι η τελευταία, στην έκθεσή της που υποβλήθηκε στην ‧η συνάντηση της IWC τον Ιούλιο του ‧, συνεπέρανε ότι υπάρχουν πλέον αδιαμφισβήτητα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι ηχοεντοπιστές του πολεμικού ναυτικού έχουν άμεση επίπτωση στις φάλαινες, ιδιαίτερα στις ραμφοφάλαινες· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η Επιστημονική Επιτροπή συμφώνησε ότι στοιχεία για αυξημένους θορύβους από άλλες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των πλοίων και σεισμικών δραστηριοτήτων, προκαλούν σοβαρή ανησυχία·
en whereas Resolution ‧-‧ of the International Whaling Commission (IWC) identified anthropogenic noise as a priority topic for investigation within its Scientific Committee, and whereas the IWC Scientific Committee, in its report to the ‧th meeting of the IWC (July ‧), concluded that there is now compelling evidence implicating military sonars as having a direct impact on whales, in particular on beaked whales; whereas the Scientific Committee also agreed that evidence of increased sounds from other sources, including ships and seismic activities, was cause for serious concern
el Πρέπει να νικήσουμε τη φάλαινα
en We gotta beat the whale
el Αυτό είναι φάλαινα, με ένα συντριβάνι σοκολάτας
en Is that a whale with a chocolate fountain blowhole?
el Τώρα μαθαίνουμε ότι τα έγγραφα που επεξεργάζεται το Συμβούλιο αποδυναμώνουν ακόμα περισσότερο τους στόχους μας για τις εκπομπές. " πολιτική για το κλίμα του Συμβουλίου έχει τόσο μεγάλα κενά ώστε μπορεί να συγκριθεί μόνο με ένα δίχτυ φτιαγμένο για να πιάνει φάλαινες!
en Now we hear that the documents the Council is working on water down our emissions targets even further. The Council's climate policy has such large holes in it that it can only be compared with a fishing net for catching whales!
el Στο δημοτικό ζωγράφισα μια καμακωμένη φάλαινα
en When I was in fifth grade, I drew a picture of a harpooned whale
el Είναι λίγο κακόκεφος, γιατί η μόνη φάλαινα που είδε το πρωί ήταν ανάμεσα στα σεντόνια του
en Oh, well, he' s just grumpy because the only whale he saw this morning was between the sheets
el Τα δελφίνια είναι φάλαινες
en Dolphins are whales
el Πολλές θηλυκές φάλαινες σκοτώνονται με τα αγέννητα μικρά τους
en In addition, many female whales are killed while bearing unborn calves
el Στο πλαίσιο της Επιτροπής Αλιείας ανησυχούμε πολύ για τις δραστηριότητες σκαφών από χώρες, όπως η Γουατεμάλα και η Ονδούρα, που χρησιμοποιούν παρασυρόμενα δίχτυα στη Μεσόγειο για την αλίευση τόνου, φωκαινών, δελφινιών και φαλαινών, καταστρέφοντας το θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής της Μεσογείου.
en We are very concerned in the Fisheries Committee about the activities of ships from countries such as Guatemala and Honduras, who are using drift nets in the Mediterranean and catching tuna, porpoises, dolphins and whales. They are destroying the marine ecocosm within the Mediterranean.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 259 φράσεις που ταιριάζουν φράση φάλαινα.Βρέθηκαν σε 0,461 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.