προφορά: IPA: 'fa.le.na

Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

 • whale     
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  large sea mammals
   
  Large marine mammals of the order Cetacea; the body is streamlined, the broad flat tail is used for propulsion, and the limbs are balancing structures.
   
  large sea mammal
   
  large sea mammal

Άλλες έννοιες:

 
whale

Picture dictionary

whale
whale
whale
whale

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Αγγλικά. (6)

φάλαινα φυσητήρας
Physeter catodon; black whale; cachalot; sperm whale

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "φάλαινα", μεταφραστική μνήμη

add example
el Επιπλέον, για την εισαγωγή στην Κοινότητα κρέατος φάλαινας και άλλων προϊόντων που προέρχονται από φάλαινες για κυρίως εμπορικούς σκοπούς ισχύει αυστηρό καθεστώς ρύθμισης βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338 του 1977 του Συμβουλίου.
en In addition, the import of whale meat and other whale-derived products into the Community for primarily commercial purposes is tightly restricted under Council Regulation (EC) No 338 of 1977.
el Η φάλαινα πόσο κρατάει την αναπνοή της
en How long can a whale hold its breath?
el καλός, καλός ρόπαλο κυνηγιού φάλαινας και όχι τιγρης
en Snake Alcilgelh, good, good Whaling bat and not tigers
el Ψήφισα υπέρ αυτής την έκθεσης προόδου του 2010, διότι πιστεύω ότι, μόλις εκπληρωθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις προσχώρησης, μεταξύ των οποίων θα έδινα έμφαση στην κατάργηση της φαλαινοθηρίας και της εμπορίας προϊόντων φάλαινας, η ΕΕ θα βγει κερδισμένη από την προσχώρηση αυτής της χώρας.
en I voted in favour of this 2010 progress report as I believe that, once the necessary accession requirements have been met, among which I would emphasise the abolition of whaling and the trading of products extracted from whales, the EU will gain from the accession of this country.
el Κι μια αναφορά στη φάλαινα του Πινόκιο
en And he said something about the whale in Pinocchio
el Ερώτηση ‧ (Manuel Medina Ortega): Θάνατοι φαλαινών με ρύγχος λόγω στρατιωτικών ασκήσεων στον Ατλαντικό
en Question ‧ (Manuel Medina Ortega): Beaked whale deaths following military manoeuvres in the Atlantic
el Στον ωκεανό, το τραγούδι το ακούν άλλες φάλαινες και το μεταδίδουν
en Other whales pick up his song and pass it on
el Πιστεύουμε ότι μόνο η υπό εξαφάνιση φάλαινα με λευκή καμπούρα μπορεί ν ' απαντήσει ορθά στο δορυφόρο
en It is our opinion that only the extinct humpback whale can give a proper response to the probe
el Εάν καταστραφεί η θαλάσσια αυτή ζωή, θα επηρεασθεί η τροφική αλυσίδα, γεγονός που σημαίνει ότι οι μελλοντικές γενιές θα ανακαλύψουν ότι δεν θα υπάρχουν ούτε δελφίνια, ούτε φάλαινες, αλλά ούτε και τόνος, και ότι θα έχουν απομείνει ελάχιστα αλιεύματα.
en If this marine life is destroyed, it will affect the food chain. It will mean that future generations will find that not only will there be no dolphins or whales, but there will be no tuna fish and very little fish at all.
el Θέμα: Εκστρατεία για να σταματήσει η θανάτωση φαλαινών από την Ισλανδία
en Subject: Campaign to stop Iceland killing whales
el Αν έχεις το δόντι μιας φάλαινας... πρέπει να έχεις και το σαγόνι της φάλαινας για να το χρησιμοποιήσεις
en If you have the tooth of a whale... you must have the whale' s jaw to wield it
el ελπίζει ότι η ομάδα εργασίας θα εξετάσει το θέμα της θανάτωσης φαλαινών για επιστημονικούς σκοπούς προκειμένου να καταλήξει σε μια βάση για την κατάργησή της·
en Hopes that the Working Group will address the issue of lethal whaling for scientific purposes in order to find a basis for eliminating it
el Ίσως δούμε φαλαινες
en But there' s whale watching, too
el Σχετικά με τις φάλαινες, η θέση της Κοινότητας θα πρέπει να είναι σαφής.
en On whales, the Community's position should be unambiguous.
el επιδοκιμάζει θερμά την προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την κοινοτική δράση για τη φαλαινοθηρία και την απόφαση για την φαλαινοθηρία που εγκρίθηκε με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο· στηρίζει τη διατήρηση του διεθνούς μορατόριουμ της φαλαινοθηρίας για εμπορικούς σκοπούς και την απαγόρευση του διεθνούς εμπορίου προϊόντων φάλαινας· επιδιώκει τον τερματισμό της φαλαινοθηρίας για επιστημονικούς σκοπούς και στηρίζει τον ορισμό μεγάλων περιοχών ωκεανών και θαλασσών ως καταφυγίων στα οποία θα απαγορεύεται επ' αόριστον η φαλαινοθηρία·
en Warmly welcomes the above-mentioned Commission Communication on Community action in relation to whaling and the decision on whaling, which was adopted by qualified majority at the Council; and supports the maintenance of the global moratorium on commercial whaling and a ban on international commercial trade in whale products; seeks to end scientific whaling and supports the designation of substantial regions of ocean and seas as sanctuaries in which all whaling is indefinitely prohibited
el Μια φάλαινα ενός ζαμπόν. "
en A whale of a ham. "
el Θέμα: Κυνήγι φαλαινών στην Ιαπωνία για το
en Subject: ‧ Japanese whale hunt
el Ψήφισα υπέρ της έκθεσης προόδου του 2010 για την Ισλανδία, καθώς πιστεύω ότι πρέπει να στηρίξουμε την ένταξη μίας από τις παλαιότερες ευρωπαϊκές δημοκρατίες στην ΕΕ, με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι απαραίτητες απαιτήσεις, όπως η κατάργηση της φαλαινοθηρίας και της εμπορίας προϊόντων φάλαινας.
en I voted in favour of the '2010 progress report on Iceland' as I believe that we need to support the accession of one of the oldest European democracies to the EU, provided that the necessary requirements are met, such as the abolition of whaling and the trading of products extracted from whales.
el Μετά από ώρες καταδίωξης απ' τους φονιάδες...... το μωρό- φάλαινα είναι εξαντλημένο
en After hours of harrying by the killers, the baby whale is exhausted
el " Οι Φάλαινες Δεν Κλαίνε ", Ν.Χ. Λόρενς
en " Whales Weep Not ", D. H. Lawrence
el Η φάλαινα ήταν απλά ένα σημάδι στον ωκεανό και το φεγγάρι δεν μπορούσε να την δει
en The whale was only a spot in the ocean and the moon didn' t see him
el " Επιτροπή έχει δεσμευτεί να προστατεύσει τις φάλαινες, όπως προβλέπεται στην οδηγία περί φυσικών ενδιαιτημάτων.
en The Commission has pledged to protect whales, as endorsed in the Habitats Directive.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 259 φράσεις που ταιριάζουν φράση φάλαινα.Βρέθηκαν σε 0,268 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.