Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • photochemical pollution   
    (noun  )
     
    Air pollution containing ozone and other reactive chemical compounds formed by the action of sunlight on nitrogen oxides and hydrocarbons, especially those in automobile exhaust.

Παράδειγμα με ποινές "φωτοχημική ρύπανση", μεταφραστική μνήμη

add example
Σύμφωνα με την οδηγία ‧/ΕΟΚ του Συμβουλίου της ‧ης Σεπτεμβρίου ‧ σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση από το όζον, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει στο Συμβούλιο έκθεση για την εκτίμηση της φωτοχημικής ρύπανσης στην Κοινότητα, συνοδευόμενη από οποιαδήποτε πρόταση κρίνει αναγκαία σχετικά με τον έλεγχο της ρύπανσης της ατμόσφαιρας από το όζον σε επίπεδο εδάφους και, εάν χρειάζεται, για τη μείωση των εκπομπών των προδρόμων ουσιών του όζοντοςCouncil Directive ‧/EEC of ‧ September ‧ on air pollution by ozone requires the Commission to submit to the Council a report on the evaluation of photochemical pollution in the Community, accompanied by any proposals the Commission deems appropriate on the control of air pollution by ground-level ozone and, if necessary, on reducing emissions of ozone precursors
Σε όλα τα κράτη μέλη, σημειώνεται σημαντική υπέρβαση των κατευθυντήριων τιμών που έχει ορίσει η ΠΟΥ για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και της χλωρίδος από τη φωτοχημική ρύπανσηThe WHO guideline values for the protection of human health and vegetation from photochemical pollution are substantially exceeded in all Member States
Όσον αφορά συγκεκριμένες συνέπειες, όπως η καταστροφή του όζοντος, οι δυνατότητες φωτοχημικής δημιουργίας όζοντος, οι έντονες οσμές και ο έντονος χρωματισμός, για τις οποίες οι διαδικασίες που αναφέρονται στα σημεία ‧ έως ‧ είναι ανέφικτες, οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις συνέπειες αυτές αξιολογούνται κατά περίπτωση και ο παρασκευαστής ή ο εισαγωγέας περιλαμβάνουν πλήρη περιγραφή και αιτιολόγηση των αξιολογήσεων αυτών στην έκθεση χημικής ασφάλειας, καθώς και περίληψη στο δελτίο δεδομένων ασφαλείαςIn relation to particular effects, such as ozone depletion, photochemical ozone creation potential, strong odour and tainting, for which the procedures set out in sections ‧ to ‧ are impracticable, the risks associated with such effects shall be assessed on a case-by-case basis and the manufacturer or importer shall include a full description and justification of such assessments in the chemical safety report and summarised in the safety data sheet
χρήση CFC-‧ στη φωτοχημική σύνθεση υπερφθοροπολυαιθερο-πολυϋπεροξειδικών προδρόμων ουσιών των Ζ-υπερφθοροπολυαιθέρων και διλειτουργικών παραγώγων·use of CFC-‧ in the photochemical synthesis of perfluoropolyetherpolyperoxide precursors of Z-perfluoropolyethers and difunctional derivatives
Μόλυβδος ως ενεργοποιητής σε φθορίζουσα σκόνη (‧ % μόλυβδος κατά βάρος ή μικρότερη περιεκτικότητα) σε λαμπτήρες εκκένωσης εφόσον χρησιμοποιούνται για ηλιοθεραπεία και περιέχουν φωσφορίζουσες ουσίες όπως η BSP (BaSi‧O‧:Pb) καθώς και στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται στους ειδικούς λαμπτήρες των οργάνων αναπαραγωγραφικής εκτύπωσης diazo, τη λιθογραφία, τις παγίδες εντόμων, φωτοχημικές και θεραπευτικές διαδικασίες με φωσφορίζουσες ουσίες όπως η SMS [(Sr,Ba)‧MgSi‧O‧:Pb]Lead as activator in the fluorescent powder (‧ % lead by weight or less) of discharge lamps when used as sun tanning lamps containing phosphors such as BSP (BaSi‧O‧:Pb) as well as when used as speciality lamps for diazo-printing reprography, lithography, insect traps, photochemical and curing processes containing phosphors such as SMS ((Sr,Ba)‧MgSi‧O‧:Pb
Παρέχονται πληροφορίες για άλλους κινδύνους που δεν οδηγούν σε ταξινόμηση, αλλά δύνανται να συμβάλουν στη συνολική επικινδυνότητα της ουσίας ή του μείγματος, όπως σχηματισμός αερίων ρυπαντών κατά τη σκλήρυνση ή την επεξεργασία, δημιουργία σκόνης, κίνδυνοι λόγω έκρηξης σκόνης, αλληλοευαισθητοποίηση, ασφυξία, πάγωμα, έντονη οσμή ή γεύση ή περιβαλλοντικές συνέπειες, όπως κίνδυνοι για τους οργανισμούς του εδάφους, ή δυνατότητα φωτοχημικής δημιουργίας όζοντοςInformation shall be provided on other hazards which do not result in classification but which may contribute to the overall hazards of the substance or mixture, such as formation of air contaminants during hardening or processing, dustiness, dust explosion hazards, cross-sensitisation, suffocation, freezing, high potency for odour or taste, or environmental effects like hazards to soil-dwelling organisms, or photochemical ozone creation potential
χρήση CFC ‧ στην φωτοχημική σύνθεση υπερφθοροπολυαιθεροπολυϋπεροξειδικών, προδρόμοι Ζ-υπερφθοροπολυαιθέρων και διλειτουργικά παράγωγα·use of CFC-‧ in the photochemical synthesis of perfluoropolyetherpolyperoxide, precursors of Z-perfluoropolyethers and difunctional derivatives
Σταθερότητα στον αέρα, φωτοχημική αποικοδόμηση, ταυτότητα των προϊόντων της διάσπασης ($Stability in air, photochemical degradation, identity of breakdown product(s) ($
η φωτοχημική αποικοδόμηση στο νερό και τον αέρα και η ταυτότητα των προϊόντων αποικοδόμησηςphotochemical degradation in water and air and identity of breakdown products
Αν υπάρχουν, συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με οποιεσδήποτε άλλες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, π.χ. δυνατότητα καταστροφής της στιβάδας του όζοντος, δυνατότητα φωτοχημικής δημιουργίας όζοντος, δυνατότητα ενδοκρινικής διαταραχής ή/και δυνατότητα συμβολής στην αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτηIf available, include information on any other adverse effects on the environment, e.g. ozone depletion potential, photochemical ozone creation potential, endocrine disrupting potential and/or global warming potential
Φωτοχημική (β) βλάβη αμφιβληστροειδούςPhotochemical b Retinal damage
Το όριο κινδύνου φωτοχημικής βλάβης του αμφιβληστροειδούς μπορεί επίσης να εκφραστεί ως χρονικώς ολοκληρωμένη ακτινοβόληση G = ‧ CB [J m-‧ sr-‧] για ‧s < t ≤ ‧ ‧ s και ως L = ‧ CB [W m-‧ sr-‧] για t > ‧ ‧ sThe photochemical retinal hazard limit may also be expressed as a time integrated radiance G = ‧ CB [J m-‧ sr-‧] for t > ‧s up to t = ‧ ‧ s and L = ‧ CB [W m-‧ sr-‧] for t > ‧ ‧ s
Σταθερότητα στο νερό, ποσοστό υδρόλυσης, φωτοχημική αποικοδόμηση, κβαντική απόδοση και ταυτότητα των προϊόντων της διάσπασης, σταθερά διάστασης, περιλαμβανομένης και της επίδρασης του pH (‧ έωςStability in water, hydrolysis rate, photochemical degradation, quantum yield and identity of breakdown product(s), dissociation constant including effect of pH (‧ to
Απαιτείται επομένως κατάλληλος έλεγχος και ερμηνεία των στοιχείων παρακολούθησης σε συνάρτηση με τις μετεωρολογικές και φωτοχημικές συνθήκες που επηρεάζουν τις συγκεντρώσεις του όζοντος που μετριώνται στην αντίστοιχη τοποθεσίαThis requires proper screening and interpretation of the monitoring data in the context of the meteorological and photochemical processes affecting the ozone concentrations measured at the respective site
Ίσως χρειασθεί να αναφερθούν και άλλοι κίνδυνοι, όπως η δημιουργία σκόνης, η αλληλοευαισθητοποίηση, η ασφυξία, το πάγωμα, η έντονη οσμή ή γεύση ή οι περιβαλλοντικές συνέπειες, όπως οι κίνδυνοι για τους οργανισμούς του εδάφους, η καταστροφή του όζοντος, η δυνατότητα φωτοχημικής δημιουργίας όζοντος κλπ., οι οποίοι δεν οδηγούν μεν σε ταξινόμηση αλλά ενδέχεται να συμβάλλουν στη γενική επικινδυνότητα του υλικούIt may be necessary to mention other hazards, such as dustiness, cross-sensitisation, suffocation, freezing, high potency for odour or taste or environmental effects such as hazards to soil-dwelling organisms, ozone depletion, photochemical ozone creation potential etc., which do not result in classification but which may contribute to the overall hazards of the material
" Τα καυσαέρια που βγαίνουν από τις εξατμίσεις των αυτοκινήτων, η κατασκευή οδών, η σκόνη και οι υπεριώδεις ακτίνες δημιουργούν μια φωτοχημική αιθαλομίχλη, η οποία παραμένει σε ύψος έως ‧ μέτρων ", εξήγησε" Smoke coming out of car exhausts, street construction, dust and ultraviolet rays create photochemical smog, which stays at a height of up to ‧ m, " he explained
Αν υπάρχουν, συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με οποιεσδήποτε άλλες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως περιβαλλοντική πορεία (έκθεση), δυνατότητα φωτοχημικής δημιουργίας όζοντος, δυνατότητα καταστροφής της στιβάδας του όζοντος, δυνατότητα ενδοκρινικής διαταραχής ή/και δυνατότητα συμβολής στην αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτηInformation on any other adverse effects on the environment shall be included where available, such as environmental fate (exposure), photochemical ozone creation potential, ozone depletion potential, endocrine disrupting potential and/or global warming potential
Ίσως χρειασθεί να αναφερθούν και άλλοι κίνδυνοι, όπως η δημιουργία σκόνης, η αλληλοευαισθητοποίηση, η ασφυξία, το πάγωμα, η έντονη οσμή ή γεύση ή οι περιβαλλοντικές συνέπειες, όπως οι κίνδυνοι για τους οργανισμούς του εδάφους, η καταστροφή του όζοντος, η δυνατότητα φωτοχημικής δημιουργίας όζοντος κ.λπ., οι οποίοι δεν οδηγούν μεν σε ταξινόμηση αλλά ενδέχεται να συμβάλλουν στη γενική επικινδυνότητα του υλικούIt may be necessary to mention other hazards, such as dustiness, cross-sensitisation, suffocation, freezing, high potency for odour or taste or environmental effects such as hazards to soil-dwelling organisms, ozone depletion, photochemical ozone creation potential, etc., which do not result in classification but which may contribute to the overall hazards of the material
Όσον αφορά συγκεκριμένες συνέπειες, όπως η καταστροφή του όζοντος, οι δυνατότητες φωτοχημικής δημιουργίας όζοντος, οι έντονες οσμές και ο έντονος χρωματισμός, για τις οποίες οι διαδικασίες που αναφέρονται στα σημεία ‧ έως ‧ είναι ανέφικτες, οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις συνέπειες αυτές αξιολογούνται κατά περίπτωση και ο παρασκευαστής ή ο εισαγωγέας περιλαμβάνουν πλήρη περιγραφή και αιτιολόγηση των αξιολογήσεων αυτών στην έκθεση χημικής ασφάλειας, καθώς και περίληψη στο δελτίο δεδομένων ασφαλείαςIn relation to particular effects, such as ozone depletion, photochemical ozone creation potential, strong odour and tainting, for which the procedures set out in Sections ‧ to ‧ are impracticable, the risks associated with such effects shall be assessed on a case-by-case basis and the manufacturer or importer shall include a full description and justification of such assessments in the chemical safety report and summarised in the safety data sheet
χρήση CFC-‧ στην φωτοχημική σύνθεση υπερφθοροπολυαιθεροπολυϋπεροξειδικών προδρόμων Ζ-υπερφθοροπολυαιθέρων και διλειτουργικών παραγώγωνUse of CFC-‧ in the photochemical synthesis of perfluoropolyetherpolyperoxide precursors of Z-perfluoropolyethers and difunctional derivatives
να επιτευχθεί η ενίσχυση της ασφάλειας και η πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία που φέρουν τη σημαία κράτους μέλουςto enhance safety and prevent pollution from ships flying the flag of a Member State
Ένα πρόσθετο πρωτόκολλο, με το οποίο διευθετήθηκε η διαφορά, υπεγράφη το 2008 από όλες τις χώρες που είχαν υπογράψει τη συμφωνία της Λισαβόνας και, συνεπώς, τίποτα δεν φαίνεται να εμποδίζει την έγκρισή της. " εισηγήτρια αναφέρει στην έκθεση δύο επίμονα και εντεινόμενα προβλήματα που αφορούν τη ρύπανση της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών.A supplementary protocol resolving this dispute was signed by all the signatories in 2008 and therefore nothing should prevent the adoption of the Lisbon Agreement.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 4943 φράσεις που ταιριάζουν φράση φωτοχημική ρύπανση.Βρέθηκαν σε 1,947 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.