Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • algae   
    (Noun  ) (noun   )
  • alga   
    (Noun  )
  • seaweed   
    (noun   )

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Αγγλικά. (6)

φύκη
algae; alga
φύκι
alga; seaweed; algae
φύκια
planktonic algae
φύκια spirogera
pond-scum parasite

Παράδειγμα με ποινές "φύκος", μεταφραστική μνήμη

add example
el Λίγο πριν νυχτώσει, καθώς διέσχιζαν μια τεράστια νησίδα από φύκια σαργάσσο...... που σάλευαν και κινούνταν λες και ο ωκεανός ερωτοτροπούσε...... με κάτι απροσδιόριστο κάτω απο μια κίτρινη κουβέρτα...... στην μικρή πετονιά του πιάστηκε ένα δελφίνι...... και το ανέβασε στη βάρκα
en Just before it was dark, as they passed the great island of sargasso weed...... that heaved and swung as though the ocean were making love...... with something under a yellow blanket...... his small line had been taken by a dolphin...... and he had brought it into the skiff
el Φύκη: η συνιστώμενη δοκιμή είναι η προβλεπόμενη στο παράρτημα V.Γ.‧ της οδηγίας ‧/EΟΚ
en Algae: the test recommended is that in Annex V.C.‧ of Directive ‧/EEC
el Διαδικασίες για λήψη καλλιεργειών φυκών
en Procedures for obtaining algal cultures
el Σκοπός της καλλιέργειας με τη διαδικασία που ακολουθεί είναι να ληφθούν καλλιέργειες φυκών για δοκιμές τοξικότητας
en The purpose of culturing on the basis of the following procedure is to obtain algal cultures for toxicity tests
el Δεδομένου ότι το Παράρτημα VΙΙ θα εφαρμόζεται μόνον σε περιορισμένο αριθμό σταδιακά υπαγόμενων ουσιών ποσότητας μεταξύ ‧-‧ τόνων ανά έτος, το Συμβούλιο περιέλαβε απαιτήσεις για συμπληρωματικές πληροφορίες σε σχέση με την οξεία τοξικότητα, τη βιοαποδόμηση και την τοξικότητα επί φυκών
en As Annex ‧ will only apply to a limited number of phase-in substances in the tonnage range of ‧-‧ tonnes/year, the Council has included additional information requirements in relation to acute toxicity, biodegradation and algal toxicity
el Παρέχονται τα σχετικά διαθέσιμα δεδομένα όσον αφορά την τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον, τόσο την οξεία όσο και τη χρόνια, για τα ψάρια, τα καρκινοειδή, τα φύκη και τα άλλα υδρόβια φυτά
en This shall include relevant available data on aquatic toxicity, both acute and chronic for fish, crustaceans, algae and other aquatic plants
el Βρήκα βακτήρια λεγιονέλλα και νηματώδη φύκια
en I found legionella bacteria and filamentous algae
el Προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση του νερού ή των άλλων υγρών που χρησιμοποιούνται στα συστήματα ψύξεως και επεξεργασίας μέσω του ελέγχου των επιβλαβών οργανισμών, όπως είναι τα μικρόβια τα φύκη και τα μύδια
en Products used for the preservation of water or other liquids used in cooling and processing systems by the control of harmful organisms such as microbes, algae and mussels
el Αγοράστε φύκια
en Get your sea kelp
el Στις περιπτώσεις αυτές, η εξαφάνιση της ουσίας από το διάλυμα λόγω προσρόφησης στην αυξανόμενη βιομάζα φυκών δεν σημαίνει την απώλειά της από το σύστημα δοκιμής
en In such cases, disappearance of the substance from solution by adsorption to the increasing algal biomass does not mean that it is lost from the test system
el Οι αρχικές καλλιέργειες είναι μικρές καλλιέργειες φυκιών που μεταφέρονται τακτικά σε φρέσκο μέσον για να δράσουν σαν αρχικό υλικό δοκιμής
en The stock cultures are small algal cultures that are regularly transferred to fresh medium to act as initial test material
el Μου ετέθη νωρίτερα σήμερα, δηλ. ότι ίσως υπάρξουν ορισμένες κυβερνήσεις, δεν τις ονομάζω, που θα σκέφτονταν να πουλήσουν ορισμένα προϊόντα - αναφέρθηκαν ακόμη και θωρηκτά - στους φιλιπινέζους σε αντάλλαγμα για τα φύκη.
en It was raised with me earlier today that there might be the possibility that certain governments, unnamed, had it in mind to sell certain products - here battleships were named - to the Filipinos in return for seaweed.
el Δοκιμή αναστολής σε φύκια
en Algal inhibition test
el Στην περίπτωση των φυκών και των περισσότερων άλλων ξένων οργανισμών, αυτό μπορεί να επιτευχθεί με επιφανειακή αποστείρωση
en In the case of algae and most other contaminating organisms, this can be achieved by surface sterilisation
el Τροποποιημένη μοριακή δομή, μικροοργανισμοί, μύκητες, φύκια, νέα στελέχη μικροοργανισμών καθώς και συμπυκνώματα ουσιών συνεχίζουν να εμπίπτουν στον εν λόγω ορισμό και δεν υπάρχει λόγος να καταχωριστούν ξεχωριστά
en Modified primary molecular structure, micro-organisms, fungi, algae, new strains of micro-organisms and concentrates of substances still fall under this definition and do not need to be listed separately
el Πώς νομίζεις ότι θα αισθανθεί αν η Βαμπίρα είδε μόνο άμμο και φύκια
en How do you think he' il feel if all Vampirella saw was sand and seaweed?
el Δεν θυμάμαι τόσα πολλά φύκια όταν περάσαμε από εδώ
en I don' t remember this much kelp when we came through here last night
el Για όσα συστατικά δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο DID, υποβάλλονται τα αποτελέσματα και οι μέθοδοι των δοκιμών οικοτοξικότητας (μακροχρόνιες επιδράσεις [δεδομένα NOEC] σε ψάρια, Daphnia magna και φύκη), καθώς και δεδομένα όσον αφορά τη βιοαποικοδόμηση και τη βιοσυσσώρευση
en For ingredients not included in the DID-list, test results and test methods for eco-toxicity (long-term effects (NOEC data) on fish, Daphnia magna, and algae), biodegradation and bioaccumulation shall be submitted
el Θαλασσινα φυκια σε τηγανισμενο ψωμι
en Algue marine en croute
el Τον Απρίλιο του ‧, η Επιτροπή ανέστειλε τη διάθεση στην αγορά και την εισαγωγή ζελεδομπουκίτσων οι οποίες περιέχουν πρόσθετα τροφίμων που σχηματίζουν πηκτώματα και τα οποία παράγονται από φύκια και ορισμένα κόμμεα, λόγω του κινδύνου πνιγμού τον οποίο εγκυμονούν τα εν λόγω προϊόντα (απόφαση ‧/‧/ΕΚ
en In April ‧, the Commission suspended the placing on the market and import of jelly mini-cups containing gel-forming food additives derived from seaweed and certain gums due to risk of choking on these products (Decision ‧/‧/EC
el Όλες οι εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται κάτω από συνθήκες στείρωσης για να αποφεύγεται η μόλυνση με βακτήρια και άλλα φύκια
en All operations should be carried out under sterile conditions in order to avoid contamination with bacteria and, other algae
el Η δοκιμή αποσκοπεί στον προσδιορισμό των επιδράσεων της ελεγχόμενης ουσίας στην ανάπτυξη φυκών
en The purpose of the test is to determine the effects of the test substance on the growth of algae
el ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΦΥΚΗ (ΑΛΓΕΣ) ΚΑΙ ΚΥΑΝΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΓΛΥΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
en FRESHWATER ALGAE AND CYANOBACTERIA, GROWTH INHIBITION TEST
el Για παράδειγμα, οι δυσκολίες που προκύπτουν κατά τη διαχείριση άκρως μεταναστευτικών ειδών όπως ο τόνος είναι εντελώς διαφορετικές από τις δυσκολίες στην εκμετάλλευση των θαλασσίων φυκών ή ορισμένων ειδών οστρακοειδών.
en For instance, the difficulties in managing highly migratory species such as tuna are completely different from those for harvesting seaweed or some species of shellfish.
el Μπορώ να σου φτιάξω από φύκια
en Do you?.Couldn' t you make one out of seaweed?
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 272 φράσεις που ταιριάζουν φράση φύκος.Βρέθηκαν σε 0,358 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.