Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • algae   
    (noun   )
  • seaweed   
    (noun   )

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Αγγλικά. (3)

λίθος κυλινδόμενος το φυκος ου ποιείa rolling stone gathers no moss
φύκηalgae; alga
φύκιseaweed; alga

Παράδειγμα με ποινές "φύκος", μεταφραστική μνήμη

add example
Απαιτείται επαρκής ανατάραξη (π.χ. με ήπια ανακίνηση) ώστε να επιτυγχάνεται υψηλή συχνότητα έκθεσης των φυκών σε υψηλή φωτεινή ακτινοβολία στην επιφάνεια της καλλιέργειαςSufficient agitation (for example by moderate shaking) should be performed in order to obtain a high frequency of exposure of the algae to high irradiation at the surface of the culture
Οι επιλεγόμενες συγκεντρώσεις δοκιμής επιτυγχάνονται προσθέτοντας την κατάλληλη ποσότητα σε προκαλλιέργειες φυκιών (βλ. ΠροσάρτημαThe chosen test concentrations are prepared by adding suitable aliquots to algal pre-cultures (see Appendix
Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά Χαρούπια, φύκια, ζαχαρότευτλαSeeds, fruit and spores, of a kind used for sowing
Σύμφωνα με σχετικά πρόσφατες διαπιστώσεις, η απουσία κυρίαρχου θηρευτή, δηλαδή του βακαλάου, έκανε ακόμα χειρότερη την έξαρση των φυκιών.Relatively recent knowledge suggests that the lack of top predators, i.e. cod, has further worsened the algal blooms.
Μόνο τα κορίτσια. ~Τα φύκια είναι δροσερά~ ~Τα φύκια είναι αστεία~ ~Φτιάχνει το φαγητό του~Just the girls this time. ~Oh, seaweed is cool~ ~Seaweed is fun~ ~It makes its food~
Διαδικασίες για λήφη καλλιεργειών από φύκιαProcedures for obtaining algal cultures
Αγοράστε φύκιαGet your sea kelp
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτέλεση εργασιών υπό τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στη Βαλτική Θάλασσα θα μπορούσε να οδηγήσει σε ξαφνική αύξηση του πληθυσμού των φυκών, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τη Φινλανδία, τη Σουηδία και τη Γερμανία και τα κράτη της Βαλτικήςwhereas the performance of works under the special conditions obtaining in the Baltic Sea will result in a sudden increase in the algae population which could pose a particular risk to Finland, Sweden, Germany and the Baltic States
Εάν μολυνθεί η μητρική καλλιέργεια, π.χ. από φύκη ή μύκητες, απαιτούνται μέτρα για την εξάλειψη των ξένων οργανισμώνIn the event of contamination of the stock culture e.g. by algae or fungi, steps are necessary to eliminate the contaminating organisms
Φύκια, ξεφύκια εγώ δεν τα φοβάμαιKelp, schmelp.I ain' t afraid of these overgrown weeds
Αποτέλεσμα θα είναι η μεγαλύτερη ποσότητα φυκιών το ερχόμενο καλοκαίρι.The result will be that next Summer we'll have an even worse algae problem than we did this year.
Οι αρχικές καλλιέργειες είναι μικρές καλλιέργειες φυκιών που μεταφέρονται τακτικά σε φρέσκο μέσον για να δράσουν σαν αρχικό υλικό δοκιμήςthe stock cultures are small algal cultures that are regularly transferred to fresh medium to act as initial test material
Λίγο πριν νυχτώσει, καθώς διέσχιζαν μια τεράστια νησίδα από φύκια σαργάσσο...... που σάλευαν και κινούνταν λες και ο ωκεανός ερωτοτροπούσε...... με κάτι απροσδιόριστο κάτω απο μια κίτρινη κουβέρτα...... στην μικρή πετονιά του πιάστηκε ένα δελφίνι...... και το ανέβασε στη βάρκαJust before it was dark, as they passed the great island of sargasso weed...... that heaved and swung as though the ocean were making love...... with something under a yellow blanket...... his small line had been taken by a dolphin...... and he had brought it into the skiff
Τα προφανή σημεία μόλυνσης από φύκη ή άλλους οργανισμούς επιβάλλουν την επιφανειακή αποστείρωση ενός μερικού δείγματος θαλλών λέμνας, ακολουθούμενη από μεταφορά σε πρόσφατα παρασκευασμένο θρεπτικό υλικό (βλέπε προσάρτημαObvious signs of contamination by algae or other organisms will require surface sterilisation of a sub-sample of Lemna fronds, followed by transfer to fresh medium (see Appendix
ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι στρατηγικές που θα χαραχθούν από τα κράτη μέλη θα λαμβάνουν υπόψη την παρουσία στις θαλάσσιες περιοχές τους άλλων βιολογικών κοινοτήτων, όπως τα φύκια και οι θαλάσσιες χελώνες·asks the European Commission to ensure that the strategies to be drawn up by the Member States take account of the presence of other biological communities, such as algae or turtles, in their marine regions
τον υπολογισμό του λόγου αναστολής της ανάπτυξης/έκθεσης για τα φύκηa calculation of the algal growth inhibition/exposure ratio for algae
Οι δικοί σου τριγυρίζουν σ ' αυτό τον βράχο με τα φύκια...... εδώ και γενιές... ... και σε δύο δευτερόλεπτα, οι άντρες μου βρίσκουν δύο ονόματα στην λίστα...... που δεν κολλάνεHow is it that you people have been fumbling around on this moss- covered rock for generations, and in two seconds, my men find two names on that list that don' t check out?
Διαδικασίες για λήψη καλλιεργειών φυκώνProcedures for obtaining algal cultures
Όλες οι εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται κάτω από συνθήκες στείρωσης για να αποφεύγεται η μόλυνση με βακτήρια και άλλα φύκιαAll operations should be carried out under sterile conditions in order to avoid contamination with bacteria and, other algae
Λόγω της παραγωγής λιπιδίων, τα κύτταρα των φυκών τείνουν μερικές φορές να συσσωρεύονται στο επιφανειακό υμένιοDue to production of lipids the algal cells sometimes tend to accumulate in the surface film
Περιλαμβάνονται τα σχετικά διαθέσιμα δεδομένα όσον αφορά την τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον, τόσο την οξεία όσο και τη χρόνια, για τα ψάρια, τα καρκινοειδή, τα φύκη και τα άλλα υδρόβια φυτάThis shall include relevant available data on aquatic toxicity, both acute and chronic for fish, crustaceans, algae and other aquatic plants
Βρήκα βακτήρια λεγιονέλλα και νηματώδη φύκιαI found legionella bacteria and filamentous algae
Οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) συμφώνησαν γενικά ότι η δοκιμή σε Lemna αποτελεί κατάλληλη εναλλακτική επιλογή αντί της δοκιμής σε φύκη για τις ουσίες έντονου χρώματοςThere has been broad agreement by EU authorities that the Lemna test is a suitable alternative to an algal test for strongly coloured substances
Η εν λόγω σύσταση έχει ως στόχο να αποτρέψει τη σύγχυση μεταξύ κατεργασμένων φυκιών (PES) και καραγεννάνης.The recommendation seeks to ensure that there is no confusion between processed Euchema seaweed - PES - and carrageenan.
Δοκιμές αναστολής της αναπτύξεως των φυκώνGrowth inhibition test on algae
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 272 φράσεις που ταιριάζουν φράση φύκος.Βρέθηκαν σε 0,526 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.