προφορά: IPA: çe.ʎi.ˈðo.ɲi

Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

 • swallow     
  (verb, noun   )
   
  A passerine bird in the family Hirundinidae, characterised by its adaptation to aerial feeding.
   
  bird
 • martin   
  (noun   )

Picture dictionary

swallow
swallow
swallow
swallow

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Αγγλικά. (1)

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "χελιδόνι", μεταφραστική μνήμη

add example
el Πάντα λυπόμουν που μας εγκατέλειπαν τα χελιδόνια μας... και ξεχειμώνιαζαν στις καπιταλιστικές χώρες
en I always felt a little hurt when our swallows deserted us... in the winter for capitalistic countries
el Η Πολυνησια μιλησε σε καποια χελιδονια
en Polynesia spoke to some swallows
el Για να καταφέρει να διατηρήσει ταχύτητα στον αέρα... ένα χελιδόνι πρέπει να ανοιγοκλείσει τα φτερά του ‧ φορές το δευτερόλεπτο, σωστά
en In order to maintain air-speed velocity...... a swallow needs to beat its wings ‧ times every second, right?
el Αίτηση χαρακτηρισμού του φαρμάκου Ειδικό απόσταγμα ρίζας χελιδονίου (Ukrain) ως ορφανού φαρμάκου
en Request for designation of the medicinal product Chelidonii radix special liquid extract (Ukrain) as an orphan medicinal product
el Είναι η εποχή του χρόνου που τα χελιδόνια επιστρέφουν στο Σπρίνγκφιλντ
en It' s the time of year when the swallows return to Springfield
el Κύριε Πρόεδρε, στο θέμα της Συνθήκης της Λισαβόνας, ο συνάδελφός μου έχει μιλήσει για την αύξηση της υποστήριξης ανάμεσα στο Ιρλανδικό εκλογικό σώμα για τη Συνθήκη, αλλά θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ένα χελιδόνι δεν φέρνει την άνοιξη.
en Mr President, on the theme of the Lisbon Treaty, my colleague has spoken about the increase in support among the Irish electorate for the Treaty, but I would warn that one swallow does not make a summer.
el Να θυμάσαι ότι το όνομα του είναι Μερτσχάλα, Χελιδόνι
en Remember, his name is Mertskhala, or Swallow
el Κατά τη γνώμη μου, το πρώτο αίτημα της Τσεχικής Δημοκρατίας στην ιστορία για επιχορήγηση από το ΕΤΠ αποτελεί το πρώτο χελιδόνι της άνοιξης που θα ακολουθήσουν και άλλα, επειδή και η τσεχική βιομηχανία έχει πληγεί από την παγκοσμιοποίηση και την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, οι δε τσέχοι εργαζόμενοι που απολύθηκαν αξίζουν ευρωπαϊκή βοήθεια στις προσπάθειές τους να επιτύχουν σε μια αγορά εργασίας γεμάτη προκλήσεις.
en In my opinion, the first Czech request in history for a grant from the EGF is the first swallow, after which others will follow, because Czech industry too has been hit by globalisation and the worldwide financial crisis, and Czech workers who have been laid off deserve European assistance in their efforts to succeed in a challenging labour market.
el Δεν μ ' ενδιαφέρει.-Θα τα κατάφερνε ένα αφρικάνικο χελιδόνι
en I’ m not interested.-it could be carried by an African swallow
el Βέβαια, ένα χελιδόνι δε φέρνει αναγκαστικά την άνοιξη, αλλά η Λευκορωσία είναι μια μεγάλη και σημαντική χώρα, γείτονας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμφισβήτητα οποιεσδήποτε θετικές εξελίξεις μας χαροποιούν. " απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων, η άρση ορισμένων περιορισμών της ελευθερίας του τύπου και ο διάλογος με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την ενέργεια, το περιβάλλον και άλλα θέματα είναι θετικές αλλαγές.
en Of course, the first cuckoo does not necessarily indicate the arrival of spring, but Belarus is a great and important state, a neighbour of the European Union, and undoubtedly we are delighted by any positive changes. The release of political prisoners, the repeal of certain restrictions on press freedom and dialogue with the European Union on energy, environmental and other matters are positive changes.
el Κι αν την κουβαλήσουν δυο χελιδόνια μαζί
en Supposing two swallows carried it together?
el Πάντα λυπόμουν... όταν τα χελιδόνια μας άφηναν το χειμώνα για τις καπιταλιστικές χώρες
en É aÉways feÉt a ÉittÉe hurt... when our swaÉÉows deserted us in winter for capitaÉistic countries
el ' Ενα αφρικάνικο χελιδόνι, ίσως
en An African swallow, maybe
el Ναι μεν η εκλογή του προέδρου Κhatami αποτέλεσε θετική εξέλιξη, πλήν όμως ένα χελιδόνι δεν φέρνει την άνοιξη.
en The election of President Khatami was a positive development, but one swallow does not make a summer.
el Προσοχή λοιπόν στην ανάλυση της στατιστικής του ΟΟΣΑ σε θέματα χρηματοοικονομικών ροών, διότι οι χρηματοοικονομικές ροές δεν αντιστοιχούν πάντοτε σε διαδικασίες ανάπτυξης, διότι πρόκειται απλώς για «κεφάλαια-χελιδόνια», που πάνε κι έρχονται ανάλογα με το κρύο και τη ζέστη των επιτοκίων.
en Let us turn then to the OECD statistics on financial flows because such flows are not always equivalent to development processes as they may simply consist of fleeting capital which comes and goes depending on interest rates.
el Όμως αυτοί είναι άντρες, ούτε χελιδόνια, ούτε κοράκια
en But they' re men, not sparrows, not crows!
el Πώς και ξέρεις τόσα πολλά για τα χελιδόνια
en How do you know so much about swallows?
el Αλλά, βέβαια, τα αφρικάνικα χελιδόνια δεν είναι αποδημητικά
en But then, of course, African swallows are non-migratory
el ' Ενα χελιδόνι δε φέρνει την άνοιξη
en But one swallow does not a summer make
el Σου περισσεύει κάτι για δύο άστεγους φουκαράδες... που ψάχνουν για δουλειά σαν δυο χελιδόνια που θέλουν να ζεσταθούν
en Could you just spare two homeless chaps... what' s looking for work a couple of swallows to warm them up?
el Τα χελιδόνια επέστρεψαν στη φωλιά τους
en The swallows have returned to capistrano
el Θέμα: Θανάτωση χελιδονιών στην Κύπρο
en Subject: Killing of swallows in Cyprus
el Αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως της Επιτροπής C ‧, της ‧ης Δεκεμβρίου ‧, με την οποία το φάρμακο Ειδικό απόσταγμα ρίζας χελιδονίου δεν χαρακτηρίστηκε ως ορφανό φάρμακο, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) ‧/‧ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ‧ης Δεκεμβρίου ‧, για τα ορφανά φάρμακα (ΕΕ ‧, L ‧, σ
en Application for annulment of Commission Decision C ‧, of ‧ December ‧ refusing the designation of the medicinal product Chelidonii radix special liquid extract as an orphan medicinal product under Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ December ‧ on orphan medicinal products (OJ ‧ L ‧, p
el Μέχρι να γίνει το σώμα σας ευκίνητο, ικανοί να γλιστράτε σα χελιδόνι
en By then you' il be light as a bird, able to walk on rooftops and water
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 31 φράσεις που ταιριάζουν φράση χελιδόνι.Βρέθηκαν σε 0,547 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.