Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • financial fund   
     
    Monetary resources set aside for some purpose.

Παράδειγμα με ποινές "χρηματοπιστωτικό ταμείο", μεταφραστική μνήμη

add example
el Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων είναι το χρηματοπιστωτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ειδικεύεται στα επιχειρηματικά κεφάλαια και στις εγγυήσεις προς ΜΜΕ
en The European Investment Fund (EIF) is the European Union's financial institution specialising in providing risk capital and guarantees to SMEs
el Με αυτό εννοώ ότι θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν τον μηχανισμό της επονομαζόμενης από τον κ. Van Rompuy οικονομικής διακυβέρνησης, την οποία ο προκάτοχός του αποκαλούσε δημοσιονομικό φεντεραλισμό: φορολογική εναρμόνιση, τέλος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ευρωπαϊκή υπηρεσία χρέους ή ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο.
en What I mean by that is that they will try to create the machinery of what Mr Van Rompuy calls economic governance and what his predecessor called fiscal federalism: tax harmonisation, a levy on financial transactions, a European debt agency or a European monetary fund.
el Η χρηματική αντιπαροχή καταβάλλεται σε λογαριασμό του Δημόσιου Ταμείου που τηρείται σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο ορίζεται από τις αρχές της Μοζαμβίκης
en The financial contribution shall be paid into a Public Treasury account opened at a financial institution designated by the Mozambican Authorities
el Η δημιουργία ενός Ταμείου για τη Μικροπίστωση, ορθολογικά συνδεδεμένου με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με τις κρατικές διοικήσεις, με τις επαγγελματικές οργανώσεις, καθώς και με τις κοινοπραξίες και τις συμπράξεις εγγυοδοσίας, θα μπορούσε να αποδειχθεί σημαντική για τον προσανατολισμό της χρηματοοικονομικής τεχνικής σε μορφές κοινωνικής διαχείρισης της πίστωσης
en Setting up a micro-credit fund, operating in conjunction with financial institutions, state administrations, trade associations and guarantee cooperatives and credit consortia could play a major role in directing financial engineering towards forms of social credit management
el οι διεθνείς οργανισμοί, όπως τα Ηνωμένα Έθνη και οι οργανισμοί τους, τα ταμεία και τα προγράμματα, καθώς και οι τράπεζες ανάπτυξης, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι παγκόσμιες πρωτοβουλίες, οι διεθνείς εταιρικές σχέσεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·
en international organisations, such as the United Nations and its agencies, funds and programmes, as well as development banks, financial institutions, global initiatives, international public/private partnerships
el Πρέπει να τολμήσουμε να αλλάξουμε αυτόν τον προϋπολογισμό, να τολμήσουμε να αναλάβουμε την ευθύνη για τη δημιουργία ενός σημαντικού ταμείου το οποίο θα χρησιμεύει ως χρηματοπιστωτικό μέσο άμυνας, κυρίως όμως θα μπορεί να προωθεί τη λειτουργία των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, ενέργειας, και πληροφοριών και επικοινωνιών.
en Let us have the courage to change this budget, let us have the courage to take responsibility for setting up a significant fund to serve as a financial hedge, but especially one that can get the TEN-T, TEN-E and E-TEN networks going.
el Διαθέτει μήπως η Επιτροπή συνοπτική εικόνα των χρηματοπιστωτικών μέσων που λαμβάνουν διάφορες επιχειρήσεις, είτε υπό τη μορφή εγκεκριμένης από την ΕΕ κρατικής ενίσχυσης, είτε υπό τη μορφή εισφορών από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ
en Does the Commission possess a summary of how much money the different undertakings receive, on the one hand in the form of state aid approved by the EU, and on the other hand in the form of contributions from the EU's structural funds?
el Κάθε κράτος μέλος απαιτεί να υπάρχει επίσης στενή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας και των αρμόδιων αρχών που ευθύνονται σε αυτό το κράτος μέλος για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, των συνταξιοδοτικών ταμείων, των ΟΣΕΚΑ, των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων
en Each Member State shall require that such cooperation also take place between the competent authorities for the purposes of this Directive and the competent authorities responsible in that Member State for the supervision of credit and other financial institutions, pension funds, UCITS, insurance and reinsurance intermediaries and insurance undertakings
el Είναι αλήθεια ότι υπάρχει έλλειψη πόρων, ότι έγιναν επενδύσεις σε λουξεμβουργιανά κεφάλαια, ένας θεός ξέρει ποια; Είναι αλήθεια ότι τα όργανα που είναι αρμόδια για το ταμείο, το οποίο πρέπει να παρακολουθείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επένδυσαν σε κεφάλαια που αντιμετωπίζουν τα ίδια χρηματοπιστωτικά προβλήματα τα οποία προσπαθούμε να επιλύσουμε;
en Is it true that funds are lacking, that investments have been made in Luxemburgish funds, God knows which? Is it true that the bodies responsible for the fund, which should be monitored by the European Parliament, invested in funds that are in the same financial mess that we are trying to sort out?
el Οι εξελίξεις στη νομισματική, οικονομική και κοινωνική ολοκλήρωση της Κοινότητας απαιτούν τη διεύρυνση του κοινού πλαισίου προκειμένου να συμπεριλάβει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα συνταξιοδοτικά ταμεία, άλλους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και δραστηριότητες συναφείς με τις δραστηριότητες ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών
en Developments in Community monetary, economic and social integration require the extension of the common framework to credit institutions, pension funds, other financial intermediation and activities auxiliary to financial intermediation
el επαναλαμβάνει το αίτημά της για μια αξιολόγηση της δυνατότητας αναθεώρησης των χρηματοπιστωτικών συστημάτων της ΕΕ προς ένα ενιαίο απλουστευμένο σύστημα για όλα ή τα περισσότερα θαλάσσια ζητήματα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ταμείου για τις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, βάσει των συζητήσεων για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο ‧-‧·
en reiterates its request for an appraisal to be made of the option of revising the EU financial system towards one single simplified system for all maritime issues within a European Coastal and Island Fund in the context of the discussions on the next financial framework
el επικροτεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα έσοδα, οι διοικητικές δαπάνες και οι δαπάνες που συνδέονται με τα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά, καθώς και εκείνες που συνδέονται με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), είναι χωρίς σοβαρά σφάλματα·
en Welcomes the fact that, according to the ECA’s report, revenue, administrative expenditure, expenditure relating to economic and financial affairs and expenditure relating to the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) are free from material error
el υπογραμμίζει ότι ο υψηλός αριθμός απωλειών θέσεων εργασίας στην Ευρώπη επιβεβαιώνει την τάση αύξησης των βιομηχανικών αναδιαρθρώσεων· διαπιστώνει ότι οι τομείς οι οποίοι πλήττονται περισσότερο είναι οι τομείς της μεταποιητικής βιομηχανίας, μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· ζητεί από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις αρχές της μη διακριτικής μεταχείρισης και της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση·
en Stresses that the high number of job losses in Europe confirms the trend of increasing industrial restructuring; notes that the worst-hit sectors are manufacturing, transport, telecommunications and financial services; calls on the Council, the Commission and the Member States to take non-discrimination and equality between women and men seriously in regard to the EGF
el Αυτό το διορθωτικό στοιχείο είναι απαραίτητο για να συμβαδίζει η αποταμίευση των νοικοκυριών με τη μεταβολή της καθαρής συμμετοχής τους σε αποθεματικά συνταξιοδοτικών ταμείων που καταγράφεται στο χρηματοπιστωτικό λογαριασμό του συστήματος
en This adjustment item is necessary in order to reconcile the saving of households with the change in their net equity in pension funds reserves recorded in the financial account of the system
el Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
en Financial intermediation, except insurance and pension funding
el Κατά συνέπεια, η λειτουργία των χρηματοπιστωτικών μηχανισμών για τις ΜΜΕ καθίσταται ακόμη πιο σημαντική, συγκεκριμένα μέσω αύξησης των κονδυλίων του προϋπολογισμού της Ένωσης που διατίθενται στο πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας των διαρθρωτικών ταμείων και το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο.
en The functioning of SME finance schemes therefore becomes all the more essential, specifically through a greater Union budget allocation for the Competitiveness and Innovation Programme of the Structural Funds and the Seventh Framework Programme.
el Στο πλαίσιο των αντίστοιχων πεδίων αρμοδιότητάς τους, η Κοινότητα, μέσω της Επιτροπής σε συνεννόηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη, προωθεί πολυμερή προσέγγιση των παγκόσμιων προκλήσεων και ενθαρρύνει τη συνεργασία με τους πολυμερείς και περιφερειακούς οργανισμούς και όργανα, όπως τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι οργανώσεις, τα ταμεία και τα προγράμματα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και με τους διμερείς χρηματοδότες
en Within their respective spheres of competence, the Community, through the Commission, in consultation with the European Parliament and the Member States, shall promote a multilateral approach to global challenges and foster cooperation with multilateral and regional organisations and bodies such as international financial institutions, United Nations agencies, funds and programmes, and bilateral donors
el Προτού ληφθεί η απόφαση περί χορηγήσεως ενίσχυσης, το ενδιάμεσο ταμείο επενδύσεων ή άλλο ανάλογο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πρέπει να αναλάβει την υποχρέωση να επενδύσει ποσό τουλάχιστον ίσο προς δυόμισι φορές το ύψος της κοινοτικής συνεισφοράς, σε σχέδια τα οποία έχουν αναγνωρισθεί προηγουμένως ως σχέδια κοινού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο ‧ παράγραφος ‧ πρώτο εδάφιο πρώτη περίπτωση της Συνθήκης
en Before the decision to grant aid, the intermediary investment fund or other comparable financial institution must undertake to invest not less than a sum equivalent to two and a half times the Community contribution, into projects previously identified as projects of common interest in accordance with Article ‧, first subparagraph, first indent, of the Treaty
el Τα ταμεία βελτιώνουν τη ρευστότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και δημιουργούν ανάπτυξη και απασχόληση.
en The funds improve the liquidity of the financial markets and create growth and jobs.
el Το ταμεία συστήνονται ως ανεξάρτητες νομικές οντότητες διεπόμενες από τις συμφωνίες μεταξύ των μετόχων ή ως ανεξάρτητες χρηματοοικονομικές μονάδες στο πλαίσιο υφιστάμενου χρηματοπιστωτικού οργανισμού
en The funds shall be set up as independent legal entities governed by agreements between the shareholders or as separate block of finance within an existing financial institution
el Αυτοί οι κίνδυνοι αποτελούν αιτία άμεσης ανησυχίας για τους επενδυτές αυτών των ταμείων και επαπειλούν τη σταθερότητα και την ακεραιότητα των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών ενώ επηρεάζουν σοβαρά τους συμμετέχοντες στην χρηματοπιστωτική αγορά.
en These risks are of direct concern to investors in those funds and to the stability and integrity of European financial markets, as well as seriously affecting financial market participants.
el Γιατί δεν συμφώνησε το Συμβούλιο να αυξήσει τους πόρους των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ή να απαγορεύσει αμέσως τις συναλλαγές χρηματοπιστωτικών παραγώγων; Γιατί ανέβαλε επ' αόριστον τη συμφωνία για συγκεκριμένους στόχους ως προς την καταπολέμηση της φτώχειας στην ΕΕ; Παρεμπιπτόντως, δεν υποστηρίζω ότι το έπραξαν σκοπίμως, κατ' ουσίαν όμως η αναβολή θα διαρκέσει επ' αόριστον.
en Why has the Council not agreed on an increase in the cohesion and structural funds or an immediate prohibition on trading credit derivatives? Why has it postponed agreement on specific targets to combat poverty in the EU indefinitely?
el Δύο μόλις μέρες πριν από τη σύνοδο της ομάδας των G20, τι περιμένει η Ευρώπη για να λάβει μέτρα παρόμοια με εκείνα υπέρ των οποίων ψήφισαν οι "νωμένες Πολιτείες; Από τις 13 Ιανουαρίου 2011, η κυβέρνηση των "ΠΑ απαίτησε τον περιορισμό και τη διαφάνεια των θέσεων των χρηματοπιστωτικών ταμείων έναντι των αγορών γεωργικών βασικών αγαθών.
en Just two days before the meeting of the G20, what is Europe waiting for before it takes measures similar to those voted in favour of by the United States? Since 13 January 2011, the US administration has demanded the limitation and the transparency of the positions taken by the financial funds on the agricultural commodities markets.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 32941 φράσεις που ταιριάζουν φράση χρηματοπιστωτικό ταμείο.Βρέθηκαν σε 6,127 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.