Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • financial fund   
     
    Monetary resources set aside for some purpose.

Παράδειγμα με ποινές "χρηματοπιστωτικό ταμείο", μεταφραστική μνήμη

add example
el Προτού ληφθεί η απόφαση περί χορηγήσεως ενίσχυσης, το ενδιάμεσο ταμείο επενδύσεων ή άλλο ανάλογο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πρέπει να αναλάβει την υποχρέωση να επενδύσει ποσό τουλάχιστον ίσο προς δυόμισι φορές το ύψος της κοινοτικής συνεισφοράς, σε σχέδια τα οποία έχουν αναγνωρισθεί προηγουμένως ως σχέδια κοινού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο ‧ παράγραφος ‧ πρώτο εδάφιο πρώτη περίπτωση της Συνθήκης
en Before the decision to grant aid, the intermediary investment fund or other comparable financial institution must undertake to invest not less than a sum equivalent to two and a half times the Community contribution, into projects previously identified as projects of common interest in accordance with Article ‧, first subparagraph, first indent, of the Treaty
el Δεδομένων των ειδικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ορισμένα νέα κράτη μέλη, θα πρέπει να τους παρασχεθεί επαρκής οικονομική και τεχνική ενίσχυση μέσω υφισταμένων κοινοτικών χρηματοπιστωτικών μέσων όπως το ταμείο συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία
en In view of the particular problems of certain new Member States, adequate financial and technical assistance should be provided through existing Community financial instruments, such as the Cohesion and Structural Funds
el Κάθε κράτος μέλος απαιτεί να υπάρχει επίσης στενή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας και των αρμόδιων αρχών που ευθύνονται σε αυτό το κράτος μέλος για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, των συνταξιοδοτικών ταμείων, των ΟΣΕΚΑ, των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων
en Each Member State shall require that such cooperation also take place between the competent authorities for the purposes of this Directive and the competent authorities responsible in that Member State for the supervision of credit and other financial institutions, pension funds, UCITS, insurance and reinsurance intermediaries and insurance undertakings
el Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καθώς και οι κοινωνικοί εταίροι της Αϊτής πρέπει να διαγράψουν άμεσα το εξωτερικό χρέος της Αϊτής.
en Financial institutions such as the World Bank, the International Monetary Fund and Haiti's social partners should cancel Haiti's foreign debt immediately.
el Κατά τη γνώμη μας, κυρίες και κύριοι, είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα για αυτό το θέμα, τόσο σε μακροπρόθεσμη βάση, με τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος που προέκυψε από τις συμφωνίες του Bretton Woods, όσο και σε μεσοπρόθεσμη, με την προώθηση μεγαλύτερης διαφάνειας και ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, καθώς και βραχυπρόθεσμα μέτρα, με τύπους άμεσης χρηματοδοτικής υποστήριξης σαν εκείνους που εφάρμοσε το ισπανικό κράτος δημιουργώντας ένα χρηματοδοτικό ταμείο για τη Βραζιλία, ενέργεια την οποία αντέγραψαν αμέσως οι ΗΠΑ, παρέχοντας όρια πιστώσεως σε εκείνες τις χώρες που είναι εκτεθειμένες σε πιθανή οικονομική μόλυνση και την οποία ελπίζουμε να αντιγράψει και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθετικά και με ταχύτητα.
en In our view, long-term measures should be taken to deal with the situation, namely the reform of the institutional framework which developed from Bretton Woods. Medium-term measures are also called for, to promote greater transparency and the regulation of financial institutions.
el Απαιτείται ενισχυμένη υποστήριξη για χρηματοδοτικά προγράμματα και μέσα, τα οποία ήδη λειτουργούν με επιτυχία, αποδείχτηκαν όμως ανεπαρκή, όπως είναι το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. " πρόσβαση στη χρηματοδοτική στήριξη πρέπει να βελτιωθεί σε ό,τι αφορά τις νέες καινοτόμες επιχειρήσεις υπό τη μορφή κεφαλαίων για την έναρξη επιχειρήσεων. " δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου και η επέκταση των μόνιμων χρηματοπιστωτικών προϊόντων επιμερισμού των κινδύνων που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέσω του Μηχανισμού Χρηματοδότησης με Επιμερισμό των Κινδύνων, επίσης θα ωφελήσει τις ΜΜΕ.
en Access to financial support must be improved for new innovative businesses in the form of start-up funds. Setting up a European capital risk fund and expanding the permanent risk-sharing products offered by the European Investment Bank through the Risk Sharing Financial Facility will also benefit SMEs.
el Ωστόσο, η έκθεση αναφέρει ότι "άνω του ενός τρίτου των παγκόσμιων κρατικών επενδυτικών κεφαλαίων ανήκουν στα κράτη του ΣΣΚ και ότι τα ταμεία αυτά συνέβαλαν στη διάσωση του παγκόσμιου και ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος κατά τη διάρκεια της κρίσης".
en However, the report notes that 'the Gulf states' sovereign wealth funds account for more than one third of the world total and those funds helped to rescue the global and European financial system'.
el επαναλαμβάνει το αίτημά της για μια αξιολόγηση της δυνατότητας αναθεώρησης των χρηματοπιστωτικών συστημάτων της ΕΕ προς ένα ενιαίο απλουστευμένο σύστημα για όλα ή τα περισσότερα θαλάσσια ζητήματα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ταμείου για τις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, βάσει των συζητήσεων για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο ‧-‧·
en reiterates its request for an appraisal to be made of the option of revising the EU financial system towards one single simplified system for all maritime issues within a European Coastal and Island Fund in the context of the discussions on the next financial framework
el Το ταμεία συστήνονται ως ανεξάρτητες νομικές οντότητες διεπόμενες από τις συμφωνίες μεταξύ των μετόχων ή ως ανεξάρτητες χρηματοοικονομικές μονάδες στο πλαίσιο υφιστάμενου χρηματοπιστωτικού οργανισμού
en The funds shall be set up as independent legal entities governed by agreements between the shareholders or as separate block of finance within an existing financial institution
el Η κοινοτική συνεισφορά σε ταμείο επενδύσεων ή άλλο ανάλογο χρηματοπιστωτικό οργανισμό, εφόσον παρέχεται υπό μορφή συμμετοχής σε επιχειρηματικά κεφάλαια, χορηγείται, κατ' αρχήν, μόνο υπό τον όρο ότι η κοινοτική συνεισφορά κατατάσσεται pari passu, όσον αφορά τον κίνδυνο, με άλλους επενδυτές του συγκεκριμένου ταμείου
en Community aid for investment funds or comparable financial undertakings, if granted in the form of a risk-capital participation, shall be granted, in principle, only if the Community contribution ranks pari passu in terms of risk with other investors in the fund
el Στην τελευταία περίπτωση, το ταμείο πρέπει να διέπεται από ειδικούς κανόνες εφαρμογής οι οποίοι προβλέπουν, ιδίως, την τήρηση χωριστών λογαριασμών που επιτρέπουν να γίνεται διάκριση μεταξύ των νέων πόρων που επενδύονται στο ταμείο, περιλαμβανομένων εκείνων που εισφέρει το ΕΓΤΑΑ, και των αρχικών πόρων του χρηματοπιστωτικού οργανισμού
en In the latter case, the fund shall be subject to specific implementing rules, providing in particular for the keeping of separate accounts distinguishing the new resources invested in the fund, including those contributed by the EAFRD, from those initially available in the financial institution
el Εφόσον υπάρχουν κράτη μέλη για τα οποία ισχύει παρέκκλιση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ως προς τα εν λόγω κράτη μέλη: α) ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών, β) ενισχύει τον συντονισμό των νομισματικών πολιτικών των κρατών μελών, για να εξασφαλίσει τη σταθερότητα των τιμών, γ) επιβλέπει τη λειτουργία του μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών, Constitution/el ‧ δ) διεξάγει διαβουλεύσεις για ζητήματα της αρμοδιότητας των εθνικών κεντρικών τραπεζών που επηρεάζουν τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των χρηματαγορών, ε) ασκεί τα παλαιά καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Nομισματικής Συνεργασίας τα οποία είχε αναλάβει προηγουμένως το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα
en a) strengthen cooperation between the national central banks; (b) strengthen the coordination of the monetary policies of the Member States, with the aim of ensuring price stability; (c) monitor the functioning of the exchange-rate mechanism; Constitution/en ‧ (d) hold consultations concerning issues falling within the competence of the national central banks and affecting the stability of financial institutions and markets; (e) carry out the former tasks of the European Monetary Cooperation Fund which had subsequently been taken over by the European Monetary Institute
el Ενώ ορισμένοι από αυτούς επιδίδονται σε συναλλαγές εξισορροπητικής κερδοσκοπίας (αρμπιτράζ) οι οποίες τείνουν προς τη σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών, άλλοι θεσμικοί επενδυτές, όπως π.χ. τα συνταξιοδοτικά ταμεία, οφείλουν να ανταποκρίνονται σε πολύ μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
en Whilst some investors practise arbitrage, which tends to stabilise financial markets, others, such as pension funds, must act in response to very long-term commitments
el Για να διασφαλίσουμε την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα, πρέπει να συνεργαστούμε, προκειμένου να εξεύρουμε τον καλύτερο τρόπο για να προχωρήσουμε, να επαναφέρουμε την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στην αγορά για τους πολίτες σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και για τους πολίτες της Ευρώπης, για τα ταμεία συντάξεών τους, καθώς και για τις αποταμιεύσεις τους.
en To secure global economic stability we must work together to find the best way forward, to put credibility and confidence back into the financial institutions and market for citizens globally, but also for the citizens of Europe, for their pension funds and also for their savings.
el Αυτοί οι κίνδυνοι αποτελούν αιτία άμεσης ανησυχίας για τους επενδυτές αυτών των ταμείων και επαπειλούν τη σταθερότητα και την ακεραιότητα των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών ενώ επηρεάζουν σοβαρά τους συμμετέχοντες στην χρηματοπιστωτική αγορά.
en These risks are of direct concern to investors in those funds and to the stability and integrity of European financial markets, as well as seriously affecting financial market participants.
el επαναλαμβάνει την έκκληση που απηύθυνε στη γνωμοδότησή της με θέμα Προς μια μελλοντική θαλάσσια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια αξιολόγηση της δυνατότητας αναθεώρησης των χρηματοπιστωτικών συστημάτων της ΕΕ προς ένα ενιαίο απλουστευμένο σύστημα για όλα ή τα περισσότερα θαλάσσια ζητήματα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ταμείου για τις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές
en reiterates the call it made in its opinion on Towards a future maritime policy for the European Union for an appraisal to be made of the option of revising the EU financial system towards one single simplified system for all or most of the maritime issues within a European Coastal and Island Fund
el Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι τραπεζικές απώλειες που αποδίδονται στην κρίση ανέρχονταν σε 2.300 δισεκατομμύρια ευρώ στα τέλη του 2010, το ήμισυ των οποίων προέρχεται από ευρωπαϊκές τράπεζες. " εν λόγω κρίση, που ξεκίνησε από τον χρηματοπιστωτικό τομέα, έχει βυθίσει την ευρωπαϊκή οικονομία σε σοβαρή ύφεση.
en According to the International Monetary Fund, bank losses attributed to the crisis amounted to EUR 2 300 billion at the end of 2010, of which half has come from European banks. This crisis, which began in the financial sector, has plunged the European economy into severe recession.
el " ευρωπαϊκή δράση χρηματοδοτείται από ένα ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών εργαλείων τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως το παγκόσμιο ταμείο, για παράδειγμα.
en The European action is financed through a wide array of financial instruments both at national and global level, such as the global fund, for example.
el Άρα οι προτεινόμενες από την Επιτροπή αλλαγές στη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων δεν θα επιτρέψουν στα έθνη μας να αντιμετωπίσουν αυτή την κρίση, η οποία είναι η συνέπεια του αλόγιστου ανοίγματος των συνόρων και της απορρύθμισης των χρηματοπιστωτικών αγορών.
en The Commission's proposed changes to the management of the Structural Funds will therefore not enable our nations to tackle this crisis, which is the consequence of the ill-considered opening up of borders and the deregulation of the financial markets.
el Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, συμπεριλαμβανομένων των ταμείων κεφαλαίων, δημιουργούνται ως ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα που διέπονται από συμφωνίες μεταξύ των συγχρηματοδοτούντων εταίρων ή ενδιαφερόμενων φορέων ή ως ξεχωριστή χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος
en Financial engineering instruments, including holding funds, shall be independent legal entities governed by agreements between the co-financing partners or shareholders or as a separate block of finance within a financial institution
el Παράλληλα όμως πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι κοινοτικοί κανόνες στον συγκεκριμένο τομέα δεν θα οδηγήσουν τα συνταξιοδοτικά ταμεία και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που τη σήμερον ημέρα ανήκουν στην κοινοτική επικράτεια να μετακομίσουν σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
en At the same time, however, we must ensure that new EU rules in this field do not encourage pension funds and other financial institutions currently based in the EU area to move to countries outside the European Union.
el Δεύτερον, τα δημόσια ταμεία πρέπει να εξαλείψουν τους λόγους οι οποίοι οδήγησαν αρχικά σε πράξεις πανικού, ήτοι την παρουσία προβληματικών περιουσιακών στοιχείων στους ισολογισμούς χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
en Secondly, treasuries must remove the reason for runs occurring in the first place, namely the presence of distressed assets in the balance sheets of financial institutions.
el Η κοινοτική ενίσχυση, δυνάμει του άρθρου ‧ παράγραφος ‧ στοιχείο ε), δεν υπερβαίνει το ‧ % του συνολικού κεφαλαίου ταμείου επενδύσεων ή ανάλογου χρηματοπιστωτικού οργανισμού
en Community aid under Article ‧ (e) shall not exceed ‧ % of the total capital of an investment fund or comparable financial undertaking
el Τυχόν αύξηση των ανώτατων ορίων σημαίνει επί της ουσίας συμμετοχή της τάξεως του 9% στο Ταμείο Εγγυήσεων, από την άλλη πλευρά όμως αυτό είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο μέσο που δημιουργεί φαινόμενα μόχλευσης και οδηγεί στην προσέλκυση περισσότερων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στα σχέδια της ΕΤΕπ.
en Any increase in the ceilings means effectively a 9% contribution to the Guarantee Fund, but on the other hand this is an extremely good instrument creating leverage and attracting more funding institutions to the EIB projects.
el Είναι σχεδιασμένα ώστε να πιστώνουν πόρους από τον προϋπολογισμό σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως τα ταμεία κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, οι εθνικοί εγγυητικοί μηχανισμοί και οι εμπορικές τράπεζες, τα οποία θα λειτουργούν ως μεσολαβητές για τους τελικούς δικαιούχους, τουτέστιν τις ΜΜΕ.
en These are designed so as to commit budgetary resources to financial institutions such as venture capital funds, national guarantee schemes and commercial banks which would act as intermediaries for final SME beneficiaries.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 32941 φράσεις που ταιριάζουν φράση χρηματοπιστωτικό ταμείο.Βρέθηκαν σε 7,65 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.