Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • financial fund   
     
    Monetary resources set aside for some purpose.

Άλλες έννοιες:

 
financial fund

Παράδειγμα με ποινές "χρηματοπιστωτικό ταμείο", μεταφραστική μνήμη

add example
el Είναι σχεδιασμένα ώστε να πιστώνουν πόρους από τον προϋπολογισμό σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως τα ταμεία κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, οι εθνικοί εγγυητικοί μηχανισμοί και οι εμπορικές τράπεζες, τα οποία θα λειτουργούν ως μεσολαβητές για τους τελικούς δικαιούχους, τουτέστιν τις ΜΜΕ.
en These are designed so as to commit budgetary resources to financial institutions such as venture capital funds, national guarantee schemes and commercial banks which would act as intermediaries for final SME beneficiaries.
el Ο αντίκτυπος των δημόσιων δαπανών σε ένα κράτος μέλος είναι εύκολο να μεταδοθεί σε ένα άλλο κράτος μέλος, καθώς τα συνταξιοδοτικά ταμεία είναι μέρος των χρηματοπιστωτικών αγορών.
en The impact of public expenditure in a Member State is easy to pass on even to another Member State, whereas pension funds are part of the financial markets.
el Τυχόν αύξηση των ανώτατων ορίων σημαίνει επί της ουσίας συμμετοχή της τάξεως του 9% στο Ταμείο Εγγυήσεων, από την άλλη πλευρά όμως αυτό είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο μέσο που δημιουργεί φαινόμενα μόχλευσης και οδηγεί στην προσέλκυση περισσότερων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στα σχέδια της ΕΤΕπ.
en Any increase in the ceilings means effectively a 9% contribution to the Guarantee Fund, but on the other hand this is an extremely good instrument creating leverage and attracting more funding institutions to the EIB projects.
el η στρατηγική εταιρική σχέση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων σε άλλα διεθνή φόρα, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η ομάδα G‧, προς την κατεύθυνση της εξεύρεσης λύσεων για την τρέχουσα χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία κατέδειξε την επείγουσα ανάγκη μεταρρύθμισης του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος·
en the Strategic Partnership should be used to promote cooperation between the partners in other international fora, such as the World Bank, the International Monetary Fund and the G‧, with a view to finding solutions to the current global financial crisis, which has demonstrated the urgent need for reform of the international financial architecture
el Η ΥΕ θα συνεχίσει την πρακτική του εις βάθος διαλόγου και της κοινοποίησης όλων των εγγράφων που αφορούν τις φάσεις του στρατηγικού σχεδιασμού των χρηματοπιστωτικών μέσων (εκτός του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης
en The HR will continue the practice of holding in-depth dialogue on and of communicating all documents for the strategic planning phases of the financial instruments (except European Development Fund
el · επισκευή ειδών ατομ. και οικιακής χρήσης ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Μεταφορές και αποθήκευση, Χερσαίες μεταφορές · μεταφορές μέσω αγωγών Μεταφορές μέσω υδάτινων οδών Αεροπορικές μεταφορές Βοηθητικές και συναφείς προς τις μεταφορές δραστηριότητες · δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων Ταχυδρομεία και τηλεπικοινωνίες Ταχυδρομικές δραστηριότητες Τηλεπικοινωνίες ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα ταμεία συντάξεων Ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ∆ραστηριότητες συναφείς με τις δραστηριότητες ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣ
en activities of travel agencies Post and telecommunications Post and courier activities Telecommunications FINANCIAL INTERMEDIATION Financial intermediation, except insurance and pension funding Insurance and pension funding, except compulsory social security Activities auxiliary to financial intermediation REAL ESTATE ACTIVITIES RENTING OF MACHINERY AND EQUIPMENT WITHOUT OPERATOR AND OF PERSONAL COMPUTER AND RELATED ACTIVITIES RESEARCH AND DEVELOPMENT OTHER BUSINESS ACTIVITIES Legal, account., market research, consultancy Legal activities Account
el Κύριε Trichet, αν πιστεύετε πραγματικά ότι αυτές οι οικογένειες που ζουν με 600-700 ευρώ τον μήνα, ή οι συνταξιούχοι που ζουν με 300 ευρώ τον μήνα, θα πρέπει να μειώσουν κι άλλο την καθημερινή τους κατανάλωση τροφής μόνο και μόνο για να μπορέσουν οι συνάδελφοί σας των τραπεζών και των χρηματοπιστωτικών ταμείων να διατηρήσουν τα κέρδη τους, να καταβάλλουν μεγαλύτερα μπόνους και να απολαμβάνουν ακόμα μεγαλύτερες ποσότητες χαβιαριού, τότε σας παρακαλώ να μην το αποκαλείτε αυτό αλληλεγγύη.
en Mr Trichet, if you really think that these families living on EUR 600 to 700 a month, or pensioners living on EUR 300 a month, should further reduce their daily food consumption only so that your colleagues from the banks and financial funds can keep their profits, pay out high bonuses and indulge themselves in ever greater amounts of caviar, then please do not call that solidarity.
el Γενικός στόχος του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Νοτιοανατολική Ευρώπη (ΕΤΝΑ) είναι η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και της ευημερίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη με τη διατηρήσιμη παροχή συμπληρωματικής αναπτυξιακής χρηματοδότησης μέσω τοπικών ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών
en The overall objective of EFSE is to foster economic development and prosperity in South East Europe through the sustainable provision of additional development finance via local financial intermediaries
el Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με κώδικες δεοντολογίας και με εναρμονισμένους λογιστικούς κανόνες που θα ισχύουν για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις που μπορεί να συσταθούν στα πλαίσια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών .
en This can be achieved through codes of conduct and harmonised accounting rules for financial institutions and companies, drawn up under the aegis of the International Monetary Fund or the Bank for International Settlements.
el Έχουμε κάνει μία αρχή σε ό, τι αφορά το εξαιρετικά δύσκολο έργο έγκρισης των χρηματοπιστωτικών δαπανών για τα διαρθρωτικά ταμεία μακροπρόθεσμα και με μεγάλη μου χαρά θα τονίσω τα λόγια της Προεδρίας ότι πρόκειται για μία από κοινού προσπάθεια.
en We have made a start on the extremely difficult task of financing spending on the Structural Funds in the long term, and I am very pleased to note the words of the presidency that it is a joint effort.
el υπογραμμίζει ότι ο υψηλός αριθμός απωλειών θέσεων εργασίας στην Ευρώπη επιβεβαιώνει την τάση αύξησης των βιομηχανικών αναδιαρθρώσεων· διαπιστώνει ότι οι τομείς οι οποίοι πλήττονται περισσότερο είναι οι τομείς της μεταποιητικής βιομηχανίας, μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· ζητεί από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις αρχές της μη διακριτικής μεταχείρισης και της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση·
en Stresses that the high number of job losses in Europe confirms the trend of increasing industrial restructuring; notes that the worst-hit sectors are manufacturing, transport, telecommunications and financial services; calls on the Council, the Commission and the Member States to take non-discrimination and equality between women and men seriously in regard to the EGF
el Ένας από τους στόχους του λογιστικού ελέγχου ήταν η εξέταση των χρηματοπιστωτικών κυκλωμάτων της AIDCO όσον αφορά τις υποχρεώσεις και τις πληρωμές για τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ETA), που πραγματοποιήθηκαν μετά από τη θέση σε ισχύ του νέου ένατου δημοσιονομικού κανονισμού του ETA και στο πλαίσιο της αποτελεσματικής αποσυγκέντρωσης
en One of the objectives of the audit was the examination of the AIDCO financial circuits for commitments and payments for European Development Funds (EDF) resources, made after the entry into force of the new ‧th EDF Financial Regulation and within the effective devolution framework
el λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δεν περιλαμβάνονται στον ορισμό των ΝΧΙ, όπως οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων που δεν θεωρούνται αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς, οργανισμούς επενδύσεων σε ακίνητα, εταιρείες μεσιτείας σε συναλλαγές κινητών αξιών, ιδρύματα κτηματικής πίστης, ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία και επικουρικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και φορείς, και
en other financial institutions not included in the MFI definition, such as collective investment institutions not deemed to be money market funds, real estate investment institutions, securities dealers, mortgage credit institutions, insurance corporations, pension funds and financial auxiliaries
el Το πρόγραμμα "Jeremie" που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ειδικών χρηματοπιστωτικών προϊόντων για την ανάπτυξη και την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια.
en The Jeremie programme financed by the European Regional Development Fund offers a huge range of specific financial products to develop and strengthen small and medium-sized enterprises in European territory as a whole.
el Με αυτό εννοώ ότι θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν τον μηχανισμό της επονομαζόμενης από τον κ. Van Rompuy οικονομικής διακυβέρνησης, την οποία ο προκάτοχός του αποκαλούσε δημοσιονομικό φεντεραλισμό: φορολογική εναρμόνιση, τέλος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ευρωπαϊκή υπηρεσία χρέους ή ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο.
en What I mean by that is that they will try to create the machinery of what Mr Van Rompuy calls economic governance and what his predecessor called fiscal federalism: tax harmonisation, a levy on financial transactions, a European debt agency or a European monetary fund.
el Προτού ληφθεί η απόφαση περί χορηγήσεως ενίσχυσης, το ενδιάμεσο ταμείο επενδύσεων ή άλλο ανάλογο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πρέπει να αναλάβει την υποχρέωση να επενδύσει ποσό τουλάχιστον ίσο προς δυόμισι φορές το ύψος της κοινοτικής συνεισφοράς, σε σχέδια τα οποία έχουν αναγνωρισθεί προηγουμένως ως σχέδια κοινού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο ‧ παράγραφος ‧ πρώτο εδάφιο πρώτη περίπτωση της Συνθήκης
en Before the decision to grant aid, the intermediary investment fund or other comparable financial institution must undertake to invest not less than a sum equivalent to two and a half times the Community contribution, into projects previously identified as projects of common interest in accordance with Article ‧, first subparagraph, first indent, of the Treaty
el επαναλαμβάνει το αίτημά της για μια αξιολόγηση της δυνατότητας αναθεώρησης των χρηματοπιστωτικών συστημάτων της ΕΕ προς ένα ενιαίο απλουστευμένο σύστημα για όλα ή τα περισσότερα θαλάσσια ζητήματα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ταμείου για τις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, βάσει των συζητήσεων για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο ‧-‧·
en reiterates its request for an appraisal to be made of the option of revising the EU financial system towards one single simplified system for all maritime issues within a European Coastal and Island Fund in the context of the discussions on the next financial framework
el Η χρηματική αντιπαροχή καταβάλλεται σε λογαριασμό του Δημόσιου Ταμείου σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο ορίζεται από τις αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου
en The financial contribution shall be paid into a Public Treasury account opened with a financial institution specified by the Cape Verde authorities
el Οι θεσμικοί επενδυτές, οποιαδήποτε και εάν είναι η φύση τους [αντισταθμιστικά κεφάλαια (hedge funds), συνταξιοδοτικά ταμεία, τράπεζες και ασφάλειες, ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια (private equities) ...], διαχειρίζονται τα χρηματοπιστωτικά περιουσιακά στοιχεία ‧ εκατομμυρίων νοικοκυριών περίπου, που συγκεντρώνονται ουσιαστικά στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ιαπωνία
en Institutional investors of all kinds (including hedge funds, pension funds, banks, insurers and private equities) manage the wealth of around ‧ million households, mainly in the United States, Europe and Japan
el Χρειάζεται πράγματι να εμπλακούν περισσότερο σε αυτή τη διαδικασία τα πολυμερή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι διάφορες υπηρεσίες του ΟΗΕ και η Λέσχη των Παρισίων.
en Indeed, the multilateral financial institutions such as the World Bank, the International Monetary Fund, the various UN agencies and the Paris Club need to be more involved in this process.
el Άρα οι προτεινόμενες από την Επιτροπή αλλαγές στη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων δεν θα επιτρέψουν στα έθνη μας να αντιμετωπίσουν αυτή την κρίση, η οποία είναι η συνέπεια του αλόγιστου ανοίγματος των συνόρων και της απορρύθμισης των χρηματοπιστωτικών αγορών.
en The Commission's proposed changes to the management of the Structural Funds will therefore not enable our nations to tackle this crisis, which is the consequence of the ill-considered opening up of borders and the deregulation of the financial markets.
el νομικά ή φυσικά πρόσωπα που υπάγονται σε ρυθμιστικό καθεστώς ή έχουν άδεια λειτουργίας στις χρηματοπιστωτικές αγορές, μεταξύ των οποίων: πιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις επενδύσεων, άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με άδεια λειτουργίας ή υπαγόμενα σε ρυθμιστικό καθεστώς, ασφαλιστικές εταιρείες, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων και οι εταιρείες διαχείρισής τους, συνταξιοδοτικά ταμεία και οι εταιρείες διαχείρισής τους, διαπραγματευτές βασικών εμπορευμάτων καθώς και οντότητες χωρίς άδεια λειτουργίας ή μη υπαγόμενες σε ρυθμιστικό καθεστώς, των οποίων ο εταιρικός στόχος είναι αποκλειστικά οι επενδύσεις σε κινητές αξίες
en legal entities which are authorised or regulated to operate in the financial markets, including: credit institutions, investment firms, other authorised or regulated financial institutions, insurance companies, collective investment schemes and their management companies, pension funds and their management companies, commodity dealers, as well as entities not so authorised or regulated whose corporate purpose is solely to invest in securities
el Περιλαμβάνουν τη δημιουργία προϋποθέσεων για μια πιο ευέλικτη και καλύτερα λειτουργούσα αγορά εργασίας, που θα επιτρέπει την κοινωνική ένταξη· τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης και τη βελτίωση της νομοθεσίας· την ενίσχυση των θέσεων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο· περισσότερες εισαγωγές, εξαγωγές και επενδύσεις· μεγαλύτερη διαφάνεια και σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών· καλύτερη προστασία των καταναλωτών· μεγαλύτερη δέσμευση έναντι του περιβάλλοντος· αποτελεσματικότερη χρήση των Διαρθρωτικών Ταμείων της Κοινότητας για την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων στην εφαρμογή της Στρατηγικής· και ενίσχυση του δικτύου μεταφορών των διευρωπαϊκών σχεδίων.
en They include the creation of conditions for a more flexible and better functioning labour market, allowing social inclusion; reduction of the administrative burden and attainment of better regulation; strengthening of the positions of European businesses at the international level; more imports, exports, and investment; greater transparency and stability of financial markets; better consumer protection; greater commitment to the environment; more efficient use of the Structural Funds of the Community for achieving tangible results in the implementation of the Strategy; and reinforcement of the transport network of the Trans-European projects.
el σε εθνικά και περιφερειακά ταμεία εγγυήσεων στα οποία εμπλέκονται, ειδικότερα, τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή οι επενδυτές με στόχο την ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα
en national and regional guarantee funds, involving, in particular, domestic financial institutions or investors for encouraging the development of the financial sector
el Να μετατραπούν οι συντάξεις σε χρηματοπιστωτικό προϊόν στην εσωτερική αγορά των συνταξιοδοτικών ταμείων, με ελεύθερο και θεμιτό ανταγωνισμό - αυτό προτείνει η έκθεση.
en Retirement transformed into a financial product on the internal market of pension funds, with free and fair competition - that is what this report proposes.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 32941 φράσεις που ταιριάζουν φράση χρηματοπιστωτικό ταμείο.Βρέθηκαν σε 3,953 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.