Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • financial fund   
     
    Monetary resources set aside for some purpose.

Παράδειγμα με ποινές "χρηματοπιστωτικό ταμείο", μεταφραστική μνήμη

add example
el Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με κώδικες δεοντολογίας και με εναρμονισμένους λογιστικούς κανόνες που θα ισχύουν για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις που μπορεί να συσταθούν στα πλαίσια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών .
en This can be achieved through codes of conduct and harmonised accounting rules for financial institutions and companies, drawn up under the aegis of the International Monetary Fund or the Bank for International Settlements.
el για την Fortress: εταιρεία εναλλακτικών επενδύσεων και διαχείρισης περιουσίας παγκοσμίως, με έδρα τις ΗΠΑ, η οποία διαχειρίζεται κεφάλαια για διάφορους επενδυτές περιλαμβανομένων και συνταξιοδοτικών ταμείων, χορηγήσεων και ιδρυμάτων, χρηματοπιστωτικών οργανισμών, αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια και ιδιωτών με μεγάλη περιουσία
en for Fortress: a US-based global alternative investment and asset management firm, which manages capital for a diverse group of investors including pension funds, endowments and foundations, financial institutions, funds of funds and high net worth individuals
el Ο αντίκτυπος των δημόσιων δαπανών σε ένα κράτος μέλος είναι εύκολο να μεταδοθεί σε ένα άλλο κράτος μέλος, καθώς τα συνταξιοδοτικά ταμεία είναι μέρος των χρηματοπιστωτικών αγορών.
en The impact of public expenditure in a Member State is easy to pass on even to another Member State, whereas pension funds are part of the financial markets.
el Είναι σχεδιασμένα ώστε να πιστώνουν πόρους από τον προϋπολογισμό σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως τα ταμεία κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, οι εθνικοί εγγυητικοί μηχανισμοί και οι εμπορικές τράπεζες, τα οποία θα λειτουργούν ως μεσολαβητές για τους τελικούς δικαιούχους, τουτέστιν τις ΜΜΕ.
en These are designed so as to commit budgetary resources to financial institutions such as venture capital funds, national guarantee schemes and commercial banks which would act as intermediaries for final SME beneficiaries.
el Στο πλαίσιο των αντίστοιχων πεδίων αρμοδιότητάς τους, η Κοινότητα, μέσω της Επιτροπής σε συνεννόηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη, προωθεί πολυμερή προσέγγιση των παγκόσμιων προκλήσεων και ενθαρρύνει τη συνεργασία με τους πολυμερείς και περιφερειακούς οργανισμούς και όργανα, όπως τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι οργανώσεις, τα ταμεία και τα προγράμματα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και με τους διμερείς χρηματοδότες
en Within their respective spheres of competence, the Community, through the Commission, in consultation with the European Parliament and the Member States, shall promote a multilateral approach to global challenges and foster cooperation with multilateral and regional organisations and bodies such as international financial institutions, United Nations agencies, funds and programmes, and bilateral donors
el Εφόσον υπάρχουν κράτη μέλη για τα οποία ισχύει παρέκκλιση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ως προς τα εν λόγω κράτη μέλη: α) ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών, β) ενισχύει τον συντονισμό των νομισματικών πολιτικών των κρατών μελών, για να εξασφαλίσει τη σταθερότητα των τιμών, γ) επιβλέπει τη λειτουργία του μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών, Constitution/el ‧ δ) διεξάγει διαβουλεύσεις για ζητήματα της αρμοδιότητας των εθνικών κεντρικών τραπεζών που επηρεάζουν τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των χρηματαγορών, ε) ασκεί τα παλαιά καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Nομισματικής Συνεργασίας τα οποία είχε αναλάβει προηγουμένως το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα
en a) strengthen cooperation between the national central banks; (b) strengthen the coordination of the monetary policies of the Member States, with the aim of ensuring price stability; (c) monitor the functioning of the exchange-rate mechanism; Constitution/en ‧ (d) hold consultations concerning issues falling within the competence of the national central banks and affecting the stability of financial institutions and markets; (e) carry out the former tasks of the European Monetary Cooperation Fund which had subsequently been taken over by the European Monetary Institute
el νομικά ή φυσικά πρόσωπα που υπάγονται σε ρυθμιστικό καθεστώς ή έχουν άδεια λειτουργίας στις χρηματοπιστωτικές αγορές, μεταξύ των οποίων: πιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις επενδύσεων, άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με άδεια λειτουργίας ή υπαγόμενα σε ρυθμιστικό καθεστώς, ασφαλιστικές εταιρείες, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων και οι εταιρείες διαχείρισής τους, συνταξιοδοτικά ταμεία και οι εταιρείες διαχείρισής τους, διαπραγματευτές βασικών εμπορευμάτων καθώς και οντότητες χωρίς άδεια λειτουργίας ή μη υπαγόμενες σε ρυθμιστικό καθεστώς, των οποίων ο εταιρικός στόχος είναι αποκλειστικά οι επενδύσεις σε κινητές αξίες
en legal entities which are authorised or regulated to operate in the financial markets, including: credit institutions, investment firms, other authorised or regulated financial institutions, insurance companies, collective investment schemes and their management companies, pension funds and their management companies, commodity dealers, as well as entities not so authorised or regulated whose corporate purpose is solely to invest in securities
el Ένας φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα γέμιζε τα ταμεία της ΕΕ με περίπου 200 δισ. ευρώ ετησίως και θα συνέβαλλε στον περιορισμό των κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων, κάνοντάς τις πιο δαπανηρές και, ως εκ τούτου, λιγότερο ελκυστικές.
en A tax on financial transactions would swell the EU coffers by about EUR 200 billion each year and help curb speculative activities, making them more expensive and therefore less attractive.
el Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενθάρρυνε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να εξετάσει όλο το φάσμα των δυνατοτήτων κατά τη διενέργεια αναθεώρησης, συμπεριλαμβανομένης και μιας παγκόσμιας εισφοράς επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.
en In this matter, the European Council has called on the IMF to consider all possibilities when carrying out a review, including taxes for financial transactions on a global scale.
el Στις ‧ Ιουλίου ‧ ενέκρινε ανακοίνωση για την προαγωγή βασικών κανόνων εργασίας και βελτίωση της κοινωνικής διαχείρισης στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, στην οποία προτείνει ολοκληρωμένη προσέγγιση για την κινητοποίηση όλων των σχετικών πρωταγωνιστών συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών, των διεθνών κοινωνικών, οικονομικών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών όπως η ΔΟΕ, ο ΠΟΕ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), η Παγκόσμια Τράπεζα και άλλοι
en On ‧ July ‧ it adopted a Communication on promoting core labour standards and social governance in the context of globalisation, in which it proposed an integrated approach in order to mobilise all relevant actors including Member States, the international social, economic and financial organisations such as ILO, WTO, the International Monetary Fund (IMF), World Bank and others
el επαναλαμβάνει την έκκληση που απηύθυνε στη γνωμοδότησή της με θέμα Προς μια μελλοντική θαλάσσια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια αξιολόγηση της δυνατότητας αναθεώρησης των χρηματοπιστωτικών συστημάτων της ΕΕ προς ένα ενιαίο απλουστευμένο σύστημα για όλα ή τα περισσότερα θαλάσσια ζητήματα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ταμείου για τις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές
en reiterates the call it made in its opinion on Towards a future maritime policy for the European Union for an appraisal to be made of the option of revising the EU financial system towards one single simplified system for all or most of the maritime issues within a European Coastal and Island Fund
el Δεύτερον, τα δημόσια ταμεία πρέπει να εξαλείψουν τους λόγους οι οποίοι οδήγησαν αρχικά σε πράξεις πανικού, ήτοι την παρουσία προβληματικών περιουσιακών στοιχείων στους ισολογισμούς χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
en Secondly, treasuries must remove the reason for runs occurring in the first place, namely the presence of distressed assets in the balance sheets of financial institutions.
el Προτού ληφθεί η απόφαση περί χορηγήσεως ενίσχυσης, το ενδιάμεσο ταμείο επενδύσεων ή άλλο ανάλογο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πρέπει να αναλάβει την υποχρέωση να επενδύσει ποσό τουλάχιστον ίσο προς δυόμισι φορές το ύψος της κοινοτικής συνεισφοράς, σε σχέδια τα οποία έχουν αναγνωρισθεί προηγουμένως ως σχέδια κοινού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο ‧ παράγραφος ‧ πρώτο εδάφιο πρώτη περίπτωση της Συνθήκης
en Before the decision to grant aid, the intermediary investment fund or other comparable financial institution must undertake to invest not less than a sum equivalent to two and a half times the Community contribution, into projects previously identified as projects of common interest in accordance with Article ‧, first subparagraph, first indent, of the Treaty
el Κύριε Trichet, αν πιστεύετε πραγματικά ότι αυτές οι οικογένειες που ζουν με 600-700 ευρώ τον μήνα, ή οι συνταξιούχοι που ζουν με 300 ευρώ τον μήνα, θα πρέπει να μειώσουν κι άλλο την καθημερινή τους κατανάλωση τροφής μόνο και μόνο για να μπορέσουν οι συνάδελφοί σας των τραπεζών και των χρηματοπιστωτικών ταμείων να διατηρήσουν τα κέρδη τους, να καταβάλλουν μεγαλύτερα μπόνους και να απολαμβάνουν ακόμα μεγαλύτερες ποσότητες χαβιαριού, τότε σας παρακαλώ να μην το αποκαλείτε αυτό αλληλεγγύη.
en Mr Trichet, if you really think that these families living on EUR 600 to 700 a month, or pensioners living on EUR 300 a month, should further reduce their daily food consumption only so that your colleagues from the banks and financial funds can keep their profits, pay out high bonuses and indulge themselves in ever greater amounts of caviar, then please do not call that solidarity.
el Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι τραπεζικές απώλειες που αποδίδονται στην κρίση ανέρχονταν σε 2.300 δισεκατομμύρια ευρώ στα τέλη του 2010, το ήμισυ των οποίων προέρχεται από ευρωπαϊκές τράπεζες. " εν λόγω κρίση, που ξεκίνησε από τον χρηματοπιστωτικό τομέα, έχει βυθίσει την ευρωπαϊκή οικονομία σε σοβαρή ύφεση.
en According to the International Monetary Fund, bank losses attributed to the crisis amounted to EUR 2 300 billion at the end of 2010, of which half has come from European banks. This crisis, which began in the financial sector, has plunged the European economy into severe recession.
el Απαιτείται ενισχυμένη υποστήριξη για χρηματοδοτικά προγράμματα και μέσα, τα οποία ήδη λειτουργούν με επιτυχία, αποδείχτηκαν όμως ανεπαρκή, όπως είναι το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. " πρόσβαση στη χρηματοδοτική στήριξη πρέπει να βελτιωθεί σε ό,τι αφορά τις νέες καινοτόμες επιχειρήσεις υπό τη μορφή κεφαλαίων για την έναρξη επιχειρήσεων. " δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου και η επέκταση των μόνιμων χρηματοπιστωτικών προϊόντων επιμερισμού των κινδύνων που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέσω του Μηχανισμού Χρηματοδότησης με Επιμερισμό των Κινδύνων, επίσης θα ωφελήσει τις ΜΜΕ.
en Access to financial support must be improved for new innovative businesses in the form of start-up funds. Setting up a European capital risk fund and expanding the permanent risk-sharing products offered by the European Investment Bank through the Risk Sharing Financial Facility will also benefit SMEs.
el συνιστά να αναλάβουν κοινές δράσεις σε όλα εκείνα τα πεδία και σε όλα εκείνα τα φόρουμ όπου σαφώς συγκλίνουν οι αρχές, οι αξίες και τα συμφέροντά τους, συμπεριλαμβανομένων της συλλογικής ειρήνης και του συστήματος πολιτικής επί θεμάτων ασφαλείας που οργανώνονται στο πλαίσιο του ΟΗΕ, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των πολιτικών περιβαλλοντικής προστασίας, της ανάπτυξης, της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στη διεργασία της παγκόσμιας διακυβέρνησης, και της μεταρρύθμισης του διεθνούς χρηματοπιστωτικού και εμπορικού συστήματος και των διεθνών θεσμών του (Παγκόσμιας Τράπεζας, Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠOΕ))·
en Recommends that joint action be taken in all areas and forums in which there is a clear convergence of principles, values and interests, including collective peace and security under the auspices of the UN, the protection of human rights, environmental protection policies, development, the involvement of civil society in the global governance process and reform of the international financial and trade system and its institutions (World Bank Group, International Monetary Fund, World Trade Organization (WTO
el Εντούτοις, αυτό που ωθεί τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να επιδεικνύουν λιγότερη αυστηρότητα κατά την χορήγηση των δανείων είναι η ύπαρξη ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Μικροπίστωσης, το οποίο διαθέτει αφενός τα χρηματοδοτικά κονδύλια και την απαιτούμενη εμπειρία προκειμένου να παρεμβαίνει κατά διαστήματα-μέσω του ΕΤΕ, των κοινοπραξιών και των συμπράξεων εγγυοδοσίας και των επαγγελματικών οργανώσεων- για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων συσσωρευμένων χρεών και είναι αφετέρου ικανό και πρόθυμο να συμβάλει στην καθιέρωση βέλτιστων προτύπων από πλευράς ευρωστίας, διαφοροποίησης και βελτίωσης της παραγωγής, διαφάνειας και καταπολέμησης της τοκογλυφίας
en However, the existence of a European micro-credit fund would encourage financial institutions to be less stringent in offering loans: as well as having its own funding and expertise and the ability to intervene from time to time, via the EIF, credit consortia and trade associations, to help pay off any debts, the Fund should also be willing and able to promote exacting standards of soundness, production enhancement and diversification, transparency, and combating usury
el Κάθε κράτος μέλος απαιτεί να υπάρχει επίσης στενή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας και των αρμόδιων αρχών που ευθύνονται σε αυτό το κράτος μέλος για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, των συνταξιοδοτικών ταμείων, των ΟΣΕΚΑ, των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων
en Each Member State shall require that such cooperation also take place between the competent authorities for the purposes of this Directive and the competent authorities responsible in that Member State for the supervision of credit and other financial institutions, pension funds, UCITS, insurance and reinsurance intermediaries and insurance undertakings
el Η χρηματική αντιπαροχή καταβάλλεται σε λογαριασμό του Δημόσιου Ταμείου σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο ορίζεται από τις αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου
en The financial contribution shall be paid into a Public Treasury account opened with a financial institution specified by the Cape Verde authorities
el Για τον λόγο αυτό, το Κοινωνικό Ταμείο πρέπει υποχρεωτικά να ανανεωθεί, δεν μπορεί να υποβιβαστεί σε απλό χρηματοπιστωτικό κονδύλι άλλων ταμείων και πρέπει να διατηρήσει το γνώρισμα του πεδίου πειραματισμού και ανανέωσης.
en For this reason, the social fund has to make innovations. It cannot be degraded to a simple financial channel incorporating other funds and has to maintain its characteristic as a place of experimentation and innovation.
el Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων είναι το χρηματοπιστωτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ειδικεύεται στα επιχειρηματικά κεφάλαια και στις εγγυήσεις προς ΜΜΕ
en The European Investment Fund (EIF) is the European Union's financial institution specialising in providing risk capital and guarantees to SMEs
el Οι αποφάσεις που ελήφθησαν σχετικά με την παροχή συνδρομής στις αναπτυσσόμενες χώρες και ιδίως στην Αφρική, τον τριπλασιασμό των πόρων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (έως και ‧ δισεκατομμύρια δολάρια) και τη διάθεση άλλων ‧ δισεκατομμυρίων δολαρίων σε Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (ΕΤΔ), προκειμένου να στηριχθούν χρηματοπιστωτικά οι οικονομίες των χωρών που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση παρέχουν ένα πρώτο στοιχείο προβληματισμού για την τεράστια μάζα δολαρίων που θα κυκλοφορήσουν προκειμένου να στηρίξουν τις χώρες με υψηλό τρέχον έλλειμμα
en The decision taken to provide aid to developing countries and to Africa in particular, to triple IMF funding (to ‧ billion dollars) and to allocate a further ‧ billion dollars worth of Special Drawing Rights (SDRs), in order to provide financial support to the economies most adversely affected by the crisis, should give pause for thought about the huge mass of dollars that is to be put into circulation in order to support countries with high current-account deficits
el Προς τον σκοπό αυτόν, η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ μιας ουσιαστικής αύξησης της ικανότητας δανειοδότησης και παροχής εγγυήσεων της Ένωσης, μιας ενισχυμένης εταιρικής σχέσης με τον χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς και αντίστοιχων διευθετήσεων στους νέους κανονισμούς των διαρθρωτικών ταμείων
en To this end, the EESC is in favour of a substantial increase in the Union's loan and guarantee capacities, of a strengthened partnership with the banking and financial sector, and of corresponding adjustments to the new regulations of the Structural Funds
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 32941 φράσεις που ταιριάζουν φράση χρηματοπιστωτικό ταμείο.Βρέθηκαν σε 10,019 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.