Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • proxy vote   

Παράδειγμα με ποινές "ψήφος δια πληρεξουσίου", μεταφραστική μνήμη

add example
Στο μέρος των προτάσεών της, η έκθεση τονίζει ότι " η ομαδική ψήφος, η ψήφος δια πληρεξουσίου και άλλες πρακτικές που αναστέλλουν την δυνα τότητα των γυναικών στην άσκηση του δικαιώματος του ' ψηφίζειν ' θα πρέπει να αποθαρρυνθεί "In its recommendation section, it emphasises that " group voting, proxy voting and other practices that may inhibit the ability of women to exercise their right to vote should be strongly discouraged "
Το πρώτο ήταν ότι οι εμφύλιες συγκρούσεις και οι πόλεμοι ήταν, για να το πούμε έτσι, πόλεμοι διά πληρεξουσίου, πίσω από τα οποία κρύβονταν οι δυτικές δυνάμεις. Το δεύτερο ήταν το δόγμα του απαραβίαστου των αφρικανικών συνόρων.One was that local conflicts and wars were in a sense proxy wars, behind which lay the Western powers; the other was that Africa's borders were set in stone.
κράτηση διά πληρεξουσίου, με την οποία τα πρόσωπα μεταφέρονται ώστε να τεθούν υπό τον έλεγχο τρίτης χώρας με σκοπό την κράτησή τους κατ' εντολή των Ηνωμένων Πολιτειών· αν και δεν υπάρχουν στοιχεία για την κράτηση προσώπων σε ευρωπαϊκή χώρα κατ' εντολή των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι πολύ πιθανόν ότι έχουν διέλθει πρόσωπα από ευρωπαϊκές χώρες καθ' οδόν προς τέτοιους χώρους κράτησηςproxy detention, in which individuals are transferred to the custody of a third country for detention at the behest of the USA; while no public record exists of a European country holding an individual at the behest of the USA it is very possible that individuals may have passed through European countries on their way to such detention
Πάντως, οι τελευταίοι δύνανται να παρίστανται μόνον διά του πληρεξουσίου τουςThe latter, however, may address the Court only through their representatives
Πάντως, οι τελευταίοι δύνανται να παρίστανται μόνον δια του πληρεξουσίου τουςThe latter, however, may address the Court of Justice only through their representatives
Οι διάδικοι, πάντως, δύνανται να παρίστανται μόνον δια του πληρεξουσίου τουςThe latter, however, may address the Court of Justice only through their representatives
Στις ‧ Μαΐου ‧, δηλαδή πέντε μήνες μετά την ακρόαση, ένας δικηγόρος ενημέρωσε τις υπηρεσίες της Επιτροπής ότι είχε εξουσιοδοτηθεί δια πληρεξουσίου από την Prokent AG, η οποία δεν είχε χάσει ακόμη τη νομική της προσωπικότητα, να την εκπροσωπεί σ' αυτή την αντιμονοπωλιακή διαδικασίαOn ‧ May ‧, i.e. five months after the oral hearing, a lawyer informed the Commission services that he had received a power of attorney from Prokent AG, which had not yet lost its legal personality, to carry out its representations in this antitrust procedure
Πάντως, οι τελευταίοι δύνανται να παρίστανται μόνον διά του πληρεξουσίου τουςThe latter, however, may address the Court of Justice only through their representatives
Για παράδειγμα, όσον αφορά το θέμα των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών φορέων, τα νόμιμα δικαιώματα των μετόχων και τη χρήση πληρεξούσιου, δηλαδή, το δικαίωμα ψήφου μέσω εκπροσώπου.For example, with regard to the issue of financial intermediaries, the legitimate rights of shareholders and the use of proxy, that is, the right to vote by means of a representative.
Οσάκις έχουν χορηγηθεί πληρεξούσια ψήφου ή έχει ορισθεί αντικαταστάτης, ο πρόεδρος της επιτροπής πρέπει να ενημερώνεται δεόντως εκ των προτέρωνWhere proxies to vote have been given or a replacement has been designated, the Chairman of the Committee shall be duly informed in advance
Σε κάθε μέλος αντιστοιχούν δύο ψήφοι μέσω πληρεξουσίου κατ' ανώτατο όριοA member may not be given more than two proxy votes
Παρόλ' αυτά, υπήρξε κάποια πολύ απτή πρόοδος, όπως επεσήμανε ήδη ο κ. Lehne. " δέσμευση των μετοχών πρόκειται να καταργηθεί, απελευθερώθηκε η διασυνοριακή ψήφος μέσω πληρεξουσίου, ενώ επετράπησαν τα ηλεκτρονικά μέσα.Nevertheless, there has been some very tangible progress, as Mr Lehne has already said. Share blocking is to be abolished, cross-border proxy voting liberalised and electronic means permitted.
Όχι μόνο βάσει ιδεολογικών μοτίβων, αλλά επίσης διότι το εμπόριό τους απλά αποτελείται από τη συλλογή δικαιωμάτων ψήφου και την παροχή πληρεξούσιων υπηρεσιών στους μετόχους.Not only based on ideological motives, but also because their trade simply consists in collecting voting rights and granting proxy services to shareholders.
διανέμει έντυπο πληρεξουσίου, σε χαρτί ή, αν συντρέχει περίπτωση, με ηλεκτρονικά μέσα, σε κάθε πρόσωπο που έχει δικαίωμα ψήφου σε γενική συνέλευση των κατόχων χρεωστικών τίτλων, μαζί με την ανακοίνωση σχετικά με τη συνέλευση ή κατόπιν υποβολής αιτήματος μετά τη σύγκληση της συνέλευσης, καιmake available a proxy form, on paper or, where applicable, by electronic means, to each person entitled to vote at a meeting of debt securities holders, together with the notice concerning the meeting or on request after an announcement of the meeting; and
τη διαδικασία για ψήφο μέσω πληρεξουσίου, και κυρίως τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη ψήφο μέσω πληρεξουσίου και τα μέσα με τα οποία έχει εφοδιασθεί η εταιρεία για να δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις για τον διορισμό πληρεξουσίων, καιthe procedure for voting by proxy, notably the forms to be used to vote by proxy and the means by which the company is prepared to accept electronic notifications of the appointment of proxy holders, and
τον κατάλογο των παρόντων και των ψήφων μέσω πληρεξουσίουThe list of those present and proxy votes
διανέμει έντυπο πληρεξουσίου, σε χαρτί ή, αν συντρέχει περίπτωση, με ηλεκτρονικά μέσα, σε κάθε πρόσωπο που έχει δικαίωμα ψήφου σε γενική συνέλευση μετόχων, μαζί με την ανακοίνωση σχετικά με τη συνέλευση, ή κατόπιν υποβολής αιτήματος μετά τη σύγκληση της συνέλευσης·make available a proxy form, on paper or, where applicable, by electronic means, to each person entitled to vote at a shareholders meeting, together with the notice concerning the meeting, or on request after an announcement of the meeting
Είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη θα έχουν εύκολη πρόσβαση στις ενημερωτικές συνελεύσεις και στα αποτελέσματα των ψηφοφοριών που διεξάγονται σε αυτές. " πρόβλεψη ψήφου μέσω πληρεξουσίου είναι ένα άλλο σημαντικό ζήτημα, όπως και τα μέτρα που θα διευκολύνουν τους ενδιάμεσους να ενεργούν για λογαριασμό των μετόχων.It is also important to ensure that interested parties have easy access to information announcing meetings and the results of votes taken in them. Providing for proxy voting is another important issue, along with measures to make it easier for intermediaries to act for shareholders.
Ψήφος μέσω πληρεξουσίουProxy voting
Πέραν αυτής της βασικής τυπικής προϋπόθεσης, ο διορισμός πληρεξουσίου, η κοινοποίηση του διορισμού του στην εταιρεία και η έκδοση, ενδεχόμενων, οδηγιών ψήφου προς τον πληρεξούσιο δύνανται να υπόκεινται μόνο στις τυπικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη διασφάλιση του ελέγχου της ταυτότητας του μετόχου και του πληρεξουσίου ή για τη διασφάλιση της δυνατότητας εξακρίβωσης του περιεχομένου των οδηγιών ψήφου, αντιστοίχως, και μόνο στον βαθμό που αυτό είναι ανάλογο προς την επίτευξη των στόχων αυτώνBeyond this basic formal requirement, the appointment of a proxy holder, the notification of the appointment to the company and the issuance of voting instructions, if any, to the proxy holder may be made subject only to such formal requirements as are necessary to ensure the identification of the shareholder and of the proxy holder, or to ensure the possibility of verifying the content of voting instructions, respectively, and only to the extent that they are proportionate to achieving those objectives
Το πρώτο καθοριστικό ζήτημα με το οποίο ασχολείται αυτή η οδηγία είναι η εκπροσώπηση των μετόχων στις γενικές συνελεύσεις· δηλαδή, η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου όχι από τους ίδιους τους μετόχους, αλλά από ενδιάμεσους -εκπροσώπους- ή μέσω πληρεξούσιων.The first crucial issue with which this Directive is concerned is that of the representation of shareholders at general meetings; that is, the exercise of voting rights not by the shareholders themselves but by intermediaries - representatives - or by means of proxy voting.
Με το ψήφισμά του της ‧ης Απριλίου ‧, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε την υποστήριξή του προς την πρόθεση της Επιτροπής να ενισχύσει τα δικαιώματα των μετόχων, ιδίως με την επέκταση των κανόνων για τη διαφάνεια, τα δικαιώματα ψήφου μέσω πληρεξουσίου, τη δυνατότητα συμμετοχής σε γενικές συνελεύσεις με ηλεκτρονικά μέσα και τη δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων διασυνοριακής ψήφουIn its Resolution of ‧ April ‧, the European Parliament expressed its support for the Commission's intention to strengthen shareholders' rights, in particular through the extension of the rules on transparency, proxy voting rights, the possibility of participating in general meetings via electronic means and ensuring that cross-border voting rights are able to be exercised
" Σε όλους του γύρους, η ομαδική ψήφος και η ψήφος μέσω πληρεξουσίου ήταν πολύ διαδεδομένη, ιδιαίτερα στις δυτικές και τις βορειοδυτικές περιοχές της χώρας όπου οι γυναίκες στην ουσία στερήθηκαν τα πολιτικά τους δικαιώματα" During all rounds, group voting and proxy voting remained quite widespread, in particular in western and northwestern areas of the country, where women were effectively disenfranchised
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 17183 φράσεις που ταιριάζουν φράση ψήφος δια πληρεξουσίου.Βρέθηκαν σε 4,56 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.