Μεταφράσεις σε Ισπανικά:

  • Felices Pascuas   
    (Phrase  )

Παράδειγμα με ποινές "Καλό Πάσχα", μεταφραστική μνήμη

add example
el Επιβάλλεται επίσης η καλύτερη αξιοποίηση των νερών των ποταμών με τα παραπάνω, ώστε να εξασφαλιστεί η ζωή στις περιοχές που πάσχουν από χρόνια λειψυδρία.
es También se deben explotar mejor las aguas de los ríos con lo referido anteriormente para que se garantice la vida en las regiones que sufren a causa de falta de agua crónica.
el καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα προβλήματα των γυναικών νεαρής ηλικίας που πάσχουν από καρκίνο του μαστού, μέσω της διάθεσης ειδικών πληροφοριών·
es Pide a los Estados miembros que presten una atención particular a los problemas de las mujeres jóvenes que padecen de cáncer de mama poniendo a su disposición informaciones específicas
el Τα μαθήματα περί διατροφής, στα οποία αποδίδω ιδιαίτερη σημασία, δεν έχουν να κάνουν με την ικανότητα να διακρίνουμε τις καλές από τις κακές τροφές· τίποτα δεν βλάπτει με απόλυτους όρους και τίποτα δεν χρειάζεται να αποκλεισθεί από τη διατροφή υγιών ανθρώπων που δεν πάσχουν από διατροφικές διαταραχές.
es Las lecciones sobre cómo llevar una buena dieta, a las que concedo especial importancia, no tienen por objetivo distinguir entre alimentos buenos y malos; nada es perjudicial en términos absolutos, y no hay que eliminar nada de la dieta de una persona sana que no padece ningún trastorno alimentario.
el Αυτά είναι ιδιαίτερα καλά νέα για εκείνους που κατοικούν σε διασυνοριακές περιοχές και, πάνω από όλα, για τα άτομα που πάσχουν από σπάνιες νόσους και που χρειάζονται εξειδικευμένη θεραπεία, η οποία δεν είναι διαθέσιμη στην πατρίδα τους.
es Se trata de una noticia especialmente positiva para quienes residen en zonas fronterizas y, sobre todo, para las personas que sufren enfermedades raras y necesitan un tratamiento especializado que no está disponible en su país.
el Καλό Πάσχα, ’ ννα Κόρεφ
es Felices Pascuas, Anna Koreff.Es Anna Koreff
el Έτσι, η Επιτροπή αναφέρει, εκτός άλλων, τα εξής: Όπως προαναφέρθηκε, στον τομέα της βασικής έρευνας η Ευρώπη, παράλληλα με τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει, πάσχει από διάφορες αδυναμίες, οι οποίες οφείλονται κατά μεγάλο βαθμό στον διαχωρισμό και τα στεγανά των εθνικών ερευνητικών συστημάτων, και κατά κύριο λόγο στην απουσία επαρκούς ανταγωνισμού μεταξύ ερευνητών, ομάδων και έργων σε ευρωπαϊκή κλίμακα και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι είναι απαραίτητο να συντονιστούν καλύτερα οι δράσεις, τα μέτρα και τα επί μέρους προγράμματα των κρατών μελών στο χώρο της βασικής έρευνας
es Por ejemplo, la Comisión señala que (...) además de sus aspectos positivos, Europa adolece en materia de investigación fundamental de una serie de insuficiencias- debidas en gran parte a la compartimentación de los sistemas nacionales de investigación- y en primer lugar la ausencia de una competencia suficiente entre investigadores, equipos y proyectos a escala europea. y de ahí extrae la conclusión de que es necesaria una mayor coordinación entre actividades, políticas y programas nacionales en el campo de la investigación fundamental
el Οι ασθενείς που πάσχουν από σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη λακτόζη, την έλλειψη λακτόζης Lapp ή που δεν κάνουν καλή απορρόφηση της γλυκόζης και της λακτόζης δεν πρέπει να λαμβάνουν το φάρμακο αυτό
es Los pacientes con problemas hereditarios raros de intolerancia a la galactosa, deficiencia de lactasa de Lapp o malabsorción de glucosa-galactosa no deben tomar este medicamento
el Για το λόγο αυτό, εφόσον αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία που έχει η πάσχουσα ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή πρέπει να τύχει της ευρείας υποστήριξής μας.
es Por esa razón, por tratarse de la mejor oportunidad que se le ofrece al achacoso proceso de paz en el Oriente Medio, merece nuestro apoyo sincero.
el Μόνο με αυτή την προϋπόθεση θα μπορέσουμε να απαγορεύσουμε αποτελεσματικά και με συνοχή την κλωνοποίηση ανθρώπων ή τις διακρίσεις που λαβαίνουν χώρα λόγω της γενετικής κληρονομιάς, διακρίσεις των οποίων πέφτουν πολύ συχνά θύματα, παραδείγματος χάρη, στο όνομα των καλύτερων προθέσεων υποτίθεται, όσοι πάσχουν από τρισωμία.
es Sólo con esta condición podemos prohibir con eficacia y coherencia la clonación humana o las discriminaciones practicadas en razón del patrimonio genético, discriminaciones de las que son con mucha frecuencia víctimas, por ejemplo, en nombre de los mejores sentimientos, las personas que padecen el síndrome de Down.
el Οι ασθενείς που πάσχουν από διαβήτη τύπου ‧ συχνά εμφανίζουν δυσλιπιδαιμία (μη φυσιολογικά επίπεδα λιπιδίων στο αίμα), συγκεκριμένα χαμηλά επίπεδα λιποπρωτεΐνης υψηλής πυκνότητας (HDL ή « καλή » χοληστερόλη) και υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων
es Los pacientes con diabetes tipo ‧ suelen presentar dislipidemia (niveles anormales de lípidos en sangre), como niveles bajos de colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (colesterol HDL o bueno) y niveles altos de triglicéridos
el υπενθυμίζει ότι η κοινοτική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας εξακολουθεί να πάσχει από σημαντικές στρεβλώσεις όπως: ανεπαρκείς διατάξεις για την πλήρη αποσύνδεση των ιδιοκτησιακών σχέσεων, αναποτελεσματικές αγορές χονδρικής, αυξανόμενη συγκέντρωση στην αγορά, υψηλές άμεσες και έμμεσες επιδοτήσεις, καμία πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στις μονάδες εγκαταστάσεις εξισορρόπησης όπως οι μεγάλες υδροηλεκτρικές μονάδες αποθήκευσης, μη διαχωρισμένοι πόροι για παροπλισμό και έλλειψη ενσωμάτωσης των εξωτερικών δαπανών στο συνολικό κόστος· καλεί την Επιτροπή να ασχοληθεί με αυτά τα προβλήματα στις εκθέσεις που θα υποβάλει στο τέλος του χρόνου για την εσωτερική αγοράς ηλεκτρικής ενεργείας και αερίου και να αναλάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες προκειμένου να εξαλειφθούν αυτές οι τεράστιες στρεβλώσεις στην αγορά που επιδρούν δυσμενώς στην παραγωγή ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές·
es Recuerda que el mercado de la electricidad de la UE sigue padeciendo una serie de distorsiones, entre las que cabe citar disposiciones insuficientes en materia de liberalización, mercados al por mayor inoperantes, creciente concentración de los mismos, alto nivel de subvenciones directas o indirectas, acceso no discriminatorio a instalaciones de equilibrado como las grandes plantas de almacenamiento hídrico de energía, fondos no separados destinados al desmantelamiento de las instalaciones e internalización deficiente de los costes externos, e insiste en que la Comisión aborde tales problemas en el informe sobre el mercado interior de la electricidad y el gas que presentará a finales de año y emprenda nuevas iniciativas legislativas con el fin de eliminar tan enormes distorsiones del mercado, las cuales perjudican la producción de energía a partir de fuentes de energía renovables
el καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει χάρτη για την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών που πάσχουν από καρκίνο του μαστού και των ατόμων με χρόνιες παθήσεις στον χώρο εργασίας, προκειμένου να προτρέψει τις επιχειρήσεις να παρέχουν στους ασθενείς τη δυνατότητα να εργάζονται κατά τη διάρκεια της θεραπείας και να τους επανεντάσσουν στην αγορά εργασίας μετά από την θεραπεία·
es Pide a la Comisión que elabore una Carta para la protección de los derechos de los pacientes de cáncer de mama así como de los enfermos crónicos en el lugar de trabajo, con el fin de incitar a las empresas a que permitan el ejercicio de las actividades profesionales durante el tratamiento y el regreso de los pacientes al mercado de trabajo una vez concluido su tratamiento
el Υπερψήφισα την έκθεση που περιλαμβάνει μια εντυπωσιακή και λεπτομερή περιγραφή των προβλημάτων, των επιθυμιών και των προβληματισμών των ασθενών που πάσχουν από τη νόσο του Αλτσχάιμερ, και των νοσηλευτών τους, και η οποία μας καλεί να αναλάβουμε από κοινού δράση.
es He votado a favor del informe que incluye una descripción detallada e impresionante de los problemas, los deseos y las preocupaciones de los pacientes de Alzheimer y las personas que los cuidan, asimismo, pide que adoptemos una acción conjunta.
el Κατά συνέπεια, θέλω να ρωτήσω την Επιτροπή μήπωςθα ήταν παρ' όλα αυτά καλή ιδέα να πραγματοποιούνται κτηνιατρικοί συνοριακοί έλεγχοι, κατά τους οποίους ο ιδιοκτήτης του ζώου συντροφιάς θα πρέπει να αποδεικνύει ότι το ζώο που ταξιδεύει μαζί του δεν πάσχει από επικίνδυνες ασθένειες, έχει εμβολιαστεί και τα δικαιολογητικά του είναι εντάξει, σύμφωνα με τους κανόνες της χώρας προορισμού.
es Por consiguiente me gustaría preguntar a la Comisión si no sería una buena idea, en todo caso, crear controles veterinarios fronterizos en los que el propietario del animal de compañía deba demostrar que el animal que viaja consigo no posee enfermedades peligrosas, ha sido vacunado y tiene todos los papeles en regla en lo que concierne al país de destino.
el καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις χώρες ΑΚΕ να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τις διεθνείς και περιφερειακές συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών νομικών πράξεων για την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, και να αναπτύξουν αποτελεσματική νομοθεσία κατά των διακρίσεων σύμφωνα με αυτές τις διεθνείς συμβάσεις· εφιστά την προσοχή, στο πλαίσιο αυτό, στα δεινά που υφίστανται οι ομάδες μειονεκτούντων ατόμων, όπως τα άτομα που έχουν μολυνθεί από τον ιό του HIV/AIDS, τα άτομα που πάσχουν από αλφισμό, τα εσωτερικώς εκτοπισθέντα άτομα, οι πρόσφυγες και οι διακινούμενοι εργαζόμενοι·
es Pide a los Estados miembros de la UE y a los países ACP que ratifiquen y apliquen los convenios regionales e internacionales de derechos humanos, incluidos los instrumentos jurídicos específicos para la protección de los derechos de las minorías, y que desarrollen legislación eficaz contra la discriminación acorde con dichos convenios internacionales; resalta, en este contexto, la difícil situación de los grupos de personas en situación de necesidad, como las infectadas por el VIH/sida, los albinos, desplazados internos, los refugiados y los trabajadores migrantes
el Πήρε καλές κριτικές... και θα ντεμπουτάρει το Πάσχα στην όπερα τού Παλέρμο
es Ha tenido muy buenas críticas...... y va a debutar en la ópera en Sicilia, en Palermo, en Semana Santa
el καλεί την Επιτροπή να συλλέξει περισσότερα αριθμητικά στοιχεία και δεδομένα για τους εργαζόμενους με χρόνιες ασθένειες, να αναλύσει τις συνθήκες εργασίας τους και να καταρτίσει χάρτη για την προστασία των δικαιωμάτων των καρκινοπαθών και των ανθρώπων που πάσχουν από άλλες χρόνιες επαγγελματικές ασθένειες, με στόχο να απαιτηθεί από τις επιχειρήσεις να παρέχουν στους ασθενείς τη δυνατότητα να διατηρούν την θέση απασχόλησής τους κατά τη διάρκεια της θεραπείας και να επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά την λήξη της·
es Pide a la Comisión que recoja más cifras y datos de trabajadores con enfermedades crónicas y que analice sus condiciones laborales y elabore una carta para la protección de los derechos de las personas aquejadas de cáncer o de otras enfermedades crónicas en el lugar de trabajo y con miras a exigir a las empresas que ofrezcan a los enfermos la posibilidad de seguir trabajando durante su tratamiento y de regresar al mercado de trabajo al término del mismo
el καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια σφαιρική σωφρονιστική πολιτική υγείας, μεριμνώντας για την αντιμετώπιση των σωματικών και ψυχικών προβλημάτων από την αρχή της φυλάκισης, καθώς και για την παροχή ιατρικής και ψυχολογικής βοήθειας σε όλους τους κρατούμενους, άνδρες και γυναίκες, που πάσχουν από εξαρτήσεις, σε πνεύμα σεβασμού, ωστόσο, των γυναικείων ιδιαιτεροτήτων·
es Pide a los Estados miembros que adopten una política penitenciaria en materia de salud de carácter global que defina y trate, desde el momento de la encarcelación, los problemas físicos y mentales y que ofrezca una asistencia médica y psicológica a todas las personas detenidas, tanto hombres como mujeres, que sufren problemas de adicción, respetando al mismo tiempo las características específicas de las mujeres
el Εν προκειμένω, ως καλή φυσική κατάσταση, η οποία εμπεριέχει τις έννοιες της σωματικής και της πνευματικής ικανότητας, νοείται ότι το μέλος του προσωπικού δεν πάσχει από ασθένειες ή αναπηρίες που το καθιστούν ανίκανο
es En este contexto, la aptitud psicofísica, que comprenderá la aptitud física y mental, significa que no se deberá sufrir ningún tipo de enfermedad o discapacidad que incapacite a este personal para
el Ψηφίσαμε υπέρ κάποιων καλών προθέσεων του κειμένου, όταν αυτές δεν περιορίζονταν μόνο σε πλατωνικές ιδέες, κυρίως αναφορικά με την προστασία των εργαζομένων, των αναπήρων, ατόμων που πάσχουν από σπάνιες νόσους.
es Hemos votado las pocas buenas intenciones del texto cuando no se limitaban a ser más que platónicas, principalmente en lo que respecta a la protección de los trabajadores, de los discapacitados, de las personas aquejadas de enfermedades poco comunes.
el Καλή φυσική κατάσταση, η οποία εμπεριέχει τις έννοιες της σωματικής και της νοητικής ικανότητας, σημαίνει ότι ο χειριστής δεν πάσχει από ασθένειες ή αναπηρίες που τον καθιστούν ανίκανο
es La aptitud física, que comprenderá la aptitud física y mental, significa que no se deberá sufrir ningún tipo de enfermedad o discapacidad que incapacite al piloto para
el Υπάρχουν, ωστόσο, πληθώρα ζητημάτων, τα οποία χρήζουν, επίσης, διαφορετικών λύσεων, είτε επειδή οι άνθρωποι ταξιδεύουν ή εργάζονται σε άλλες χώρες, είτε επειδή πάσχουν από σπάνια ασθένεια, είτε επειδή θα λάβουν καλύτερη περίθαλψη σε κάποια άλλη χώρα.
es No obstante, existen muchas otras consideraciones para las que también necesitamos otras soluciones, ya sea porque la gente viaja o trabaja en otros países o porque tienen una enfermedad rara o porque recibirán un tratamiento mejor en otro país.
el Στους ασθενείς που διατρέχουν κίνδυνο να εμφανίσουν υπερκαλιαιμία περιλαμβάνονται εκείνοι που πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια, αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη ή εκείνοι που λαμβάνουν ταυτόχρονα καλιοσυντηρητικά διουρητικά, συμπληρώματα καλίου ή υποκατάστατα άλατος που περιέχουν κάλιο, ή οι ασθενείς εκείνοι που λαμβάνουν άλλα φάρμακα που σχετίζονται με αύξηση του καλίου στον ορό (π. χ. ηπαρίνη
es Los pacientes con riesgo de hiperpotasemia son aquellos con insuficiencia renal, diabetes mellitus no controlada o en tratamiento concomitante con diuréticos ahorradores de potasio, suplementos de potasio o sucedáneos de la sal que contienen potasio; los pacientes tratados con otros medicamentos asociados con un aumento del potasio sérico (p. ej., heparina) también corren riesgo
el Αυτά είναι: η καθιέρωση σημείου επαφής στην χώρα κατοικίας των ασθενών όπου μπορούν να βρουν πληροφορίες κάθε είδους αλλά και να απευθυνθούν σε διαμεσολαβητή για ασθενείς και, βέβαια, η αύξηση της κλίμακας χάρη στην καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών που σαφώς προσφέρουν μια αξία παραπάνω στους ασθενείς, ειδικότερα σε όσους πάσχουν από σπάνια νόσο.
es El establecimiento de un punto de contacto en el país de origen del paciente donde pueda acceder a todo tipo de información, así como un defensor del paciente y por supuesto el aumento en escala gracias a una mejor cooperación entre Estados miembros, ofrece sin lugar a dudas un valor añadido a los pacientes, en especial a aquellos que sufren una enfermedad rara.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 136530 φράσεις που ταιριάζουν φράση Καλό Πάσχα.Βρέθηκαν σε 13,632 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.