Μεταφράσεις σε Ισπανικά:

  • Felices Pascuas   
    (Phrase  )

Παράδειγμα με ποινές "Καλό Πάσχα", μεταφραστική μνήμη

add example
el Καλό Πάσχα και σε σένα.- Σας παρακαλώ
es Por favor, dese prisa
el λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μελέτες έχουν καταδείξει ότι η ουσιαστική απόδοση ευθυνών για την αξιοποίηση της βοήθειας που συνεπάγεται τη συμμετοχή των πολιτών αποτελεί έναν από τους κύριους δείκτες της αποτελεσματικότητας της βοήθειας, αλλά και πάλι η βοήθεια πάσχει από έλλειψη διαφάνειας και δεκτικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η έλλειψη διαφάνειας δυσχεραίνει την πρόσβαση στην πληροφόρηση για τις κυβερνήσεις, τις τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών στις χώρες αποδέκτες, και συνιστά κατ' αυτήν την έννοια σημαντικό εμπόδιο για μια καλύτερη οικειοποίηση της βοήθειας
es Considerando que la ayuda aún adolece de falta de transparencia y apertura, pese a que un gran número de estudios demuestra que una rendición de cuentas efectiva sobre el uso de la ayuda que incluya la participación de los ciudadanos es uno de los principales indicadores de la eficacia de la ayuda; considerando que esta falta de transparencia hace más difícil el acceso a la información para los Gobiernos, las autoridades locales y la sociedad civil en los países beneficiarios y, en este sentido, constituye un obstáculo importante a una mejor responsabilización respecto de la ayuda
el Πήρε καλές κριτικές... και θα ντεμπουτάρει το Πάσχα στην όπερα τού Παλέρμο
es Ha tenido muy buenas críticas...... y va a debutar en la ópera en Sicilia, en Palermo, en Semana Santa
el τα οποία βρίσκονται σε καλή γενική κατάσταση υγείας και δεν παρουσιάζουν κανένα σύμπτωμα νόσου το οποίο μπορεί να προκαλέσει μόλυνση του γάλακτος και ιδίως δεν πάσχουν από μόλυνση της ουρογεννητικής οδού με απέκκριμα, από εντερίτιδα με εμπύρετη διάρροια ή από εμφανή φλεγμονή του μαστού
es que estén en un buen estado de salud general, no presenten trastornos que puedan contaminar la leche y, en particular, no padezcan enfermedades del aparato genital con flujo, enteritis con diarrea acompañada de fiebre ni inflamaciones perceptibles de la ubre
el Όσον αφορά τους ασθενείς που πάσχουν από σπάνιες ασθένειες, κατανοώ ότι αναζητάτε την καλύτερη προσέγγιση έτσι ώστε να επωφελούνται από την υγειονομική περίθαλψη που χρειάζονται, αλλά ορισμένες φορές το καλύτερο είναι ο εχθρός του καλού.
es En lo que respecta a los pacientes que sufren enfermedades raras, comprendo que están buscando el mejor enfoque para que estos pacientes se beneficien de la asistencia sanitaria que necesitan, aunque a veces lo mejor es enemigo de lo bueno.
el καλεί την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στο Πράσινο Βιβλίο με μια πρόταση οδηγίας σχετικά με την ψυχική υγεία στην Ευρώπη και την προστασία και σεβασμό των ατομικών και θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές·
es Pide a la Comisión que, tras el Libro Verde, proceda a elaborar una Directiva sobre salud mental en Europa y sobre la defensa y el respeto de los derechos civiles y de los derechos fundamentales de las personas afectadas por trastornos mentales
el καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια σφαιρική σωφρονιστική πολιτική υγείας, μεριμνώντας για την αντιμετώπιση των σωματικών και ψυχικών προβλημάτων από την αρχή της φυλάκισης, καθώς και για την παροχή ιατρικής και ψυχολογικής βοήθειας σε όλους τους κρατούμενους, άνδρες και γυναίκες, που πάσχουν από εξαρτήσεις, σε πνεύμα σεβασμού, ωστόσο, των γυναικείων ιδιαιτεροτήτων·
es Pide a los Estados miembros que adopten una política penitenciaria en materia de salud de carácter global que defina y trate, desde el momento de la encarcelación, los problemas físicos y mentales y que ofrezca una asistencia médica y psicológica a todas las personas detenidas, tanto hombres como mujeres, que sufren problemas de adicción, respetando al mismo tiempo las características específicas de las mujeres
el Αυτά είναι: η καθιέρωση σημείου επαφής στην χώρα κατοικίας των ασθενών όπου μπορούν να βρουν πληροφορίες κάθε είδους αλλά και να απευθυνθούν σε διαμεσολαβητή για ασθενείς και, βέβαια, η αύξηση της κλίμακας χάρη στην καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών που σαφώς προσφέρουν μια αξία παραπάνω στους ασθενείς, ειδικότερα σε όσους πάσχουν από σπάνια νόσο.
es El establecimiento de un punto de contacto en el país de origen del paciente donde pueda acceder a todo tipo de información, así como un defensor del paciente y por supuesto el aumento en escala gracias a una mejor cooperación entre Estados miembros, ofrece sin lugar a dudas un valor añadido a los pacientes, en especial a aquellos que sufren una enfermedad rara.
el Οι ασθενείς που πάσχουν από διαβήτη τύπου ‧ συχνά εμφανίζουν δυσλιπιδαιμία (μη φυσιολογικά επίπεδα λιπιδίων στο αίμα), συγκεκριμένα χαμηλά επίπεδα λιποπρωτεΐνης υψηλής πυκνότητας (HDL ή « καλή » χοληστερόλη) και υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων
es Los pacientes con diabetes tipo ‧ suelen presentar dislipidemia (niveles anormales de lípidos en sangre), como niveles bajos de colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (colesterol HDL o bueno) y niveles altos de triglicéridos
el Καλή κατάσταση υγείας, η οποία εμπεριέχει τις έννοιες της σωματικής και της ψυχικής ικανότητας, σημαίνει ότι ο χειριστής δεν πάσχει από ασθένειες ή αναπηρίες που τον καθιστούν ανίκανο
es La aptitud médica, que comprenderá la aptitud física y mental, significa que el piloto no deberá sufrir ningún tipo de enfermedad o discapacidad que le incapacite para
el καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την προστασία των παιδιών των οποίων οι γονείς πάσχουν από Aids, τονίζει δε την ανάγκη να επιτευχθεί ο ΑΣΧ ‧ (βελτίωση της μητρικής υγείας), ο ΑΣΧ ‧ (μείωση της παιδικής θνησιμότητας) και ο ΑΣΧ ‧ (καταπολέμηση του ιού HIV/AIDS, της ελονοσίας και άλλων νόσων)· ζητεί επίσης να γίνουν επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη των αντιρετροϊικών παρασκευασμάτων για παιδιατρική χρήση, στην παροχή κουνουπιέρων κατά της ελονοσίας και στην προβολή της ανοσοποίησης μέσω της GAVI (που ήταν παλαιότερα γνωστή ως Παγκόσμια Συμμαχία για τα Εμβόλια και την Ανοσοποίηση)·
es Pide a la Comisión y a los Estados miembros que tomen medidas para proteger a los niños cuyos padres estén afectados de VIH/sida, y hace hincapié en la necesidad de cumplir el ODM ‧ (mejora de la salud materna), el ODM ‧ (disminución de la mortalidad infantil) y el ODM ‧ (lucha contra el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades); pide asimismo que se invierta en investigación sobre las fórmulas pediátricas retrovirales y su desarrollo, el suministro de mosquiteras contra el paludismo y el fomento de la inmunización a través de la Alianza GAVI, conocida anteriormente como la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización
el Υπάρχουν, ωστόσο, πληθώρα ζητημάτων, τα οποία χρήζουν, επίσης, διαφορετικών λύσεων, είτε επειδή οι άνθρωποι ταξιδεύουν ή εργάζονται σε άλλες χώρες, είτε επειδή πάσχουν από σπάνια ασθένεια, είτε επειδή θα λάβουν καλύτερη περίθαλψη σε κάποια άλλη χώρα.
es No obstante, existen muchas otras consideraciones para las que también necesitamos otras soluciones, ya sea porque la gente viaja o trabaja en otros países o porque tienen una enfermedad rara o porque recibirán un tratamiento mejor en otro país.
el Καλή φυσική κατάσταση, η οποία εμπεριέχει τις έννοιες της σωματικής και της νοητικής ικανότητας, σημαίνει ότι ο χειριστής δεν πάσχει από ασθένειες ή αναπηρίες που τον καθιστούν ανίκανο
es La aptitud física, que comprenderá la aptitud física y mental, significa que no se deberá sufrir ningún tipo de enfermedad o discapacidad que incapacite al piloto para
el Κατά συνέπεια, θέλω να ρωτήσω την Επιτροπή μήπωςθα ήταν παρ' όλα αυτά καλή ιδέα να πραγματοποιούνται κτηνιατρικοί συνοριακοί έλεγχοι, κατά τους οποίους ο ιδιοκτήτης του ζώου συντροφιάς θα πρέπει να αποδεικνύει ότι το ζώο που ταξιδεύει μαζί του δεν πάσχει από επικίνδυνες ασθένειες, έχει εμβολιαστεί και τα δικαιολογητικά του είναι εντάξει, σύμφωνα με τους κανόνες της χώρας προορισμού.
es Por consiguiente me gustaría preguntar a la Comisión si no sería una buena idea, en todo caso, crear controles veterinarios fronterizos en los que el propietario del animal de compañía deba demostrar que el animal que viaja consigo no posee enfermedades peligrosas, ha sido vacunado y tiene todos los papeles en regla en lo que concierne al país de destino.
el Στους ασθενείς που διατρέχουν κίνδυνο να εμφανίσουν υπερκαλιαιμία περιλαμβάνονται εκείνοι που πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια, αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη ή εκείνοι που λαμβάνουν ταυτόχρονα καλιοσυντηρητικά διουρητικά, συμπληρώματα καλίου ή υποκατάστατα άλατος που περιέχουν κάλιο, ή οι ασθενείς εκείνοι που λαμβάνουν άλλα φάρμακα που σχετίζονται με αύξηση του καλίου στον ορό (π. χ. ηπαρίνη
es Los pacientes con riesgo de hiperpotasemia son aquellos con insuficiencia renal, diabetes mellitus no controlada o en tratamiento concomitante con diuréticos ahorradores de potasio, suplementos de potasio o sucedáneos de la sal que contienen potasio; los pacientes tratados con otros medicamentos asociados con un aumento del potasio sérico (p. ej., heparina) también corren riesgo
el Για το λόγο αυτό, εφόσον αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία που έχει η πάσχουσα ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή πρέπει να τύχει της ευρείας υποστήριξής μας.
es Por esa razón, por tratarse de la mejor oportunidad que se le ofrece al achacoso proceso de paz en el Oriente Medio, merece nuestro apoyo sincero.
el καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις χώρες ΑΚΕ να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τις διεθνείς και περιφερειακές συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών νομικών πράξεων για την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, και να αναπτύξουν αποτελεσματική νομοθεσία κατά των διακρίσεων σύμφωνα με αυτές τις διεθνείς συμβάσεις· εφιστά την προσοχή, στο πλαίσιο αυτό, στα δεινά που υφίστανται οι ομάδες μειονεκτούντων ατόμων, όπως τα άτομα που έχουν μολυνθεί από τον ιό του HIV/AIDS, τα άτομα που πάσχουν από αλφισμό, τα εσωτερικώς εκτοπισθέντα άτομα, οι πρόσφυγες και οι διακινούμενοι εργαζόμενοι·
es Pide a los Estados miembros de la UE y a los países ACP que ratifiquen y apliquen los convenios regionales e internacionales de derechos humanos, incluidos los instrumentos jurídicos específicos para la protección de los derechos de las minorías, y que desarrollen legislación eficaz contra la discriminación acorde con dichos convenios internacionales; resalta, en este contexto, la difícil situación de los grupos de personas en situación de necesidad, como las infectadas por el VIH/sida, los albinos, desplazados internos, los refugiados y los trabajadores migrantes
el Αυτά είναι ιδιαίτερα καλά νέα για εκείνους που κατοικούν σε διασυνοριακές περιοχές και, πάνω από όλα, για τα άτομα που πάσχουν από σπάνιες νόσους και που χρειάζονται εξειδικευμένη θεραπεία, η οποία δεν είναι διαθέσιμη στην πατρίδα τους.
es Se trata de una noticia especialmente positiva para quienes residen en zonas fronterizas y, sobre todo, para las personas que sufren enfermedades raras y necesitan un tratamiento especializado que no está disponible en su país.
el Πολύ συνοπτικά, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θέλω να επισημάνω ότι αυτά τα θεσμικά όργανα είναι καλά, διότι οποιαδήποτε ενέργεια μιας διοίκησης μπορεί σε δεδομένη στιγμή να πάσχει από έλλειψη διαφάνειας, από έλλειψη αποτελεσματικότητας, παραβίαση βασικών δικαιωμάτων ή ακόμα και διαφθορά.
es Quiero, Señorías, muy brevemente, señalar que estas instituciones son buenas porque cualquier actuación de una administración puede en un momento dado adolecer de falta de transparencia, de falta de eficacia, de vulneración de derechos básicos, o incluso de corrupción.
el Καλώ επίσης τους συναδέλφους μου βουλευτές -καθώς πάσχουμε από ένα είδος συνδρόμου της Στοκχόλμης σε ό,τι αφορά την Επιτροπή και το Συμβούλιο- να κάνουμε χρήση όλων των δικαιωμάτων μας, επειδή πρόκειται για τα δικαιώματα των συμπολιτών μας.
es También pido a mis colegas -ya que sufrimos una especie de síndrome de Estocolmo en lo que respecta a la Comisión y el Consejo- que hagamos uso de todos nuestros derechos, porque tales derechos también son los derechos de nuestros ciudadanos.
el Όσοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι υπερασπίζονται την ανθρωπότητα με το να προτείνουν την κατάργηση των ερευνών σε έμβια όντα, το μόνο που κάνουν είναι να εμποδίζουν γυναίκες και άντρες, που πάσχουν από κληρονομικές ασθένειες, να ζήσουν καλύτερα ή, απλώς να ζήσουν.
es Quienes quieren hacer creer que defienden la humanidad al proponer el bloqueo de las investigaciones sobre la vida, están impidiendo que hombres y mujeres afectados por enfermedades genéticas puedan vivir mejor o, simplemente, vivir.
el καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει χάρτη για την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών που πάσχουν από καρκίνο του μαστού και των ατόμων με χρόνιες παθήσεις στον χώρο εργασίας, προκειμένου να προτρέψει τις επιχειρήσεις να παρέχουν στους ασθενείς τη δυνατότητα να εργάζονται κατά τη διάρκεια της θεραπείας και να τους επανεντάσσουν στην αγορά εργασίας μετά από την θεραπεία·
es Pide a la Comisión que elabore una Carta para la protección de los derechos de los pacientes de cáncer de mama así como de los enfermos crónicos en el lugar de trabajo, con el fin de incitar a las empresas a que permitan el ejercicio de las actividades profesionales durante el tratamiento y el regreso de los pacientes al mercado de trabajo una vez concluido su tratamiento
el Είναι πολύ σημαντικό να επιβεβαιωθεί ότι αυτή η οδηγία δεν αποτελεί προνόμιο των πλουσίων, αλλά μέσο παροχής καλύτερης περίθαλψης στους ασθενείς που πάσχουν από σπάνιες ασθένειες.
es Es importante afirmar que esta Directiva no es un privilegio para los ricos, sino un instrumento destinado a ofrecer una mejor atención a los pacientes con enfermedades graves.
el Τα μαθήματα περί διατροφής, στα οποία αποδίδω ιδιαίτερη σημασία, δεν έχουν να κάνουν με την ικανότητα να διακρίνουμε τις καλές από τις κακές τροφές· τίποτα δεν βλάπτει με απόλυτους όρους και τίποτα δεν χρειάζεται να αποκλεισθεί από τη διατροφή υγιών ανθρώπων που δεν πάσχουν από διατροφικές διαταραχές.
es Las lecciones sobre cómo llevar una buena dieta, a las que concedo especial importancia, no tienen por objetivo distinguir entre alimentos buenos y malos; nada es perjudicial en términos absolutos, y no hay que eliminar nada de la dieta de una persona sana que no padece ningún trastorno alimentario.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 136530 φράσεις που ταιριάζουν φράση Καλό Πάσχα.Βρέθηκαν σε 12,487 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.