Μεταφράσεις σε Ισπανικά:

  • Felices Pascuas   
    (Phrase  )
  • feliz Pascua   

Παράδειγμα με ποινές "Καλό Πάσχα", μεταφραστική μνήμη

add example
el Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η συζήτηση των εκθέσεων πάσχει ενίοτε από ορισμένη καθυστέρηση, αλλά αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να καθυστερήσουμε τις ερωτήσεις προς την Επιτροπή.
es Como usted sabe muy bien, el debate de los informes sufre a veces un cierto retraso, pero lo que no podemos hacer es retrasar las preguntas a la Comisión.
el Είναι πολύ σημαντικό να επιβεβαιωθεί ότι αυτή η οδηγία δεν αποτελεί προνόμιο των πλουσίων, αλλά μέσο παροχής καλύτερης περίθαλψης στους ασθενείς που πάσχουν από σπάνιες ασθένειες.
es Es importante afirmar que esta Directiva no es un privilegio para los ricos, sino un instrumento destinado a ofrecer una mejor atención a los pacientes con enfermedades graves.
el Οι ασθενείς που πάσχουν από διαβήτη τύπου ‧ συχνά εμφανίζουν δυσλιπιδαιμία (μη φυσιολογικά επίπεδα λιπιδίων στο αίμα), συγκεκριμένα χαμηλά επίπεδα λιποπρωτεΐνης υψηλής πυκνότητας (HDL ή « καλή » χοληστερόλη) και υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων
es Los pacientes con diabetes tipo ‧ suelen presentar dislipidemia (niveles anormales de lípidos en sangre), como niveles bajos de colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (colesterol HDL o bueno) y niveles altos de triglicéridos
el Στους ασθενείς που διατρέχουν κίνδυνο να εμφανίσουν υπερκαλιαιμία περιλαμβάνονται εκείνοι που πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια, αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη ή εκείνοι που λαμβάνουν ταυτόχρονα καλιοσυντηρητικά διουρητικά, συμπληρώματα καλίου ή υποκατάστατα άλατος που περιέχουν κάλιο, ή οι ασθενείς εκείνοι που λαμβάνουν άλλα φάρμακα που σχετίζονται με αύξηση του καλίου στον ορό (π. χ. ηπαρίνη
es Los pacientes con riesgo de hiperpotasemia son aquellos con insuficiencia renal, diabetes mellitus no controlada o en tratamiento concomitante con diuréticos ahorradores de potasio, suplementos de potasio o sucedáneos de la sal que contienen potasio; los pacientes tratados con otros medicamentos asociados con un aumento del potasio sérico (p. ej., heparina) también corren riesgo
el Πήρε καλές κριτικές... και θα ντεμπουτάρει το Πάσχα στην όπερα τού Παλέρμο
es Ha tenido muy buenas críticas...... y va a debutar en la ópera en Sicilia, en Palermo, en Semana Santa
el καλεί την Επιτροπή να συλλέξει περισσότερα αριθμητικά στοιχεία και δεδομένα για τους εργαζόμενους με χρόνιες ασθένειες, να αναλύσει τις συνθήκες εργασίας τους και να καταρτίσει χάρτη για την προστασία των δικαιωμάτων των καρκινοπαθών και των ανθρώπων που πάσχουν από άλλες χρόνιες επαγγελματικές ασθένειες, με στόχο να απαιτηθεί από τις επιχειρήσεις να παρέχουν στους ασθενείς τη δυνατότητα να διατηρούν την θέση απασχόλησής τους κατά τη διάρκεια της θεραπείας και να επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά την λήξη της·
es Pide a la Comisión que recoja más cifras y datos de trabajadores con enfermedades crónicas y que analice sus condiciones laborales y elabore una carta para la protección de los derechos de las personas aquejadas de cáncer o de otras enfermedades crónicas en el lugar de trabajo y con miras a exigir a las empresas que ofrezcan a los enfermos la posibilidad de seguir trabajando durante su tratamiento y de regresar al mercado de trabajo al término del mismo
el Όσοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι υπερασπίζονται την ανθρωπότητα με το να προτείνουν την κατάργηση των ερευνών σε έμβια όντα, το μόνο που κάνουν είναι να εμποδίζουν γυναίκες και άντρες, που πάσχουν από κληρονομικές ασθένειες, να ζήσουν καλύτερα ή, απλώς να ζήσουν.
es Quienes quieren hacer creer que defienden la humanidad al proponer el bloqueo de las investigaciones sobre la vida, están impidiendo que hombres y mujeres afectados por enfermedades genéticas puedan vivir mejor o, simplemente, vivir.
el Καλή φυσική κατάσταση, η οποία εμπεριέχει τις έννοιες της σωματικής και της νοητικής ικανότητας, σημαίνει ότι ο χειριστής δεν πάσχει από ασθένειες ή αναπηρίες που τον καθιστούν ανίκανο
es La aptitud física, que comprenderá la aptitud física y mental, significa que no se deberá sufrir ningún tipo de enfermedad o discapacidad que incapacite al piloto para
el Όσον αφορά τους ασθενείς που πάσχουν από σπάνιες ασθένειες, κατανοώ ότι αναζητάτε την καλύτερη προσέγγιση έτσι ώστε να επωφελούνται από την υγειονομική περίθαλψη που χρειάζονται, αλλά ορισμένες φορές το καλύτερο είναι ο εχθρός του καλού.
es En lo que respecta a los pacientes que sufren enfermedades raras, comprendo que están buscando el mejor enfoque para que estos pacientes se beneficien de la asistencia sanitaria que necesitan, aunque a veces lo mejor es enemigo de lo bueno.
el καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την υγεία, να εργαστούν προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης κατευθυντήριων γραμμών για κοινό ορισμό της αναπηρίας, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει άτομα που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες ή καρκίνο και, εν τω μεταξύ, τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμη, να ενεργήσουν όσο το δυνατόν ταχύτερα προκειμένου τα εν λόγω άτομα να συμπεριληφθούν στους εθνικούς τους ορισμούς περί αναπηρίας·
es Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en el marco de la estrategia sanitaria de la UE, trabajen para desarrollar directrices sobre una definición común de incapacidad, que puede incluir a personas con enfermedades crónicas o cáncer y que, entre tanto, los Estados miembros que aún no lo hayan hecho actúen lo más rápidamente posible para incluir a esas personas en su respectivas definiciones nacionales de discapacidad
el Αυτά είναι ιδιαίτερα καλά νέα για εκείνους που κατοικούν σε διασυνοριακές περιοχές και, πάνω από όλα, για τα άτομα που πάσχουν από σπάνιες νόσους και που χρειάζονται εξειδικευμένη θεραπεία, η οποία δεν είναι διαθέσιμη στην πατρίδα τους.
es Se trata de una noticia especialmente positiva para quienes residen en zonas fronterizas y, sobre todo, para las personas que sufren enfermedades raras y necesitan un tratamiento especializado que no está disponible en su país.
el Τα μαθήματα περί διατροφής, στα οποία αποδίδω ιδιαίτερη σημασία, δεν έχουν να κάνουν με την ικανότητα να διακρίνουμε τις καλές από τις κακές τροφές· τίποτα δεν βλάπτει με απόλυτους όρους και τίποτα δεν χρειάζεται να αποκλεισθεί από τη διατροφή υγιών ανθρώπων που δεν πάσχουν από διατροφικές διαταραχές.
es Las lecciones sobre cómo llevar una buena dieta, a las que concedo especial importancia, no tienen por objetivo distinguir entre alimentos buenos y malos; nada es perjudicial en términos absolutos, y no hay que eliminar nada de la dieta de una persona sana que no padece ningún trastorno alimentario.
el Οι ασθενείς που πάσχουν από σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη λακτόζη, την έλλειψη λακτόζης Lapp ή που δεν κάνουν καλή απορρόφηση της γλυκόζης και της λακτόζης δεν πρέπει να λαμβάνουν το φάρμακο αυτό
es Los pacientes con problemas hereditarios raros de intolerancia a la galactosa, deficiencia de lactasa de Lapp o malabsorción de glucosa-galactosa no deben tomar este medicamento
el Εν προκειμένω, ως καλή φυσική κατάσταση, η οποία εμπεριέχει τις έννοιες της σωματικής και της πνευματικής ικανότητας, νοείται ότι το μέλος του προσωπικού δεν πάσχει από ασθένειες ή αναπηρίες που το καθιστούν ανίκανο
es En este contexto, la aptitud psicofísica, que comprenderá la aptitud física y mental, significa que no se deberá sufrir ningún tipo de enfermedad o discapacidad que incapacite a este personal para
el καλεί την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στο Πράσινο Βιβλίο με μια πρόταση οδηγίας σχετικά με την ψυχική υγεία στην Ευρώπη και την προστασία και σεβασμό των ατομικών και θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές·
es Pide a la Comisión que, tras el Libro Verde, proceda a elaborar una Directiva sobre salud mental en Europa y sobre la defensa y el respeto de los derechos civiles y de los derechos fundamentales de las personas afectadas por trastornos mentales
el Καλώ επίσης τους συναδέλφους μου βουλευτές -καθώς πάσχουμε από ένα είδος συνδρόμου της Στοκχόλμης σε ό,τι αφορά την Επιτροπή και το Συμβούλιο- να κάνουμε χρήση όλων των δικαιωμάτων μας, επειδή πρόκειται για τα δικαιώματα των συμπολιτών μας.
es También pido a mis colegas -ya que sufrimos una especie de síndrome de Estocolmo en lo que respecta a la Comisión y el Consejo- que hagamos uso de todos nuestros derechos, porque tales derechos también son los derechos de nuestros ciudadanos.
el Για το λόγο αυτό, εφόσον αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία που έχει η πάσχουσα ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή πρέπει να τύχει της ευρείας υποστήριξής μας.
es Por esa razón, por tratarse de la mejor oportunidad que se le ofrece al achacoso proceso de paz en el Oriente Medio, merece nuestro apoyo sincero.
el Κατά συνέπεια, θέλω να ρωτήσω την Επιτροπή μήπωςθα ήταν παρ' όλα αυτά καλή ιδέα να πραγματοποιούνται κτηνιατρικοί συνοριακοί έλεγχοι, κατά τους οποίους ο ιδιοκτήτης του ζώου συντροφιάς θα πρέπει να αποδεικνύει ότι το ζώο που ταξιδεύει μαζί του δεν πάσχει από επικίνδυνες ασθένειες, έχει εμβολιαστεί και τα δικαιολογητικά του είναι εντάξει, σύμφωνα με τους κανόνες της χώρας προορισμού.
es Por consiguiente me gustaría preguntar a la Comisión si no sería una buena idea, en todo caso, crear controles veterinarios fronterizos en los que el propietario del animal de compañía deba demostrar que el animal que viaja consigo no posee enfermedades peligrosas, ha sido vacunado y tiene todos los papeles en regla en lo que concierne al país de destino.
el καλεί τα κράτη ΑΚΕ να θέσουν σε εφαρμογή τη δήλωση της Ντόχα και να επικαλεστούν τις διατάξεις της συμφωνίας περί των εμπορικών πτυχών των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας προκειμένου να διευκολύνουν την πρόσβαση στα πιο προσιτά αναγκαία φαρμακευτικά προϊόντα, με σκοπό την πρόληψη και θεραπεία του πληθυσμού που πάσχει από ασθένειες συνδεόμενες με τη φτώχεια·
es Pide a los países ACP que apliquen la Declaración de Doha y que hagan uso de las posibilidades de flexibilidad de los ADPIC para facilitar el acceso a los medicamentos más asequibles necesarios para la prevención y el tratamiento de su población afectada por enfermedades relacionadas con la pobreza
el Θα ήθελα να πω στους φίλους μου ότι ο καλός Σαμαρείτης διέσχισε το δρόμο για να βοηθήσει τον πλησίον του: ο πλησίον σας μπορεί να πάσχει από την νόσο του Πάρκινσον, ή από τη νόσο του Αλτσχάιμερ, ή από τραυματισμό της σπονδυλικής στήλης ή από διαβήτη.
es A mis amigos les diría que el Buen Samaritano cruzó el camino para ayudar a su vecino: vuestro vecino quizá padezca la enfermedad de Parkinson, o la enfermedad de Alzheimer o una lesión medular, o diabetes.
el Υπάρχουν, ωστόσο, πληθώρα ζητημάτων, τα οποία χρήζουν, επίσης, διαφορετικών λύσεων, είτε επειδή οι άνθρωποι ταξιδεύουν ή εργάζονται σε άλλες χώρες, είτε επειδή πάσχουν από σπάνια ασθένεια, είτε επειδή θα λάβουν καλύτερη περίθαλψη σε κάποια άλλη χώρα.
es No obstante, existen muchas otras consideraciones para las que también necesitamos otras soluciones, ya sea porque la gente viaja o trabaja en otros países o porque tienen una enfermedad rara o porque recibirán un tratamiento mejor en otro país.
el Επιβάλλεται επίσης η καλύτερη αξιοποίηση των νερών των ποταμών με τα παραπάνω, ώστε να εξασφαλιστεί η ζωή στις περιοχές που πάσχουν από χρόνια λειψυδρία.
es También se deben explotar mejor las aguas de los ríos con lo referido anteriormente para que se garantice la vida en las regiones que sufren a causa de falta de agua crónica.
el Αυτά είναι: η καθιέρωση σημείου επαφής στην χώρα κατοικίας των ασθενών όπου μπορούν να βρουν πληροφορίες κάθε είδους αλλά και να απευθυνθούν σε διαμεσολαβητή για ασθενείς και, βέβαια, η αύξηση της κλίμακας χάρη στην καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών που σαφώς προσφέρουν μια αξία παραπάνω στους ασθενείς, ειδικότερα σε όσους πάσχουν από σπάνια νόσο.
es El establecimiento de un punto de contacto en el país de origen del paciente donde pueda acceder a todo tipo de información, así como un defensor del paciente y por supuesto el aumento en escala gracias a una mejor cooperación entre Estados miembros, ofrece sin lugar a dudas un valor añadido a los pacientes, en especial a aquellos que sufren una enfermedad rara.
el υπενθυμίζει ότι η κοινοτική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας εξακολουθεί να πάσχει από σημαντικές στρεβλώσεις όπως: ανεπαρκείς διατάξεις για την πλήρη αποσύνδεση των ιδιοκτησιακών σχέσεων, αναποτελεσματικές αγορές χονδρικής, αυξανόμενη συγκέντρωση στην αγορά, υψηλές άμεσες και έμμεσες επιδοτήσεις, καμία πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στις μονάδες εγκαταστάσεις εξισορρόπησης όπως οι μεγάλες υδροηλεκτρικές μονάδες αποθήκευσης, μη διαχωρισμένοι πόροι για παροπλισμό και έλλειψη ενσωμάτωσης των εξωτερικών δαπανών στο συνολικό κόστος· καλεί την Επιτροπή να ασχοληθεί με αυτά τα προβλήματα στις εκθέσεις που θα υποβάλει στο τέλος του χρόνου για την εσωτερική αγοράς ηλεκτρικής ενεργείας και αερίου και να αναλάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες προκειμένου να εξαλειφθούν αυτές οι τεράστιες στρεβλώσεις στην αγορά που επιδρούν δυσμενώς στην παραγωγή ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές·
es Recuerda que el mercado de la electricidad de la UE sigue padeciendo una serie de distorsiones, entre las que cabe citar disposiciones insuficientes en materia de liberalización, mercados al por mayor inoperantes, creciente concentración de los mismos, alto nivel de subvenciones directas o indirectas, acceso no discriminatorio a instalaciones de equilibrado como las grandes plantas de almacenamiento hídrico de energía, fondos no separados destinados al desmantelamiento de las instalaciones e internalización deficiente de los costes externos, e insiste en que la Comisión aborde tales problemas en el informe sobre el mercado interior de la electricidad y el gas que presentará a finales de año y emprenda nuevas iniciativas legislativas con el fin de eliminar tan enormes distorsiones del mercado, las cuales perjudican la producción de energía a partir de fuentes de energía renovables
el καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει χάρτη για την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών που πάσχουν από καρκίνο του μαστού και των ατόμων με χρόνιες παθήσεις στον χώρο εργασίας, προκειμένου να προτρέψει τις επιχειρήσεις να παρέχουν στους ασθενείς τη δυνατότητα να εργάζονται κατά τη διάρκεια της θεραπείας και να τους επανεντάσσουν στην αγορά εργασίας μετά από την θεραπεία·
es Pide a la Comisión que elabore una Carta para la protección de los derechos de los pacientes de cáncer de mama así como de los enfermos crónicos en el lugar de trabajo, con el fin de incitar a las empresas a que permitan el ejercicio de las actividades profesionales durante el tratamiento y el regreso de los pacientes al mercado de trabajo una vez concluido su tratamiento
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 136530 φράσεις που ταιριάζουν φράση Καλό Πάσχα.Βρέθηκαν σε 10,264 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.