Μεταφράσεις σε Ισπανικά:

  • Felices Pascuas   
    (Phrase  )

Παράδειγμα με ποινές "Καλό Πάσχα", μεταφραστική μνήμη

add example
el καλεί την Επιτροπή να συλλέξει περισσότερα αριθμητικά στοιχεία και δεδομένα για τους εργαζόμενους με χρόνιες ασθένειες, να αναλύσει τις συνθήκες εργασίας τους και να καταρτίσει χάρτη για την προστασία των δικαιωμάτων των καρκινοπαθών και των ανθρώπων που πάσχουν από άλλες χρόνιες επαγγελματικές ασθένειες, με στόχο να απαιτηθεί από τις επιχειρήσεις να παρέχουν στους ασθενείς τη δυνατότητα να διατηρούν την θέση απασχόλησής τους κατά τη διάρκεια της θεραπείας και να επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά την λήξη της·
es Pide a la Comisión que recoja más cifras y datos de trabajadores con enfermedades crónicas y que analice sus condiciones laborales y elabore una carta para la protección de los derechos de las personas aquejadas de cáncer o de otras enfermedades crónicas en el lugar de trabajo y con miras a exigir a las empresas que ofrezcan a los enfermos la posibilidad de seguir trabajando durante su tratamiento y de regresar al mercado de trabajo al término del mismo
el Καλή φυσική κατάσταση, η οποία εμπεριέχει τις έννοιες της σωματικής και της νοητικής ικανότητας, σημαίνει ότι ο χειριστής δεν πάσχει από ασθένειες ή αναπηρίες που τον καθιστούν ανίκανο
es La aptitud física, que comprenderá la aptitud física y mental, significa que el piloto no deberá sufrir ningún tipo de enfermedad o discapacidad que le incapacite para
el υπενθυμίζει ότι η κοινοτική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας εξακολουθεί να πάσχει από σημαντικές στρεβλώσεις όπως: ανεπαρκείς διατάξεις για την πλήρη αποσύνδεση των ιδιοκτησιακών σχέσεων, αναποτελεσματικές αγορές χονδρικής, αυξανόμενη συγκέντρωση στην αγορά, υψηλές άμεσες και έμμεσες επιδοτήσεις, καμία πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στις μονάδες εγκαταστάσεις εξισορρόπησης όπως οι μεγάλες υδροηλεκτρικές μονάδες αποθήκευσης, μη διαχωρισμένοι πόροι για παροπλισμό και έλλειψη ενσωμάτωσης των εξωτερικών δαπανών στο συνολικό κόστος· καλεί την Επιτροπή να ασχοληθεί με αυτά τα προβλήματα στις εκθέσεις που θα υποβάλει στο τέλος του χρόνου για την εσωτερική αγοράς ηλεκτρικής ενεργείας και αερίου και να αναλάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες προκειμένου να εξαλειφθούν αυτές οι τεράστιες στρεβλώσεις στην αγορά που επιδρούν δυσμενώς στην παραγωγή ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές·
es Recuerda que el mercado de la electricidad de la UE sigue padeciendo una serie de distorsiones, entre las que cabe citar disposiciones insuficientes en materia de liberalización, mercados al por mayor inoperantes, creciente concentración de los mismos, alto nivel de subvenciones directas o indirectas, acceso no discriminatorio a instalaciones de equilibrado como las grandes plantas de almacenamiento hídrico de energía, fondos no separados destinados al desmantelamiento de las instalaciones e internalización deficiente de los costes externos, e insiste en que la Comisión aborde tales problemas en el informe sobre el mercado interior de la electricidad y el gas que presentará a finales de año y emprenda nuevas iniciativas legislativas con el fin de eliminar tan enormes distorsiones del mercado, las cuales perjudican la producción de energía a partir de fuentes de energía renovables
el Οι ασθενείς που πάσχουν από σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη λακτόζη, την έλλειψη λακτόζης Lapp ή που δεν κάνουν καλή απορρόφηση της γλυκόζης και της λακτόζης δεν πρέπει να λαμβάνουν το φάρμακο αυτό
es Los pacientes con problemas hereditarios raros de intolerancia a la galactosa, deficiencia de lactasa de Lapp o malabsorción de glucosa-galactosa no deben tomar este medicamento
el Καλό Πάσχα, ’ ννα Κόρεφ
es Felices Pascuas, Anna Koreff.Es Anna Koreff
el καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την υγεία, να εργαστούν προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης κατευθυντήριων γραμμών για κοινό ορισμό της αναπηρίας, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει άτομα που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες ή καρκίνο και, εν τω μεταξύ, τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμη, να ενεργήσουν όσο το δυνατόν ταχύτερα προκειμένου τα εν λόγω άτομα να συμπεριληφθούν στους εθνικούς τους ορισμούς περί αναπηρίας·
es Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en el marco de la estrategia sanitaria de la UE, trabajen para desarrollar directrices sobre una definición común de incapacidad, que puede incluir a personas con enfermedades crónicas o cáncer y que, entre tanto, los Estados miembros que aún no lo hayan hecho actúen lo más rápidamente posible para incluir a esas personas en su respectivas definiciones nacionales de discapacidad
el θεωρεί ότι τα άτομα που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας ή παρόμοιες ασθένειες πρέπει να ενθαρρύνονται έντονα και να καλούνται να συμμετέχουν στην καθιέρωση προγραμμάτων μαζί με τους ιατρούς και άλλους επαγγελματίες συμβούλους·
es Considera que se debería animar e invitar a las personas que sufren de esclerosis múltiple o enfermedades similares a participar en el desarrollo de programas, junto a los profesionales de la medicina y otros asesores profesionales
el Πήρε καλές κριτικές... και θα ντεμπουτάρει το Πάσχα στην όπερα τού Παλέρμο
es Ha tenido muy buenas críticas...... y va a debutar en la ópera en Sicilia, en Palermo, en Semana Santa
el Κατά συνέπεια, θέλω να ρωτήσω την Επιτροπή μήπωςθα ήταν παρ' όλα αυτά καλή ιδέα να πραγματοποιούνται κτηνιατρικοί συνοριακοί έλεγχοι, κατά τους οποίους ο ιδιοκτήτης του ζώου συντροφιάς θα πρέπει να αποδεικνύει ότι το ζώο που ταξιδεύει μαζί του δεν πάσχει από επικίνδυνες ασθένειες, έχει εμβολιαστεί και τα δικαιολογητικά του είναι εντάξει, σύμφωνα με τους κανόνες της χώρας προορισμού.
es Por consiguiente me gustaría preguntar a la Comisión si no sería una buena idea, en todo caso, crear controles veterinarios fronterizos en los que el propietario del animal de compañía deba demostrar que el animal que viaja consigo no posee enfermedades peligrosas, ha sido vacunado y tiene todos los papeles en regla en lo que concierne al país de destino.
el καλεί την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στο Πράσινο Βιβλίο με μια πρόταση οδηγίας σχετικά με την ψυχική υγεία στην Ευρώπη και την προστασία και σεβασμό των ατομικών και θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές·
es Pide a la Comisión que, tras el Libro Verde, proceda a elaborar una Directiva sobre salud mental en Europa y sobre la defensa y el respeto de los derechos civiles y de los derechos fundamentales de las personas afectadas por trastornos mentales
el καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την προστασία των παιδιών των οποίων οι γονείς πάσχουν από Aids, τονίζει δε την ανάγκη να επιτευχθεί ο ΑΣΧ ‧ (βελτίωση της μητρικής υγείας), ο ΑΣΧ ‧ (μείωση της παιδικής θνησιμότητας) και ο ΑΣΧ ‧ (καταπολέμηση του ιού HIV/AIDS, της ελονοσίας και άλλων νόσων)· ζητεί επίσης να γίνουν επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη των αντιρετροϊικών παρασκευασμάτων για παιδιατρική χρήση, στην παροχή κουνουπιέρων κατά της ελονοσίας και στην προβολή της ανοσοποίησης μέσω της GAVI (που ήταν παλαιότερα γνωστή ως Παγκόσμια Συμμαχία για τα Εμβόλια και την Ανοσοποίηση)·
es Pide a la Comisión y a los Estados miembros que tomen medidas para proteger a los niños cuyos padres estén afectados de VIH/sida, y hace hincapié en la necesidad de cumplir el ODM ‧ (mejora de la salud materna), el ODM ‧ (disminución de la mortalidad infantil) y el ODM ‧ (lucha contra el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades); pide asimismo que se invierta en investigación sobre las fórmulas pediátricas retrovirales y su desarrollo, el suministro de mosquiteras contra el paludismo y el fomento de la inmunización a través de la Alianza GAVI, conocida anteriormente como la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización
el λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μελέτες έχουν καταδείξει ότι η ουσιαστική απόδοση ευθυνών για την αξιοποίηση της βοήθειας που συνεπάγεται τη συμμετοχή των πολιτών αποτελεί έναν από τους κύριους δείκτες της αποτελεσματικότητας της βοήθειας, αλλά και πάλι η βοήθεια πάσχει από έλλειψη διαφάνειας και δεκτικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η έλλειψη διαφάνειας δυσχεραίνει την πρόσβαση στην πληροφόρηση για τις κυβερνήσεις, τις τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών στις χώρες αποδέκτες, και συνιστά κατ' αυτήν την έννοια σημαντικό εμπόδιο για μια καλύτερη οικειοποίηση της βοήθειας
es Considerando que la ayuda aún adolece de falta de transparencia y apertura, pese a que un gran número de estudios demuestra que una rendición de cuentas efectiva sobre el uso de la ayuda que incluya la participación de los ciudadanos es uno de los principales indicadores de la eficacia de la ayuda; considerando que esta falta de transparencia hace más difícil el acceso a la información para los Gobiernos, las autoridades locales y la sociedad civil en los países beneficiarios y, en este sentido, constituye un obstáculo importante a una mejor responsabilización respecto de la ayuda
el καλεί τα κράτη ΑΚΕ να θέσουν σε εφαρμογή τη δήλωση της Ντόχα και να επικαλεστούν τις διατάξεις της συμφωνίας περί των εμπορικών πτυχών των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας προκειμένου να διευκολύνουν την πρόσβαση στα πιο προσιτά αναγκαία φαρμακευτικά προϊόντα, με σκοπό την πρόληψη και θεραπεία του πληθυσμού που πάσχει από ασθένειες συνδεόμενες με τη φτώχεια·
es Pide a los países ACP que apliquen la Declaración de Doha y que hagan uso de las posibilidades de flexibilidad de los ADPIC para facilitar el acceso a los medicamentos más asequibles necesarios para la prevención y el tratamiento de su población afectada por enfermedades relacionadas con la pobreza
el Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η συζήτηση των εκθέσεων πάσχει ενίοτε από ορισμένη καθυστέρηση, αλλά αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να καθυστερήσουμε τις ερωτήσεις προς την Επιτροπή.
es Como usted sabe muy bien, el debate de los informes sufre a veces un cierto retraso, pero lo que no podemos hacer es retrasar las preguntas a la Comisión.
el συντάκτρια. - (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η συζήτηση αυτή ήταν πολύ σημαντική και πολύ καλή, γιατί δείξαμε άλλη μια φορά ότι το Σώμα πραγματικά συμπαραστέκεται στις γυναίκες που πάσχουν από καρκίνο του μαστού και στις οικογένειές τους.
es autora. - (DE) Señora Presidenta, Señorías, ha sido un debate muy importante y excelente, ya que, de nuevo, hemos demostrado que esta Cámara respalda a las mujeres que padecen cáncer de mama y también a sus familias.
el Αυτά είναι ιδιαίτερα καλά νέα για εκείνους που κατοικούν σε διασυνοριακές περιοχές και, πάνω από όλα, για τα άτομα που πάσχουν από σπάνιες νόσους και που χρειάζονται εξειδικευμένη θεραπεία, η οποία δεν είναι διαθέσιμη στην πατρίδα τους.
es Se trata de una noticia especialmente positiva para quienes residen en zonas fronterizas y, sobre todo, para las personas que sufren enfermedades raras y necesitan un tratamiento especializado que no está disponible en su país.
el Οι ασθενείς που πάσχουν από διαβήτη τύπου ‧ συχνά εμφανίζουν δυσλιπιδαιμία (μη φυσιολογικά επίπεδα λιπιδίων στο αίμα), συγκεκριμένα χαμηλά επίπεδα λιποπρωτεΐνης υψηλής πυκνότητας (HDL ή « καλή » χοληστερόλη) και υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων
es Los pacientes con diabetes tipo ‧ suelen presentar dislipidemia (niveles anormales de lípidos en sangre), como niveles bajos de colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (colesterol HDL o bueno) y niveles altos de triglicéridos
el Έτσι, η Επιτροπή αναφέρει, εκτός άλλων, τα εξής: Όπως προαναφέρθηκε, στον τομέα της βασικής έρευνας η Ευρώπη, παράλληλα με τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει, πάσχει από διάφορες αδυναμίες, οι οποίες οφείλονται κατά μεγάλο βαθμό στον διαχωρισμό και τα στεγανά των εθνικών ερευνητικών συστημάτων, και κατά κύριο λόγο στην απουσία επαρκούς ανταγωνισμού μεταξύ ερευνητών, ομάδων και έργων σε ευρωπαϊκή κλίμακα και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι είναι απαραίτητο να συντονιστούν καλύτερα οι δράσεις, τα μέτρα και τα επί μέρους προγράμματα των κρατών μελών στο χώρο της βασικής έρευνας
es Por ejemplo, la Comisión señala que (...) además de sus aspectos positivos, Europa adolece en materia de investigación fundamental de una serie de insuficiencias- debidas en gran parte a la compartimentación de los sistemas nacionales de investigación- y en primer lugar la ausencia de una competencia suficiente entre investigadores, equipos y proyectos a escala europea. y de ahí extrae la conclusión de que es necesaria una mayor coordinación entre actividades, políticas y programas nacionales en el campo de la investigación fundamental
el Τα μαθήματα περί διατροφής, στα οποία αποδίδω ιδιαίτερη σημασία, δεν έχουν να κάνουν με την ικανότητα να διακρίνουμε τις καλές από τις κακές τροφές· τίποτα δεν βλάπτει με απόλυτους όρους και τίποτα δεν χρειάζεται να αποκλεισθεί από τη διατροφή υγιών ανθρώπων που δεν πάσχουν από διατροφικές διαταραχές.
es Las lecciones sobre cómo llevar una buena dieta, a las que concedo especial importancia, no tienen por objetivo distinguir entre alimentos buenos y malos; nada es perjudicial en términos absolutos, y no hay que eliminar nada de la dieta de una persona sana que no padece ningún trastorno alimentario.
el καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια σφαιρική σωφρονιστική πολιτική υγείας, μεριμνώντας για την αντιμετώπιση των σωματικών και ψυχικών προβλημάτων από την αρχή της φυλάκισης, καθώς και για την παροχή ιατρικής και ψυχολογικής βοήθειας σε όλους τους κρατούμενους, άνδρες και γυναίκες, που πάσχουν από εξαρτήσεις, σε πνεύμα σεβασμού, ωστόσο, των γυναικείων ιδιαιτεροτήτων·
es Pide a los Estados miembros que adopten una política penitenciaria en materia de salud de carácter global que defina y trate, desde el momento de la encarcelación, los problemas físicos y mentales y que ofrezca una asistencia médica y psicológica a todas las personas detenidas, tanto hombres como mujeres, que sufren problemas de adicción, respetando al mismo tiempo las características específicas de las mujeres
el Επιβάλλεται επίσης η καλύτερη αξιοποίηση των νερών των ποταμών με τα παραπάνω, ώστε να εξασφαλιστεί η ζωή στις περιοχές που πάσχουν από χρόνια λειψυδρία.
es También se deben explotar mejor las aguas de los ríos con lo referido anteriormente para que se garantice la vida en las regiones que sufren a causa de falta de agua crónica.
el τα οποία βρίσκονται σε καλή γενική κατάσταση υγείας και δεν παρουσιάζουν κανένα σύμπτωμα νόσου το οποίο μπορεί να προκαλέσει μόλυνση του γάλακτος και ιδίως δεν πάσχουν από μόλυνση της ουρογεννητικής οδού με απέκκριμα, από εντερίτιδα με εμπύρετη διάρροια ή από εμφανή φλεγμονή του μαστού
es que estén en un buen estado de salud general, no presenten trastornos que puedan contaminar la leche y, en particular, no padezcan enfermedades del aparato genital con flujo, enteritis con diarrea acompañada de fiebre ni inflamaciones perceptibles de la ubre
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 136530 φράσεις που ταιριάζουν φράση Καλό Πάσχα.Βρέθηκαν σε 19,402 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.