Μεταφράσεις σε Ιταλικά:

  • domenica     
    (noun   )

Did you mean: Κυριακή

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Ιταλικά. (7)

Κυριακή
Domenica; domenica
Κυριακή προσευχή
Padre Nostro; Padre nostro

Παράδειγμα με ποινές "κυριακή", μεταφραστική μνήμη

add example
el τουλάχιστον δύο καθημερινές πτήσεις με επιστροφή από Δευτέρα έως Παρασκευή και τουλάχιστον μια πτήση με επιστροφή την Κυριακή
it un minimo di due voli andata e ritorno giornalieri dal lunedì al venerdì e un minimo di un volo andata e ritorno la domenica
el Είναι ανώφελο να γράφουμε πάνω στα πακέτα τσιγάρων ότι "το κάπνισμα σκοτώνει" όταν έπειτα, την Κυριακή στις 15.00, όλοι οι νέοι είναι μπροστά στην τηλεόραση για να δουν τον Hakkinen ή τον Schumacher, που με τις Φόρμουλα 1 τους τρέχουν σαν τρελοί προκαλώντας τον θαυμασμό, των νέων κυρίως, και έχουν τυπώσει τη μάρκα των τσιγάρων παντού: στο κράνος, στη στολή, στο αυτοκίνητο κ.λπ..
it E' inutile che scriviamo "Il fumo uccide" sui pacchetti di sigarette e poi, la domenica alla 15.00, tutti i giovani sono davanti alla televisione a vedere Hakkinen o Schumacher che con le loro Formula 1 corrono come matti, vengono osannati, soprattutto dai giovani, e hanno impresso il marchio delle sigarette da tutte le parti: sul casco, sulla divisa, sull'automobile eccetera.
el Καθώς καθόμασταν στο Ιστορικό Μουσείο του Βερολίνου το πρωί της Κυριακής, δύο πράγματα μου προκάλεσαν εντύπωση.
it Mentre eravamo al Historisches Museum di Berlino, domenica mattina, due cose mi hanno colpito.
el Την περασμένη Κυριακή έγιναν εκλογές στη Μακεδονία και το παλαιοκομμουνιστικό καθεστώς καταψηφίστηκε.
it La scorsa domenica si sono tenute le elezioni in Macedonia ed il vecchio regime comunista non è stato rieletto.
el Στη διεθνή διάσκεψη χρηματοδοτών που συνήλθε στο Κάιρο την περασμένη Κυριακή, ο εκπρόσωπος της Αιγύπτου είπε ότι οι χώρες του κόσμου θα χρειαστεί να συγκεντρώσουν κάτι περισσότερο από 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ για την ανοικοδόμηση της σουδανικής περιοχής του Νταρφούρ.
it Durante la Conferenza internazionale dei donatori, che si è tenuta la scorsa domenica al Cairo, il rappresentante dell'Egitto ha dichiarato che tutti paesi del mondo dovranno raccogliere poco più di 1,4 miliardi di euro per la ricostruzione della regione sudanese del Darfur.
el Προφορική ερώτηση (O-‧/‧/rév.‧) που κατέθεσαν οι Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Bușoi, Heide Rühle, Adam Bielan, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης και Matteo Salvini, εξ ονόματος της Επιτροπής IMCO, προς το Συμβούλιο: Εφαρμογή της Οδηγίας ‧/‧/ΕΚ (B
it Interrogazione orale (O-‧/‧/rév.‧) presentata da Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Bușoi, Heide Rühle, Adam Bielan, Kyriacos Triantaphyllides e Matteo Salvini, a nome della commissione IMCO, al Consiglio: Applicazione della direttiva ‧/‧/CE (B
el Αδάμος Αδάμου, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης και Feleknas Uca, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση των Βιρμανών προσφύγων στην Ταϋλάνδη (B
it Adamos Adamou, Kyriacos Triantaphyllides e Feleknas Uca, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla situazione dei rifugiati birmani in Thailandia (B
el Ilda Figueiredo, Helmuth Markov, Δημήτριος Παπαδημούλης, Ribeiro Sérgio, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης- Πρόταση ψηφίσματος (B
it Ilda Figueiredo, Helmuth Markov, Dimitrios Papadimoulis, Ribeiro Sérgio, Kyriacos Triantaphyllides- Proposta di risoluzione sulle prospettive finanziarie per il periodo ‧-‧ (B
el Τέταρτον: Η ανεξάρτητη εκλογική επιτροπή διαπίστωσε παρατυπίες και βιαιότητες σε 17 εκλογικές περιφέρειες και, την περασμένη Κυριακή, έγιναν επαναληπτικές εκλογές εκεί.
it Quarto: la commissione elettorale indipendente ha constatato irregolarità ed azioni di forza in 17 circoscrizioni, ed in esse domenica scorsa le votazioni sono state ripetute.
el Την περασμένη Κυριακή, οι στρατηγοί συγκρότησαν τη δική τους κυβέρνηση που, κατά την άποψή μου, πρέπει να θεωρηθεί παράνομη.
it Domenica scorsa, i generali hanno costituito il loro governo che, a mio avviso, deve essere considerato illegittimo.
el Κύριε Πρόεδρε, την Κυριακή 4 Νοεμβρίου, στο τέλος μιας σημαντικής συνάντησης-συνεδρίασης στην οποία έλαβα μέρος, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκα εκτενώς στην έκθεση του κ. Cappato - ο οποίος, όπως όλοι οι βουλευτές, το βλέπετε είναι παρών για να ακούσει γιατί ψήφισα υπέρ του εγγράφου του, αλλά στην πραγματικότητα ξέρω ότι με παρακολουθεί από την οθόνη του γραφείου του - όταν έδειξα την φωτογραφία του, πολλές νέες συνταξιούχοι, αντί να μου ζητήσουν αυτόγραφο, όπως συχνά συμβαίνει στις μεγάλες και σημαντικές πολιτικές συναντήσεις που διοργανώνουν οι σημαντικοί πολιτικοί άνδρες, μου ζήτησαν να γνωρίσουν τον κ. Cappato.
it Signor Presidente, quando domenica 4 novembre, al termine di un'importante assemblea-comizio che ho tenuto, nella quale ho fra l'altro parlato a lungo della relazione dell'onorevole Cappato - che, come tutti i deputati, lei lo vede!, è qui presente per ascoltare perché ho votato a favore del suo documento, ma so che in realtà mi segue dal teleschermo del suo ufficio - ho fatto vedere la sua fotografia, molte giovani pensionate, anziché venirmi a chiedere l'autografo, come di solito succede nei grandi e importanti comizi che tengono gli importanti uomini politici, mi hanno chiesto di conoscere l'onorevole Cappato.
el Συνελήφθη την Κυριακή και δεν υπάρχει καμία προοπτική απελευθέρωσής του.
it È stato arrestato domenica e nulla fa sperare in un suo eventuale rilascio.
el Είναι Κυριακή πρωί
it E ' Domenica mattina, Santo Cielo
el Δεύτερον, στις 13 Ιανουαρίου, ο λαός της Λιθουανίας εόρτασε την 20ή επέτειο της "αιματοβαμμένης Κυριακής", όταν ο σοβιετικός στρατός επιχείρησε να ανατρέψει τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση της ανεξάρτητης Λιθουανίας.
it Come secondo punto ricordo che il 13 gennaio il popolo lituano ha celebrato il 20° anniversario della "domenica di sangue", quando l'esercito sovietico tentò di rovesciare il governo lituano che era stato democraticamente eletto in un paese indipendente.
el Είναι ένα θέμα το οποίο προσεγγίσαμε κατά τη διάρκεια της άτυπης συνεδρίασης των Υπουργών Εξωτερικών, το Σάββατο και την Κυριακή στο Ιvian.
it Si tratta di un tema che abbiamo affrontato nella riunione informale dei Ministri degli esteri sabato e domenica a Evian.
el ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ, ΚΥΡΙΑΚΗ
it LUN, MAR, MER, GIO, VEN, SAB, DOM
el ή την ίδια ημέρα (όπως την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα
it oppure lo stesso giorno della settimana (ad esempio la ‧a domenica di ogni mese
el Συγγνώμη που σε απογοητεύω, αλλά θα γυρίσω την Κυριακή
it Mi dispiace deluderti, Case, ma tornero ' domenica
el Θέμα: Διατήρηση της αργίας της Κυριακής
it Oggetto: Mantenimento della domenica come giorno di riposo
el Φεύγουμε την Κυριακή
it Noi andremo Domenica
el Το Δικαστήριο ακύρωσε την πρόταση για την εργασία την Κυριακή στο σημερινό κείμενο.
it La Corte ha annullato il passaggio relativo al lavoro domenicale nell'attuale redazione.
el Επειδή είμαι εύκολος... εύκολος σαν Κυριακή πρωί...... πρώην κατάδικος και τέτοια
it Perchè è semplice... semplice come una domenica mattina, sai, ex galeotto e il resto
el Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο προηγούμενο ερώτημα, μπορεί ο όρος ειδική κατάσταση στο άρθρο ‧ του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα να αναφέρεται στον αποκλεισμό κοινοτικού εισαγωγέα από δασμολογική ποσόστωση, η ημερομηνία ανοίγματος της οποίας συμπίπτει με Κυριακή, λόγω του ότι οι τελωνειακές υπηρεσίες της κοινοτικής χώρας αναφοράς αργούν τις Κυριακές
it nel caso in cui la risposta al quesito di cui al punto precedente sia affermativa, se la locuzione situazione particolare, figurante nel testo del medesimo art. ‧ CDC, possa essere riferita all'esclusione di un importatore comunitario da un contingente tariffario la cui data di apertura cada di domenica, a causa della chiusura domenicale degli uffici doganali del Paese comunitario di riferimento
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 779 φράσεις που ταιριάζουν φράση κυριακή.Βρέθηκαν σε 0,968 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.