Μεταφράσεις σε Ιταλικά:

  • domenica     
    (noun   )

Did you mean: Κυριακή

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Ιταλικά. (6)

Κυριακή
Domenica; domenica
Κυριακή προσευχή
Padre Nostro; Padre nostro

Παράδειγμα με ποινές "κυριακή", μεταφραστική μνήμη

add example
el Το Σάββατο και την Κυριακή έχει πολλή δουλειά
it I venerdi ' non vanno bene, i sabati e le domeniche sono pieni
el Έχω στα χέρια μου μια πρόταση ψηφίσματος η οποία κατατίθεται σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων σχετικά με την επέτειο της Ματωμένης Κυριακής.
it Ho davanti a me una risoluzione su quella domenica di sangue, che sarà proposta oggi alla Camera dei comuni.
el τουλάχιστον τρία δρομολόγια μετ' επιστροφής ημερησίως, εκτός των αργιών Σαββάτου και Κυριακής
it almeno tre voli giornalieri di andata e ritorno nei giorni festivi, esclusi il sabato e la domenica quando coincidono con delle festività
el Ίσως είναι Κυριακή
it Forse è domenica
el Παρεμβαίνουν οι Σταύρος Λαμπρινίδης, Sophia in 't Veld, Hélène Flautre, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Bogusław Sonik, Katalin Lévai, Vittorio Agnoletto, Simon Busuttil, Maria da Assunção Esteves, Luc Frieden και Franco Frattini
it Intervengono Stavros Lambrinidis, Sophia in 't Veld, Hélène Flautre, Kyriacos Triantaphyllides, Bogusław Sonik, Katalin Lévai, Vittorio Agnoletto, Simon Busuttil, Maria da Assunção Esteves, Luc Frieden e Franco Frattini
el Σας ευχαριστώ, κύριε βουλευτή, για τις προσωπικές σας παροτρύνσεις και για τα συγχαρητήριά σας για την επιτυχία της Γαλλίας την Κυριακή στο Euro 2000.
it La ringrazio, onorevole parlamentare, per l' incoraggiamento personale e per le congratulazioni per il successo della Francia, domenica scorsa all' Euro 2000.
el (RO) Στη Ρουμανία έχει κερδίσει η δεξιά τις εκλογές επειδή έλαβε μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και μεγαλύτερο ποσοστό στις εκλογές της Κυριακής.
it (RO) In Romania la sinistra ha vinto le elezioni perché ha ricevuto il maggior numero di voti e la più alta percentuale nelle elezioni di domenica.
el Ελπίζω πάντως να το αποφασίσει πριν από την Κυριακή
it Spero che trovi il modo di farlo prima di domenica
el μία πτήση μετ' επιστροφής την Κυριακή, πενήντα φορές το έτος
it un volo di andata e ritorno la domenica per ‧ settimane l'anno
el Παρεμβαίνουν Jens-Peter Bonde, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Jana Bobošíková, μη εγγεγραμμένη, Piia-Noora Kauppi, Poul Nyrup Rasmussen, Anneli Jäätteenmäki, Bernat Joan i Marí, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Ryszard Czarnecki, Nigel Farage, Alessandro Battilocchio, Timothy Kirkhope και Reino Paasilinna
it Intervengono Jens-Peter Bonde, a nome del gruppo IND/DEM, Jana Bobošíková, non iscritto, Piia-Noora Kauppi, Poul Nyrup Rasmussen, Anneli Jäätteenmäki, Bernat Joan i Marí, Kyriacos Triantaphyllides, Ryszard Czarnecki, Nigel Farage, Alessandro Battilocchio, Timothy Kirkhope e Reino Paasilinna
el Τις Κυριακές
it Di domenica
el Πήγαινα κάθε Κυριακή, ωραία και καλά
it Ci andavo ogni domenica, da brava
el Μέχρι την Κυριακή πρωί
it Fino a domenica mattina
el εργασία την Κυριακή
it lavoro la domenica
el Οι αιτήσεις πιστοποιητικού που φθάνουν στον αρμόδιο οργανισμό Σάββατο, Κυριακή ή αργία ή μία εργάσιμη ημέρα αλλά μετά τις ‧, θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί την πρώτη εργάσιμη ημέρα που έπεται της ημέρας της πραγματικής παραλαβής τους
it Le domande di titolo pervenute all
el Συγχαρητήρια για την περασμένη Κυριακή
it Congratulazíoní, ne haí azzeccate ‧ su ‧, domeníca scorsa
el Ενώ είναι ουσιαστικό να ρυθμιστούν κατάλληλα οι δυνατότητες εργασίας τις Κυριακές, θεωρώ ότι αυτό πρέπει να γίνει στο επίπεδο των κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες κοινωνικές πτυχές και τη φύση των δραστηριοτήτων.
it Ferma restando l'essenziale necessità di regolamentare adeguatamente le possibilità di lavorare di domenica, ritengo che ciò vada fatto a livello nazionale, tenendo conto degli specifici aspetti sociali e della natura delle attività.
el Θα φεύγαμε την Κυριακή
it Dovevamo partire domenica
el Giusto Catania, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Tobias Pflüger και Miguel Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στα στρατόπεδα προσφύγων στη Μάλτα (B‧-‧/‧)·
it Giusto Catania, Kyriacos Triantaphyllides, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Tobias Pflüger e Miguel Portas, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla situazione dei campi profughi a Malta (B
el Αποφασίσαμε, με τον συνάδελφό μου Alexander Stubb, τον φινλανδό υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος του ΟΑΣΕ, να μεταβούμε στην Τιφλίδα την Κυριακή 10 Αυγούστου.
it Con il mio collega Alexander Stubb, il Ministro finlandese degli Affari esteri che è anche Presidente dell'OSCE, abbiamo deciso di recarci a Tbilisi domenica 10 agosto.
el Κυριάκος Τριανταφυλλίδης αντί του Αδάμου Αδάμου
it Kyriacos Triantaphyllides in sostituzione di Adamos Adamou
el προφορική ερώτηση των Κυριάκου Τριανταφυλλίδη, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Συνομοσπονδιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών, προς το Συμβούλιο, με θέμα τη διαβίβαση πληροφοριών προς το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με εκκρεμούντα θέματα στο Συμβούλιο όσον αφορά την οδηγία για τις διαδικασίες στον τομέα του ασύλου - B7-0002/2011).
it interrogazione orale - B7-0002/2011) presentata dagli onorevoli Triantaphyllides, de Jong, Ernst e Vergiat, a nome del gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica, al Consiglio sulla trasmissione di informazioni al Parlamento e alla Commissione sui problemi pendenti all'interno del Consiglio in merito alla Direttiva Procedura.
el «εβδομάδα»: η χρονική περίοδος από τη Δευτέρα, ώρα ‧ έως την Κυριακή, ώρα ‧·
it « settimana »: il periodo tra le ore ‧ del lunedì e le ore ‧ della domenica
el Παρεμβαίνουν οι Mihael Brejc, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martine Roure, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Henrik Lax, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Marek Aleksander Czarnecki, μη εγγεγραμμένος, Barbara Kudrycka, Edith Mastenbroek, Marco Cappato, Giusto Catania, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Γεώργιος Καρατζαφέρης, Koenraad Dillen, Kinga Gál, Magda Kósáné Kovács, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Laima Liucija Andrikienė, Σταύρος Λαμπρινίδης, Zita Pleštinská, Inger Segelström, Genowefa Grabowska, Katrin Saks, Edith Mastenbroek και Konrad Szymański
it Intervengono Mihael Brejc, a nome del gruppo PPE-DE, Martine Roure, a nome del gruppo PSE, Henrik Lax, a nome del gruppo ALDE, Carl Schlyter, a nome del gruppo Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, a nome del gruppo GUE/NGL, Roberts Zīle, a nome del gruppo UEN, Johannes Blokland, a nome del gruppo IND/DEM, Marek Aleksander Czarnecki, non iscritto, Barbara Kudrycka, Edith Mastenbroek, Marco Cappato, Giusto Catania, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Georgios Karatzaferis, Koenraad Dillen, Kinga Gál, Magda Kósáné Kovács, Kyriacos Triantaphyllides, Laima Liucija Andrikienė, Stavros Lambrinidis, Zita Pleštinská, Inger Segelström, Genowefa Grabowska, Katrin Saks, Edith Mastenbroek e Konrad Szymański
el Δύο δρομολόγια μετ' επιστροφής ημερησίως, πλην Σαββάτου και Κυριακής, μεταξύ Γλασκώβης και Campbeltown·
it Due voli giornalieri di andata e ritorno tra Glasgow e Campbeltown, con l'eccezione del sabato e della domenica
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 779 φράσεις που ταιριάζουν φράση κυριακή.Βρέθηκαν σε 0,458 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.