Μεταφράσεις σε Ιταλικά:

  • domenica     
    (noun   )

Did you mean: Κυριακή

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Ιταλικά. (6)

Κυριακή
Domenica; domenica
Κυριακή προσευχή
Padre Nostro; Padre nostro

Παράδειγμα με ποινές "κυριακή", μεταφραστική μνήμη

add example
el Και, εν μέσω αυτών των ομαδικών επαίνων που οπωσδήποτε θα κατευνάσουν τη γαλλική κυβέρνηση από αύριο, πιστεύω ότι πρέπει να ενδιαφερθούμε, πρωτίστως, για τους εργαζόμενους από τους οποίους θα απαιτηθεί να εργαστούν ακόμα περισσότερο, χωρίς στην πραγματικότητα να έχουν επιλογή επί του θέματος, όπως όλοι εκείνοι στη Γαλλία από τους οποίους πρόκειται στο μέλλον να ζητηθεί να εργάζονται τις Κυριακές.
it E, in mezzo al coro di lodi che sicuramente rabbonirà il governo francese a partire da domani, credo che dobbiamo prenderci a cuore, prima di tutto e soprattutto, gli interessi dei lavoratori. ai quali sarà chiesto di lavorare ancora di più e che non avranno alcuna possibilità di scelta, come nel caso dei lavoratori francesi ai quali in futuro sarà chiesto di lavorare di domenica.
el Παρεμβαίνουν οι Feleknas Uca (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Harlem Désir (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Philip Bushill-Matthews, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Stephen Hughes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Ona Juknevičienė, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Sepp Kusstatscher, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Derek Roland Clark, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Cristian Stănescu, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Alessandro Battilocchio, μη εγγεγραμμένος, José Albino Silva Peneda, Anne Van Lancker, Marian Harkin, Ilda Figueiredo, Kathy Sinnott, Jean-Claude Martinez, Jan Andersson, Γεώργιος Καρατζαφέρης, Magda Kósáné Kovács, Ole Christensen και Vladimír Špidla
it Intervengono Feleknas Uca (relatore per parere della commissione DEVE), Harlem Désir (relatore per parere della commissione INTA), Philip Bushill-Matthews, a nome del gruppo PPE-DE, Stephen Hughes, a nome del gruppo PSE, Ona Juknevičienė, a nome del gruppo ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański, a nome del gruppo UEN, Sepp Kusstatscher, a nome del gruppo Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides, a nome del gruppo GUE/NGL, Derek Roland Clark, a nome del gruppo IND/DEM, Cristian Stănescu, a nome del gruppo ITS, Alessandro Battilocchio, non iscritto, José Albino Silva Peneda, Anne Van Lancker, Marian Harkin, Ilda Figueiredo, Kathy Sinnott, Jean-Claude Martinez, Jan Andersson, Georgios Karatzaferis, Magda Kósáné Kovács, Ole Christensen e Vladimír Špidla
el Όπως δήλωσα και στο Κάιρο την Κυριακή -και ευελπιστώ να το δηλώσω και σε άλλους λαούς- "δεν βρίσκομαι εδώ ως Βρετανός ή ως Ευρωπαίος, αλλά ως επίτιμος αιγύπτιος πολίτης".
it Come ho detto domenica al Cairo, e come mi auguro di poter dire di nuovo in altri luoghi: "Non sono qui né come britannico né come europeo; sono qui come egiziano onorario”.
el Λοιπόν... τέλος πάντων... ξαναπήγαμε στο πάρκο... μια Κυριακή βράδυ
it Bene... ad ogni modo... ritornammo al parco... una domenica sera
el Μην εφαρμόζετε την κρέμα το Σάββατο και την Κυριακή
it Non applichi la crema il sabato e la domenica
el Αξίζει να ληφθεί υπόψη πρωτοβουλία που κίνησε ο συνάδελφός μου, κ. De Castro, και αφορά τη διατήρηση της Κυριακής ως ημέρας αργίας και την επιθυμία μας να αναπαυόμαστε την έβδομη ημέρα, όπως ο Δημιουργός μας, ή να την αντιμετωπίζουμε σαν να πρόκειται για οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας.
it E' certo degna di considerazione l'iniziativa avviata dal collega onorevole De Castro, che intende conferire alla giornata della domenica un rango speciale, consacrandola al riposo come fece il Creatore nel settimo giorno; o forse intendiamo considerarla un giorno come gli altri?
el Από τη μία πλευρά, πρέπει να επιτρέψουμε την ευελιξία στις συμφωνίες για το χρόνο εργασίας, για εργαζόμενους σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και πρέπει επίσης να προστατέψουμε την Κυριακή ως ημέρα ανάπαυσης.
it Da un canto, dobbiamo consentire la flessibilità negli accordi sull'orario di lavoro, in particolare per i dipendenti di piccole e medie imprese, e difendere la domenica quale giorno di riposo.
el Προσωπικά διαπιστώνω με μεγάλη απογοήτευση ότι στο ημερολόγιο αυτό αναφέρεται εσφαλμένα ότι σε τρεις μόνο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων δεν περιλαμβάνεται η πατρίδα μου, οι Κάτω Χώρες, οι εκλογές δεν θα διεξαχθούν την Κυριακή, 13 Ιουνίου, αλλά ενωρίτερα.
it E' pertanto una grossa delusione per me dover constatare che in questa agenda si indichi, erroneamente, che soltanto in tre paesi dell'Unione europea non si voterà domenica 13 ma qualche giorno prima, mentre non si indica che lo stesso vale per il mio paese, l'Olanda.
el Κυριακή είναι παραδοσιακά η ημέρα που διεξάγονται οι εκλογές στην Εσθονία, όμως αν οι ευρωπαϊκές εκλογές διεξάγονταν στις 14 Ιουνίου -εθνική ημέρα μνήμης του μαζικού εκτοπισμού του 1941 που διενήργησαν οι σοβιετικές αρχές- οι σημαίες θα κυμάτιζαν μεσίστιες σε ολόκληρη την Εσθονία.
it La domenica è il giorno in cui in Estonia, per tradizione, si tengono le elezioni, ma se le elezioni europee si fossero tenute il 14 giugno - giornata di lutto nazionale per la commemorazione della deportazione di massa eseguita nel 1941 ad opera delle autorità sovietiche - le bandiere avrebbero sventolato a mezz'asta in tutta l'Estonia.
el Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία catch the eye οι Charles Tannock, Ioan Mircea Paşcu, David Hammerstein, Luisa Morgantini, Reinhard Rack, Frieda Brepoels, Bairbre de Brún, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκα- zοπούλου και Κυριάκος Τριανταφυλλίδης
it Intervengono con la procedura catch the eye Charles Tannock, Ioan Mircea Paşcu, David Hammerstein, Luisa Morgantini, Reinhard Rack, Frieda Brepoels, Bairbre de Brún, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou e Kyriacos Triantaphyllides
el Έκθεση Κυριάκου Τριανταφυλλίδη- A
it Relazione Kyriacos Triantaphyllides- A
el Συγγνώμη που σε απογοητεύω, αλλά θα γυρίσω την Κυριακή
it Mi dispiace deluderti, Case, ma tornero ' domenica
el Χαίρομαι που οι ουκρανικές εκλογές την περασμένη Κυριακή διεξήχθησαν ομαλά.
it Sono lieto che le elezioni ucraine tenutesi la scorsa domenica si siano svolte al meglio.
el Και την Κυριακή, θα σηκωθούμε στις ‧ τα χαράματα, για την ανάβαση
it E poi di domenica sveglia alle ‧ per l' escursione sul fogliame autunnale
el Από την ‧η Φεβρουαρίου έως τις ‧ Οκτωβρίου: τουλάχιστον δύο πτήσεις με επιστροφή καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, μία το Σάββατο και μία την Κυριακή
it o febbraio–‧ ottobre: almeno due voli andata e ritorno giornalieri dal lunedì al venerdì, uno il sabato e uno la domenica
el Ευελπιστώ ολόψυχα ότι οι εκλογές της Κυριακής θα επιβεβαιώσουν άπαξ διά παντός την πορεία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας προς την πλήρη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, μια αποτελεσματική οικονομία της αγοράς και, εν τέλει, προς την ευρωπαϊκή οικογένεια της οποίας, ελπίζω, η Δημοκρατία της Μολδαβίας θα γίνει πλήρες μέλος στο εγγύς μέλλον.
it Spero sinceramente che le elezioni di domenica confermino in modo definitivo il cammino intrapreso dalla Repubblica moldova verso la piena democrazia, lo stato di diritto e un'economia di mercato efficiente, perché questo cammino conduce alla grande famiglia europea, di cui mi auguro la Repubblica moldova farà presto parte a tutti gli effetti.
el Δεύτερον, αν αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η διαδικασία είναι επειδή το Κοινοβούλιο είναι κυρίαρχο όταν έρχεται η ώρα να αποφασίσει την ημερησία του διάταξη, εγώ δε στην παρέμβασή μου αναφέρθηκα σε πληροφορίες και γεγονότα τα οποία συνέβησαν μετά την Πέμπτη και όπως δεν διαθέτω το χάρισμα της προφητείας, το οποίο φαίνεται πως έχει ο κ. Poettering, δεν μπορώ να ξέρω την Πέμπτη τι μέλλει να συμβεί την επόμενη Κυριακή και, ως εκ τούτου, πιστεύω ότι έχει νόημα το Κοινοβούλιο να μπορεί να προβληματίζεται και να ψηφίζει την κατάλληλη στιγμή.
it Inoltre, se ora come ora è in corso questa discussione è perché sulle decisioni in merito all' ordine del giorno il Parlamento è sovrano e io, nel mio intervento, mi sono riferito a informazioni e a eventi successivi a giovedì e, dal momento che non ho il dono della chiaroveggenza di cui pare invece dotato l' onorevole Poettering, il giovedì non posso certo sapere che cosa accadrà la domenica successiva; pertanto, credo che abbia senso che il Parlamento possa riflettere e votare a tempo debito.
el Κατανοώ ότι η έγκαιρη προειδοποίηση εκδόθηκε στις 22 Μαΐου 2011· με προβληματίζει ότι οι ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες πήγαν στη Γερμανία μόλις την Κυριακή 5 Ιουνίου.
it Vorrei fare alcune domande in merito alle tempistiche: mi pare di capire che l'allarme rapido sia stato lanciato il 22 maggio 2011 e mi preoccupa il fatto che gli esperti dell'Unione siano arrivati in Germania solamente domenica 5 giugno.
el Θεωρούνται οι χαμηλότερες αποδοχές ζημία, κατά την έννοια του άρθρου ‧, παράγραφος ‧, στοιχείο β, της οδηγίας ‧/‧/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ‧ης Νοεμβρίου ‧, σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, στην περίπτωση που, λόγω της μετάθεσης, μειώνεται η έκταση της παρεχόμενης υπό δυσμενείς χρονικές συνθήκες υπηρεσίας (κατά τις νυκτερινές ώρες ή σε Κυριακές και αργίες) και, κατά συνέπεια, μειώνεται και το ύψος του επιδόματος που χορηγείται όταν παρέχεται τέτοια υπηρεσία
it Se una remunerazione inferiore debba essere considerata quale danno ai sensi dell’art. ‧, n. ‧, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio ‧ novembre ‧, ‧/‧/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell'orario di lavoro, qualora il trasferimento comporti una riduzione della mole del servizio in orari disagevoli (notte o giorni festivi) e, pertanto, anche dell’entità dell’assegno per lavori di carattere gravoso (Erschwerniszulage), corrisposto per tale servizio
el Ελπίζω πάντως να το αποφασίσει πριν από την Κυριακή
it Spero che trovi il modo di farlo prima di domenica
el Προκειμένου να σηματοδοτήσει αυτό το γεγονός, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ανοίξει τις πόρτες του σε όλους τους ενδιαφερόμενους το Σάββατο 8 Μαΐου στις Βρυξέλλες και την Κυριακή στο Στρασβούργο.
it Per celebrare questo evento, sabato 8 maggio a Bruxelles, e domenica a Strasburgo, il Parlamento europeo aprirà le sue porte a tutti coloro che sono interessati.
el Συναντηθήκαμε την προηγούμενη Κυριακή και του είπα ότι συμμερίζομαι απολύτως τη θέση του, αλλά ίσως ο κόσμος να λογικευτεί και να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα δάση αυτά είναι ζωτικής σημασίας ως πνεύμονες του κόσμου, τόσο για το τοπικό κλίμα όσο και για τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα.
it Ci siamo incontrati domenica scorsa e gli ho detto che condividevo pienamente la sua posizione, ma che forse il mondo sta rinsavendo e sta arrivando alla conclusione che queste foreste sono essenziali come polmone del mondo, per il clima locale e anche per la cattura e l'immobilizzazione del carbonio.
el Με την ευκαιρία εξάλλου και για του λόγου το αληθές, καταργείται και η διάταξη που ορίζει την Κυριακή ως την καταξοχήν ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης-αργίας.
it A tale proposito, viene abrogata anche la disposizione che sancisce la domenica come il giorno del riposo settimanale per eccellenza.
el Την Κυριακή είναι ο γάμος
it Ma hai il matrimonio
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 779 φράσεις που ταιριάζουν φράση κυριακή.Βρέθηκαν σε 0,748 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.