Μεταφράσεις σε Ιταλικά:

  • blocco di testo   

Παράδειγμα με ποινές "μπλοκ κειμένου", μεταφραστική μνήμη

add example
el Καθώς θυμόμαστε αυτά τα γεγονότα κατά την 50ή τους επέτειο, θυμόμαστε επίσης πως ο λαός της Ουγγαρίας κατάφερε, αφού πέτυχε τη δημοκρατία και την ελευθερία στη χώρα του, να μετατρέψει την πράξη που τον εξανάγκασε να βρεθεί στο ανατολικό μπλοκ σε μια πράξη ελευθερίας και να προσχωρήσει ελεύθερα και ανεξάρτητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
it Commemorando questi eventi in occasione del cinquantesimo anniversario, commemoriamo anche il fatto che il popolo ungherese, dopo aver conquistato la democrazia e la libertà nel proprio paese, è riuscito a trasformare l'atto di forza che lo ha costretto a entrare nel blocco orientale in un atto di libertà con cui ha aderito in piena autodeterminazione all'Unione europea.
el Το μπλόκι από πάγο πάνω στο οποίο στέκεται λιώνει
it Il blocco di giacchio su cui poggia si sta sciogliendo
el Iδιαίτερα για τα κράτη του πρώην ανατολικού μπλοκ και την Kίνα, παίζει μεγάλο ρόλο η αύξηση της ασφάλειας των πυρηνικών εργοστασίων που λειτουργούν εκεί.
it Soprattutto per gli Stati dell'ex blocco orientale e per la Cina, l'incremento della sicurezza delle centrali nucleari in esercizio in quei paesi riveste grande importanza.
el Μετακίνησε εκείνο το μπλόκο ‧ μίλια βόρεια
it Sposta quel blocco stradale sulla e' ‧, ‧ km a nord
el Ρώτα τον κάπταιν Μπλοκ
it Chieda al capitano Block
el " Ευρωπαϊκή Ένωση, ως συνήθως, θα βγάλει το μπλοκ επιταγών της για να βοηθήσει στο έργο της ανοικοδόμησης και, ως συνήθως, χρησιμοποιεί μια τραγική κατάσταση για να προτείνει τη διεύρυνση των εξουσιών της μέσω της δημιουργίας μόνιμου ευρωπαϊκού σώματος πολιτικής προστασίας.
it L'Unione europea, come sempre, metterà mano al portafoglio per contribuire alla ricostruzione e, come sempre, approfitta di una tragedia per proporre un ampliamento delle proprie competenze istituendo una forza europea permanente con compiti di protezione civile.
el Περιοχή που καλύπτει ‧ ολόκληρα μπλοκ και ‧ τμήματα μπλοκ στις λεκάνες Slyne, Erris και Donegal χαρακτηρίστηκε συνοριακή ζώνη, και επιλέχτηκε για να συμπεριληφθεί σε γύρο έκδοσης αδειών εξερεύνησης για υδρογονάνθρακες
it Una zona che copre ‧ blocchi completi e ‧ blocchi parziali negli Slyne, Erris and Donegal Basins è stata designata area di frontiera ed è stata selezionata per l'inserimento in un procedimento di rilascio di autorizzazioni per la ricerca di idrocarburi
el - (SK) Με όλο τον σεβασμό για τα έγγραφα που υποβλήθηκαν, η ομοιότητά τους με τα πενταετή σχέδια που υποτίθεται ότι θα έφερναν ευημερία στο ανατολικό μπλοκ δεν μπορεί να παραβλεφθεί.
it - (SK) Signor Presidente, con tutto il dovuto rispetto per i documenti sottoposti alla nostra attenzione, la loro somiglianza con i piani quinquennali che dovevano portare prosperità al blocco orientale non può essere sottovalutata.
el Εάν η Ρωσία δεν μπορεί να αποδεχθεί την πολιτική κατεύθυνση της Ουκρανίας, θα πρέπει να το ξεπεράσει, όπως ξεπέρασε την απώλεια πολιτικής επιρροής στις χώρες του Σοβιετικού μπλοκ.
it Se la Russia non è in grado di accettare l'orientamento politico dell'Ucraina, dovrà superare questa sua incapacità come ha superato la perdita dell'influenza politica sui paesi del blocco sovietico.
el Έτσι κι αλλιώς, σ' αυτά τα δύο μπλόκ είναι συγκεντρωμένη η περισσότερη εξουσία, για να γίνει πρωτοπόρος διεθνής για μια άλλη διαχείριση, για μια διαχείριση που δεν μετέρχεται πια ανεύθυνη οικολογική εκμετάλευση των πεπερασμένων πόρων του κόσμου.
it In questi due blocchi sono condensate le maggiori forze per essere all'avanguardia in un altro tipo d'economia, di un'economia che non continui a perpetrare uno sfruttamento ecologico abusivo irresponsabile delle limitate risorse mondiali.
el Η άδεια χορηγείται συνήθως για έκταση που καλύπτει ‧-‧ μπλοκ, αλλά είναι δυνατόν να καλύπτει μεγαλύτερη συνεχόμενη έκταση σε εξαιρετικές περιπτώσεις, π.χ. όταν είναι ανεπαρκή τα σεισμικά δεδομένα
it In genere l'autorizzazione riguarda un'area equivalente a ‧-‧ blocchi, ma in casi eccezionali può riguardare un'area contigua più ampia (ad esempio se scarseggiano i dati sulla sismicità
el Από το μπλοκ ‧-‧ Pelovo αποκλείονται οι ακόλουθες περιοχές παραχώρησης
it Il blocco ‧-‧ Pelovo non comprende le concessioni seguenti
el Περιοχή που καλύπτει ‧ ολόκληρα μπλοκ και ‧ τμήματα μπλοκ στη λεκάνη North East Rockall χαρακτηρίστηκε συνοριακή ζώνη, και επιλέχτηκε για να συμπεριληφθεί σε γύρο έκδοσης αδειών εξερεύνησης για υδρογονάνθρακες
it Una zona che copre ‧ blocchi completi e ‧ blocchi parziali nel North East Rockall Basin è stata designata area di frontiera ed è stata selezionata per l'inserimento in un procedimento di rilascio di autorizzazioni per la ricerca di idrocarburi
el Σήμερα διακυβεύεται η αξιοπιστία της, προτού υποδεχθεί αύριο τις νέες, εύθραυστες ακόμη, δημοκρατίες του πρώην ανατολικού μπλοκ.
it Oggi, prima di accogliere le giovani democrazie ancora fragili dell' ex blocco dell' Est, è in gioco la sua credibilità.
el Kανένα άλλο καθήκον δεν θα 'πρεπε να είναι πιο σημαντικό και πιο ενδιαφέρον για μας, για το Eυρωπαϊκό Kοινοβούλιο, από το να συμβάλουμε, μετά το πέρας του ψυχρού πολέμου και της αντιπαράθεσης των μπλοκ, ώστε να γίνει ο 21ος αιώνας ένας ευρωπαϊκός αιώνας, με την καλύτερη σημασία της λέξης.
it Non vi è compito più importante e interessante per il Parlamento europeo che quello di contribuire, al termine della guerra fredda e della divisione fra i blocchi, affinché il 21o secolo diventi un secolo europeo nel senso migliore del termine.
el Γιατί δεν παίρνεις το μπλοκ επιταγών από το γραφείο μου και να το κάνεις μόνος σου
it Perche ' non prendi il mio libretto degli assegni dalla mia scrivania e ne compili uno te stesso?
el Οι χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ βίωσαν τραυματικά και την αλλαγή καθεστώτος, αλλά στη σημερινή περίπτωση, απειλούμαστε όλοι εξίσου από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση η οποία, παρά τις κάποιες πρώιμες ενδείξεις, ήταν απρόβλεπτη.
it I paesi dell'ex blocco orientale, inoltre, hanno vissuto il cambiamento di regime come un trauma, ma in questo caso siamo tutti minacciati allo stesso modo dalla crisi finanziaria ed economica globale che, nonostante alcuni precoci segnali, era comunque inaspettata.
el Αποφαση αριθ. ‧, της ‧ης Μαρτίου ‧, σχετικά με την έναρξη διαδικασίας χορήγησης άδειας για αναζήτηση και εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου- υπογείων φυσικών πόρων στο μπλοκ ‧-‧ Tarnak, που βρίσκεται στις περιοχές Πλέβεν και Βράτσα, σύμφωνα με το άρθρο ‧ παράγραφος ‧ σημείο ‧ του Νόμου περί υπογείων φυσικών πόρων, και γνωστοποίηση του επικείμενου διαγωνισμού για τη χορήγηση των αδειών
it Decisione n. ‧, del ‧ marzo ‧, relativa all'apertura di una procedura per concedere l’autorizzazione alla prospezione e all’esplorazione di giacimenti petroliferi e di gas- risorse naturali del sottosuolo, ai sensi dell’articolo ‧, paragrafo ‧, terzo comma, della legge sulle risorse del sottosuolo (Закона за подземните богатства), nel blocco ‧-‧ Tarnak (Търнак), situato nelle province di Pleven e Vraca (Плевен и Враца), e alla notifica relativa alla gara d’appalto per la concessione dell’autorizzazione
el Ένα τέτοιο σύστημα θα είναι σε θέση να προσφέρει αυτό που, κατά την άποψη όλων των ειδικών, δεν θα αποδώσει σίγουρα μια απλή επέκταση των υφισταμένων στρατιωτικών μπλοκ και η σύνδεσή τους με την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας, να υπάρξει δηλαδή περισσότερη ασφάλεια για την Eυρώπη.
it Tale sistema sarà in grado di conseguire ciò che, a parere di tutti gli esperti, un mero ampliamento dei blocchi militari esistenti ed il loro collegamento con la politica estera e di sicurezza comune non potrebbe assolutamente garantire, ossia l'attuazione di una maggiore sicurezza per l'Europa.
el να ξεκινήσει διαδικασία χορήγησης άδειας για αναζήτηση και εξερεύνηση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου στο μπλοκ ‧-‧ Κνέζα, έκτασης ‧,‧ τετραγωνικά χιλιόμετρα, οι γεωγραφικές συντεταγμένες του οποίου προσδιορίζονται στο σχέδιο σύμβασης αναζήτησης και εξερεύνησης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του φακέλου των εγγράφων του διαγωνισμού·
it di avviare una procedura per la concessione di un'autorizzazione ai fini della prospezione e della ricerca di giacimenti di petrolio grezzo e gas naturale nel Blok ‧-‧ Kneža, su una superficie di ‧,‧ chilometri quadrati, le cui coordinate sono indicate e descritte nel progetto di accordo ai fini della prospezione e ricerca che costituisce parte integrante della documentazione concorsuale
el Το δικό της μπλοκ επιταγών
it Il suo libretto di assegni
el Εδώ δεν θα βάλετε μπλόκα
it Non dovreste bloccare anche queste?
el Παρά τις προόδους που έχουν σημειωθεί, έχει διαπιστωθεί θεαματική αύξηση στη συχνότητα αυτής της βακτηριακής λοίμωξης τα τελευταία χρόνια λόγω της κοινωνικοοικονομικής επιδείνωσης των χωρών του πρώην σοβιετικού μπλοκ, των ανεπαρκών υποδομών των δημόσιων συστημάτων υγείας και της άνισης πρόσβασης στη θεραπεία.
it Nonostante i progressi compiuti, negli ultimi anni si è assistito a un brusco incremento dell'incidenza di questa infezione batterica, a causa del declino socioeconomico dei paesi dell'ex blocco sovietico, delle deboli infrastrutture dei sistemi di sanità pubblica e delle sperequazioni nell'accesso all'assistenza.
el Με βάση και τις θέσεις της ομάδας μου, GUE/NGL, καταψήφισα το μπλοκ 1, 3, 4 των τροπολογιών και την τροπολογία 38 και υπερψήφισα το μπλοκ 2 και την τροπολογία 58.
it Tenendo conto delle posizioni del mio gruppo, il GUE/NGL, ho votato contro il blocco di emendamenti nn. 1, 3 e 4, nonché contro l’emendamento n.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 26055 φράσεις που ταιριάζουν φράση μπλοκ κειμένου.Βρέθηκαν σε 8,079 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.