Μεταφράσεις σε Ιταλικά:

  • blocco di testo   

Παράδειγμα με ποινές "μπλοκ κειμένου", μεταφραστική μνήμη

add example
el Οι χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ βίωσαν τραυματικά και την αλλαγή καθεστώτος, αλλά στη σημερινή περίπτωση, απειλούμαστε όλοι εξίσου από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση η οποία, παρά τις κάποιες πρώιμες ενδείξεις, ήταν απρόβλεπτη.
it I paesi dell'ex blocco orientale, inoltre, hanno vissuto il cambiamento di regime come un trauma, ma in questo caso siamo tutti minacciati allo stesso modo dalla crisi finanziaria ed economica globale che, nonostante alcuni precoci segnali, era comunque inaspettata.
el Είναι πρώιμο, αλλά έχεις...... σχέδιο μπλόκων μήπως χωρίσουν
it Forse è prematuro ma...... avete un posto di blocco alternativo per quando si separeranno?
el Η Σαγιέν έχει μπλόκα σε όλο τον δρόμο
it Cheyenne ha posti di blocco lungo tutto il percorso
el ΣΚ- ‧ προς κεντρικά ... ... το ύποπτο όχημα κατευθύνεται προς το μπλόκο
it Sk- ‧ alla centrale di controllo, il veicolo sospetto si dirige verso il blocco stradale
el Η ανθρώπινη διάσταση του αντικειμένου με το οποίο ασχολούμεθα είναι τεράστια: 18 εκατομμύρια άτομα άστεγα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υποτίθεται ότι είναι το πιο υγιές οικονομικό μπλοκ στον κόσμο.
it L'aspetto umano della questione è considerevole: nella sola Unione europea, che si presume sia il blocco economico più sano del mondo, i senzatetto sono 18 milioni.
el Έως τις ‧ Μαρτίου ‧, την καταληκτική ημερομηνία του γύρου, δεν θα χορηγηθεί άδεια ή δικαίωμα απόκτησης άδειας εξερεύνησης για κανένα από τα μπλοκ του γύρου
it Fino al ‧ marzo ‧, data di chiusura del procedimento, non saranno rilasciate autorizzazioni di ricerca o concesse opzioni per nessuno dei blocchi
el Ομάδες, σε επιφυλακή.Εδώ Ενημέρωση. Ο Πρόεδρος πλησιάζει στο μπλόκο Τζέησον
it A tutte le squadre, qui posto dascolto. flashlight si sta awicinando a posto di controllo Jason
el μπλοκ ‧ και μπλοκ ‧ της περιοχής
it Blocco ‧ e blocco ‧ dell'area
el Δυστυχώς, η ΕΕ επιδεικνύει αλόγιστη ορμητικότητα στις διαπραγματεύσεις εμπορικού μπλοκ με εμπορικό μπλοκ και αυτός είναι ο λόγος που απείχα.
it Purtroppo, l'Unione europea è ostinata sui negoziati da blocco commerciale a blocco commerciale, motivo per cui mi sono astenuto.
el Να ξεκινήσει διαδικασία χορήγησης άδειας για αναζήτηση και εξερεύνηση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου στο μπλοκ ‧-‧ Pelovo, έκτασης ‧,‧ km‧ και με γεωγραφικές συντεταγμένες τα οριακά σημεία ‧ έως ‧ σύμφωνα με το παράρτημα
it È aperta una procedura per concedere l′autorizzazione alla prospezione e all′esplorazione di giacimenti petroliferi e di gas nel blocco ‧-‧ Pelovo su una superficie di ‧,‧ km‧ le cui coordinate sono i punti di confine dal n. ‧ al n. ‧ indicati nell′allegato
el Τους κρατούμενους στο μπλοκ
it Dei detenuti del braccio
el Το βρήκαμε στο καπό ενός διαλυμένου τζιπ, στο μπλόκο " μηδέν "
it Le abbiamo trovate sul tetto di un Humvee fatto a pezzi al posto di blocco " Zero "
el Aυτή η καινούρια αρχή δεν μπορεί να μας οδηγεί σε στρατιωτικά μπλοκ προσηλωμένα στα όπλα, αλλά μόνο σ' ένα νέο είδος ευρωπαϊκού συστήματος κοινής ασφάλειας.
it Questo nuovo inizio non ci deve condurre a blocchi militari irrigiditi nell'uso delle armi, bensì soltanto ad un nuovo sistema europeo di sicurezza comune.
el Δεύτερον, απορρίπτουμε τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού στρατιωτικού μπλοκ.
it Secondo: siamo contrari alla formazione di blocchi militari europei.
el Κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι, κατά την ΠΕ, μία εταιρεία εξήγαγε στην Κοινότητα συμπολυμερή τύπου μπλοκ από στυρόλιο-ισοπρένιο-στυρόλιο (εφεξής SIS
it Nel corso delle visite di verifica è emerso che durante il PI una delle imprese esportava verso la Comunità il polimero a blocchi stirene-isoprene-stirene (SIS
el Προσωπικά, αρνούμαι να δεχθώ τον στρατιωτικό ανταγωνισμό με οποιοδήποτε “μπλοκ”.
it Personalmente rifiuto di accettare la concorrenza militare, a prescindere dal “blocco” in questione.
el Έχω στήσει μπλόκα παντού
it Ho posti di blocco piazzati dappertutto
el σχετικά με την έναρξη διαδικασίας χορήγησης άδειας για αναζήτηση και εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου- υπογείων φυσικών πόρων στο μπλοκ ‧-‧ Tarnak, που βρίσκεται στις περιοχές Πλέβεν και Βράτσα, σύμφωνα με το άρθρο ‧ παράγραφος ‧ σημείο ‧ του Νόμου περί υπογείων φυσικών πόρων, και γνωστοποίηση του επικείμενου διαγωνισμού για τη χορήγηση των αδειών
it relativa all'apertura di una procedura per concedere l’autorizzazione alla prospezione e all’esplorazione di giacimenti petroliferi e di gas- risorse naturali del sottosuolo, ai sensi dell’articolo ‧, paragrafo ‧, terzo comma, della legge sulle risorse del sottosuolo (Закона за подземните богатства), nel blocco ‧-‧ Tarnak (Търнак), situato nelle province di Pleven e Vraca (Плевен и Враца), e alla notifica relativa alla gara d’appalto per la concessione dell’autorizzazione
el Είναι το πρώτο βήμα στον δρόμο για τη δημιουργία ενός μπλοκ με ένα δισεκατομμύριο Λατινοαμερικανούς, ένα δισεκατομμύριο Χριστιανούς στο συνταίριασμα των εθνών.
it Questa iniziativa potrebbe costituire un passo avanti verso la creazione di un blocco di un miliardo di latino-americani, un miliardo di cristiani, nella partita tra le nazioni.
el Έδωσε ψήφο στον λαό της Πολωνίας, εισήγαγε τη δημοκρατία σε ολόκληρο το πρώην Ανατολικό Μπλοκ, και άλλαξε ριζικά το πρόσωπο της Ευρώπης, ενώνοντας μια διχασμένη Ευρώπη.
it Ha dato il voto ai cittadini polacchi, ha introdotto la democrazia in tutto il blocco orientale, e ha anche mutato radicalmente il panorama europeo, unendo un'Europa divisa.
el Τίποτε δεν είναι ιδανικό σε αυτόν τον κόσμο, αλλά όταν εξετάσουμε τις επιπτώσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής στον αναπτυσσόμενο κόσμο, πιστεύω ότι μπορούμε να ισχυριστούμε ότι πρόκειται για το μακράν λιγότερο επιζήμιο σύστημα ενός μεγάλου μπλοκ εμπορίου όσον αφορά τις στρεβλωτικές επιπτώσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες.
it Nulla è perfetto a questo mondo, ma se analizziamo l'impatto della politica agricola comune sui paesi in via di sviluppo, penso che possiamo affermare che è sicuramente il sistema meno nocivo tra quelli introdotti dai grandi blocchi commerciali in termini di distorsioni create in tali paesi.
el Κατά την παραμονή μας εκεί τα μέλη της αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ουκρανία καταστήσαμε σαφές ότι πιστεύουμε ότι είναι ανεπίτρεπτο να συνεχίσει να κυριαρχεί στην πολιτική ατζέντα η αντιπαλότητα μεταξύ των υπέρμαχων των πολιτικών μπλοκ, αλλά ότι χρειάζεται να διαμορφώσουν κοινή αντίληψη για το ποια μέτρα επιθυμούν να λάβουν για τη σταθεροποίηση της χώρας.
it Durante la visita, i membri della delegazione europea in Ucraina hanno chiaramente espresso la loro opinione, spiegando che, a loro parere, non si deve permettere alla rivalità tra gli esponenti dei blocchi politici di continuare a dominare l'agenda politica, ma che si deve invece raggiungere un'intesa sulle misure da intraprendere per stabilizzare il paese.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 26055 φράσεις που ταιριάζουν φράση μπλοκ κειμένου.Βρέθηκαν σε 3,417 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.