Μεταφράσεις σε Κινεζικά:

We don't have translation of given word, but maybe you have misspelled and you have meant:

Λυπούμαστε, αλλά δεν έχουμε μεταφράσεις για τη λέξη δαιμονας σε Ελληνικά Κινεζικά λεξικό. Παρακαλώ, μπορείτε να προσθέσετε νέα μετάφραση σε Glosbe.

  Προσθήκη μετάφρασης

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Κινεζικά. (2)

δαίμονας
邪魔; 惡魔
δαίμονας εκτυπωτή γραμμής
行式打印机后台程序; 線上印表機服務精靈

Παράδειγμα με ποινές "δαιμονας", μεταφραστική μνήμη

add example
el Δαίμονας πελάτη υπενθύμισης του KOrganizerComment
zh KOrganizer 提醒守护进程的客户端Comment
el Ο εκτυπωτής έχει δημιουργηθεί αλλά ο δαίμονας εκτύπωσης δεν είναι δυνατό να εκκινηθεί. %
zh 打印机被创建, 但是打印进程无法重新启动 。 %
el Δαίμονας Write του KDEComment
zh KDE Write 守护程序Comment
el Επιλέξτε για την εκκίνηση του δαίμονα KTTS και την ενεργοποίηση κειμένου-σε-ομιλία
zh 选中可启动 KTTS 守护进程和语音合成系统 。
el Άρθρωμα δαίμονα KSSLComment
zh KSSL 伺服程式模組Comment
el Αποτυχία επικοινωνίας με το δαίμονα καθολικών συντομεύσεων του KDE
zh 和 KDE 全局快捷键守护进程连接失败
el Καταγραφή πρόσβασης (AccessLog) Το αρχείο καταγραφής πρόσβασης, αν δεν ξεκινά με/τότε συμπεραίνεται ότι σχετίζεται με το ServerRoot. Εξ ορισμού βρίσκεται στο "/var/log/cups/access_ log " Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ειδικό όνομα syslog για να στείλετε το αποτέλεσμα στο αρχείο syslog ή στο δαίμονα. π. χ.:/var/log/cups/access_ log Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
zh 访问日志(AccessLog) 访问日志文件; 如果它没有以/开始 , 那么将会假设它是相对于ServerRoot的。 默认情况下会被设置为 “/var/log/cups/access_ log ” 。 您还可以使用特定的名称 syslog , 这样可以把输出发送到 syslog文件或者进程 。 如 :/var/log/cups/access_ log Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
el Αν επιλεγεί, το Festival θα εκκινήσει και αυτή η φωνή θα φορτωθεί μόλις ξεκινήσει ο δαίμονας κειμένου-σε-ομιλίας (KTTSD). Ενεργοποιήστε το αν η φωνή έχει μεγάλο χρόνο φόρτωσης στο Festival (για παράδειγμα, οι φωνές multisyn), σε άλλη περίπτωση αφήστε το απενεργοποιημένο
zh 勾選此選項的話, 在 KTTSD 啟動時, 會同時啟動 Festival 並載入此聲音。 如果這個聲音載入到 Festival 的時間較長( 如 MultiSyn ) , 請勾選此選項, 否則請不要勾選 。
el Δαίμονας του KDE-ξεκινά την ενημέρωση της βάσης δεδομένων sycoca όταν χρειαστεί
zh KDE 守护进程-在需要的时候触发 Sycoca 数据库的更新
el Έναρξη του δαίμονα KPilot
zh 正在启动 KPilot 守护进程
el Ένας δαίμονας για το διαδίκτυο ο οποίος ξεκινάει τις υπηρεσίες δικτύου όταν απαιτείταιComment
zh 按需启动网络服务的守护进程Comment
el Ο δαίμονας Zeroconf (mdnsd) δεν εκτελείται
zh Zeroconf 守护程序(mdnsd) 未运行 。
el Ο δαίμονας pppd πέθανε ξαφνικά!
zh PPPD 守护进程异常退出 !
el Επιτυχής ενεργοποίηση πολιτικής και εκτέλεση του δαίμονα (% ‧), αναμονή για ενεργοποίηση δρομολόγησης
zh Policy successful activated and daemon (% ‧) running
el Διεύθυνση Η διεύθυνση στην οποία ανταποκρίνεται ο δαίμονας CUPS. Αφήστε το κενό ή χρησιμοποιήστε έναν αστερίσκο (*) για να καθορίσετε μία τιμή θύρας για ολόκληρο το υποδίκτυο. Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
zh 地址 这是 CUPS 守护进程正在监听的地址。 您可以设置它为空或者使用 一个星号 (*) 并指定特定端口值, 这样就可以监听整个子网了 。 Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
el Εμφάνιση της καταγραφής δαιμόνων στην τρέχουσα καρτέλα. Οι δαίμονες είναι διεργασίες που εκτελούνται στο περιθώριο του συστήματος. Δείτε αυτήν την καταγραφή αν επιθυμείτε να αναλύσετε τι συμβαίνει στο περιθώριο του συστήματός σας
zh 在当前标签页中显示守护进程日志。 守护进程是指在系统后台运行的进程, 您可以通过这个日志知道在您系统后台发生过什么 。
el Τερματισμός του δαίμονα (ξεχνιούνται όλοι οι κωδικοί πρόσβασης
zh 停止守护程序(忘记所有密码
el Δαίμονας HTTP Cookie
zh HTTP cookie 守护程序
el Σελίδα καταγραφής (PageLog) Η σελίδα καταγραφής, αν δεν ξεκινάει με/τότε συμπεραίνεται ότι σχετίζεται με το ServerRoot. Εξ ορισμού είναι στο "/var/log/cups/page_ log ". Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ειδικό όνομα syslog για να στείλετε το αποτέλεσμα στο αρχείο syslog ή στο δαίμονα. π. χ.:/var/log/cups/page_ log Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
zh 页面日志(PageLog) 页面日志文件; 如果它没有以/开始 , 那么将会假设它是相对于ServerRoot的。 默认情况下会被设置为 “/var/log/cups/page_ log ” 。 您还可以使用特定的名称 syslog , 这样可以把输出发送到 syslog文件或者进程 。 如 :/var/log/cups/page_ log Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
el Διαχειριστής υπηρεσιών Αυτό το άρθρωμα σας επιτρέπει να έχετε μια επισκόπηση όλων των προσθέτων του δαίμονα του KDE, ή όπως αλλιώς ονομάζονται, στις υπηρεσίες του KDE. Γενικά, υπάρχουν δύο τύποι υπηρεσιών: Υπηρεσίες που ξεκινούν κατά την εκκίνηση Υπηρεσίες που ξεκινούν όταν χρειαστεί Οι τελευταίες εμφανίζονται μόνο για ευκολία. Οι υπηρεσίες που ξεκινούν κατά την εκκίνηση μπορούν να εκκινηθούν και να διακοπούν. Στη Λειτουργία διαχειριστή, μπορείτε επίσης να ορίσετε αν οι υπηρεσίες θα ξεκινούν κατά την εκκίνηση. Χρησιμοποιήστε το με προσοχή. Μερικές υπηρεσίες είναι ζωτικές για το KDE. Μην απενεργοποιείτε υπηρεσίες αν δεν ξέρετε τι κάνετε!
zh 服务管理器 此模块允许您概览全部 KDE 守护程序插件, 或称为 KDE 服务。 通常情况下, 服务分为两种 : 启动时调用的服务 按需调用的服务 后者仅仅为了方便而列出。 启动服务可以被启动和停止。 在管理员模式中, 您还可以定义要在启动时是否装入服务 。 请小心使用此功能。 某些服务是 KDE 所必需的。 如果您对某一服务不太了解, 请不要禁用该服务 。
el Δαίμονας του επαγγελματικού διαχειριστή πορτοφολιού
zh 专业的钱夹管理器守护进程
el Δαίμονας HTTP Cookie
zh HTTP Cookie 守护程序
el Το αρχείο ρυθμίσεων δεν έχει αποσταλεί στον εξυπηρετητή CUPS. Ο δαίμονας δεν θα επανεκκινηθεί
zh 这个配置文件还没有被上传到这个 CUPS 服务器。 这个守护进程将不会被重新启动 。
el Αδυναμία έναρξης του δαίμονα KPilot. Το μήνυμα σφάλματος του συστήματος ήταν: & quot; % ‧quot
zh 无法启动 KPilot 守护进程。 系统错误消息是: quot; % ‧quot
el KDE δαίμονας κειμένου-σε-ομιλίαName
zh KDE 语音合成守护进程Name
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 72 φράσεις που ταιριάζουν φράση δαιμονας.Βρέθηκαν σε 0,677 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.