Μεταφράσεις σε Κινεζικά:

We don't have translation of given word, but maybe you have misspelled and you have meant:

Λυπούμαστε, αλλά δεν έχουμε μεταφράσεις για τη λέξη δαιμονας σε Ελληνικά Κινεζικά λεξικό. Παρακαλώ, μπορείτε να προσθέσετε νέα μετάφραση σε Glosbe.

  Προσθήκη μετάφρασης

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Κινεζικά. (2)

δαίμονας邪魔; 惡魔
δαίμονας εκτυπωτή γραμμής行式打印机后台程序; 線上印表機服務精靈

Παράδειγμα με ποινές "δαιμονας", μεταφραστική μνήμη

add example
Δαίμονας διαδικτύου για το KDECommentKDE Internet 守护进程Comment
Επιλέξτε για την εκκίνηση του δαίμονα KTTS και την ενεργοποίηση κειμένου-σε-ομιλία选中可启动 KTTS 守护进程和语音合成系统 。
Άρθρωμα δαίμονα KWalletCommentKWallet 守护进程模块Comment
Διαχείριση δικτύου με χρήση του δαίμονα NetworkManager, έκδοση ‧. ‧Name使用 NetworkManager 守护进程的网络管理工具, 版本 ‧. ‧Name
Δαίμονας ζώνης ώρας για το KDENameKDE 的时区守护程序Name
Τερματισμός του δαίμονα (ξεχνάει όλους τους κωδικούς πρόσβασης停止服务进程(忘记所有的密码
Έξοδος από το KPilot, (και σταμάτημα του δαίμονα αν έχει οριστεί αυτό退出 KPilot(同时若配置允许, 也中止守护进程) 。
Ενημέρωση του δαίμονα ότι το επόμενο HotSync θα αντιγράψει όλα τα δεδομένα από τον υπολογιστή παλάμης στο PC, με αντικατάσταση των καταχωρήσεων στο PC告诉守护进程下次同步是将所有手持设备上的数据复制到并覆盖 PC 上对应数据的操作 。
Αν επιλεγεί, το Festival θα εκκινήσει και αυτή η φωνή θα φορτωθεί μόλις ξεκινήσει ο δαίμονας κειμένου-σε-ομιλίας (KTTSD). Ενεργοποιήστε το αν η φωνή έχει μεγάλο χρόνο φόρτωσης στο Festival (για παράδειγμα, οι φωνές multisyn), σε άλλη περίπτωση αφήστε το απενεργοποιημένο勾選此選項的話, 在 KTTSD 啟動時, 會同時啟動 Festival 並載入此聲音。 如果這個聲音載入到 Festival 的時間較長( 如 MultiSyn ) , 請勾選此選項, 否則請不要勾選 。
Δαίμονας HTTP CookieHTTP cookie 守护程序
Ο εκτυπωτής έχει δημιουργηθεί αλλά ο δαίμονας εκτύπωσης δεν είναι δυνατό να εκκινηθεί. %打印机被创建, 但是打印进程无法重新启动 。 %
Ρύθμιση δαίμονα κειμένου-σε-ομιλία του KDEKDE 语音合成守护进程配置
Εισάγετε εδώ τη διαδρομή στο βύσμα που δημιουργήθηκε από το δαίμονα συλλογής εντροπίας (ή το αρχείο εντροπίας输入熵收集服务器创建的套接字路径(或者熵文件) 。
Ένας δαίμονας για το διαδίκτυο ο οποίος ξεκινάει τις υπηρεσίες δικτύου όταν απαιτείταιComment按需启动网络服务的守护进程Comment
Ενημέρωση του δαίμονα ότι το επόμενο HotSync θα είναι μια αντιγραφή ασφαλείας του υπολογιστή παλάμης στον υπολογιστή告诉守护进程下次同步是手持设备到 PC 的备份操作 。
Σελίδα καταγραφής (PageLog) Η σελίδα καταγραφής, αν δεν ξεκινάει με/τότε συμπεραίνεται ότι σχετίζεται με το ServerRoot. Εξ ορισμού είναι στο "/var/log/cups/page_ log ". Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ειδικό όνομα syslog για να στείλετε το αποτέλεσμα στο αρχείο syslog ή στο δαίμονα. π. χ.:/var/log/cups/page_ log Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc页面日志(PageLog) 页面日志文件; 如果它没有以/开始 , 那么将会假设它是相对于ServerRoot的。 默认情况下会被设置为 “/var/log/cups/page_ log ” 。 您还可以使用特定的名称 syslog , 这样可以把输出发送到 syslog文件或者进程 。 如 :/var/log/cups/page_ log Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
Εισάγετε τον αριθμό θύρας στην οποία ένας δαίμονας ksysguard περιμένει για συνδέσεις输入 ksysguard 守护进程监听连接的端口号 。
Δεν είναι δυνατό να βρεθεί ο δαίμονας PPP Βεβαιωθείτε ότι το pppd είναι εγκατεστημένο找不到 PPP 守护进程 。 请确定系统中安装了 pppd 。
Επανεκκινήστε το δαίμονα για νέο συγχρονισμό HotSync重启守护进程并再次执行同步 。
Αποτυχία επικοινωνίας με το δαίμονα καθολικών συντομεύσεων του KDE和 KDE 全局快捷键守护进程连接失败
Δαίμονας ζώνης ώρας του KDECommentKDE 时区守护程序Comment
Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε το δαίμονα του BeagleKeywords您可以在这里配置 Beagle 守护进程Keywords
Δαίμονας κατάστασης δικτύουComment网络状态守护程序Comment
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 72 φράσεις που ταιριάζουν φράση δαιμονας.Βρέθηκαν σε 2,381 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.