Μεταφράσεις σε Κινεζικά:

We don't have translation of given word, but maybe you have misspelled and you have meant:

Λυπούμαστε, αλλά δεν έχουμε μεταφράσεις για τη λέξη δαιμονας σε Ελληνικά Κινεζικά λεξικό. Παρακαλώ, μπορείτε να προσθέσετε νέα μετάφραση σε Glosbe.

  Προσθήκη μετάφρασης

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Κινεζικά. (2)

δαίμονας
邪魔; 惡魔
δαίμονας εκτυπωτή γραμμής
行式打印机后台程序; 線上印表機服務精靈

Παράδειγμα με ποινές "δαιμονας", μεταφραστική μνήμη

add example
el Ένας δαίμονας για το διαδίκτυο ο οποίος ξεκινάει τις υπηρεσίες δικτύου όταν απαιτείταιComment
zh 按需启动网络服务的守护进程Comment
el Καταγραφή πρόσβασης (AccessLog) Το αρχείο καταγραφής πρόσβασης, αν δεν ξεκινά με/τότε συμπεραίνεται ότι σχετίζεται με το ServerRoot. Εξ ορισμού βρίσκεται στο "/var/log/cups/access_ log " Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ειδικό όνομα syslog για να στείλετε το αποτέλεσμα στο αρχείο syslog ή στο δαίμονα. π. χ.:/var/log/cups/access_ log Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
zh 访问日志(AccessLog) 访问日志文件; 如果它没有以/开始 , 那么将会假设它是相对于ServerRoot的。 默认情况下会被设置为 “/var/log/cups/access_ log ” 。 您还可以使用特定的名称 syslog , 这样可以把输出发送到 syslog文件或者进程 。 如 :/var/log/cups/access_ log Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
el Μερικά από τα προς εκτύπωση αρχεία δεν είναι αναγνώσιμα από το δαίμονα εκτύπωσης του KDE. Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν προσπαθείτε να εκτυπώσετε σαν άλλος χρήστης. Για να συνεχίσει η εκτύπωση, χρειάζεται ο κωδικός πρόσβασης του υπερχρήστη
zh KDE 打印守护进程无法读取某些要打印的文件。 如果您试图用非当前登录的用户身份打印, 可能会发生这种情况。 如果要继续打印, 您需要提供 root 的密码 。
el Θύρα Η τιμή θύρας στην οποία ανταποκρίνεται ο δαίμονας CUPS. Εξ ορισμού είναι η ‧. Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
zh 端口 这是 CUPS 守护进程正在监听的端口。 默认是 ‧ 。 Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
el Ο δαίμονας pppd πέθανε ξαφνικά!
zh PPPD 守护进程异常退出 !
el Ενημέρωση του δαίμονα ότι το επόμενο HotSync θα είναι μια αντιγραφή ασφαλείας του υπολογιστή παλάμης στον υπολογιστή
zh 告诉守护进程下次同步是手持设备到 PC 的备份操作 。
el Ενημέρωση του δαίμονα ότι το επόμενο HotSync θα είναι ένα κανονικό HotSync
zh 告诉守护进程下次同步是普通同步 。
el Επιτυχής ενεργοποίηση πολιτικής και εκτέλεση του δαίμονα (% ‧) για τον εξυπηρετητή " % ‧ " (% ‧) στις % ‧, με προφίλ " % ‧ "
zh Policy successful activated and daemon (% ‧) running for server " % ‧ " at date %
el Διαχείριση δικτύου με χρήση του δαίμονα NetworkManager, έκδοση ‧. ‧Name
zh 使用 NetworkManager 守护进程的网络管理工具, 版本 ‧. ‧Name
el Διαχειριστής υπηρεσιών Αυτό το άρθρωμα σας επιτρέπει να έχετε μια επισκόπηση όλων των προσθέτων του δαίμονα του KDE, ή όπως αλλιώς ονομάζονται, στις υπηρεσίες του KDE. Γενικά, υπάρχουν δύο τύποι υπηρεσιών: Υπηρεσίες που ξεκινούν κατά την εκκίνηση Υπηρεσίες που ξεκινούν όταν χρειαστεί Οι τελευταίες εμφανίζονται μόνο για ευκολία. Οι υπηρεσίες που ξεκινούν κατά την εκκίνηση μπορούν να εκκινηθούν και να διακοπούν. Στη Λειτουργία διαχειριστή, μπορείτε επίσης να ορίσετε αν οι υπηρεσίες θα ξεκινούν κατά την εκκίνηση. Χρησιμοποιήστε το με προσοχή. Μερικές υπηρεσίες είναι ζωτικές για το KDE. Μην απενεργοποιείτε υπηρεσίες αν δεν ξέρετε τι κάνετε!
zh 服务管理器 此模块允许您概览全部 KDE 守护程序插件, 或称为 KDE 服务。 通常情况下, 服务分为两种 : 启动时调用的服务 按需调用的服务 后者仅仅为了方便而列出。 启动服务可以被启动和停止。 在管理员模式中, 您还可以定义要在启动时是否装入服务 。 请小心使用此功能。 某些服务是 KDE 所必需的。 如果您对某一服务不太了解, 请不要禁用该服务 。
el Σελίδα καταγραφής (PageLog) Η σελίδα καταγραφής, αν δεν ξεκινάει με/τότε συμπεραίνεται ότι σχετίζεται με το ServerRoot. Εξ ορισμού είναι στο "/var/log/cups/page_ log ". Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ειδικό όνομα syslog για να στείλετε το αποτέλεσμα στο αρχείο syslog ή στο δαίμονα. π. χ.:/var/log/cups/page_ log Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
zh 页面日志(PageLog) 页面日志文件; 如果它没有以/开始 , 那么将会假设它是相对于ServerRoot的。 默认情况下会被设置为 “/var/log/cups/page_ log ” 。 您还可以使用特定的名称 syslog , 这样可以把输出发送到 syslog文件或者进程 。 如 :/var/log/cups/page_ log Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
el Επιτυχής ενεργοποίηση πολιτικής και εκτέλεση του δαίμονα (%
zh Policy successful activated and daemon (% ‧) running
el Δαίμονας που χρησιμοποιείται από το kdesu
zh kdesu 所使用的守护程序
el Δαίμονας ζώνης ώρας για το KDEName
zh KDE 的时区守护程序Name
el Δεν είναι δυνατή η εύρεση του δαίμονα PPP! Βεβαιωθείτε ότι το pppd είναι εγκατεστημένο και ότι έχετε ορίσει τη σωστή διαδρομή
zh 找不到 PPP 守护进程 ! 请确定系统中安装了 pppd, 并且您已输入正确的路径 。
el Δαίμονας του επαγγελματικού διαχειριστή πορτοφολιού
zh 专业的钱夹管理器守护进程
el Εμφάνιση της καταγραφής δαιμόνων στην τρέχουσα καρτέλα. Οι δαίμονες είναι διεργασίες που εκτελούνται στο περιθώριο του συστήματος. Δείτε αυτήν την καταγραφή αν επιθυμείτε να αναλύσετε τι συμβαίνει στο περιθώριο του συστήματός σας
zh 在当前标签页中显示守护进程日志。 守护进程是指在系统后台运行的进程, 您可以通过这个日志知道在您系统后台发生过什么 。
el Δαίμονας ζώνης ώρας του KDEComment
zh KDE 时区守护程序Comment
el Αποτυχία επικοινωνίας με το δαίμονα καθολικών συντομεύσεων του KDE
zh 和 KDE 全局快捷键守护进程连接失败
el Προσπάθεια μηδενισμού του δαίμονα και της σύνδεσής του με τον υπολογιστή παλάμης
zh 尝试重置守护进程及其到手持设备的连接 。
el Δαίμονας HTTP Cookie
zh HTTP Cookie 守护程序
el Ο εκτυπωτής έχει δημιουργηθεί αλλά ο δαίμονας εκτύπωσης δεν είναι δυνατό να εκκινηθεί. %
zh 打印机被创建, 但是打印进程无法重新启动 。 %
el Ο δαίμονας του KDE, ' kded ' δεν εκτελείται. Μπορείτε να τον επανεκκινήσετε εκτελώντας την εντολή ' kdeinit ' και μετά προσπαθήστε να ξαναφορτώσετε το Κέντρο ελέγχου του KDE για να δείτε αν αυτό το μήνυμα εξαφανίστηκε. ‧) Δε φαίνεται να έχετε υποστήριξη για έξυπνες κάρτες στις βιβλιοθήκες του KDE. Θα πρέπει να ξαναμεταγλωττίσετε το πακέτο kdelibs με τη libpcsclite εγκατεστημένη
zh KDE 守护进程“ kded” 没有运行。 您可以通过运行命令“ kdeinit” 重新启动它。 然后请重新打开 KDE 控制中心, 查看本信息是否消失 。 ‧) 您的 KDE 程序库不支持智能卡。 您需要安装 libpcsclite 并重新编译 kdelibs 软件包 。
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 72 φράσεις που ταιριάζουν φράση δαιμονας.Βρέθηκαν σε 0,835 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.