Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • εκπαίδευση ενηλίκων   
     
    Any instruction or training, informal or formal, which is geared to persons of mature age, regardless of previous education, and typically offered by university extension programs, employers, correspondence courses or community groups.

Παράδειγμα με ποινές "adult education", μεταφραστική μνήμη

add example
So I call on the Ministers of Finance and in particular the Ministers of Education in the European Union to ensure that the euro is taught about in schools and in adult education, and to provide the necessary resources for this.Γι' αυτό, κάνω έκκληση στους υπουργούς οικονομικών, και κυρίως στους υπουργούς παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να καταστήσουν το ευρώ αντικείμενο διδασκαλίας στα σχολεία και στα επιμορφωτικά ιδρύματα για ενήλικες και να διαθέσουν κονδύλια γι' αυτό.
The Socrates programme, having gone through a highly successful first phase of promoting European cooperation in university education, school education and language teaching, is now to be extended to cover adult education and those who left school without qualifications.Το πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ, του οποίου η άκρως επιτυχής πρώτη φάση κατέστησε δυνατή μια ευρωπαϊκή συνεργασία στους τομείς της ανώτατης εκπαίδευσης, της σχολικής εκπαίδευσης και της διδασκαλίας γλωσσών, θα επεκταθεί τώρα και στην επιμόρφωση των ενηλίκων και των ατόμων που δεν έχουν ολοκληρώσει τη σχολική τους εκπαίδευση.
Calls on the Commission and the Member States to employ in a targeted way active labour market policy and adult education measures through the targeted use of resources under the Structural Funds and Community initiatives under the heading Development of human resourcesκαλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μέτρα για μια ενεργό πολιτική της αγοράς εργασίας και μέτρα επιμόρφωσης ενηλίκων μέσω της στοχοθετημένης χρήσης των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων και των κοινοτικών πρωτοβουλιών στο κεφάλαιο Ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων·
Key attention must be paid to training children and adults, especially those who work with children- such as professionals in the area of healthcare, education and social work- on the safe use of the internet, recognizing cyber crimes and other internet-based malevolent activities, and on how to report to the relevant authoritiesΙδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην κατάρτιση των παιδιών και των ενηλίκων, ιδίως όσων εργάζονται με παιδιά, όπως οι επαγγελματίες στον τομέα της ιατρικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής εργασίας, σχετικά με την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και την αναγνώριση εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο και άλλων κακόβουλων δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο, και σχετικά με τους τρόπους καταγγελίας τους στις αρμόδιες αρχές·
Grundtvig encourages the sharing of experiences at European level in all areas of general adult educationΗ Grundtvig προωθεί την ανταλλαγή εμπειριών σε ευρωπαϊκή κλίμακα σε όλους τους τομείς γενικής εκπαίδευσης των ενηλίκων
The basic rights of children will only be respected if adults draw the right political lessons from failing educational practice.Τα θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών θα μπορέσουν να γίνουν σεβαστά τότε μόνον όταν οι ενήλικες συναγάγουν τα αναγκαία συμπεράσματα από την αποτυχία των εκπαιδευτικών πρακτικών.
Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Third Chamber) of ‧ June ‧ (reference for a preliminary ruling from the Bundesfinanzhof, Germany)- Werner Haderer v Finanzamt Wilmersdorf (Sixth VAT Directive- Exemptions- Article ‧A(j)- Tuition given privately by teachers and covering school or university education- Education provided in the context of courses organised by adult education centres- No direct contractual link with pupilsΥπόθεση C-‧/‧: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της ‧ης Ιουνίου ‧ [αίτηση του Bundesfinanzhof (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως]- Werner Haderer κατά Finanzamt Wilmersdorf (Έκτη οδηγία ΦΠΑ- Απαλλαγές- Άρθρο‧, A, παράγραφος ‧, στοιχείο ι'- Ιδιαίτερα μαθήματα που παραδίδονται από εκπαιδευτικούς και ανάγονται στη σχολική ή πανεπιστημιακή εκπαίδευση- Διδασκαλία στο πλαίσιο επιμορφώσεως σε εκπαιδευτικά κέντρα για ενηλίκους- Έλλειψη άμεσης συμβατικής σχέσεως με τους μαθητές
As an instrument for the promotion of lifelong learning, the EQF encompasses qualifications of all levels, from those achieved through compulsory education or adult education to those awarded in higher education and in professional or vocational education and training.Ως μέσο για την προώθηση της διά βίου εκπαίδευσης, το ΕΠΠ περιλαμβάνει επαγγελματικά προσόντα όλων των επιπέδων, από αυτά που αποκτώνται μέσω της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή της εκπαίδευσης ενηλίκων έως αυτά που χορηγούνται στο πλαίσιο ανώτερης εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.
This is an irresponsible adult concept; for children, it is always preferable to have a father and a mother and for the two to take on the responsibility not only of their material needs, but also of their education.Αυτά είναι τα λόγια ενός ενηλίκου ο οποίος δεν επιθυμεί ευθύνες, αλλά για τα παιδιά είναι ωστόσο προτιμότερο να έχουν πατέρα και μητέρα και να αναλαμβάνουν και οι δύο όχι μόνον την παροχή υλικών αγαθών αλλά και την εκπαίδευσή τους.
May I draw your attention to one aspect of continuous adult education that is linked to both modern demographic and civilisational challenges and the inheritance of the old order.Μπορώ να επιστήσω την προσοχή σας σε μια πτυχή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ενηλίκων που συνδέεται τόσο με τις σύγχρονες δημογραφικές τάσεις όσο και με πολιτισμικές προκλήσεις και την κληρονομιά της παλαιάς τάξης.
" According to the previous census in ‧ erbia had more than one million people, that is, over ‧ % above the age of ‧ who never graduated from elementary school, and a whopping ‧ % of adults with just elementary education, or who are functionally illiterate, " Lakcevic said" Σύμφωνα με την προηγούμενη απογραφή του ‧ η Σερβία είχε περισσότερους από ένα εκατομμύριο πολίτες, δηλαδή ‧ % πάνω από την ηλικία των ‧ ετών που δεν αποφοίτησαν ποτέ από το δημοτικό σχολείο, και ένα τεράστιο ποσοστό ‧ % των ενηλίκων με μόνο πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ή στην ουσία λειτουργικά αναλφάβητους ", ανέφερε η Λάξεβιτς
developing adult education in the discipline, subject area or management aspect to which they relateανάπτυξη της εκπαίδευσης των ενηλίκων στον κλάδο, το θεματικό τομέα ή τη διαχειριστική πτυχή που αποτελεί το αντικείμενό τους·
The data quality requirements for the Adult Education Survey refer to the dimensions of relevance, accuracy, timeliness and punctuality, accessibility and clarity, comparability, and coherence in accordance with Article ‧(d) of Regulation (EC) NoΟι απαιτήσεις ποιότητας των στοιχείων για την έρευνα για την εκπαίδευση ενηλίκων σύμφωνα με το άρθρο ‧ στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ‧/‧ είναι οι εξής: συνάφεια, ακρίβεια, επικαιρότητα και έγκαιρη διάθεση, προσβασιμότητα και σαφήνεια, συγκρισιμότητα και συνοχή
One innovation found in Socrates II, as a consequence of the concept of life-long learning called for in all education and training programmes, is the inclusion of adult education in the Grundtvig programme.Στο πρόγραμμα Σωκράτης ΙΙ το νέο στοιχείο που απορρέει από την δια βίου μάθηση είναι ότι πρέπει να συμπεριληφθεί και η εκπαίδευση ενηλίκων στο πρόγραμμα GRUNDTVIG.
I believe that they will be sincere and support adult education that is accessible and of a high quality.Θεωρώ ότι θα είναι ειλικρινή και θα υποστηρίξουν την προσιτή και υψηλής ποιότητας εκπαίδευση ενηλίκων.
Considers that adult education should achieve high skill levels in all sectors by means of high-quality educational and cultural activities and training models, so as to ensure that individuals' knowledge and skills match the changes in what is required of workers and the changes in the organisation of work and in working methodsθεωρεί ότι η κατάρτιση ενηλίκων θα πρέπει να αποσκοπεί στην απόκτηση υψηλών προσόντων σε όλους τους τομείς με εκπαιδευτικά και πολιτισμικά μέτρα καθώς και με πρότυπα ποιοτικής εκπαίδευσης που θα εξασφαλίζουν ότι οι γνώσεις και τα προσόντα που επιτυγχάνονται θα ανταποκρίνονται στη μεταβαλλόμενη ζήτηση επαγγελματικών προσόντων και στις μεταβολές της οργάνωσης και των μεθόδων εργασίας·
Together with the demographic squeeze, this makes it even more important for education and training systems to raise overall attainment levels, whilst ensuring that all people, young and adult- regardless of their socio-economic background or personal circumstances- are enabled to develop their full potential through lifelong learningΜαζί με τη δημογραφική συμπίεση, γίνεται ακόμη σημαντικότερο να ανυψωθούν τα συνολικά επίπεδα επιδόσεων των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι παρέχονται σε όλους, νέους και ενηλίκους, οι δυνατότητες να αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό τους μέσω της διά βίου μάθησης- ανεξαρτήτως της κοινωνικοοικονομικής τους προέλευσης ή της προσωπικής κατάστασης
I agree that the EU Member States should help adult education by adopting active measures, motivating citizens to educate themselves and employers to provide suitable conditions for education.Συμφωνώ ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να βοηθήσουν την εκπαίδευση των ενηλίκων εγκρίνοντας δραστικά μέτρα, κινητοποιώντας τους πολίτες να εκπαιδευθούν και τους εργοδότες να παράσχουν τις κατάλληλες συνθήκες για εκπαίδευση.
Is of the opinion that financial education programmes are most effective if they are tailored to the needs of specific target groups and, where appropriate, personalised; is of the opinion, moreover, that all financial education programmes should contribute to the improvement of a conscious and realistic handling of each individual's financial possibilities; consideration should be given to the development of programmes that improve adults' financial capabilitiesείναι της άποψης ότι τα προγράμματα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης είναι αποτελεσματικότερα όταν είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων-στόχων και, κατά περίπτωση, εξατομικευμένα· είναι, επιπλέον, της άποψης ότι όλα τα προγράμματα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης πρέπει να συμβάλλουν στη βελτίωση συνειδητού και πραγματιστικού χειρισμού των χρηματοοικονομικών δυνατοτήτων κάθε ατόμου· πιστεύει ότι πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο ανάπτυξης προγραμμάτων που θα βελτιώνουν τις δεξιότητες των ενηλίκων σε χρηματοοικονομικά θέματα·
These principles are potentially very valuable, but only if at the same time there are safeguards for all at-risk groups - immigrants, women, the elderly and the disabled - as well as for adults who have a low level of education and are more vulnerable and less well protected.Οι συγκεκριμένες αρχές έχουν ενδεχομένως μεγάλη αξία, αλλά μόνο αν την ίδια στιγμή υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες για όλες τις ομάδες που κινδυνεύουν-μετανάστες, γυναίκες, ηλικιωμένοι και άτομα με αναπηρία- καθώς και για τους ενήλικες που έχουν χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και είναι περισσότερο ευάλωτοι και λιγότερο προστατευμένοι.
Points out that reconciling family life, working life and lifelong learning calls not only for greater flexibility in managing time and space, but also for social, economic and tax incentives in order to promote access for adults to training and education programmesεπισημαίνει ότι ο συνδυασμός οικογενειακού βίου, επαγγελματικού βίου και διά βίου μάθησης απαιτεί όχι μόνο μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τη διαχείριση του χρόνου και του χώρου, αλλά επίσης κοινωνικά, οικονομικά και φορολογικά κίνητρα προκειμένου να προωθηθεί η πρόσβαση των ενηλίκων σε προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης·
Calls on the Commission and the Member States to continue to develop environmental education and to give it a full place on primary school curricula, and to put in place information and awareness-raising programmes directed at adultsκαλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να αναπτύσσουν την περιβαλλοντική εκπαίδευση και να την εντάξουν πλήρως στη βασική εκπαίδευση, καθώς και να οργανώσουν προγράμματα πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης για ενηλίκους·
Ensure the coherence of adult education and training provision for individual citizens via close links to employment and social policies and other policies affecting young people and collaboration with social partners and other stakeholdersΝα εξασφαλίσουν τη συνοχή στην παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων για τους επιμέρους πολίτες μέσω στενών δεσμών με την πολιτική απασχόλησης και την κοινωνική πολιτική και άλλών πολιτικών που επηρεάζουν τους νέους και μέσω της συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους ενδιαφερομένους
The overall figure hides an important imbalance: adults with a high level of education are more than six times as likely to participate in lifelong learning as the low skilledΤο συνολικό αυτό ποσοστό συγκαλύπτει μια σοβαρή ανισορροπία: η πιθανότητα συμμετοχής στη διά βίου μάθηση των ενήλικων με υψηλό μορφωτικό επίπεδο είναι έξι φορές μεγαλύτερη από αυτή που έχουν οι ενήλικοι με χαμηλή μορφωτική στάθμη
Education, however, and especially adult education, is also a factor in people's personal development, in their self-esteem, their civic involvement, their social inclusion and their engagement in intercultural dialogue." εκπαίδευση και ιδίως η εκπαίδευση ενηλίκων είναι όμως και ένας παράγοντας της προσωπικής ανάπτυξης, του αυτοσεβασμού, της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, της κοινωνικής ένταξης και του διαπολιτισμικού διαλόγου.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 28844 φράσεις που ταιριάζουν φράση adult education.Βρέθηκαν σε 12,675 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.