Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • εκπαίδευση ενηλίκων   
     
    Any instruction or training, informal or formal, which is geared to persons of mature age, regardless of previous education, and typically offered by university extension programs, employers, correspondence courses or community groups.

Παράδειγμα με ποινές "adult education", μεταφραστική μνήμη

add example
en Insists that adult education for migrants can promote integration of both adult migrants and their children and stresses therefore the need to strongly develop lifelong learning for migrant parents
el επιμένει ότι η εκπαίδευση ενηλίκων για τους μετανάστες μπορεί να προαγάγει την ένταξη τόσο των ενηλίκων μεταναστών όσο και των παιδιών τους και, για το λόγο αυτό, τονίζει την ανάγκη για ισχυρή ανάπτυξη της διά βίου μάθησης για τους μετανάστες γονείς·
en GRUNDTVIG In-Service training and professional development for teachers and other staff in adult education
el Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση προσωπικού της εκπαίδευσης ενηλίκων GRUNDTVIG
en I am particularly keen that every possible incentive be created to motivate adults to re-enter the education process.
el Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να δημιουργηθούν όλα τα δυνατά κίνητρα για να παρακινηθούν οι ενήλικες να επανενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία.
en Health literacy should be incorporated into adult education programmes
el Η εκπαίδευση σε σχέση με την θα πρέπει να ενσωματωθεί στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων
en Education, however, and especially adult education, is also a factor in people's personal development, in their self-esteem, their civic involvement, their social inclusion and their engagement in intercultural dialogue.
el " εκπαίδευση και ιδίως η εκπαίδευση ενηλίκων είναι όμως και ένας παράγοντας της προσωπικής ανάπτυξης, του αυτοσεβασμού, της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, της κοινωνικής ένταξης και του διαπολιτισμικού διαλόγου.
en I agree that the EU Member States should help adult education by adopting active measures, motivating citizens to educate themselves and employers to provide suitable conditions for education.
el Συμφωνώ ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να βοηθήσουν την εκπαίδευση των ενηλίκων εγκρίνοντας δραστικά μέτρα, κινητοποιώντας τους πολίτες να εκπαιδευθούν και τους εργοδότες να παράσχουν τις κατάλληλες συνθήκες για εκπαίδευση.
en To design and test educational packages on the prevention of violence against children, young people and women, as well as on conflict management, for use in schools, adult educational institutions, associations, undertakings, public institutions and NGOs
el Να εκπονηθούν και δοκιμαστούν εκπαιδευτικά πακέτα για την πρόληψη της βίας εις βάρος παιδιών, εφήβων και γυναικών, καθώς και για τη διαχείριση των συγκρούσεων, προς χρήση στα σχολεία, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα ενηλίκων, στις οργανώσεις, στις επιχειρήσεις, στους δημόσιους φορείς και στις ΜΚΟ
en promoting non-formal and informal learning outcomes and improving their recognition, in order for young adults to have easier access to formal education and training and to the labour market
el προώθηση των αποτελεσμάτων της ανεπίσημης και της άτυπης μάθησης και βελτίωση της αναγνώρισής τους, προκειμένου οι νεαροί ενήλικες να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην επίσημη εκπαίδευση και κατάρτιση και στην αγορά εργασίας
en By virtue of the right to literacy and education, and of the Member States' obligation to provide quality training for their adult citizens, I believe, Mr President, that we too are responsible for the development of sustainable tools for funding and supporting lifelong education and training.
el Δυνάμει του δικαιώματος στη γνώση και την εκπαίδευση, και της υποχρέωσης των κρατών μελών για παροχή ποιοτικής κατάρτισης στους ενήλικους πολίτες τους, πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, ότι είμαστε και εμείς υπεύθυνοι για την ανάπτυξη βιώσιμων εργαλείων χρηματοδότησης και ενίσχυσης της διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης.
en These principles are potentially very valuable, but only if at the same time there are safeguards for all at-risk groups - immigrants, women, the elderly and the disabled - as well as for adults who have a low level of education and are more vulnerable and less well protected.
el Οι συγκεκριμένες αρχές έχουν ενδεχομένως μεγάλη αξία, αλλά μόνο αν την ίδια στιγμή υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες για όλες τις ομάδες που κινδυνεύουν-μετανάστες, γυναίκες, ηλικιωμένοι και άτομα με αναπηρία- καθώς και για τους ενήλικες που έχουν χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και είναι περισσότερο ευάλωτοι και λιγότερο προστατευμένοι.
en The access to public education is guaranteed also to handicapped persons and adult jobseekers, in line with the principle of life-long learning
el Η πρόσβαση στη δημόσια εκπαίδευση είναι επίσης εξασφαλισμένη για τους αναπήρους και τους ενηλίκους που αναζητούν εργασία, σύμφωνα με την αρχή της διά βίου μάθησης
en Making improved provision for early childhood education, encouraging the acquisition of key competences, increasing the attractiveness of vocational education and training, developing lifelong guidance, increasing access to and excellence in further and higher education, expanding adult learning, as well as improving the quality of teacher education, provide effective means of ensuring that all citizens are better qualified and thus better able to participate actively in social and economic development
el Η καλύτερη παροχή αγωγής των νηπίων, η ενθάρρυνση της απόκτησης βασικών δεξιοτήτων, η αύξηση της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η ανάπτυξη της δια βίου καθοδήγησης, η βελτίωση της πρόσβασης στην συνεχή και την τριτοβάθμια εκπαίδευση και της σχετικής αριστείας, η διεύρυνση της εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης των διδασκόντων, συνιστούν αποτελεσματικά μέσα ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι πολίτες διαθέτουν καλύτερα προσόντα και, συνεπώς, καθίστανται ικανότεροι να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη
en One very important message is that the quality of existing adult-education centres and the education they offer should be improved.
el Πολύ σημαντικό είναι όμως να βελτιωθεί η ποιότητα και η εκπαίδευση που προσφέρουν τα υφιστάμενα ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων.
en Educational associations encourage and provide lifelong learning for adults
el Εκπαιδευτικές ενώσεις ενθαρρύνουν και παρέχουν δια βίου μάθηση για ενηλίκους
en Pursue cooperation on the strategic priority of promoting equity, social cohesion and active citizenship, by actively using the open method of coordination within the context of the strategic framework for European cooperation in education and training (ET ‧) and by implementing the social dimension of the Bologna and Copenhagen processes and adopting measures in line with the ‧ Council conclusions on adult learning
el Να επιδιώξουν τη συνεργασία όσον αφορά τη στρατηγική προτεραιότητα της προαγωγής της ισοτιμίας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, μέσω της ενεργού χρήσης της ανοικτής μεθόδου συντονισμού εντός του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ ‧) και μέσω της υλοποίησης της κοινωνικής διάστασης των διαδικασιών της Μπολόνια και της Κοπεγχάγης καθώς και μέσω της θέσπισης μέτρων σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του ‧ για την εκπαίδευση των ενηλίκων
en points out, in this respect, that in many European countries the regional and local level has key responsibilities in the field of adult education and it has a direct interest in the development of workforce skills
el επισημαίνει επ' αυτού ότι σε πολλές χώρες της Ευρώπης οι τοπικές και περιφερειακές αρχές έχουν σημαντικές αρμοδιότητες στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και ότι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού αποτελεί θέμα άμεσου ενδιαφέροντος γι' αυτές
en Calls on the ACP States to increase expenditure for education, particularly with respect to universal primary education and adult education
el καλεί τα κράτη ΑΚΕ να αυξήσουν τις εκπαιδευτικές δαπάνες, ιδίως όσον αφορά την καθολική πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων·
en Includes: educational programmes, generally for adults, which do not require any special prior instruction, in particular vocational training and cultural development
el Περιλαμβάνονται: εκπαιδευτικά προγράμματα, για ενήλικες κατά κανόνα, που δεν απαιτούν προηγούμενη ιδιαίτερη εκπαίδευση, και ιδιαίτερα επαγγελματική κατάρτιση και πολιτιστική ανάπτυξη
en Grundtvig: for adult education
el Grundtvig: για την εκπαίδευση ενηλίκων
en This is why I also believe that the numerous adult-education centres, foundations and charitable organisations which, as we know, are already doing outstanding work in this field should be supported and that these providers' high standards - and I see no reason why they cannot become even higher - should be maintained.
el Γι' αυτό άλλωστε πιστεύω ότι πρέπει να υποστηρίζονται τα πολυάριθμα κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων, τα ιδρύματα και οι φιλανθρωπικοί οργανισμοί που διακρίνονται ήδη σήμερα σε αυτό το έργο, και ότι πρέπει να διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο στους τομείς αυτούς -δεν θα με πείραζε βέβαια να γίνει ακόμα υψηλότερο.
en I believe that when we become adults, we appreciate rational arguments, and if we have been well educated, we recognise when rational arguments are fair.
el Πιστεύω ότι όταν ενηλικιωνόμαστε εκτιμούμε λογικά επιχειρήματα, και αν είμαστε καλά καταρτισμένοι αναγνωρίζουμε πότε τα λογικά επιχειρήματα είναι ορθά.
en support Member States' work in ensuring that by the end of initial education and training young people have developed the key competences to a level that equips them for adult life and which forms a basis for further learning and working life, and that adults are able to develop and update their key competences throughout their lives
el υποστήριξη του έργου των κρατών μελών με στόχο να εξασφαλίζεται ότι, στο τέλος της αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι νέοι έχουν αναπτύξει τις βασικές ικανότητες σε βαθμό τέτοιο που να τους εξοπλίζει για την ενήλικη ζωή, και που να αποτελεί τη βάση της περαιτέρω μάθησης και επαγγελματικής ζωής και ότι οι ενήλικες είναι σε θέση να αναπτύσσουν και να επικαιροποιούν τις βασικές ικανότητές τους σε ολόκληρη τη ζωή τους·
en The action plan should spell out the specific proposed objectives according to the sub-sector of the education and training targeted by the application (general education, vocational training, higher education, adult learning, etc.), set clear priorities for the foreseen and planned activities in line with the objectives they contribute to (knowledge and awareness on the European integration or strategy framework ET ‧), define the results expected and the timing to get them
el Το σχέδιο δράσης πρέπει να αναφέρει αναλυτικά τους ειδικούς προτεινόμενους στόχους σύμφωνα με τον εκάστοτε υποτομέα εκπαίδευσης και κατάρτισης που αποτελεί στόχο της αίτησης (γενική εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, ανώτατη εκπαίδευση, εκπαίδευση ενηλίκων, κ.λπ.), να θέτει σαφείς προτεραιότητες για τις προβλεπόμενες και σχεδιασμένες δραστηριότητες σύμφωνα με τους στόχους τους οποίους επιδιώκουν (γνώση και ευαισθητοποίηση για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ή το στρατηγικό πλαίσιο ΕΚ ‧), να καθορίζει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και το χρονοδιάγραμμα επίτευξής τους
en We were bombarded with proposals for projects in the most diverse areas: training of officials at the Interior Ministry, support for local NGOs active in the areas of mine clearance, adult literacy, and sexual and reproductive health education, technical and institutional support for the Iraqi Parliament, and these are only some of the examples.
el Βομβαρδιστήκαμε με προτάσεις για σχέδια στους πιο διαφορετικούς τομείς: εκπαίδευση υπαλλήλων στο υπουργείο Εσωτερικών, στήριξη για τις τοπικές ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στους τομείς της άρσης ναρκοπεδίου, του αλφαβητισμού των ενηλίκων, και της εκπαίδευσης για τη σεξουαλική και την αναπαραγωγική υγεία, της τεχνικής και θεσμικής στήριξης του ιρακινού κοινοβουλίου, και αυτά είναι μόνο ορισμένα από τα παραδείγματα.
en Madam President, on a point of order, could I, being an adult and having had some education, ask Mr Hannon, who has, obviously, greater education than I, what his Latin expression means?
el (EN) Κυρία Πρόεδρε, επί της διαδικασίας, θα μπορούσα, ως ενήλικας και έχοντας κάποια εκπαίδευση, να ρωτήσω τον κ. Hannon, ο οποίος έχει, προφανώς, μεγαλύτερη μόρφωση από εμένα, τι σημαίνει η λατινική του έκφραση;
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 28844 φράσεις που ταιριάζουν φράση adult education.Βρέθηκαν σε 13,05 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.