προφορά: IPA: ɔːlˈbi.ɪt /ɔːlˈbi.ɪt/      

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • εν τούτοις   
  • μολονότι   

Άλλες έννοιες:

 
In spite of being.
 
Despite its being; although.
 
Despite its being; although

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "albeit", μεταφραστική μνήμη

add example
en I am sorry, Commissioner Špidla, that I cannot enthuse about your platform, which is yet another forum for debate, albeit at high level, in the framework of bilateral meetings.
el Λυπάμαι, Επίτροπε Špidla, που δεν μπορώ να δείξω ενθουσιασμό για την πλατφόρμα σας, η οποία αποτελεί ακόμα ένα φόρουμ για συζήτηση, έστω και σε υψηλό επίπεδο, στο πλαίσιο των διμερών συναντήσεων.
en Considering the likely, albeit silent, involvement of Russia in this situation, I would like to repeat something I have already said to this House before: Ceterum censeo, France decided to sell a Mistral class warship to Russia, and I am convinced that it will regret its action.
el Λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή, αν και σιωπηρή, εμπλοκή της Ρωσίας στην εν λόγω κατάσταση, θα ήθελα να επαναλάβω κάτι που έχω ήδη δηλώσει και κατά το παρελθόν ενώπιον του Σώματος: Ceterum censeo, η Γαλλία αποφάσισε να πουλήσει ένα πολεμικό πλοίο τύπου "Mistral" στη Ρωσία, και είμαι πεπεισμένος ότι θα μετανιώσει για την πράξη της.
en Consumers and industry groups supported the framework's approach, albeit with criticisms concerning its implementation
el Ομάδες καταναλωτών και από τον κλάδο της βιομηχανίας τάχθηκαν υπέρ της προσέγγισης που υιοθετήθηκε για το πλαίσιο, μολονότι διατύπωσαν κριτική όσον αφορά την υλοποίηση του
en Mr President, Commissioner, considerable research is indeed essential to be able to make sense of the 27 recitals and 60 paragraphs of a report which has reached oversized proportions due to the studies of the Committee on Industry, External Trade, Research and Energy and which contains absolutely everything, albeit in occasionally vague and often inexact terms.
el Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πρέπει πράγματι να κάνουμε πολλές έρευνες για να βρούμε άκρη κατά την ανάγνωση των 27 αιτιολογικών σκέψεων και των 60 παραγράφων μιας έκθεσης, την οποία επιβάρυναν πολύ οι εργασίες της Επιτροπής Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας, και όπου βρίσκει κανείς τα πάντα, μολονότι μερικές φορές είναι ασαφή και συχνά ανακριβή.
en allow them to derogate (albeit without prejudice to the rule of law and EU law) from a series of laws concerning a wide spectrum of issues affecting constitutional prerogatives (for instance the right to be informed when subject to an administrative procedure such as fingerprinting and the requirement that persons be dangerous or suspect or that they refuse to identify themselves before undergoing identity screening involving photographing, fingerprinting or the gathering of anthropometric data
el τους επιτρέπεται να παρεκκλίνουν (αν και υπό την επιφύλαξη του σεβασμού του κράτους δικαίου και της νομοθεσίας της ΕΕ) από σειρά νόμων σχετικά με ευρύ φάσμα θεμάτων που άπτονται των συνταγματικών προνομίων (π.χ. δικαίωμα ενημέρωσης όταν κάποιος υπόκειται σε διοικητική διαδικασία όπως η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και η απαίτηση τα άτομα να κρίνονται επικίνδυνα ή ύποπτα ή όταν αρνούνται να δώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία προτού υποβληθούν σε αναγνώριση της ταυτότητάς τους με φωτογράφηση, λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων ή συγκέντρωση ανθρωπομετρικών δεδομένων·
en I also think it is very important that we encourage the partial decommissioning proposed in the text because this will allow fishermen who really would love to continue fishing, who have the skills and the expertise of generations, to continue, albeit in a smaller way, while we get over the present economic crisis facing them.
el Θεωρώ επίσης πολύ σημαντικό να ενθαρρύνουμε τον μερικό παροπλισμό που προτείνεται στο κείμενο επειδή με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν όσοι αλιείς θα θέλουν να συνεχίσουν να αλιεύουν και έχουν τις δεξιότητες και την εμπειρογνωμοσύνη γενεών να συνεχίσουν όντως να αλιεύουν, αν και σε μικρότερο βαθμό, ενόσω θα ξεπερνάμε την παρούσα οικονομική κρίση που τους ταλανίζει.
en This change has enabled us to reach a solution, albeit a minimal one.
el Αυτή η αλλαγή μας επέτρεψε να καταλήξουμε σε μία λύση, αν και ελάχιστη.
en Therefore, since I consider this affair to be a story with a happy ending, I shall limit myself to some expressions of gratitude, albeit with some questions.
el Συνεπώς, θεωρώντας αυτή την υπόθεση μια ιστορία με αίσιο τέλος, θα περιοριστώ σε ορισμένες ευχαριστίες, έστω και με κάποια ερωτηματικά.
en The use of hydrogen as an energy carrier adapted to transport purposes- albeit subject to the limitations identified at present- represents a challenge for the future, and the possibility of seeing vehicles running partly or fully on hydrogen may become a fact in only a few years, provided that research continues to be supported by the national and European authorities
el Η χρήση του υδρογόνου ως φορέα ενέργειας κατάλληλου προς χρήση στις μεταφορές αποτελεί, παρά τους περιορισμούς που έχουν πλέον αναγνωριστεί, μία πρόκληση για το μέλλον και η πιθανότητα να αρχίσουν να κυκλοφορούν αυτοκίνητα που θα κάνουν, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, χρήση υδρογόνου μπορεί να γίνει πραγματικότητα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, αρκεί οι εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές να μην παύσουν να υποστηρίζουν την σχετική έρευνα
en The Committee agrees, albeit with some reservations, with both the objectives and the procedures and policies to be adopted
el Η ΕΟΚΕ συμφωνεί, αν και με κάποιες επιφυλάξεις, τόσο ως προς τους στόχους όσο και ως προς τις διαδικασίες και τις πολιτικές που πρέπει να θεσπιστούν
en But, given that there is this interim problem and given that enormous difficulties are being caused at the moment, are there no measures at all that the Commission can introduce so that the procedure is made much more straightforward and efficient, albeit in the interim?
el Φοβούμαι ότι μέχρι τώρα δεν μπορέσαμε να προσδιορίσουμε κάποια τέτοια δυνατότητα.
en Upon request, PeopleSoft also received a non-confidential version of Oracle's reply to the SO, albeit only on ‧ May
el Μετά από αίτημα, η PeopleSoft έλαβε επίσης μη εμπιστευτική εκδοχή της απάντησης της Oracle στην SO, αλλά μόνο στις ‧ Μαΐου
en " The large-- albeit reduced-- current account deficit in the context of an exchange rate peg is a source of vulnerability and limits the room for policy manoeuvre, " the Fund stressed
el " Το μεγάλο-- αν και μειωμένο-- δημοσιονομικό έλλειμμα στα πλαίσια μιας οριοθέτησης της συναλλαγματικής ισοτιμίας αποτελεί πηγή ευπάθειας και περιορίζει το χώρο για πολιτικούς ελιγμούς ", τόνισε το Ταμείο
en On the lighter side of things...... seems that the crew responsible for the demolition of the Old Bailey...... wanted to give the old girl a grand, albeit improvised, sendoff
el Η χιουμοριστική άποψη είναι ... ότι το συνεργείο που έκανε την κατεδάφιση των Δικαστηρίων ... ήθελε να κάνει έναν λαμπρό, αν και αυτοσχέδιο, αποχαιρετισμό
en To sum up, then, I support the extension of the agreement (bearing in mind the possibility of continuing to improve it), which, albeit only partially, regulates free and just - or 'fair' - trade in such timber and may at the same time be a model for the exploitation of timber from other regions - from Siberia, Commissioner, about which we hear so little these days, from the Amazon, about which we hear a little more, and from other vulnerable regions of the world.
el Συνοψίζοντας, υποστηρίζω την επέκταση της συμφωνίας (λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα για συνεχείς βελτιώσεις), η οποία, αν και μερικώς, ρυθμίζει το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο της τροπικής ξυλείας και μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για την εκμετάλλευση ξυλείας από άλλες περιοχές - από τη Σιβηρία, Επίτροπε, για την οποία δεν ακούγονται πολλά αυτές τις μέρες, από τον Αμαζόνιο, για τον οποίο ακούγονται περισσότερα, και από άλλες ευάλωτες περιοχές του κόσμου.
en The European Council in Florence will take place under the shadow of the harsh anti-popular measures imposed in Germany by Mr Kohl which demand further cuts, albeit nominal, in the incomes of working people and the abolition of substantial rights in the social insurance and pensions fields as a means of catering for monopoly interests and combating the economic crisis, and which will serve as a model for the wider economic policy to be pursued by the European Union in all of the Member States.
el Το Συμβούλιο της Φλωρεντίας πραγματοποιείται κάτω από την σκιά των σκληρών αντιλαϊκών οικονομικών μέτρων του κ. Κολ στην Γερμανία, που καθορίζουν την γενικότερη οικονομική πολιτική που θα ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή 'Ενωση σε όλα τα κράτη μέλη, και που ορίζουν σαν μέσα για την εξυπηρέτηση των μονοπωλιακών συμφερόντων και της αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης την περαιτέρω μείωση, ακόμα και ονομαστική, των εισοδημάτων των εργαζομένων και την κατάργηση ουσιαστικών κεκτημένων στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων και των συντάξεων.
en As for regional policy, it is based on the principle of providing aid for regional development by redistributing the Community budget, and it provides financial support for projects involving all the socio-economic actors in a particular region, including businesses, albeit in a minority capacity.
el Η περιφερειακή πολιτική, από την πλευρά της, βασίζεται στην αρχή της αλληλέγγυας ενίσχυσης στην περιφερειακή ανάπτυξη, μέσω της ανακατανομής του κοινοτικού προϋπολογισμού, και μεταφράζεται με τη χρηματική στήριξη που παρέχεται στα σχέδια όλων των κοινωνικοοικονομικών φορέων μιας περιφέρειας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται, κατά μειοψηφία όμως, οι επιχειρήσεις.
en Restoring confidence among Europe's citizens and businesses in the capacity of the European institutions and national authorities to weather the crisis must mean recognising that the crisis was not due solely to cyclical phenomena, albeit dramatic ones, or to market imperfections or failures
el Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των οικονομικών φορέων και των ευρωπαίων πολιτών στις ικανότητες των κοινοτικών θεσμικών οργάνων να ξεπεράσουν την κρίση θα προέλθει από την αναγνώριση ότι η κρίση δεν πρέπει να αποδοθεί αποκλειστικά και μόνον σε φαινόμενα –έστω και αν είναι δραματικά– συγκυριακού τύπου ή σε ατέλειες ή πτωχεύσεις της αγοράς
en The people of Europe must be informed of the reasons why the European Parliament considers the albeit qualified ratification, but the ratification nevertheless, of the treaty, to be a historic duty.
el Οι λαοί της Ευρώπης πρέπει να ενημερωθούν για τους λόγους που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ιστορικό χρέος την κριτική μεν αποδοχή, αλλά πάντως την αποδοχή της Συνθήκης.
en Here in the Council we heeded and took on the arguments and views of Parliament, albeit with great difficulty, through negotiations right up until the final day, the final negotiations relating to this point ended practically on the morning before the Council of Ministers, and we were also able in the Council of Ministers to persuade ministers to adopt the kind of rules desired by Parliament, even though this will involve a significant increase in work and also in investment of finances that individual Member States will provide.
el Εδώ στο Συμβούλιο προσέξαμε και ακολουθήσαμε τα επιχειρήματα και τις απόψεις του Κοινοβουλίου, αν και με μεγάλη δυσκολία, μέσω διαπραγματεύσεων μέχρι και την τελευταία ημέρα, ενώ οι διαπραγματεύσεις που συνδέονται με αυτό το σημείο τελείωσαν ουσιαστικά το πρωί πριν από το Συμβούλιο των Υπουργών, και μπορέσαμε επίσης στα πλαίσια του Συμβουλίου των Υπουργών να πείσουμε τους υπουργούς να εγκρίνουν το είδος των κανόνων που επιθυμούσε το Κοινοβούλιο, έστω και αν αυτό συνεπάγεται τη σημαντική αύξηση του έργου, καθώς και των επενδύσεων των χρηματοδοτήσεων που θα παράσχουν τα κράτη μέλη.
en I think that, if only because of the appeals from such eminent quarters which have been lodged in this case, the Governor of the State of Virginia and the other authorities concerned cannot fail to be at least shaken in their certainty; within less than a week, a person, albeit innocent, could be killed.
el Πιστεύω ότι ο κυβερνήτης της Πολιτείας της Βιρτζίνια και οι άλλες ενδιαφερόμενες αρχές δεν μπορούν, αν μη τι άλλο εξαιτίας των υψηλών εκκλήσεων που τους έχουν απευθυνθεί, να παραμένουν οχυρωμένοι στις βεβαιότητές τους. σε λιγότερο από μία εβδομάδα, ένα άτομο αν και αθώο θα μπορούσε να θανατωθεί.
en The Commission welcomes the willingness of the present government, albeit timid, to recognise the state's responsibility for past violations of human rights and to secure compensation for victims.
el " Επιτροπή επικροτεί την προθυμία, αν και διστακτική, της παρούσας κυβέρνησης να αναγνωρίσει την κρατική ευθύνη για τις παρελθούσες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να εξασφαλίσει αποζημίωση για τα θύματα.
en (FR) Mr President, ladies and gentlemen, Mr Schulz, I understand your anger that a group, albeit one modest in size, has been set up on this occasion. Your objection, Mr Schulz, would have some credence if all of our fellow Members had not signed an explicit declaration, which undeniably has political content and which the President and Parliament's administration have at their disposal.
el (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Schultz, κατανοώ τον θυμό σας για το γεγονός ότι, με αυτή την ευκαιρία, συγκροτήθηκε πολιτική ομάδα, αν και μικρή σε μέγεθος. " ένστασή σας, κύριε Schulz, θα είχε κάποια αξιοπιστία αν όλοι οι συνάδελφοί μας βουλευτές του ΕΚ δεν είχαν υπογράψει ρητή δήλωση, η οποία αναμφισβήτητα έχει πολιτικό περιεχόμενο και την οποία ο Πρόεδρος και η διοίκηση του Κοινοβουλίου έχουν στη διάθεσή τους.
en Some of our recommendations have been addressed - albeit belatedly - in the Commission's second strategic energy review.
el Αναφέρθηκαν ορισμένες από τις συστάσεις μας-μολονότι καθυστερημένα-στη δεύτερη στρατηγική ανασκόπηση στον τομέα της ενέργειας της Επιτροπής.
en This option, albeit a hypothetical one, could prove an alternative to isolation from Islam, which primarily peripheral European countries like Bulgaria are facing
el Αυτή η δυνατότητα, μολονότι υποθετική, μπορεί να αποδειχθεί μια εναλλακτική λύση έναντι της απομόνωσης από το Ισλάμ, που αντιμετωπίζουν κυρίως περιφερειακές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Βουλγαρία
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 1035 φράσεις που ταιριάζουν φράση albeit.Βρέθηκαν σε 0,792 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.