προφορά: IPA: ɔːlˈbi.ɪt /ɔːlˈbi.ɪt/      

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • εν τούτοις   
  • μολονότι   

Άλλες έννοιες:

 
In spite of being.
 
Despite its being; although.
 
Despite its being; although

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "albeit", μεταφραστική μνήμη

add example
en That being so, we appreciate the European Commission's albeit tardy decision to undertake an in-depth evaluation of the existing COM and call on it to carry out its urgent revision in order to boost its contribution to guaranteeing incomes in the sector, ensuring market stability, improving the marketing of fisheries products and increasing the value-added generated, notably by a significant increase in financial resources.
el Ως εκ τούτου, εκτιμάμε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρότι είναι καθυστερημένη, να προβεί σε εις βάθος αξιολόγηση της τρέχουσας ΚΟΑ και να την καλέσει να διεξάγει την επείγουσα αναθεώρησή της για να αυξηθεί η συμβολή της στην εξασφάλιση του εισοδήματος του τομέα, τη σταθερότητα των αγορών, τη βελτίωση της εμπορίας των αλιευμάτων και να μεγεθυνθεί η προστιθέμενη αξία της, κυρίως μέσω μιας σημαντικής αύξησης των χρηματοδοτικών πόρων.
en We also think it a response, albeit a small one, to the needs of Europe's citizens, a response that will bring Europe closer to its citizens.
el Νομίζουμε επιπλέον ότι πρόκειται για μία έστω και μικρή απάντηση στα προβλήματα των ευρωπαίων πολιτών, μία απάντηση που καθιστά πλησιέστερη την Ευρώπη στους πολίτες.
en The Gorani have their own language, albeit only in spoken form
el Οι Γκοράνι έχουν τη δική τους γλώσσα, αν και μόνο στον προφορικό λόγο
en The Commission is proposing to decouple aid from production, to implement the single payment system, and to abolish the compensatory aid scheme that contributed to price stability and safeguarded, albeit only partially, producers' income. The 'POSEI' option involves incorporating existing aid into the POSEI programmes for banana producers in the outermost regions, namely Madeira, the Azores, Martinique, Guadeloupe and the Canary Islands.
el " Επιτροπή προτείνει την αποσύνδεση της ενίσχυσης από την παραγωγή, την εφαρμογή του συστήματος ενιαίας καταβολής και την κατάργηση του συστήματος αντισταθμιστικών ενισχύσεων που συνέβαλαν στη σταθεροποίηση των τιμών και στην, έστω και μερική, διασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών. " καλούμενη λύση "POSEI" προϋποθέτει την ένταξη των σημερινών ενισχύσεων στα προγράμματα POSEI για τους παραγωγούς μπανάνας των εξόχως απόκεντρων περιφερειών (ΕΑΠ) - Μαδέρα και Αζόρες, Μαρτινίκα και Γουαδελούπη και Κανάριοι Νήσοι.
en The ENP partner countries were given the prospect of participation in the EU’s integrated area of four freedoms if they implement the respective EU acquis, albeit without a perspective of becoming members of the EU
el Οι χώρες εταίροι της ΕΠΓ έχουν την προοπτική της συμμετοχής στον ολοκληρωμένο χώρο των τεσσάρων ελευθεριών της ΕΕ, αν εφαρμόσουν το αντίστοιχο κοινοτικό κεκτημένο, έστω και χωρίς την προοπτική να γίνουν μέλη της ΕΕ·
en It is a pity that Europe waits for the United States, as Mr Almunia suggested, albeit in a roundabout way, because the EU should take action independently on this issue.
el Είναι κρίμα που η Ευρώπη περιμένει τις "νωμένες Πολιτείες, όπως υπονόησε ο κ. Almunia, αν και με έμμεσο τρόπο, διότι η ΕΕ πρέπει να αναλάβει δράση ανεξάρτητα σε αυτό το θέμα.
en Now we are examining a Commission proposal on the Italian Government's plan for restructuring fisheries which, albeit voluntary for the aids which have been provided for, justly and necessarily, we hope will help to encourage fishermen to reconvert and finally, once and for all, give up the use of drift nets, as can be deduced from the recent line taken by the Italian Government at the latest Council of Ministers, in response to the Spanish proposal.
el Θα επιθυμούσαμε μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και μεγαλύτερες εγγυήσεις για την οριστική εξάλειψή τους, πρέπει όμως να υποστηρίξουμε την απόφαση της ιταλικής Κυβέρνησης να θεσπίσει μέτρα μετατροπής δραστηριοτήτων τα οποία, αν και είναι εθελοντικά λόγω των ενισχύσεων που προβλέπονται, δίκαιες και απαραίτητες, ελπίζουμε ότι θα χρησιμέψουν για να δώσουν κίνητρα στους αλιείς για τη μετατροπή και την κατοπινή οριστική εγκατάλειψη των κάθετων παρασυρόμενων διχτυών, όπως συνάγεται από την πρόσφατη θέση της ιταλικής Κυβέρνησης στο τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών ως απάντηση στην ισπανική πρόταση.
en The European Council in Florence will take place under the shadow of the harsh anti-popular measures imposed in Germany by Mr Kohl which demand further cuts, albeit nominal, in the incomes of working people and the abolition of substantial rights in the social insurance and pensions fields as a means of catering for monopoly interests and combating the economic crisis, and which will serve as a model for the wider economic policy to be pursued by the European Union in all of the Member States.
el Το Συμβούλιο της Φλωρεντίας πραγματοποιείται κάτω από την σκιά των σκληρών αντιλαϊκών οικονομικών μέτρων του κ. Κολ στην Γερμανία, που καθορίζουν την γενικότερη οικονομική πολιτική που θα ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή 'Ενωση σε όλα τα κράτη μέλη, και που ορίζουν σαν μέσα για την εξυπηρέτηση των μονοπωλιακών συμφερόντων και της αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης την περαιτέρω μείωση, ακόμα και ονομαστική, των εισοδημάτων των εργαζομένων και την κατάργηση ουσιαστικών κεκτημένων στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων και των συντάξεων.
en Considering the likely, albeit silent, involvement of Russia in this situation, I would like to repeat something I have already said to this House before: Ceterum censeo, France decided to sell a Mistral class warship to Russia, and I am convinced that it will regret its action.
el Λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή, αν και σιωπηρή, εμπλοκή της Ρωσίας στην εν λόγω κατάσταση, θα ήθελα να επαναλάβω κάτι που έχω ήδη δηλώσει και κατά το παρελθόν ενώπιον του Σώματος: Ceterum censeo, η Γαλλία αποφάσισε να πουλήσει ένα πολεμικό πλοίο τύπου "Mistral" στη Ρωσία, και είμαι πεπεισμένος ότι θα μετανιώσει για την πράξη της.
en This is about politics, and I am proud that yesterday evening we made progress regarding renewable energies with the Liberals, Social Democrats and, albeit very hesitant, Conservatives.
el Αυτό έχει σχέση με την πολιτική και είμαι υπερήφανος που χτες το βράδυ σημειώσαμε πρόοδο σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με τους Φιλελεύθερους, τους Σοσιαλδημοκράτες και, αν και ιδιαίτερα διστακτικοί, με τους Συντηρητικούς.
en Mr President, it is my pleasure to make this - albeit brief - presentation of the draft motor vehicle Block Exemption Regulation, which the Commission adopted this morning.
el . (IT) Κύριε Πρόεδρε, έχω την ευχαρίστηση να παρουσιάσω, έστω και εν συντομία, το σχέδιο κανονισμού χορήγησης απαλλαγής κατά κατηγορίες για τα αυτοκίνητα, το οποίο ενέκρινε σήμερα το απόγευμα η Επιτροπή.
en At the lower level of sector plans greater attention is paid to capacity development issues- albeit in very general terms
el Στη χαμηλότερη βαθμίδα των τομεακών σχεδίων αποδίδεται μεγαλύτερη προσοχή σε ζητήματα ανάπτυξης ικανοτήτων –αν και σε πολύ γενικό πλαίσιο
en Despite the continuing (albeit weak) economic recovery, the Commission estimates that the deficit of the EU‧ for ‧ and ‧ will be around ‧.‧ % each year, which is only just below the reference value of ‧ %
el Παρά τη διαρκή (μολονότι υποτονική) οικονομική ανάκαμψη, η Επιτροπή εκτιμά ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα της ΕΕ-‧ για τα έτη ‧ και ‧, με ποσοστά ‧,‧ % αντιστοίχως, θα κυμαίνεται ελαφρώς κάτω από την τιμή αναφοράς του ‧ %
en What guidance can be given as regards the overriding reasons of public interest capable of justifying- as the case may be, even in derogation from the answer which should in principle be given to Questions ‧, ‧ and ‧- recognition of the retroactive effects of a statutory provision concerning civil law matters as well as private law relationships, albeit established with a body governed by public law?
el Ποιοι είναι, ενδεικτικά, οι επιτακτικοί λόγοι γενικού συμφέροντος που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν, ενδεχομένως ακόμη και κατά παρέκκλιση από την απάντηση που θα έπρεπε να δοθεί κανονικά στα παραπάνω ερωτήματα ‧, ‧ και ‧, την αναγνώριση αναδρομικών αποτελεσμάτων σε μια διάταξη νόμου που εφαρμόζεται στον τομέα του αστικού δικαίου και στις σχέσεις ιδιωτικού δικαίου, έστω και αν οι σχέσεις αυτές έχουν συναφθεί με δημόσιους φορείς
en The role of the European Investment Bank is also important, albeit less well known, outside the EU, in supporting the EU's external action through its external mission that we are debating today.
el Ο ρόλος της ΕΤΕπ είναι επίσης σημαντικός αν και λιγότερο γνωστός εκτός των συνόρων της Ένωσης στην υποστήριξη των εξωτερικών δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της εξωτερικής εντολής την οποία συζητάμε σήμερα.
en (NL) Mr President, rapporteur, ladies and gentlemen, coal and steel were central at the start of the European Union, and still are, albeit as part of a completely different agenda involving globalisation, climate change and energy issues.
el (NL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε εισηγητή, κυρίες και κύριοι, ο άνθρακας και ο χάλυβας διαδραμάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο τα πρώτα χρόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεχίζουν να διαδραματίζουν, αν και στο πλαίσιο μιας εντελώς διαφορετικής ατζέντας που περιλαμβάνει την παγκοσμιοποίηση, την αλλαγή του κλίματος και θέματα ενέργειας.
en The Committee notes that environmental MBI have long been a reality, albeit used in widely differing ways in the individual Member States
el Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι τα αγορακεντρικά μέσα για την προστασία του περιβάλλοντος υφίστανται πράγματι εδώ και πολύ καιρό, παρά το γεγονός ότι η χρήση τους διαφέρει ριζικά από κράτος σε κράτος
en For example, albeit slowly, as we have been told, a free trade agreement and bilateral association and cooperation agreements are being negotiated.
el Για παράδειγμα, έστω και με βραδείς ρυθμούς, όπως ενημερωνόμαστε, διεξάγονται διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών και διμερείς συμφωνίες σύνδεσης και συνεργασίας.
en We cannot remain immune to the fact that the coming generation of young people is also fascinated and involved with the electronic media and perhaps need to have brought home to them again and again by their elders and betters the genuine pleasures of the printed word and the need to protect it, albeit with such small programmes as this.
el Δεν μπορούμε να αδιαφορήσουμε για το γεγονός ότι η επερχόμενη γενεά των νέων ανθρώπων έχει αιχμαλωτιστεί και ασχολείται μόνο με τα ηλεκτρονικά μέσα και ίσως θα πρέπει οι γηραιότεροι και ωριμότεροι να τους τονίζουν ξανά και ξανά τις γνήσιες απολαύσεις του εντύπου λόγου και την ανάγκη προστασίας του, έστω και με μικρά προγράμματα όπως το παρόν.
en I am also very grateful to Mr Brok for adopting our idea of a Black Sea Union together with Jan Marinus Wiersma, albeit perhaps in a somewhat more cautious form.
el Είμαι επίσης ιδιαίτερα ευγνώμων στον κ. Brok που υιοθέτησε την ιδέα εμού και του κ. Jan Marinus Wiersma για Ένωση της Μαύρης Θάλασσας, αν και ίσως σε μια κάπως επιφυλακτικότερη μορφή.
en Demographic changes together with changing trends in cultural and social patterns have given rise - albeit in some countries more than others - to the phenomenon of the single-parent family.
el Οι δημογραφικές μεταβολές, οι νέες τάσεις προς την κατεύθυνση του μετασχηματισμού των πολιτιστικών και κοινωνικών στερεοτύπων, οδηγούν στην ολοένα και αυξανόμενη εμφάνιση, αν και με άνισο τρόπο στο ένα ή στο άλλο κράτος, αυτού του είδους οικογένειας: των μονογονικών οικογενειών.
en In practice, taking these efficiency gains into account may produce similar results to applying a net benefit criterion, albeit on the understanding that the existence and scope of those efficiency gains are assessed by the Commission as part of a competition analysis and can therefore be taken into account only in so far as they ultimately have a beneficial effect on competition
el Η λήψη υπόψη των εν λόγω κερδών μπορεί στην πράξη να οδηγήσει σε παρόμοια αποτελέσματα με εκείνα που προκύπτουν από την εφαρμογή του κριτηρίου net benefit, ωστόσο η ύπαρξη και η έκταση των εν λόγω κερδών εκτιμώνται από την Επιτροπή στο πλαίσιο της ανάλυσης του ανταγωνισμού και μπορούν να ληφθούν υπόψη μόνο στο μέτρο που έχουν ευεργετικές επιπτώσεις in fine στον ανταγωνισμό
en He' s cleared us to fly, albeit reluctantly
el Μας επέτρεψε να πετάξουμε
en Article ‧ of the ‧ proposal for a directive also laid down a preventative system for scrutinising legality, albeit with a number of derogations regarding which it referred to the procedure laid down in Article ‧ of the third company directive
el Στο άρθρο ‧ της πρότασης οδηγίας του ‧ θεσπίζονταν επίσης ο προληπτικός έλεγχος της νομιμότητας, με διάφορες ωστόσο εξαιρέσεις στα πλαίσια των οποίων γίνονταν παραπομπή στο άρθρο ‧ της τρίτης οδηγίας εταιρειών
en It is particularly pleasing and, for us newly acceded countries, very significant that the cooperation will cover not only the ten Member States in the agreement but also the new countries that are particularly threatened by smuggling and fraud, and thus also ensuring the financial and technical conditions for the fight against smuggling and fraud, albeit with varying degrees of success.
el Ιδιαίτερα ευχάριστο -και ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς ως νέα κράτη μέλη - είναι το γεγονός ότι η συνεργασία της συμφωνίας δεν θα καλύπτει μόνο τα δέκα κράτη μέλη, αλλά και τα νέα κράτη μέλη που απειλούνται ιδιαίτερα από το λαθρεμπόριο και την απάτη, εξασφαλίζοντας έτσι και τις οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της απάτης, έστω και με διαφορετικούς βαθμούς επιτυχίας.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 1035 φράσεις που ταιριάζουν φράση albeit.Βρέθηκαν σε 0,649 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.