προφορά: IPA: beɪ /beɪ/ , SAMPA: beI /beI/      

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

 • κόλπος   
  (Noun  m) [γεωγραφία]
   
  body of water
   
  γεωγραφικός όρος
   
  An open, curving indentation made by the sea or a lake into a coastline.
   
  body of water
 • δάφνη   
  (Noun  f)
   
  shrub
   
  herb
   
  shrub
 • αποθήκη   
   
  An open, curving indentation made by the sea or a lake into a coastline.
 • διαμέρισμα   
   
  An open, curving indentation made by the sea or a lake into a coastline.
 • θάλαμος   
   
  An open, curving indentation made by the sea or a lake into a coastline.
 • στοά   
   
  An open, curving indentation made by the sea or a lake into a coastline.
 • φάτνωμα   
   
  An open, curving indentation made by the sea or a lake into a coastline.
 • φρέαρ   
   
  An open, curving indentation made by the sea or a lake into a coastline.
 • αγκάλη   
 • αλυχτώ   
 • γαβγίζω   
 • δόξα   
 • κόρφος   
 • μούρο   
 • ντορής   
 • ρόγα   

Άλλες έννοιες:

 
compartment
 
A shrub of the family Lauraceae, having dark green leaves and berries.
 
The excited barking of dogs when hunting or being attacked.
 
(nautical) Each of the spaces, port and starboard, between decks, forward of the bitts, in sailing warships.
 
(geography) A body of water (especially the sea) more or less three-quarters surrounded by land.
 
An opening in a wall, especially between two columns.
 
A horse of this color.
 
To produce a loud, short, explosive sound similar to that of a dog
 
The leaf of this shrub, used as a herb.
 
A brown colour/color of the coat of some horses.
 
brown colour/color
 
(intransitive) To bark.
 
The distance between two supports in a vault or building with a pitched roof.
 
An internal recess; a compartment or area surrounded on three sides.
 
bay colour:
 
(obsolete) A berry.
 
Of a reddish-brown colour (especially of horses).
 
A herb made from a leaf of several of the shrubs of the family Lauraceae.
 
shortened form of bay window.
 
(by extension) The climactic confrontation between hunting-dogs and their prey.
 
(Laurus nobilis) A shrub of the family Lauraceae.
 
(transitive) To bark at.
 
(in the plural, now rare) The leaves of this shrub, woven into a garland used to reward a champion or victor; hence, fame, victory.
 
distance between two supports in a vault
 
(rail transport) A bay platform.
 
(transitive) To pursue noisily, like a pack of hounds.

Picture dictionary

κόλπος
κόλπος

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Αγγλικά Ελληνικά. (8)

at bay
σε απόσταση
Bay Laurel
Δάφνη
bay leaf
δάφνη; φύλλο δάφνης
bay leaves
βάγια
Bay of Biscay
Βισκαϊκός Κόλπος; Βισκαϊκός κόλπος
Device Bay
Device Bay
Ernest Bai Koroma
Έρνεστ Μπάι Κορόμα
li bai
λι μπάι

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "bay", μεταφραστική μνήμη

add example
en I' m sorry I made that crack about Bay Meadows
el Συγγνώμη για το σχόλιό μου για το Μπέι Μέντοους
en The objective of this proposal for a regulation is to establish a long-term plan for the anchovy stock in the Bay of Biscay and the fisheries exploiting that stock. The anchovy fishery in the Bay of Biscay has been closed since 2005 due to the poor condition of the anchovy stock.
el Στόχος αυτής της πρότασης κανονισμού είναι η θέσπιση ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου για τη διαχείριση του αποθέματος γαύρου στον Βισκαϊκό Κόλπο και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης του εν λόγω αποθέματος. " αλιεία γαύρου στον Βισκαϊκό Κόλπο έχει απαγορευθεί από το 2005 λόγω των χαμηλών επιπέδων του αποθέματος.
en Ba. whereas the suicides of three detainees at Guantánamo Bay on ‧ June ‧ have raised further international concerns about the detention facilities
el B(α) λαμβάνοντας υπόψη ότι στις ‧ Ιουνίου ‧ οι αυτοκτονίες τριών κρατουμένων στον Κόλπο του Γκουαντάναμο έχουν εγείρει περαιτέρω την ανησυχία της διεθνούς κοινότητας σχετικά με τις εγκαταστάσεις κράτησης
en Having regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ February ‧ establishing a multiannual plan for the sustainable exploitation of the stock of sole in the Bay of Biscay, and in particular Article ‧ thereof
el τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. ‧/‧ του Συμβουλίου, της ‧ής Δεκεμβρίου ‧, για τη θέσπιση μέτρων αποκατάστασης των αποθεμάτων μερλούκιου του Νότου και καραβίδας στην Κανταβρική Θάλασσα και στη Δυτική Ιβηρική Χερσόνησο και ιδίως τα άρθρα ‧ και
en Got a blood trail heading toward the cargo bay
el Λοχία, βλέπουμε αίματα προς το χώρο αποθήκευσης
en Les have a show of hands, how many think the squad bay is ready to go as is?- Definitely!
el Πόσοι πιστεύουν ότι ο θάλαμος είναι εντάξει
en Do you know that more people die in the East Bay commute every three months than that idiot ever killed?
el Ξέρεις ότι περισσότεροι πεθαίνουν στο East Bay κάθε τρείς μηνες, από ότι αυτός ο ηλίθιος έχει σκοτώσει συνολικά?
en I value President Obama's decision to close down Guantánamo Bay, but it cannot, and indeed should not, be the case that the problem is, in the first instance, placed at Europe's door.
el Εκτιμώ την απόφαση του Προέδρου Obama να κλείσει το Γκουαντάναμο, αλλά δεν μπορεί, και πράγματι δεν πρέπει να συμβεί το πρόβλημα να μεταφερθεί, κατά κύριο λόγο, στην πόρτα της Ευρώπης.
en Eight confirmed victims of the Bay Harbor Butcher
el Οκτώ εξακριβωμένα θύματα του Χασάπη του Μπέι Χάρμπορ
en The fact that most Member States of the European Union have, up to now, shied away from declaring their willingness as third countries to receive detainees from Guantánamo Bay is, is, in my opinion, a disgrace and quite deplorable, and I call on the Commission to immediately bring this issue before the Council once again, including the subject of the discovery of the part played by European countries in the illegal detention of prisoners there.
el Το γεγονός ότι τα περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέφυγαν ως τώρα να δηλώσουν την προθυμία τους να δεχθούν ως τρίτες χώρες κρατουμένους από το Γκουαντάναμο είναι, κατά τη γνώμη μου, ντροπή και είναι εξαιρετικά λυπηρό, και καλώ την Επιτροπή να φέρει άμεσα το θέμα αυτό για άλλη μία φορά στο Συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένου και του θέματος της αποκάλυψης του ρόλου που διαδραμάτισαν ευρωπαϊκές χώρες στην εκεί παράνομη κράτηση φυλακισμένων.
en Sick Bay, come in.Is everything OK?
el Είναι όλα εντάξει εκεί
en Whichever alternative the authorities eventually choose for the rehabilitation of the bay, as things stand from the legal point of view this is an old dumping site to which Community law does not apply
el Ανεξάρτητα από τη λύση που τελικά έχουν επιλέξει οι Ισπανικές Αρχές για την ανάπλαση του όρμου, προς το παρόν, από νομική άποψη, πρόκειται για παλαιά χωματερή για την οποία δεν ισχύει το κοινοτικό δίκαιο
en No, uh, I just ordered him to get some shut- eye when we got the North Bay call
el Τον διέταξα να ξεκουραστεί λίγο παρ ' ότι πηγαίναμε στο North Bay
en It also looks forward to the early adoption of recovery plans for southern hake, Bay of Biscay and Western Channel sole and Iberian Nephrops, which will also afford long-term benefits to the fishermen exploiting these stocks
el Αναμένει επίσης την έγκαιρη θέσπιση σχεδίων αποκατάστασης για τον μερλούκιο του Νότου, τη γλώσσα του Βισκαϊκού Κόλπου και της Δυτικής Μάγχης καθώς και την καραβίδα της Ιβηρικής, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα οφέλη για τους αλιείς που αλιεύουν τα αποθέματα αυτά
en any masses attached to the bays (see paragraph ‧.‧.‧ and figure ‧ of Annex ‧) shall be placed and fixed to the body section in such a way that they do not cause reinforcement or additional load or limitation of the deformation
el τυχόν μάζες που έχουν προσαρτηθεί στα χωρίσματα (βλέπε παράγραφο ‧.‧.‧ και εικόνα ‧ στο παράρτημα ‧) πρέπει να τοποθετούνται και να εφαρμόζονται στην τομή αμαξώματος με τέτοιον τρόπο ώστε ούτε να την ενισχύουν ούτε να την επιβαρύνουν με πρόσθετο βάρος ούτε να περιορίζουν την παραμόρφωση
en On ‧ October ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking Brookfield Asset Management Inc. (Brookfield, Canada) will simultaneously acquire, within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation, (i) sole control over BBI Port Acquisitions (UK) Limited, currently wholly controlled by BBI, and (ii) joint control together with Babcock & Brown Infrastructure (BBI, Australia) of Dalrymple Bay Coal Terminal (DBCT, Australia) by way of purchase of shares
el Στις ‧ Οκτωβρίου ‧, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση μιας σχεδιαζόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο ‧ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ‧/‧ του Συμβουλίου με την οποία η επιχείρηση Brookfield Asset Management Inc. (Brookfield, Καναδάς) θα αποκτήσει ταυτόχρονα, με την έννοια του άρθρου ‧ παράγραφος ‧ στοιχείο β) του κανονισμού του Συμβουλίου, (i) αποκλειστικό έλεγχο της επιχείρησης BBI Port Acquisitions (UK) Limited, που επί του παρόντος ελέγχεται πλήρως από την BBI, και (ii) κοινό έλεγχο, μαζί με την Babcock & Brown Infrastructure (BBI, Αυστραλία), της επιχείρησης Dalrymple Bay Coal Terminal (DBCT, Αυστραλία) με αγορά μετοχών
en You know White Mike from down Curtis Bay?
el Ξέρεις τον Μάικ από το Κέρτις;- Ναι
en Back Bay PD got a call at ‧: ‧ from a guard on duty at a storage facility
el Το αστυνομικό τμήμα του Μπακ Μπέι δέχθηκε ένα τηλεφώνημα στις ‧: ‧... από ένα φρουρό μια αποθήκης
en After the Bay of Pigs, its director and his deputy were forced to resign
el Η ClA;Μετά τον κόλπο των χοίρων, ο διευθυντής της και ο αναπληρωτής του αναγκάστηκαν να παραιτηθούν
en Commander, there is a shuttle missing from bay two
el Ύπαρχε, λείπει μια άκατος από την αποβάθρα δύο
en Is appalled by the continued detention of approximately ‧ European nationals and residents at Guantanamo Bay in Cuba and indeed of all ‧ detainees, which is unacceptable; and believes the failure of EU leaders and the Council Presidency to even discuss the matter to be a scandal
el εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τη συνεχιζόμενη κράτηση ‧ περίπου ευρωπαίων υπηκόων και κατοίκων στον Κόλπο του Γκουαντανάμο στην Κούβα, όπως άλλωστε και για την κράτηση όλων των ‧ κρατουμένων, την οποία θεωρεί απαράδεκτη· πιστεύει ότι αποτελεί σκάνδαλο το γεγονός ότι οι ηγέτες της ΕΕ και η Προεδρία του Συμβουλίου δεν έχουν καν συζητήσει το θέμα·
en I' ve been watching the bay
el Παρατηρούσα τον κόλπο
en If I hadn' t seen you fight with Li Mu Bai,I' d still be ignorant of all you' ve hidden from me
el Αν δεν σε έβλεπα να πολεμάς με τον Λι Μου Μπάι... θα εξακολουθούσα να αγνοώ όσα μου έκρυβες
en Bottom or bay cable systems having any of the following
el Καλωδιακά συστήματα βυθού ή ανοικτού κόλπου που έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα
en Subject: Maliakos Bay link - breach of Community environment law As part of the Pathe road network, tenders are being invited for the Maliakos Bay link, an underground tunnel 4.5 km long and 4 metres wide, to be dug at 18 metres below the sea bed.
el Θέμα: Ζεύξη Μαλιακού κόλπου - παράβαση κοινοτικού δικαίου περιβάλλοντος Στο υπό εκτέλεση έργο «οδικό δίκτυο ΠΑΘΕ», προβλέπεται η δημοπράτηση της ζεύξης του Μαλιακού κόλπου, με τη δημιουργία υπόγειας σήραγγας μήκους 4, 5 χιλ. και πλάτους 4 μ., που θα εσκαφεί σε βάθος 18 μ. από τον θαλάσσιο πυθμένα του Μαλιακού.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 1154 φράσεις που ταιριάζουν φράση bay.Βρέθηκαν σε 1,108 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.