Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • υποχρεωτική εκπαίδευση   

Παράδειγμα με ποινές "compulsory education", μεταφραστική μνήμη

add example
en All persons having completed their compulsory education (having reached school-leaving age) who carried out farm work on the holding under survey during the ‧ months up to the survey day
el Όλα τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική τους εκπαίδευση (έχουν φτάσει σε ηλικία αποφοίτησης από το σχολείο) και τα οποία εκτελούσαν γεωργικές εργασίες στην εξεταζόμενη εκμετάλλευση κατά τους δώδεκα μήνες πριν από την ημέρα της έρευνας
en encourage practical activities and the provision of high-quality information and guidance which enable young pupils in compulsory education, and their parents, to become acquainted with different vocational trades and career possibilities
el να ενθαρρύνονται οι πρακτικές δραστηριότητες και η παροχή ενημέρωσης και κατευθύνσεων υψηλού επιπέδου που επιτρέπουν στους νεαρούς μαθητές κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και στους γονείς τους να εξοικειωθούν με διάφορα επαγγέλματα και δυνατότητες σταδιοδρομίας
en I would draw your attention to the problem of early school-leaving and the need to ensure that a higher percentage of young people complete compulsory education.
el Εφιστώ την προσοχή σας στο πρόβλημα της εγκατάλειψης του σχολείου και στην ανάγκη να διασφαλισθεί ότι ένα μεγαλύτερο ποσοστό νέων θα ολοκληρώνει την περίοδο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
en whereas primary education, as a fundamental right of the human individual, must be free and compulsory, and consequently education costs must be borne by the State
el λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ως θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου, πρέπει να είναι δωρεάν και υποχρεωτική, και κατά συνέπεια, οι δαπάνες για την εκπαίδευση πρέπει να αναλαμβάνονται από το κράτος
en Considers that all children should, from the earliest age, be given the opportunity to acquire musical, artistic, manual, physical, social and civic competences; therefore, strongly believes that musical, artistic and physical education should be compulsory parts of the school curriculum
el θεωρεί ότι πρέπει να δίδεται σε όλα τα παιδιά, από όσο το δυνατόν μικρότερη ηλικία, η δυνατότητα να αποκτήσουν μουσικές, καλλιτεχνικές, χειρωνακτικές, σωματικές, κοινωνικές ικανότητες καθώς και ικανότητες σχετιζόμενες με την ιδιότητα του πολίτη· πιστεύει σθεναρά, συνεπώς, ότι η μουσική, η καλλιτεχνική και η σωματική αγωγή θα πρέπει να αποτελούν υποχρεωτικά μέρη του σχολικού προγράμματος σπουδών·
en There are places where nowadays, we see exactly opposing tendencies: a decrease in the age limit for compulsory education and a reduction in the number of state-funded higher education places.
el Υπάρχουν περιοχές στις οποίες, σήμερα, παρατηρούμε τις ακριβώς αντίθετες τάσεις: μείωση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης και ελάττωση του αριθμού των χρηματοδοτούμενων από το κράτος θέσεων σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.
en in writing. - (NL) What is this Parliament meddling in now? In paragraph 1 of this report, for example, I read that artistic education must form a compulsory element in syllabuses at all school levels in order to promote democratisation of access to culture.
el γραπτώς. - (NL) Σε τι ανακατεύεται τώρα το Κοινοβούλιο; Στην παράγραφο 1 αυτής της έκθεσης, για παράδειγμα, διαβάζω ότι η καλλιτεχνική εκπαίδευση πρέπει να αποτελεί ένα είδος υποχρεωτικού στοιχείου στα προγράμματα σπουδών κάθε επιπέδου, προκειμένου να προωθηθεί ο εκδημοκρατισμός της πρόσβασης στον πολιτισμό.
en No analysis of the enormous challenge of integrating millions of immigrants through education is possible without taking the following aspects into account: the legal status of foreign citizens, which affects their access to the standard compulsory education system; procedures for legalising the situation of migrants without papers; barriers to family reunification; and criteria for granting visas, which sometimes breach basic human rights (such as the requirement to undergo DNA tests to prove a family relationship), amongst other measures
el Η τεράστια πρόκληση που αποτελεί η ένταξη εκατομμυρίων μεταναστών μέσω του σχολείου δεν μπορεί να αναλυθεί χωρίς να γίνει αναφορά στις ακόλουθες πτυχές: στο νομικό καθεστώς των αλλοδαπών πολιτών, που επηρεάζει την πρόσβασή τους στο γενικό σύστημα υποχρεωτικής εκπαίδευσης, στη διαδικασία νομιμοποίησης των μεταναστών χωρίς χαρτιά, στους φραγμούς στην οικογενειακή επανένωση, στα κριτήρια για τη χορήγηση θεώρησης, που φτάνουν στο σημείο να θίγουν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα (απαίτηση εξέτασης DNA για να αποδειχθεί η συγγένεια), μεταξύ άλλων μέτρων
en As it is worded, the latter principle merely implies that as regards compulsory education, each child has the possibility of attending an establishment which offers free education
el Όπως έχει διατυπωθεί η αρχή αυτή, συνεπάγεται απλώς ότι, όσον αφορά την υποχρεωτική εκπαίδευση, κάθε παιδί πρέπει να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε εκπαιδευτικό ίδρυμα που παρέχει δωρεάν υπηρεσίες
en This right includes the possibility to receive free compulsory education
el Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ευχέρεια δωρεάν παρακολούθησης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης
en Compulsory schooling in Portugal now lasts nine years, and higher education has an extraordinary attendance in the country; the main problem now facing us is to give the bountiful supply of higher education higher quality standards.
el Η βασική εκπαίδευση στην Πορτογαλία είναι ενιαετής, η ανώτερη εκπαίδευση καλύπτει σήμερα στη χώρα εξαιρετικά υψηλά ποσοστά και το μεγάλο πρόβλημα που τίθεται για μας είναι η μετατροπή αυτής της ποσοτικής ζήτησης για ανώτερη εκπαίδευση σε μία εκπαίδευση ποιότητας.
en A major innovation in the educational system is the introduction of English as a compulsory subject in the first grade
el Μια σημαντική καινοτομία στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι η καθιέρωση της Αγγλικής γλώσσας ως υποχρεωτικό μάθημα στην πρώτη δημοτικού
en Stresses, in particular, the importance of unconditional and even priority access for immigrant women to education and language training, which are essential prerequisites for true integration into society and working life; invites Member States to introduce compulsory language training for immigrant women and girls, as a way of facilitating their integration, and to protect them from discrimination in the family and society
el υπογραμμίζει, ειδικότερα, τη σημασία μιας άνευ όρων ή και κατά προτεραιότητα πρόσβασης των μεταναστριών στην εκπαίδευση και τη γλωσσική κατάρτιση, που αποτελούν ουσιώδεις προϋποθέσεις για την πραγματική ένταξη στην κοινωνία και τον εργασιακό βίο· καλεί τα κράτη μέλη να καθιερώσουν υποχρεωτική γλωσσική κατάρτιση για τις μετανάστριες, γυναίκες και κορίτσια, ως μέσον διευκόλυνσης της ενσωμάτωσής τους, και να τις προστατεύουν από διακρίσεις στην οικογένεια και την κοινωνία·
en Belgium, Germany and the Netherlands have a system of full-time compulsory education up to a certain age and part-time compulsory education (usually as apprenticeships) for another two or three years
el Το Βέλγιο, η Γερμανία και οι Κάτω Χώρες έχουν σύστημα υποχρεωτικής εκπαίδευσης πλήρους φοίτησης μέχρι μια ορισμένη ηλικία και υποχρεωτικής εκπαίδευσης μερικής φοίτησης (συνήθως ως μαθητεία) για άλλα δύο έως τρία έτη
en The minimum level of knowledge, as indicated below, may not be below level ‧ of the the training-level structure laid down in the Annex to Decision ‧/EEC, that is the level achieved in training acquired in the course of compulsory education supplemented either by vocational training and supplementary technical training or by secondary-level school technical training
el Το ελάχιστο επίπεδο γνώσεων που καθορίζεται παρακάτω δεν μπορεί να είναι κατώτερο του επιπέδου ‧ της διάρθρωσης των επιπέδων εκπαίδευσης που προβλέπεται στο παράρτημα της απόφασης ‧/ΕΟΚ, δηλαδή του επιπέδου το οποίο επιτυγχάνεται με την υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση την οποία συμπληρώνει είτε επαγγελματική εκπαίδευση και συμπληρωματική τεχνική εκπαίδευση είτε σχολική τεχνική ή άλλη εκπαίδευση, επιπέδου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
en Let me set out what the targets are: free and compulsory education for all, halving adult illiteracy by 2015, eliminating gender disparities in primary and secondary schools by 2005 and extending learning opportunities for adults and young people and improvements in the quality of education provided.
el Ας ανακεφαλαιώσουμε τους στόχους μας: δωρεάν και υποχρεωτική παιδεία για όλους, μείωση κατά το ήμισυ του αναλφαβητισμού στους ενήλικες μέχρι το 2015, εξάλειψη των διαφορών λόγω φύλου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέχρι το 2005 και διεύρυνση των δυνατοτήτων εκπαίδευσης για τους ενήλικες και τους νέους καθώς και βελτίωση της ποιότητας στην παρεχόμενη εκπαίδευση.
en Just one year after extending compulsory education from eight to ten grades, Romanian authorities have announced plans to go further, raising the requirement to ‧ grades
el Μόλις ένα χρόνο μετά την επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης από οκτώ σε δέκα τάξεις, οι Ρουμανικές αρχές ανακοίνωσαν σχέδια για περαιτέρω επέκταση, αυξάνοντας τις απαιτήσεις στις ‧ τάξεις
en According to the proposal all qualifications, from the end of compulsory education to the highest levels of university teaching and professional training (the Commission's initial document only concerned general educational qualifications), should be classified according to one of eight reference levels based on knowledge, ability and acquired skills.
el Σύμφωνα με την πρόταση, όλα τα επαγγελματικά προσόντα από το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης έως τα ανώτατα επίπεδα πανεπιστημιακής διδασκαλίας και επαγγελματικής κατάρτισης (το αρχικό έγγραφο της Επιτροπής αφορούσε μόνο γενικά εκπαιδευτικά προσόντα), θα πρέπει να ταξινομηθούν σύμφωνα με ένα από τα οκτώ επίπεδα αναφοράς τα οποία βασίζονται στις γνώσεις, την ικανότητα και τις αποκτηθείσες δεξιότητες.
en There is a clear divide between countries that pursue the inclusive teaching of pupils with special needs and those that pursue segregated teaching: the percentage of pupils with special needs taught in segregated settings compared to the overall student number in compulsory education ranges between ‧,‧ % and ‧,‧ % (EU average: ‧,‧ %
el Υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ των χωρών που εφαρμόζουν μεθόδους διδασκαλίας χωρίς διαχωρισμό των μαθητών με ειδικές ανάγκες και εκείνων που εφαρμόζουν χωριστή διδασκαλία: το ποσοστό των μαθητών με ειδικές ανάγκες το οποίο διδάσκεται χωριστά σε σχέση με τον συνολικό αριθμό σπουδαστών στην υποχρεωτική εκπαίδευση κυμαίνεται μεταξύ ‧,‧% και ‧,‧% (ο μέσος όρος της ΕΕ είναι ‧,‧%
en support activities, which enable young pupils in compulsory education to become acquainted with vocational trades and career possibilities
el στήριξη δραστηριοτήτων, που παρέχουν στους νέους μαθητές της υποχρεωτικής εκπαίδευσης μια ευκαιρία για να εξοικειωθούν με τα επαγγέλματα και τις δυνατότητες σταδιοδρομίας
en persons with disabilities are not excluded from the general education system on the basis of disability, and that children with disabilities are not excluded from free and compulsory primary education, or from secondary education, on the basis of disability
el τα άτομα με αναπηρία δεν αποκλείονται από το γενικό εκπαιδευτικό σύστημα λόγω αναπηρίας και τα παιδιά με αναπηρία δεν αποκλείονται από τη δωρεάν και υποχρεωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, λόγω αναπηρίας·
en As an instrument for the promotion of lifelong learning, the EQF encompasses qualifications of all levels, from those achieved through compulsory education or adult education to those awarded in higher education and in professional or vocational education and training.
el Ως μέσο για την προώθηση της διά βίου εκπαίδευσης, το ΕΠΠ περιλαμβάνει επαγγελματικά προσόντα όλων των επιπέδων, από αυτά που αποκτώνται μέσω της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή της εκπαίδευσης ενηλίκων έως αυτά που χορηγούνται στο πλαίσιο ανώτερης εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.
en Emphasises that compulsory attendance at school, as well as the training system, should provide basic education and key skills; stresses further that education and appropriate key skills contribute to the achievement of fundamental social and civic values, strengthen social cohesion and help to improve individual levels of qualification and employability
el τονίζει ότι η υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση και το σύστημα κατάρτισης πρέπει να εξασφαλίζουν στοιχειώδη εκπαίδευση και βασικές δεξιότητες· τονίζει επιπλέον ότι η εκπαίδευση και οι αναγκαίες βασικές δεξιότητες συμβάλλουν στην υλοποίηση θεμελιωδών κοινωνικών και πολιτικών αξιών, ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και ενισχύουν τα προσόντα των ατόμων καθώς και την απασχολησιμότητά τους·
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 27225 φράσεις που ταιριάζουν φράση compulsory education.Βρέθηκαν σε 7,479 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.