Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • υποχρεωτική εκπαίδευση   

Παράδειγμα με ποινές "compulsory education", μεταφραστική μνήμη

add example
I would draw your attention to the problem of early school-leaving and the need to ensure that a higher percentage of young people complete compulsory education.Εφιστώ την προσοχή σας στο πρόβλημα της εγκατάλειψης του σχολείου και στην ανάγκη να διασφαλισθεί ότι ένα μεγαλύτερο ποσοστό νέων θα ολοκληρώνει την περίοδο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Another article that I consider immensely significant is Article 10, which calls on the Member States to make physical education compulsory in primary and secondary schools and guarantee at least three lessons of physical education a week, even better one lesson a day, which promotes a healthy lifestyle among European youth.Ένα άλλο άρθρο που θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό είναι το άρθρο 10, στο οποίο καλούνται τα κράτη μέλη να καταστήσουν τη φυσική αγωγή υποχρεωτική στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να αποδεχθούν την αρχή σύμφωνα με την οποία στο ωρολόγιο πρόγραμμα θα εξασφαλίζονται τουλάχιστον τρία μαθήματα φυσικής αγωγής την εβδομάδα, ενώ θα ήταν ακόμη καλύτερο να εξασφαλίζεται ένα μάθημα την ημέρα, προάγοντας έτσι έναν υγιεινό τρόπο ζωής μεταξύ των νέων στην Ευρώπη.
This seminar, together with the meeting of Directors-General of compulsory education, which incidentally took place the day before, focused on the difficulties pupils experience in acquiring basic skills, that is to say, their mother tongue, sciences and mathematics, as well as on the experience of Member States and the policy guidelines to be developed as regards the prevention of early school leaving.Το σεμινάριο αυτό, καθώς και η διάσκεψη των γενικών διευθυντών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, η οποία παρεμπιπτόντως πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη ημέρα, εστιάστηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην απόκτηση των βασικών δεξιοτήτων, δηλαδή της μητρικής τους γλώσσας, των επιστημών και των μαθηματικών καθώς και στην εμπειρία των κρατών μελών και στους πολιτικούς προσανατολισμούς που πρέπει να αναπτυχθούν σχετικά με την πρόληψη της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης.
As an instrument for the promotion of lifelong learning, the EQF encompasses qualifications of all levels, from those achieved through compulsory education or adult education to those awarded in higher education and in professional or vocational education and training.Ως μέσο για την προώθηση της διά βίου εκπαίδευσης, το ΕΠΠ περιλαμβάνει επαγγελματικά προσόντα όλων των επιπέδων, από αυτά που αποκτώνται μέσω της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή της εκπαίδευσης ενηλίκων έως αυτά που χορηγούνται στο πλαίσιο ανώτερης εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.
It is important that it is a compulsory part of the education programme and from the earliest age too, because it stimulates emotional and cultural development in the young generation.Είναι σημαντικό να αποτελούν υποχρεωτικό μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος και από τα πρώτα σχολικά χρόνια επίσης, δεδομένου ότι κεντρίζει την συναισθηματική και καλλιτεχνική εξέλιξη των νέων γενιών.
The harmonisation of training for drivers will also ensure greater safety in future on the railways. A minimum age of 20 and an appropriate school education and language training are now compulsory as conditions for being allowed to work as a train driver in international rail transport.Για μεγαλύτερη ασφάλεια στις σιδηροδρομικές διαδρομές θα φροντίσει μελλοντικά και η εναρμόνιση της κατάρτισης των μηχανοδηγών.
These troubles are even more keenly felt in developing countries, even where education is compulsory.Τα δεινά αυτά πλήττουν με πολύ μεγαλύτερη βιαιότητα τις υποανάπτυκτες χώρες, ακόμα και όσες έχουν θεσπίσει την υποχρεωτική εκπαίδευση.
Then there is the use of compulsory sports activities: does this help in the educational system of different countries?Μετά είναι η χρήση των υποχρεωτικών αθλητικών δραστηριοτήτων.
Calls on the Member States and competent authorities to provide physical education teachers with training on gender issues by including this aspect in their respective curricula; calls for an end to the downgrading of the status of physical education as a subject and of the status of physical education teachers; stresses the importance of the possibility of sports coeducation for children at nursery and primary schools as well as the option of having either sports coeducation or single sex classes from secondary level onwards in order to encourage girls to try out sports traditionally practised by men; stresses the need to explore alternative forms of physical activity, which could be practised on an optional basis, preferably outside compulsory state educationκαλεί τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές να παρέχουν στους καθηγητές φυσικής αγωγής κατάρτιση σχετικά με το θέμα των φύλων, το οποίο θα περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα μαθημάτων τους· ζητεί να τερματισθεί η υποβάθμιση του καθεστώτος της φυσικής αγωγής ως μαθήματος και του διδακτικού προσωπικού της· τονίζει τη σημασία της δυνατότητας μικτών αθλητικών δραστηριοτήτων για παιδιά προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και της επιλογής είτε της συνεκπαίδευσης στον τομέα του αθλητισμού είτε τάξεων διδασκαλίας με ένα φύλο από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και εφεξής προκειμένου να ενθαρρύνονται τα κορίτσια να δοκιμάζουν παραδοσιακά ανδρικά αθλήματα· τονίζει την ανάγκη να εξευρεθούν εναλλακτικές μορφές σωματικής δραστηριότητας που θα μπορούσαν να ασκούνται σε προαιρετική βάση κατά προτίμηση πέραν της υποχρεωτικής δημόσιας εκπαίδευσης·
As it is worded, the latter principle merely implies that as regards compulsory education, each child has the possibility of attending an establishment which offers free educationΌπως έχει διατυπωθεί η αρχή αυτή, συνεπάγεται απλώς ότι, όσον αφορά την υποχρεωτική εκπαίδευση, κάθε παιδί πρέπει να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε εκπαιδευτικό ίδρυμα που παρέχει δωρεάν υπηρεσίες
Moreover, the motion recommends the introduction of a compulsory year of nursery schooling before the start of schooling proper, as well as developing and improving early years educational establishments In so doing, the report confirms the EU's 'Barcelona objectives' which, as once upon a time in the Soviet Union, provide quotas for the state takeover of children's upbringing.Επιπλέον, η πρόταση ψηφίσματος συνιστά την εισαγωγή ενός υποχρεωτικού έτους φοίτησης στο νηπιαγωγείο πριν ξεκινήσει το κανονικό σχολείο, καθώς και την ανάπτυξη και τη βελτίωση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της νηπιακής εκπαίδευσης. Με αυτόν τον τρόπο, η έκθεση επιβεβαιώνει τους "Στόχους της Βαρκελώνης" της ΕΕ οι οποίοι, όπως συνέβαινε άλλοτε στη Σοβιετική Ένωση, προβλέπουν ποσοστά για την ανάληψη της ανατροφής των παιδιών από το κράτος. " ευημερία ενός παιδιού δεν κατέχει κεντρική θέση σε αυτήν την πρόταση ψηφίσματος.
Without prejudice to national authorities’ freedom of choice, the EESC considers that these services of national, regional or local interest should, by way of information, include, but not be limited to, services relating to compulsory education, health and social protection, cultural, charitable, social or solidarity-based activities, audiovisual services, and water distribution and sanitationΜε την επιφύλαξη της ελευθερίας επιλογής των εθνικών αρχών, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι, μεταξύ των εν λόγω υπηρεσιών εθνικού, περιφερειακού ή τοπικού συμφέροντος, θα πρέπει να περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, οι υπηρεσίες που υπάγονται στο σύστημα υποχρεωτικής εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής προστασίας, οι πολιτιστικές και φιλανθρωπικές δραστηριότητες, οι δραστηριότητες κοινωνικού χαρακτήρα ή αλληλεγγύης, καθώς και οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης
Calls on the Commission to exert pressure in order to make sure that the age for the fulfilment of compulsory education and the minimum permissible age for labour are in line with ILO Convention ‧ which stipulates that the permissible age of entry into employment shall not be less than the age of completion of compulsory schooling and, in any case, shall not be less than ‧ yearsκαλεί την Επιτροπή να ασκήσει πιέσεις ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι η ηλικία για την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η κατώτατη επιτρεπτή ηλικία για εργασία συμμορφούνται με τη Σύμβαση ‧ της ΔΟΕ που προβλέπει ότι η επιτρεπτή ηλικία για την έναρξη της απασχόλησης δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από την ηλικία ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και, οπωσδήποτε, δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από την ηλικία των ‧ ετών·
The field Qualification is also not compulsory, in recognition of the fact that not all education or training initiatives lead to a formal qualificationΤο πεδίο Επαγγελματικά προσόντα δεν είναι υποχρεωτικό, επειδή αναγνωρίζεται το γεγονός ότι δεν είναι απαραίτητο κάθε πρωτοβουλία εκπαίδευσης ή κατάρτισης να οδηγεί στην απόκτηση τυπικών επαγγελματικών προσόντων
A major innovation in the educational system is the introduction of English as a compulsory subject in the first gradeΜια σημαντική καινοτομία στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι η καθιέρωση της Αγγλικής γλώσσας ως υποχρεωτικό μάθημα στην πρώτη δημοτικού
This right includes the possibility to receive free compulsory educationΤο δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ευχέρεια δωρεάν παρακολούθησης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης
Belgium, Germany and the Netherlands have a system of full-time compulsory education up to a certain age and part-time compulsory education (usually as apprenticeships) for another two or three yearsΤο Βέλγιο, η Γερμανία και οι Κάτω Χώρες έχουν ένα σύστημα υποχρεωτικής εκπαίδευσης πλήρους απασχόλησης μέχρι μια ορισμένη ηλικία και υποχρεωτικής εκπαίδευσης μερικής απασχόλησης (συνήθως ως μαθητεία) για άλλα δύο έως τρία έτη
The training is based on nine years of compulsory school, followed by a commercial apprenticeship of three years with training and practical skills in an enterprise, while the necessary theoretical knowledge as well as general education are provided by a vocational schoolΗ εκπαίδευση βασίζεται σε εννέα έτη υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης και εν συνεχεία τρία έτη εμπορικής μαθητείας με πρακτική κατάρτιση σε επιχείρηση, ενώ οι αναγκαίες θεωρητικές γνώσεις καθώς και οι γενικές γνώσεις παρέχονται από επαγγελματική σχολή
Considers that, in order to ensure the necessary integration of prevention and disaster risk reduction into the Structural and Cohesion Funds programmes, existing guidelines should be strengthened and new guidelines should be developed; calls, in particular, for conditionality in the contribution from Community financial instruments and repayment of Community aid in the event of improper use such as non-fulfilment of reforestation plans and/or other compulsory conditions; calls, furthermore, for prevention awareness-raising and education measures to be financed under Community programmesθεωρεί ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαραίτητη ενσωμάτωση της πρόληψης και της μείωσης του κινδύνου καταστροφών στα προγράμματα των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, πρέπει να ενισχυθούν οι υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές και να καταρτιστούν νέες· ζητεί ειδικότερα να προβλεφθεί συνδρομή υπό αίρεση για τις χρηματοδοτήσεις από τα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα και την επιστροφή κοινοτικής ενίσχυσης σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης όπως μη υλοποίηση έργων αναδάσωσης ή/και άλλων υποχρεωτικών προϋποθέσεων· ζητεί πέραν αυτού τα μέτρα για την πρόληψη, την αύξηση της ενημέρωσης και την εκπαίδευση να χρηματοδοτούνται από κοινοτικά προγράμματα·
Declares that, by failing to adopt, within the prescribed period, the Law on the Rules governing Teachers in the Länder (Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz), contrary to the requirements of Article ‧ of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work, and by failing to implement, or to implement in full, Article ‧, in respect of compulsory education teachers in the Tyrol, and Articles ‧, ‧, ‧(c) and (d) and ‧(b) of that directive, the Republic of Austria has failed to fulfil its obligations under those provisions of the DirectiveΠαραλείποντας να θεσπίσει εμπροθέσμως τον νόμο για την υπηρεσιακή κατάσταση των διδασκόντων στα Länder (Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz), κατά παράβαση των επιταγών του άρθρου ‧, παράγραφος ‧, της οδηγίας ‧/‧/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της ‧ης Ιουνίου ‧, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία, και παραλείποντας να προβεί στη μεταφορά ή έχοντας προβεί σε ελλιπή μόνο μεταφορά των άρθρων ‧, παράγραφος ‧, για τους καθηγητές της υποχρεωτικής εκπαιδεύσεως στο Τυρόλο, ‧, παράγραφος ‧, ‧, παράγραφος ‧, ‧, παράγραφος ‧, στοιχεία γ' και δ', και ‧, παράγραφος ‧, στοιχείο β', της ίδιας οδηγίας, η Δημοκρατία της Αυστρίας παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τις ως άνω διατάξεις της οδηγίας αυτής
Subject: Request for a documented assessment of the education of children in the countries applying for EU membership In view of the economic crisis and profound structural changes that the majority of the applicant countries in the enlargement process have undergone, will the Council say whether all children in these countries are receiving an education? To what age is education in these countries compulsory?Θέμα: Αίτημα για αιτιολογημένη αξιολόγηση της φοίτησης σε σχολείο των παιδιών και των νέων στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες Λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση και τις βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές που έλαβαν χώρα στις περισσότερες υποψήφιες προς ένταξη χώρες, μπορούμε να πληροφορηθούμε εάν όλα τα παιδιά και οι νέοι των χωρών αυτών έχουν φοιτήσει σε σχολεία, μέχρι ποιά ηλικία είναι υποχρεωτική η φοίτηση στις χώρες αυτές και εάν μπορεί να διασφαλισθεί, κατά κάποιον τρόπο ότι, όλοι οι μελλοντικοί ευρωπαίοι πολίτες, θα διαθέτουν σχολική παιδεία;
Urges the Commission to ensure that the EU is at the forefront of efforts to ensure that basic education is free and compulsory; insists that this must be combined with substantial new resources and more targeted spending of existing resourcesπροτρέπει την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η ΕΕ βρίσκεται στο προσκήνιο των προσπαθειών διασφάλισης της δωρεάν και υποχρεωτικής στοιχειώδους εκπαίδευσης· επιμένει ότι αυτό πρέπει να συνδυαστεί με σημαντικούς νέους πόρους και δαπάνη των υφιστάμενων πόρων με πιο συγκεκριμένους στόχους·
In addition to Goal 2 on free compulsory primary education for everyone, the conclusions of the 1990 World Summit for Children included a goal for the year 2000 of universal access to education, with at least 80% of children completing basic education.Εκτός από το στόχο 2 για υποχρεωτική και δωρεάν βασική εκπαίδευση για όλους, το 1990 στα συμπεράσματα της Παγκόσμιας Συνόδου για τα παιδιά, περιλαμβανόταν ο στόχος ότι μέχρι το 2000 όλα τα παιδιά του κόσμου θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και τουλάχιστον το 80% από αυτά τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της βασικής εκπαίδευσης.
Calls on Member States to promote access to publicly funded adult training schemes for unemployed women and those who have not succeeded in the compulsory education systemκαλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την πρόσβαση των άνεργων γυναικών και όσων δεν είχαν επιτυχία στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε συστήματα κατάρτισης ενηλίκων με δημόσια χρηματοδότηση·
Compulsory schooling in Portugal now lasts nine years, and higher education has an extraordinary attendance in the country; the main problem now facing us is to give the bountiful supply of higher education higher quality standards.Η βασική εκπαίδευση στην Πορτογαλία είναι ενιαετής, η ανώτερη εκπαίδευση καλύπτει σήμερα στη χώρα εξαιρετικά υψηλά ποσοστά και το μεγάλο πρόβλημα που τίθεται για μας είναι η μετατροπή αυτής της ποσοτικής ζήτησης για ανώτερη εκπαίδευση σε μία εκπαίδευση ποιότητας.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 27225 φράσεις που ταιριάζουν φράση compulsory education.Βρέθηκαν σε 17,16 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.