Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

 • ακουστικό   
  (Noun  n)
   
  sound device held near the ear
   
  sound device held near the ear

Άλλες έννοιες:

 
Electro-acoustic transducer for converting electric signals into sounds; it is held over or inserted into the ear.
 
A transducer that converts electric signals into sound and is held near the ear, especially as part of a telephone; an earpiece or headphone.

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Αγγλικά Ελληνικά. (1)

earphonesακουστικό; ακουστικά

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "earphone", μεταφραστική μνήμη

add example
Mr Petersen, you may take your earphones off now, if you want toΚυριε Πιτερσεν,Μπορειτε να βγαλετε τα ακουστικα τωρα, εαν θελετε
Mr President, on at least five occasions during this part-session, the earphones – and thus the interpretation service - for the whole of the row behind me where I normally sit have not worked.Κύριε Πρόεδρε, σε τουλάχιστον πέντε περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης, δεν λειτούργησαν τα ακουστικά –και, επομένως, η υπηρεσία διερμηνείας– για ολόκληρη τη σειρά που βρίσκεται πίσω μου, όπου συνήθως κάθομαι.
You were here with those earphones on listening to everythingΉσουν εδώ με τα ακουστικά και άκουγες τα πάντα
Earphones, pleaseΑκουστικα.Παρακαλω
CPA ‧.‧.‧: Loudspeakers; headphones, earphones and combined microphone/speaker setsCPA ‧.‧.‧: Μεγάφωνα· ακουστικά κεφαλής, κοινά ακουστικά και σύνολα (σετ) συνδυασμένα με μικρόφωνο
they have both a microphone, and an earphone and/or a loudspeaker, either in the same unit or in the form of a detachable headset presented together with the mobile phone, for the transmission and reception of voice enabling voice communicationδιαθέτουν τόσο μικρόφωνο όσο και ακουστικό αυτιών ή/και μεγάφωνο, είτε στην ίδια μονάδα είτε υπό μορφή αφαιρετής διάταξης κεφαλής που παρουσιάζεται μαζί με το κινητό τηλέφωνο, για την εκπομπή και λήψη φωνής που καθιστά δυνατή τη φωνητική επικοινωνία·
You see, with those earphones on you can' t hear me, but the odds are highly against you cracking open that yapper and annoying meΜε τ ' ακουστικά στα αυτιά, δεν μπορείς να μ ' ακούσεις, αλλά το πιο πιθανό είναι, ότι στο τέλος κάτι θα βρεις να πεις, για να με ενοχλήσεις
Loudspeakers; headphones, earphones and combined microphones and speaker setsΜεγάφωνα-ακουστικά κεφαλής-ακουστικά και συνδυασμοί μικροφώνων και ακουστικών
headphones, earphones and combined microphone/speaker setsΜεγάφωνα ‧ ακουστικά, έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 9 φράσεις που ταιριάζουν φράση earphone.Βρέθηκαν σε 0,379 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.