προφορά: IPA: freɪm /freɪm/      

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

 • πλαίσιο   
  (Noun  n)
   
  structural elements of a building or other constructed object
   
  chunk of data
   
  A space, shown onscreen as a box, that contains a particular element of your publication.
   
  A data packet that includes frame synchronization, i.e. a sequence of bits or symbols making it possible for the receiver to detect the beginning and end of the packet.
   
  structural elements of a building or other constructed object
 • κάδρο   
  (Noun  n)
   
  rigid, generally rectangular mounting
   
  rigid, generally rectangular mounting
 • καδράρω   
  (Verb  )
   
  position visually within a fixed boundary
   
  add a decorative border to a picture
   
  add a decorative border to a picture
 • παγιδεύω   
  (Verb  )
   
  cause a person to appear guilty
   
  cause a person to appear guilty
 • κορνίζα   
  (Noun  f)
   
  rigid, generally rectangular mounting
   
  rigid, generally rectangular mounting
 • κορνιζάρω   
  (Verb  )
   
  add a decorative border to a picture
   
  add a decorative border to a picture
 • σκελετός   
  (Noun  m)
   
  structural elements of a building or other constructed object
   
  structural elements of a building or other constructed object
 • σώμα   
  (Noun  n)
   
  structure of a person's body
   
  structure of a person's body
 • καρέ   
 • πλαίσιο δεδομένων   
 • πλαισιώνω   
 • στάση   
 • σχεδιάζω   
 • τελάρο   

Άλλες έννοιες:

 
(transitive) To bring or put into form or order; adjust the parts or elements of; compose; contrive; plan; devise.
 
The structure of a person's body.
 
frame (of a ship)
 
establish a context in words
 
(intransitive, obsolete) To succeed in doing or trying to do something; manage.
 
The structural elements of a building or other constructed object.
 
A context for understanding or interpretation.
 
A rigid and load-bearing structure that is used to support pannels or doors.
 
piece of photographic film containing an image
 
(transitive) To construct by fitting or uniting together various parts; fabricate by union of constituent parts.
 
put together the structural elements
 
(transitive) To construct in words so as to establish a context for understanding or interpretation.
 
(film, animation) A division of time on a multimedia timeline, such as 1/30th of a second.
 
(intransitive, dialectal, mining) To wash ore with the aid of a frame.
 
(snooker) A complete game of snooker, from break-off until all the balls (or as many as necessary to win) have been potted.
 
The fixed part of a bicycle, on to which wheels and other components are fitted.
 
(intransitive, obsolete) To profit; avail.
 
(transitive) Of a picture such as a painting or photograph, to add a decorative border.
 
(transitive, obsolete) To strengthen; refresh; support.
 
division of a second
 
(bowling) A set of balls whose results are added together for scoring purposes. Usually two balls, but only one ball in the case of a strike, and three balls in the case of a strike or a spare in the last frame of a game.
 
A piece of photographic film containing an image.
 
(transitive, obsolete) To execute; perform.
 
(networking) An independent chunk of data sent over the wires of a network.
 
A decorative band that delimits a door, a window, a furniture, etc.
 
(transitive) Of a constructed object such as a building, to put together the structural elements.
 
frame (e.g. in film)
 
body (of car)
 
sound box (of a shamisen, etc.)
 
(intransitive, dialectal) To move.
 
(transitive) To fit, as for a specific end or purpose; make suitable or comfortable; adapt; adjust.
 
A rigid structure that is used to support something.
 
To formulate in a certain style or language.
 
(philately) The outer decorated portion of a stamp's image, often repeated on several issues although the inner picture may change.
 
(intransitive, obsolete) To fit; accord.
 
complete game of snooker
 
(transitive) To position visually within a fixed boundary.
 
A container for a painting or photograph.
 
(transitive) (criminology) Conspire to incriminate falsely a presumably innocent person.
 
One of the many still images that compose a video.
 
A rigid, generally rectangular mounting for paper, canvas or other flexible material.
 
(Internet) An individually scrollable region of a webpage.

Did you mean: Frame

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Αγγλικά Ελληνικά. (86)

audio frame
πλαίσιο ήχου
Bad Frame Indicator
Ενδείκτης κακού πλαισίου
BDF: Building Distribution Frame
Κατανεμητής κτιρίου
be framed
ενοχοποιούμαι
Building Distribution Frame
Κατανεμητής κτιρίου
CDF: Combined Distribution Frame
Συνδυασμένος κατανεμητής
Combined Distribution Frame
Συνδυασμένος κατανεμητής
counting-frame
άβακας
DDF: Digital Distribution Frame
Ψηφιακός κατανεμητής
delta frame
πλαίσιο διαφορών
DF: Distribution Frame
Κατανεμητής
Digital Distribution Frame
Ψηφιακός κατανεμητής
Digital Photo Frame
Πλαίσιο ψηφιακής φωτογραφίας
Distribution Frame
Κατανεμητής
DPF: Digital Photo Frame
Πλαίσιο ψηφιακής φωτογραφίας
End of Frame
Τέλος πλαισίου
EOF: End of Frame
Τέλος πλαισίου
ESF: Extended Super Frame
Επεκτεταμένο υπερπλαίσιο
Extended Super Frame
Επεκτεταμένο υπερπλαίσιο
FAS: Frame Alignment Signal
Σήμα ευθυγράμμισης πλαισίου
FAW: Frame Alignment Word
Λέξη ευθυγράμμισης πλαισίου
FCS: Frame Check Sequence
Ακολουθία ελέγχου πλαισίου
FDF: Fiber Distribution Frame
Κατανεμητής ινών
Fiber Distribution Frame
Κατανεμητής ινών
FPP: Frames Per Packet
Πλαίσια ανά πακέτο
FPS: Frames Per Second
Πλαίσια ανά δευτερόλεπτο
FR: Frame Relay
Αναμετάδοση πλαισίου
Frame
Πλαίσιο, σκελετός
frame alignment
ευθυγράμμιση πλαισίου
Frame Alignment Word
Λέξη ευθυγράμμισης πλαισίου
frame antenna
κεραία πλαισίου, βρόχου
Frame Check Sequence
Ακολουθία ελέγχου πλαισίου
frame duration
διάρκεια πλαισίου
Frame Error Rate
Ρυθμός σφαλμάτων πλαισίου
frame format
μορφή πλαισίου
frame grabber
καταγραφέας καρέ
frame header
επικεφαλίδα πλαισίου
frame loss
απώλεια πλαισίου
frame rate
ρυθμός καρέ
frame relay
αναμετάδοση πλαισίου, πλαισιομετάδοση
Frame Relay
Αναμετάδοση πλαισίου
frame slot
θυρίδα πλαισίου
frame synchronization
συγχρονισμός πλαισίου
frame type
τύπος πλαισίου
Frame Zoom Control
Στοιχείο ελέγχου Ζουμ πλαισίου
Framed
κορνιζαρισμένος
Frames Per Second
Πλαίσια ανά δευτερόλεπτο
framing
πλαισίωση, πλαισιοποίηση
FRC: Frame Rate Conversion / Converter
Μετατροπή / Μετατροπέας ρυθμού πλαισίων
GDF: Group Distribution Frame
Κατανεμητής ομάδων
Generic Framing Procedure
Κατηγοριοποιημένη διαδικασία πλαισιοποίησης
GFP: Generic Framing Procedure
Κατηγοριοποιημένη διαδικασία πλαισιοποίησης
GFR: Guaranteed Frame Rate
Εγγυημένος ρυθμός πλαισίων
Group Distribution Frame
Κατανεμητής ομάδων
Guaranteed Frame Rate
Εγγυημένος ρυθμός πλαισίων
IDF: Intermediate Distribution Frame
Ενδιάμεσος κατανεμητής
IFG: Inter-Frame Gap
Κενό μεταξύ πλαισίων
Inter-frame gap
Διάκενο μεταξύ πλαισίων
Inter-Frame Gap
Κενό μεταξύ πλαισίων
International Terrestrial Reference Frame
Διεθνές επίγειο πλαίσιο αναφοράς
ITRF: International Terrestrial Reference Frame
Διεθνές επίγειο πλαίσιο αναφοράς
key frame
βασικό πλαίσιο
large-framed
οστεώδης
LOF: Loss Of Frame
Απώλεια πλαισίου
MDF: Main Distribution Frame
Κεντρικός κατανεμητής
mini-frame
μίνι-πλαίσιο
mini-frame window
παράθυρο μίνι-πλαισίου
navigation frame
πλαίσιο περιήγησης
nested frames page
σελίδα ένθετων πλαισίων
Optical Distribution Frame
Οπτικός κατανεμητής
page frame
πλαίσιο σελίδας
Receive Frame Synchronization
Συγχρονισμός λαμβανομένου πλαισίου
RFS: Receive Frame Synchronization
Συγχρονισμός λαμβανομένου πλαισίου
SEF: Severely Errored Frame
Έντονα εσφαλμένο πλαίσιο
Severely Errored Frame
Έντονα εσφαλμένο πλαίσιο
SF: Super Frame
Υπερπλαίσιο
stack frame
πλαίσιο στοίβας
Start Of Frame
Αρχή πλαισίου
Super Frame
Υπερπλαίσιο
synchronization frame
πλαίσιο συγχρονισμού
TDF: Trunk Distribution Frame
Κατανεμητής ζευκτικών κυκλωμάτων
TDMoFR: TDM over Frame Relay
TDM μέσω αναμετάδοσης πλαισίου
Trunk Distribution Frame
Κατανεμητής ζευκτικών κυκλωμάτων
Variable Frame Rate
Μεταβλητός ρυθμός πλαισίων
VFR: Variable Frame Rate
Μεταβλητός ρυθμός πλαισίων

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "frame", μεταφραστική μνήμη

add example
en We consider it iniquitous to seek to finance the reconstruction of Kosovo on the backs of the farmers, and unacceptable to try to make people believe the problem should be framed as a conflict of duty. Such trickery deserves to be denounced.
el Θεωρούμε άδικο να θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε την ανοικοδόμηση του Κοσσυφοπεδίου εις βάρος των αγροτών και θεωρούμε επίσης απαράδεκτο να θέλουμε να πείσουμε ότι το πρόβλημα τίθεται κατ' αυτόν τον τραγικό τρόπο που φέρνει σε σύγκρουση το καθήκον με το συναίσθημα: πρέπει να καταγγείλουμε αυτή την απάτη.
en Notes that changing the common agricultural policy is a task requiring a long time-frame, in which a fair-minded approach should be brought to bear in order to safeguard food production, not least in subarctic areas; points out that food production in those areas is impossible unless agricultural production pays
el υπενθυμίζει ότι η μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής συνιστά μακροπρόθεσμο και δύσκολο έργο, που πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τη διασφάλιση της παραγωγής τροφίμων στις υποαρκτικές περιοχές· επισημαίνει ότι η παραγωγή αυτή δεν είναι εφικτή, εάν η γεωργική παραγωγή δεν είναι αποδοτική·
en In connection with works of art, this appropriation is intended to cover both the cost of acquiring and purchasing specific material and the current expenditure relating thereto, including framing, restoration, cleaning, insurance and ad hoc transport costs
el Για τα έργα τέχνης, η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τόσο τα έξοδα για την απόκτηση και την αγορά ειδικού υλικού όσο και τα σχετικά τρέχοντα έξοδα, μεταξύ άλλων τα έξοδα για κορνίζες, αποκατάσταση, καθαρισμό, ασφαλίσεις και τα ενδεχόμενα έξοδα μεταφοράς
en In the event that the Parties are unable to agree on its composition within the time frame laid down in paragraph ‧, either Party may request the chairperson of the Interim Committee, or her or his delegate, to select all three members by lot from the list established under Article ‧, one among the individuals proposed by the complaining Party, one among the individuals proposed by the Party complained against and one among the arbitrators selected by the Parties to act as chairperson
el Σε περίπτωση που τα μέρη αδυνατούν να συμφωνήσουν σχετικά με τη σύνθεσή της εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην παράγραφο ‧, έκαστο μέρος δύναται να ζητήσει από τον προεδρεύοντα της Ενδιάμεσης Επιτροπής, ή τον αντιπρόσωπό του/της, να επιλέξει και τα τρία μέλη με κλήρωση, ανασύροντας ένα όνομα από τον κατάλογο που καταρτίζεται βάσει του άρθρου ‧, ένα μεταξύ των προσώπων που προτείνει το καταγγέλλον μέρος, ένα μεταξύ των προσώπων που προτείνει το μέρος εναντίον του οποίου ασκείται η καταγγελία και ένα μεταξύ των διαιτητών που έχουν επιλέξει τα μέρη και ο οποίος εκτελεί και χρέη προεδρεύοντος
en Such right can be exercised during a period no shorter than two days following the publication of the supplement. As the time frame for the exercise of such right is not harmonised, Member
el Το δικαίωμα αυτό δύναται να ασκηθεί στη διάρκεια μιας περιόδου όχι μικρότερης των δύο ημερών μετά τη δημοσίευση του συμπληρώματος
en Fresh vegetables, melons, strawberries under shelter (including pineapple and sweetcorn): crops grown under shelter (greenhouses, permanent frames, accessible plastic tunnels) during the whole or greater part of the growing season
el Νωπά λαχανικά, πεπόνια, φράουλες υπό κάλυψη (συμπεριλαμβάνεται ο ανανάς και ο γλυκός αραβόσιτος): καλλιέργειες που γίνονται στο σύνολο ή κατά το μεγαλύτερο μέρος του βλαστικού κύκλου υπό κάλυψη (θερμοκήπια, σταθερά πλαίσια, προσπελάσιμες πλαστικές σήραγγες
en These levels of government are therefore in a better position to frame and apply new rules for managing services in order to facilitate access to them
el Ως εκ τούτου, οι εν λόγω αρχές είναι οι πλέον αρμόδιες για την επεξεργασία και την εφαρμογή νέων κανόνων διαχείρισης των υπηρεσιών προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε αυτές·
en In particular, it specifies that such authorisation cannot be refused where the treatment in question is among the benefits provided for by the legislation of the Member State of affiliation and where such treatment cannot be given to the patient within a time frame which is medically acceptable in the light of the patient's current state of health and the probable course of the illness
el Πιο συγκεκριμένα, ορίζει ότι δεν είναι δυνατή η άρνηση της χορήγησης της εν λόγω άδειας όταν η περίθαλψη αυτή περιλαμβάνεται στις παροχές που προβλέπει η νομοθεσία στο κράτος μέλος ασφάλισης και η περίθαλψη αυτή δεν μπορεί να παρασχεθεί στον ασθενή μέσα σε προθεσμία αποδεκτή από ιατρική σκοπιά, λαμβανομένων υπόψη της κατάστασης της υγείας του ασθενούς και της πιθανής εξέλιξης της ασθένειάς του
en Secondly, it is necessary in our opinion to provide a simple, unambiguous legislative frame of reference for European clinical research.
el Δεύτερη παρατήρηση: υποστηρίζουμε την ανάγκη να εξασφαλιστεί στην κλινική έρευνα στην Ευρώπη ένα ρυθμιστικό πλαίσιο αναφοράς απλό και ενιαίο.
en The provisions on participatory democracy of the Lisbon Treaty provide new opportunities for involving other civil society organisations than the social partners fully in European social policy making and in particular in the framing of a new European Social Action Programme
el Οι διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας για τη συμμετοχική δημοκρατία παρέχουν νέες ευκαιρίες για την πλήρη συμμετοχή και άλλων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, πέραν των κοινωνικών εταίρων, στη διαδικασία χάραξης της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής και ιδιαίτερα στη διαμόρφωση ενός νέου ευρωπαϊκού προγράμματος κοινωνικής δράσης
en recalls the need for a horizontal, multi-sector Community frame of reference in order to define the scope and management conditions for services of general interest; local authorities must be able to decide on the way in which these services are provided in line with the principles of subsidiarity and local self-governance
el υπενθυμίζει ότι απαιτείται ένα οριζόντιο και πολυτομεακό κοινοτικό πλαίσιο αναφοράς για τον καθορισμό του πεδίου και των προϋποθέσεων διαχείρισης των υπηρεσιών γενικού συμφέροντος, ο τρόπος παροχής των οποίων πρέπει να μπορεί να εναπόκειται στις τοπικές και περιφερειακές αρχές, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της τοπικής αυτονομίας
en Logethetis says he was framed
el Ο Λογοθέτης αναφέρει πως παγιδεύτηκε
en Stresses that the free movement of personal data is vital for the smooth operation of virtually all Union-wide economic activities; it is therefore necessary to resolve these differences of interpretation as soon as possible, to enable multinational organisations to frame pan-European data protection policies
el εμμένει στο γεγονός ότι η ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι αναγκαία για την ορθή άσκηση του συνόλου σχεδόν των οικονομικών δραστηριοτήτων σε επίπεδο Ένωσης· θα πρέπει, λοιπόν, να επιλυθούν το συντομότερο δυνατό οι διαφορές αυτές στην ερμηνεία, προκειμένου να μπορέσουν οι πολυεθνικές οργανώσεις να καθορίσουν πανευρωπαϊκή πολιτική σχετικά με την προστασία των δεδομένων·
en For all we know, brody killed shaun and he' s trying to frame rob
el Μπορεί ο Μπρόντι να σκότωσε τον Σων και προσπαθεί να παγιδέψει τον Ρομπ
en All stairways in accommodation and service spaces shall be of steel frame construction except where the Administration of the flag State sanctions the use of other equivalent material, and shall be within enclosures formed of
el Όλες οι κλίμακες των κοινόχρηστων χώρων και των χώρων υπηρεσίας πρέπει να έχουν χαλύβδινο σκελετό, εκτός εάν η αρχή του κράτους της σημαίας επιτρέπει τη χρήση άλλου ισοδύναμου υλικού, και να βρίσκονται μέσα σε κλιμακοστάσια που σχηματίζονται από τμήματα κλάσης «Α» με ενεργητικά μέσα κλεισίματος όλων των ανοιγμάτων, πλήν του ότι
en In such case the Commission shall notify in writing the Member States who, within a period of eight working days from such notification, shall be entitled to express their opinions in writing or to request oral consultations which the chairman shall arrange, provided that such oral consultations can be held within a time frame which allows the time limits set by this Regulation to be respected
el Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή ενημερώνει γραπτώς τα κράτη μέλη, τα οποία δικαιούνται εντός οκτώ εργάσιμων ημερών από την ενημέρωση αυτή να διατυπώνουν γραπτώς τις απόψεις τους ή να ζητήσουν τη διεξαγωγή προφορικών διαβουλεύσεων τις οποίες διοργανώνει ο πρόεδρος, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές είναι δυνατό να διεξαχθούν εντός χρονικού διαστήματος που επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών που τάσσει ο παρών κανονισμός
en My group welcomes the commitment of the Commission and the Council to further that process, just as we insist on the full involvement of this House in framing the measures that complete it.
el " Ομάδα μου χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής και του Συμβουλίου να συνεχίσουν τη διαδικασία και επιμένουμε στην πλήρη συμμετοχή του Σώματος στη διαμόρφωση των μέτρων για την ολοκλήρωσή της.
en choices in the frame of technical compatibility requirements listed in Annex A
el επιλογές στο πλαίσιο απαιτήσεων τεχνικής συμβατότητας αναφερόμενων στο παράρτημα Α
en According to Knezevic, " it is first necessary to reach political consensus, and then the time frames which define priorities for European partnership become more realistic. "
el Σύμφωνα με τον Κνέζεβιτς, « είναι αρχικά απαραίτητο να επιτύχουμε πολιτική συναίνεση και στη συνέχεια τα χρονικά πλαίσια που ορίζουν τις προτεραιότητες για να γίνει η Ευρωπαϊκή συνεργασία πιο εφικτή »
en Which gives us a time frame
el ' Εχουμε ένα χρονικό πλαίσιο
en Subject to that reservation, it is in accordance with the rules of national law on liability that the Member State must make reparation for the consequences of the loss and damage caused by a breach of Community law for which it can be held responsible, given that the conditions laid down by the applicable national legislation must not be less favourable than those relating to similar domestic claims and must not be so framed as to make it virtually impossible or excessively difficult to obtain reparation
el Με την επιφύλαξη αυτή, στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου το κράτος μέλος είναι αρμόδιο να επανορθώσει τις επιπτώσεις της βλάβης που προξενήθηκε από την παραβίαση του κοινοτικού δικαίου το οποίο βαρύνει το εν λόγω κράτος, υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι που προβλέπονται από την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία δεν είναι λιγότερο ευνοϊκοί από εκείνους που αφορούν παρόμοια παράπονα εσωτερικής φύσης, ή ότι δεν υπάρχει ρύθμιση η οποία καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικά δυσχερή την εξασφάλιση της επανόρθωσης στην πράξη
en No failure shall be shown in the seat frame or in the seat anchorage, the adjustment and displacement systems or their locking devices during or after the tests prescribed in paragraphs ‧.‧ and
el Δεν πρέπει να εμφανιστεί αστοχία στο σκελετό του καθίσματος ή στην αγκύρωση του καθίσματος, στα συστήματα ρύθμισης και μετατόπισης ή στις διατάξεις ασφάλισής τους κατά τη διάρκεια ή μετά τις δοκιμές που ορίζονται στις παραγράφους ‧.‧ και
en To provide flexibility to issuers from Member States with traditionally longer time frame in this regard, the issuer, the offeror or the person asking for the admission to trading on a regulated market should be able to extend voluntarily the term for the exercise of that right. The authority responsible for the approval of the prospectus should also notify the issuer or the person responsible for drawing up the prospectus of the certificate of approval of the prospectus that is addressed to the authorities of host Member States in accordance with Directive ‧ in order to provide the issuer or the person responsible for drawing up the prospectus with certainty as to whether and when a notification has actually been effected
el Ειδικότερα, προκειμένου να λαμßάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη εφαρμογή της οδηγίας ‧ ΕΚ, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να θεσπίζει μέτρα εφαρμογής για την επικαιροποίηση των ορίων που ορίζονται στην εν λόγω οδηγία
en This directive does not aspire, nor can it, to be the law on biotechnology: it only wishes to be - and only should be - a law on patents and, naturally, this obliges us to remember, Mr Casini - I will be at your side in this struggle - that we do not have a general, systematic legal framework of substantive law in which to frame the directive and that the palliatives it offers are few and insufficient. We should also remember that we have to face up to the criticism that the edifice did not actually begin at the level of the foundations.
el Η εν λόγω οδηγία δεν φιλοδοξεί, ούτε μπορεί να φιλοδοξεί, να αποτελέσει το Δίκαιο περί βιοτεχνολογίας, επιθυμεί μόνο να είναι -και πρέπει μόνο να είναιΔίκαιο περί ευρεσιτεχνίας, και βεβαίως, αυτό μας υποχρεώνει να υπενθυμίσουμε, κύριε Casini -θα είμαι μαζί σας σε αυτόν τον αγώνα- ότι δεν διαθέτουμε ένα συστηματικό και γενικό νομικό πλαίσιο πραγματικού Δικαίου όπου να μπορεί να εγγράφεται η οδηγία και ότι τα ημίμετρα που αυτή προσφέρει είναι λίγα και άσχημα· και ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κατηγορία σχετικά με το ότι το κτίριο δεν ξεκίνησε ακριβώς από τα θεμέλια.
en The additional information to be submitted shall be provided to the Agency in a time-frame agreed between the registrant and the Agency and in parallel with the manufacturer/importer placing the substance on the market
el Οι συμπληρωματικές πληροφορίες υποβάλλονται στον Οργανισμό βάσει χρονοδιαγράμματος που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του καταχωρίζοντος και του Οργανισμού και ταυτόχρονα με τον παραγωγό/τον εισαγωγέα ο οποίος θα διαθέσει την ουσία στην αγορά
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 2402 φράσεις που ταιριάζουν φράση frame.Βρέθηκαν σε 2,687 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.