προφορά: IPA: freɪm /freɪm/      

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

 • πλαίσιο   
  (Noun  n)
   
  structural elements of a building or other constructed object
   
  chunk of data
   
  A space, shown onscreen as a box, that contains a particular element of your publication.
   
  A data packet that includes frame synchronization, i.e. a sequence of bits or symbols making it possible for the receiver to detect the beginning and end of the packet.
   
  structural elements of a building or other constructed object
   
  chunk of data
 • καδράρω   
  (Verb  )
   
  position visually within a fixed boundary
   
  add a decorative border to a picture
   
  add a decorative border to a picture
   
  add a decorative border to a picture
   
  position visually within a fixed boundary
 • σκελετός   
  (Noun  m)
   
  structural elements of a building or other constructed object
   
  structural elements of a building or other constructed object
   
  structural elements of a building or other constructed object
   
  structure of a person's body
 • κάδρο   
  (Noun  n)
   
  rigid, generally rectangular mounting
   
  rigid, generally rectangular mounting
   
  rigid, generally rectangular mounting
 • κορνίζα   
  (Noun  f)
   
  rigid, generally rectangular mounting
   
  rigid, generally rectangular mounting
   
  rigid, generally rectangular mounting
 • κορνιζάρω   
  (Verb  )
   
  add a decorative border to a picture
   
  add a decorative border to a picture
   
  add a decorative border to a picture
 • παγιδεύω   
  (Verb  )
   
  cause a person to appear guilty
   
  cause a person to appear guilty
 • πλαισιώνω   
  (Verbal  )
   
  establish a context in words
 • σώμα   
  (Noun  n)
   
  structure of a person's body
   
  structure of a person's body
 • καρέ   
  (Noun  )
 • ραδιουργώ   
   
  cause a person to appear guilty
 • σχηματίζω   
   
  put together the structural elements
 • ανατομία   
  (Noun  )
 • ανθρώπινο σώμα   
  (Noun  )
 • εκφράζομαι   
  (Verbal  )
 • ενοχοποιώ   
 • κάδρο ''n''   
 • κορνίζα ''f''   
 • πλαίσιο ''n''   
 • πλαίσιο δεδομένων   
 • στάση   
 • σχεδιάζω   
 • σωματική κατασκευή   
  (Noun  )
 • τελάρο   
 • τελάρο ''n''   
 • χρονική υποδιαίρεση μπέιζμπολ   
  (Noun  )

Άλλες έννοιες:

 
(transitive) To bring or put into form or order; adjust the parts or elements of; compose; contrive; plan; devise.
 
The structure of a person's body.
 
frame (of a ship)
 
(intransitive, obsolete) To succeed in doing or trying to do something; manage.
 
The structural elements of a building or other constructed object.
 
A context for understanding or interpretation.
 
piece of photographic film containing an image
 
A rigid and load-bearing structure that is used to support pannels or doors.
 
(transitive) To construct by fitting or uniting together various parts; fabricate by union of constituent parts.
 
(transitive) To construct in words so as to establish a context for understanding or interpretation.
 
(film, animation) A division of time on a multimedia timeline, such as 1/30th of a second.
 
(intransitive, dialectal, mining) To wash ore with the aid of a frame.
 
(snooker) A complete game of snooker, from break-off until all the balls (or as many as necessary to win) have been potted.
 
The fixed part of a bicycle, on to which wheels and other components are fitted.
 
(intransitive, obsolete) To profit; avail.
 
(transitive) Of a picture such as a painting or photograph, to add a decorative border.
 
(transitive, obsolete) To strengthen; refresh; support.
 
division of a second
 
(bowling) A set of balls whose results are added together for scoring purposes. Usually two balls, but only one ball in the case of a strike, and three balls in the case of a strike or a spare in the last frame of a game.
 
A piece of photographic film containing an image.
 
(transitive, obsolete) To execute; perform.
 
(networking) An independent chunk of data sent over the wires of a network.
 
A decorative band that delimits a door, a window, a furniture, etc.
 
(transitive) Of a constructed object such as a building, to put together the structural elements.
 
frame (e.g. in film)
 
body (of car)
 
sound box (of a shamisen, etc.)
 
(intransitive, dialectal) To move.
 
(transitive) To fit, as for a specific end or purpose; make suitable or comfortable; adapt; adjust.
 
A rigid structure that is used to support something.
 
To formulate in a certain style or language.
 
(philately) The outer decorated portion of a stamp's image, often repeated on several issues although the inner picture may change.
 
(intransitive, obsolete) To fit; accord.
 
complete game of snooker
 
(transitive) To position visually within a fixed boundary.
 
A container for a painting or photograph.
 
(transitive) (criminology) Conspire to incriminate falsely a presumably innocent person.
 
One of the many still images that compose a video.
 
A rigid, generally rectangular mounting for paper, canvas or other flexible material.
 
(Internet) An individually scrollable region of a webpage.

Did you mean: Frame

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Αγγλικά Ελληνικά. (74)

audio frame
πλαίσιο ήχου
BDF: Building Distribution Frame
Κατανεμητής κτιρίου
be framed
ενοχοποιούμαι
BFI: Bad Frame Indicator
Ενδείκτης κακού πλαισίου
bound object frame
πλαίσιο δεσμευμένου αντικειμένου
Building Distribution Frame
Κατανεμητής κτιρίου
CDF: Combined Distribution Frame
Συνδυασμένος κατανεμητής
Combined Distribution Frame
Συνδυασμένος κατανεμητής
counting-frame
άβακας
DDF: Digital Distribution Frame
Ψηφιακός κατανεμητής
delta frame
πλαίσιο διαφορών
DF: Distribution Frame
Κατανεμητής
Digital Distribution Frame
Ψηφιακός κατανεμητής
Digital Photo Frame
Πλαίσιο ψηφιακής φωτογραφίας
Distribution Frame
Κατανεμητής
DPF: Digital Photo Frame
Πλαίσιο ψηφιακής φωτογραφίας
End of Frame
Τέλος πλαισίου
EOF: End of Frame
Τέλος πλαισίου
Extended Super Frame
Επεκτεταμένο υπερπλαίσιο
FAS: Frame Alignment Signal
Σήμα ευθυγράμμισης πλαισίου
FAW: Frame Alignment Word
Λέξη ευθυγράμμισης πλαισίου
FCS: Frame Check Sequence
Ακολουθία ελέγχου πλαισίου
FDF: Fiber Distribution Frame
Κατανεμητής ινών
Fiber Distribution Frame
Κατανεμητής ινών
FPP: Frames Per Packet
Πλαίσια ανά πακέτο
FPS: Frames Per Second
Πλαίσια ανά δευτερόλεπτο
FR: Frame Relay
Αναμετάδοση πλαισίου
Frame
Πλαίσιο, σκελετός
frame alignment
ευθυγράμμιση πλαισίου
Frame Alignment Word
Λέξη ευθυγράμμισης πλαισίου
frame antenna
κεραία πλαισίου, βρόχου
Frame Error Rate
Ρυθμός σφαλμάτων πλαισίου
frame format
μορφή πλαισίου
frame grabber
καταγραφέας καρέ
frame header
επικεφαλίδα πλαισίου
frame loss
απώλεια πλαισίου
frame of reference
σύστημα αναφοράς
frame rate
ρυθμός καρέ
Frame Rate Conversion / Converter
Μετατροπή / Μετατροπέας ρυθμού πλαισίων
frame relay
αναμετάδοση πλαισίου, πλαισιομετάδοση
Frame Relay
Αναμετάδοση πλαισίου
frame slot
θυρίδα πλαισίου
frame synchronization
συγχρονισμός πλαισίου
frame type
τύπος πλαισίου
Framed
κορνιζαρισμένος
Frames Per Second
Πλαίσια ανά δευτερόλεπτο
GDF: Group Distribution Frame
Κατανεμητής ομάδων
Generic Framing Procedure
Κατηγοριοποιημένη διαδικασία πλαισιοποίησης
GFP: Generic Framing Procedure
Κατηγοριοποιημένη διαδικασία πλαισιοποίησης
GFR: Guaranteed Frame Rate
Εγγυημένος ρυθμός πλαισίων
Group Distribution Frame
Κατανεμητής ομάδων
IDF: Intermediate Distribution Frame
Ενδιάμεσος κατανεμητής
IFG: Inter-Frame Gap
Κενό μεταξύ πλαισίων
Inter-frame gap
Διάκενο μεταξύ πλαισίων
Inter-Frame Gap
Κενό μεταξύ πλαισίων
International Terrestrial Reference Frame
Διεθνές επίγειο πλαίσιο αναφοράς
ITRF: International Terrestrial Reference Frame
Διεθνές επίγειο πλαίσιο αναφοράς
LOF: Loss Of Frame
Απώλεια πλαισίου
Loss Of Frame
Απώλεια πλαισίου
MDF: Main Distribution Frame
Κεντρικός κατανεμητής
Receive Frame Synchronization
Συγχρονισμός λαμβανομένου πλαισίου
RFS: Receive Frame Synchronization
Συγχρονισμός λαμβανομένου πλαισίου
SEF: Severely Errored Frame
Έντονα εσφαλμένο πλαίσιο
Severely Errored Frame
Έντονα εσφαλμένο πλαίσιο
SF: Super Frame
Υπερπλαίσιο
SOF: Start Of Frame
Αρχή πλαισίου
Start Of Frame
Αρχή πλαισίου
Super Frame
Υπερπλαίσιο
TDF: Trunk Distribution Frame
Κατανεμητής ζευκτικών κυκλωμάτων
TDMoFR: TDM over Frame Relay
TDM μέσω αναμετάδοσης πλαισίου
Trunk Distribution Frame
Κατανεμητής ζευκτικών κυκλωμάτων
Variable Frame Rate
Μεταβλητός ρυθμός πλαισίων
VFR: Variable Frame Rate
Μεταβλητός ρυθμός πλαισίων

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "frame", μεταφραστική μνήμη

add example
en Those interlaced frames we thought were noise?
el Θυμάστε τα μπλεγμένα σήματα που περνούσαμε για θόρυβο
en The specimen shall be placed on the pins of the test frame, making certain that the pins pass through the points marked off from the template and that the specimen is at least ‧ mm removed from the frame
el Το δείγμα τοποθετείται στις ακίδες του πλαισίου δοκιμής με τρόπο ώστε οι ακίδες να διέρχονται από τα σημεία που έχουν χαραχθεί και ότι το δείγμα ευρίσκεται σε απόσταση ‧ mm από το πλαίσιο
en The EESC welcomes the regulation on air passengers with reduced mobility and initiatives in the wider frame of transport (railway traffic, coaches, and maritime traffic) and tourism, which will enable free movement of people with disabilities
el Η ΕΟΚΕ επικροτεί τον κανονισμό για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα που ταξιδεύουν αεροπορικώς και τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί στο ευρύτερο πλαίσιο των μεταφορών (σιδηροδρομική κυκλοφορία, λεωφορεία και θαλάσσια κυκλοφορία) και του τουρισμού, μέσω των οποίων θα καταστεί δυνατή η ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων με αναπηρία
en However, we must remind ourselves that the Universal Declaration of Human Rights - a declaration that is often cited and one that is presumably adopted by all - recognises the right of any person to protect themselves against persecution and to enjoy asylum in any country. We must also bear in mind that the Geneva Convention, without restrictive interpretations, must be the frame of reference for all national or Community regulations on the right to asylum and refugee status.
el Ωστόσο, πρέπει να υπενθυμίσουμε και πάλι ότι η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - διακήρυξη πολυσυζητημένη και υποθετικά αποδεκτή από όλους - αναγνωρίζει στον καθένα το δικαίωμα να προστατεύει τον εαυτό του από τους διωγμούς και να λαμβάνει άσυλο σε οποιαδήποτε χώρα και ότι η Σύμβαση της Γενεύης, χωρίς περιοριστικές ερμηνείες, πρέπει να αποτελεί το πλαίσιο αναφοράς κάθε εθνικής ή κοινοτικής ρύθμισης για το δικαίωμα του ασύλου και το καθεστώς του πρόσφυγα.
en Maybe the frame was hollow and had something inside it
el Ίσως ο σκελετός ήταν κούφιος κι είχε κάτι μέσα
en submit to it, within a reasonable time frame, and bearing in mind these conclusions, an appropriate proposal for the creation of a European heritage label by the European Union and specifying the practical procedures for the implementation of the project
el να του υποβάλει εντός λογικού χρονικού διαστήματος και λαμβάνοντας υπόψη τα παρόντα συμπεράσματα, κατάλληλη πρόταση για τη δημιουργία από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενός Χαρακτηρισμού για την Ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά διευκρινίζοντας παράλληλα τις πρακτικές λεπτομέρειες εφαρμογής αυτού του σχεδίου
en The directive is intended to establish a frame of reference which, in accordance with the subsidiarity principle, leaves the detailed implementation to the Member States.
el Σκοπός της οδηγίας είναι να θεσπίσει ένα πλαίσιο αναφοράς το οποίο, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, εναποθέτει την αναλυτική εφαρμογή στα κράτη μέλη.
en Okay, so whoever ripped... tried to rip the film out didn' t destroy every frame
el Όποιος πήρε... προσπάθησε να πάρει το φιλμ δεν κατέστρεψε όλα τα καρέ
en The management plans shall be multi-annual and indicate the expected time frame for reaching the targets established
el Τα σχέδια ανάκτησης είναι πολυετή και αναφέρουν το αναμενόμενο χρονικό πλαίσιο για την επίτευξη των τιθέμενων στόχων
en Instead, you framed me for murder
el Αντιθέτως με κατηγορείς για φόνο
en In the case of convertible vehicles, only the underside of the top of the roll-bar and the top of the windscreen frame in all its normal utilisation positions shall comply with the requirements of paragraph
el Όσον αφορά τα οχήματα με πτυσσόμενη οροφή μόνο τα κατώτερα τμήματα των ανωτέρων στοιχείων των αψίδων ασφαλείας και το ανώτερο τμήμα του πλαισίου του αλεξινέμου σε κάθε κανονική θέση χρήσης υπόκεινται στις προδιαγραφές του σημείου
en Sam, frame off the picture.- Oh, this is--- Sam, Sam
el Σαμ, μην κάνεις πλάνο στη φωτογραφία
en lsn' t that Jenna' s old bicycle frame in there?
el Δεν είναι το παλιό ποδήλατο της Τζίνα
en This objective shall provide financial assistance outside the regions covered by Objective ‧ and provide a policy frame of reference for all measures to promote human resources in a national territory without prejudice to the specific features of each region
el Ο στόχος αυτός παρεμβαίνει στις χρηματοδοτήσεις εκτός των περιφερειών που καλύπτονται από τον στόχο αριθ. ‧ και θέτει ένα πολιτικό πλαίσιο αναφοράς για το σύνολο των μέτρων προς όφελος των ανθρωπίνων πόρων στο εθνικό έδαρφος, με την επιφύλαξη των περιφερειακών ιδιομορφιών
en The body to be connected to the frame at least at two different points
el Το κιβώτιο πρέπει να συνδέεται προς το πλαίσιο σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά σημεία
en whereas the events which occurred recently, first in Japan and subsequently in the United States and Europe, involving major industrial groups (in particular Parmalat), illustrate that the rules on transparency that should provide a frame of reference for action by European companies need to be more clearly defined; whereas in this connection the effects of such scandals are borne in particular by small shareholders, savers investing in funds or trusts and other creditors as well as workers, who lose their jobs and salaries
el εκτιμώντας ότι τα πρόσφατα γεγονότα που συνέβησαν πρώτα στην Ιαπωνία και στη συνέχεια στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη και στα οποία συμμετείχαν σημαντικοί βιομηχανικοί όμιλοι (αναφερόμαστε ειδικότερα στην υπόθεση Parmalat), αποδεικνύουν την ανάγκη σαφέστερου ορισμού κανόνων διαφάνειας, οι οποίοι θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν το πλαίσιο αναφοράς σε σχέση με τη δραστηριότητα των ευρωπαϊκών εταιρειών· εκτιμώντας επίσης στο συγκεκριμένο πλαίσιο αναφοράς ότι εκείνοι που υφίστανται προπάντων τις συνέπειες των σκανδάλων είναι ιδίως μικρομέτοχοι, οι αποταμιευτές που επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια, άλλοι πιστωτές καθώς και οι εργαζόμενοι που χάνουν την εργασία και το μισθό τους
en It does not matter if these time-frames span several years; what is important is that we have precise targets against which to measure our progress.
el Λίγο ενδιαφέρει αν αυτό το χρονοδιάγραμμα καλύπτει ένα πολυετές διάστημα. Εκείνο που μετράει είναι ότι έχουμε συγκεκριμένους στόχους στους οποίους θα πρέπει να ανταποκριθούμε.
en Framing this right and creating optimum conditions for it should be a key priority for this Parliament!
el Αποτελεί κατεπείγον καθήκον του Κοινοβουλίου να διαμορφώσει και να δημιουργήσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για το ζήτημα αυτό.
en Let me also say that if it was easy to comply with this legislation and if our consumers really - and I mean this - really, really wanted welfare-friendly framing systems, they would pay the price for them.
el Επιτρέψτε μου επίσης να πω ότι αν ήταν εύκολο να συμμορφωθεί κανείς με αυτή τη νομοθεσία και αν οι καταναλωτές μας ήθελαν πραγματικά -και το εννοώ αυτό με όλη τη σημασία της λέξης- συστήματα εκτροφής φιλικά προς την καλή μεταχείριση των ζώων, τότε θα πλήρωναν το ανάλογο τίμημα.
en Pictogram as supplied: width: ‧ mm, height: ‧ mm – Frame for pictogram: stroke: ‧,‧ pt, width: ‧ mm, height: ‧ mm – Frame for grading: stroke: ‧ pt – Frame end: stroke: ‧,‧ pt, width: ‧ mm – Colour: X
el Εικονόγραμμα όπως απεικονίζεται: πλάτος: ‧ mm, ύψος: ‧ mm – Πλαίσιο για εικονόγραμμα: γραμμή: ‧,‧ pt, πλάτος: ‧ mm, ύψος: ‧ mm – Πλαίσιο για διαβάθμιση: γραμμή: ‧ pt – Τέλος πλαισίου: γραμμή: ‧,‧ pt, πλάτος: ‧ mm – Χρώμα: X
en Fragmentation is not checked in a strip ‧ cm wide round the edge of the samples, this strip representing the frame of the glass, nor within a radius of ‧,‧ cm from the point of impact
el Ο θρυμματισμός δεν ελέγχεται σε λωρίδα πλάτους ‧ cm σε όλη την περίμετρο των δοκιμίων που αντιστοιχεί στη ζώνη στερέωσης του υαλοπίνακα, ούτε σε ακτίνα ‧,‧ cm γύρω από το σημείο κρούσης
en To this the Commission observes that in several Member States the adjustment has been made within the given time frame
el Σχετικά, η Επιτροπή παρατηρεί ότι σε πολλά κράτη μέλη οι προσαρμογές επιτεύχθηκαν εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου
en In connection with works of art, this appropriation is intended to cover both the cost of acquiring and purchasing specific material and the current expenditure relating thereto, including framing, restoration, cleaning, insurance and ad hoc transport costs
el Για τα έργα τέχνης, η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τόσο τα έξοδα για την απόκτηση και την αγορά ειδικού υλικού όσο και τα σχετικά τρέχοντα έξοδα, μεταξύ άλλων τα έξοδα για κορνίζες, αποκατάσταση, καθαρισμό, ασφαλίσεις και τα ενδεχόμενα έξοδα μεταφοράς
en possible transverse displacement due to the play between the axle and the axle box added with the play between the axle box and the bogie frame measured from the middle position with ultimately worn components
el ενδεχόμενη εγκάρσια μετατόπιση λόγω του διάκενου μεταξύ του άξονα και του λιποκιβωτίου το οποίο προστίθεται στο διάκενο μεταξύ του λιποκιβωτίου και του πλαισίου του φορείου, που μετριέται από τη μεσαία θέση με πλήρως φθαρμένα συστατικά στοιχεία·
en In some cases, the gender aspect must be taken into account when framing an effective response to this issue
el Σε ορισμένες περιπτώσεις, πρέπει να συνυπολογίζεται η συνιστώσα του φύλου, προκειμένου να δοθεί αποτελεσματική λύση στο πρόβλημα αυτό
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 2402 φράσεις που ταιριάζουν φράση frame.Βρέθηκαν σε 1,364 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.