Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

 • τεχνολογία της πληροφορίας   
  (Noun  f)
   
  the practice of creating and/or studying computer systems and applications
   
  the practice of creating and/or studying computer systems and applications
 • τεχνολογία πληροφοριών   
   
  The systems, equipment, components and software required to ensure the retrieval, processing and storage of information in all centres of human activity (home, office, factory, etc.), the application of which generally requires the use of electronics or similar technology.
 • τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας   
 • τεχνολογία των πληροφοριών   

Άλλες έννοιες:

 
(computing) the practice of creating and/or studying computer systems and applications
 
Information Technology (IT)
 
(computing) the computing department of an organization
 
The formal name for a company's data processing department.

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Αγγλικά Ελληνικά. (19)

EICTA: European Information and Communications Technology industry Association
Ευρωπαϊκός σύνδεσμος βιομηχανιών τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών
ESPRIT: European Strategic Programme for Research and development in Information Technology
Ευρωπαϊκό στρατηγικό πρόγραμμα για έρευνα και ανάπτυξη στην τεχνολογία της πληροφορίας
European Information and Communications Technology industry Association
Ευρωπαϊκός σύνδεσμος βιομηχανιών τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών
European Strategic Programme for Research and development in Information Technology
Ευρωπαϊκό στρατηγικό πρόγραμμα για έρευνα και ανάπτυξη στην τεχνολογία της πληροφορίας
Healthcare Information Technology
Τεχνολογία πληροφοριών υγειονομικής περίθαλψης
HIT: Healthcare Information Technology
Τεχνολογία πληροφοριών υγειονομικής περίθαλψης
ICT: Information and Communication Technologies
Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
impact of information technology
αντίκτυπος της πληροφορικής
Information and Communication Technologies
Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Information Technology
Τεχνολογία πληροφοριών / της πληροφορίας, πληροφορική
information technology applications
εφαρμογή της πληροφορικής
information technology industry
βιομηχανία πληροφορικής; βιομηχανία (κλάδος) της τεχνολογίας πληροφοριών
Information Technology Industry council
Επιτροπή βιομηχανίας τεχνολογίας πληροφορικής
information technology profession
επαγγελματικοί κλάδοι του τομέα της πληροφορικής
information technology user
χρήστης της πληροφορικής
IT: Information Technology
Τεχνολογία πληροφοριών / της πληροφορίας, πληροφορική
ITI: Information Technology Industry council
Επιτροπή βιομηχανίας τεχνολογίας πληροφορικής
Japan Electronics and Information Technology ιndustries Association
Ιαπωνική ένωση βιομηχανιών τεχνολογίας ηλεκτρονικών και πληροφορικής
JEITA: Japan Electronics and Information Technology ιndustries Association
Ιαπωνική ένωση βιομηχανιών τεχνολογίας ηλεκτρονικών και πληροφορικής

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "information technology", μεταφραστική μνήμη

add example
en HAVING REGARD TO the Presidency Conclusions of the European Council held in Brussels on ‧ and ‧ March ‧ according to which it is essential to build a fully inclusive information society, based on widespread use of information and communication technologies (ICTs) in public services, SMEs and households
el ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τα Συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών- ‧ και ‧ Μαρτίου ‧ σύμφωνα με τα οποία Είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί μία κοινωνία της πληροφορίας χωρίς κανενός είδους αποκλεισμούς, βασισμένη στη γενικευμένη χρησιμοποίηση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών στις δημόσιες υπηρεσίες, τις ΜΜΕ και τα νοικοκυριά
en having regard to the Commission Communication Information and Communications Technologies for Safe and Intelligent Vehicles (COM
el έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών για ασφαλή και ευφυή οχήματα (COM
en Specialised areas of Information Management and Technology
el Ειδικευμένοι τομείς διαχείρισης και τεχνολογίας πληροφοριών
en Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions- Addressing the challenge of energy efficiency through Information and Communication Technologies
el Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών- Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μέσω των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών
en The programme for ‧ shall continue the monitoring of the take up and use of Information and Communication technologies (ICTs) across the economy and the dissemination of good practices, and shall have the following objectives
el Στο πρόγραμμα για το ‧ συνεχίζεται η παρακολούθηση της αφομοίωσης και χρήσης τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις οικονομικές δραστηριότητες και η διάδοση περιπτώσεων ορθής πρακτικής, με τους ακόλουθους στόχους
en Information and Communication Technologies
el τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας
en Certainly, the fields we mentioned previously, such as energy, transport and industry, proved to offer the greatest opportunities for action, but other fields proved important, too, and here I allude to agriculture, cattle breeding, sustainable forestry, information and communication technologies and the EU's development policy concerning third countries.
el Φυσικά, τα πεδία που αναφέρθηκαν προηγουμένως, όπως η ενέργεια, οι μεταφορές και η βιομηχανία αποδείχτηκε ότι προσέφεραν τις μεγαλύτερες δυνατότητες για δράση, αλλά άλλοι τομείς αποδείχτηκαν επίσης σημαντικοί και αναφέρομαι στη γεωργία, την εκτροφή βοοειδών, τη βιώσιμη δασοκομία, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και την αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ που αφορά τρίτες χώρες.
en Romania hosted the ‧ th edition of the Global Forum ‧ exhibition of information technologies on Monday (October ‧ th) and Tuesday
el Η έκθεση Παγκόσμιο Φόρουμ ‧ στη Ρουμανία. [ Getty Images ]
en Information and Communication technology to support projects
el Τεχνολογία των πληροφοριών και επικοινωνιών για τη στήριξη σχεδίων
en Considers that the rapid changes arising from globalisation and the wide use of information and communication technologies increase vulnerability to social risk and generate a need for more efficient social protection measures with a view to ensuring the right of all to social protection
el θεωρεί ότι η ταχεία αλλαγή που επιφέρει η παγκοσμιοποίηση και η ευρεία χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας μας καθιστά πιο ευάλωτους σε κοινωνικούς κινδύνους και δημιουργεί την ανάγκη για τη λήψη αποτελεσματικότερων μέτρων κοινωνικής προστασίας, με στόχο τη διασφάλιση του δικαιώματος όλων στην κοινωνική προστασία·
en The technical structure must be able to supply accurate data in real time and constant forecasts, which can be provided by current technology. The use of several centres for collecting and supplying this information will improve the risk evaluation and relevant flight scheduling.
el Ο τεχνικός εξοπλισμός πρέπει να μπορεί να παρέχει ακριβή στοιχεία σε πραγματικό χρόνο και συνεχείς προβλέψεις, οι οποίες μπορούν να παρασχεθούν από τη σημερινή τεχνολογία. " χρήση των διαφόρων κέντρων για τη συλλογή και παροχή αυτών των πληροφοριών θα βελτιώσει την αξιολόγηση του κινδύνου και τον σχετικό προγραμματισμό πτήσεων.
en Notice of open competition: head of information and communication technology- Reference: EF/TA
el Προκήρυξη γενικού διαγωνισμού: προϊστάμενος τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών- Αριθμός αναφοράς: EF/TA
en Of course, today' s Europe has organised institutional procedures for developing these policies, to create an economy, and above all a society, based on innovation and knowledge, by means of a European policy on the information and knowledge-based society, the construction of an educational society on a European scale and the development of a European area of science and technology open to the world.
el Η Ευρώπη διαθέτει βέβαια σήμερα τις οργανωμένες θεσμικές διαδικασίες προκειμένου να αναπτύξει αυτές τις πολιτικές, να διαμορφώσει μια οικονομία και πρωτίστως μια κοινωνία που να βασίζονται στην καινοτομία και τη γνώση, μέσω του σχεδιασμού μιας ευρωπαϊκής πολιτικής για την κοινωνία της πληροφόρησης και της γνώσης, την οικοδόμηση μια εκπαιδευτικής κοινωνίας σε ευρωπαϊκή κλίμακα και την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού χώρου επιστήμης και τεχνολογίας ανοιχτού στον κόσμο.
en Energy efficiency through information and communications technologies
el Προκλήσεις της ενεργειακής αποτελεσματικότητας μέσω των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας
en Now something needs to be said about the three most important threats - inequality of access to information and transmission of information; inequality of access to raw materials; and thirdly, inequality of access to research and technology.
el Πρέπει σε αυτό το σημείο να πούμε κάτι για τις τρεις σημαντικότερες απειλές - ανισότητα ως προς την πρόσβαση στην πληροφορία και τη μετάδοση της πληροφορίας· ανισότητα ως προς την πρόσβαση σε πρώτες ύλες· και, τρίτον, ανισότητα ως προς την πρόσβαση στην έρευνα και την τεχνολογία.
en In particular, a complete assessment of the geological resources potential assessed with modern technologies would be desirable as well as an assessment of the capacities of National Geological Surveys to provide first class mineral resources data, information and expertise
el Συγκεκριμένα, θα ήταν επιθυμητή μια πλήρης εκτίμηση του δυναμικού γεωλογικών πόρων με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, καθώς και μια εκτίμηση των ικανοτήτων των εθνικών γεωλογικών ινστιτούτων να παρέχουν ποιοτικά δεδομένα, πληροφορίες και εμπειρογνωσία σχετικά με τους ορυκτούς πόρους
en We should give the green light to this programme, which will allow for the effective development of innovative products and specific services, using Information and Communication Technologies as a tool to ensure that one's old age is dignified.
el Πρέπει να δώσουμε το πράσινο φως σε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο θα επιτρέψει την αποτελεσματική ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και ειδικών υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών ως εργαλείο για τη διασφάλιση ότι οι ηλικιωμένοι ζουν αξιοπρεπώς.
en Should we continue the emphasis on information and communication technologies which has been present in the fourth framework programme? Look at the title of the own-initiative report, it is both the development and the application of information and communication technologies in the next decade and it is important that we look not just at the technology itself, but at the application.
el Θα πρέπει, άραγε, να εξακολουθούμε να δίνουμε έμφαση στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, που περιλαμβάνονται στο τέταρτο πρόγραμμα πλαίσιο; Αν προσέξουμε τον τίτλο της έκθεσης δικής μας πρωτοβουλίας, αναφέρεται τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών κατά την προσεχή δεκαετία, και έχει σημασία να μην κοιτάξουμε απλώς και μόνο την τεχνολογία, αλλά και την εφαρμογή.
en The ‧-‧ Operational Programme Information Society, contains a priority axe EUR ‧ million dedicated to the improvement of the Public Services offered to the citizens through the use of Information and Communication Technologies (ICT
el Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας ‧-‧, περιέχει έναν άξονα προτεραιότητας ‧ εκατομμυρίων ευρώ αφιερωμένο στη βελτίωση των Δημοσίων Υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες μέσω της χρήσης των τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ
en Taking account of the results of previous projects, funding could be given to projects which aim to adapt rating systems and quality labels to take account of the convergence of telecommunications, audio-visual media and information technology and to self-regulatory initiatives to back up the reliability of self-labelling and services for assessing the accuracy of self-rating labels
el Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα προηγούμενων έργων, θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν έργα που στοχεύουν στην προσαρμογή των συστημάτων διαβάθμισης και των ποιοτικών σημάτων ώστε να λαμβάνεται υπόψη η σύγκλιση των τηλεπικοινωνιών, των οπτικοακουστικών μέσων και της τεχνολογίας πληροφοριών, καθώς επίσης και για πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης για την στήριξη της αξιοπιστίας της αυτοσήμανσης και των υπηρεσιών αξιολόγησης της ορθότητας των σημάτων αυτοδιαβάθμισης
en The great importance of information technology for Europe is fully acknowledged and stems from the strongly rising share of the sector in the European economy and from its function as a catalyst for other industries in Europe. That, also, is a fact.
el Η τεχνολογία των πληροφοριών αποκτά τεράστια σημασία για την Ευρώπη, εξαιτίας του διαρκώς αυξανόμενου μεριδίου αυτού του τομέα στην ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς και της λειτουργίας του ως καταλύτη για άλλες βιομηχανίες της Ευρώπης.
en European Parliament legislative resolution of ‧ November ‧ on the initiative of the French Republic with a view to adopting a Council decision on the use of information technology for customs purposes (‧/‧–C‧–‧/‧–‧/‧(CNS
el Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ‧ης Νοεμβρίου ‧ σχετικά με την πρωτοβουλία της Γαλλικής Δημοκρατίας για την έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα (‧/‧ – – C‧-‧/‧ – ‧/‧(CNS
en Globalised production systems, which, in conjunction with the emergence of powerful information and communications technologies (ICT), lead to outsourcing or, to use another term, vertical specialisation, are also having an impact on many areas of the service sector
el Η παγκοσμιοποίηση των συστημάτων παραγωγής η οποία, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη αποτελεσματικών τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), οδηγεί στην υπεργολαβία ή, για να χρησιμοποιήσουμε έναν άλλο όρο, την κάθετη εξειδίκευση, κατακτά και πολυάριθμους κλάδους του τομέα των υπηρεσιών
en The plan shall contain information on the manner in which clean technology, including energy efficient technologies, are taken into account
el Το σχέδιο περιέχει πληροφορίες για το πώς λαμβάνεται υπόψη η καθαρή τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακώς αποδοτικών τεχνολογιών
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 139070 φράσεις που ταιριάζουν φράση information technology.Βρέθηκαν σε 24,716 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.