Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

 • τεχνολογία της πληροφορίας   
  (Noun  f)
   
  the practice of creating and/or studying computer systems and applications
   
  the practice of creating and/or studying computer systems and applications
 • τεχνολογία πληροφοριών   
   
  The systems, equipment, components and software required to ensure the retrieval, processing and storage of information in all centres of human activity (home, office, factory, etc.), the application of which generally requires the use of electronics or similar technology.
 • τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας   
 • τεχνολογία των πληροφοριών   

Άλλες έννοιες:

 
(computing) the practice of creating and/or studying computer systems and applications
 
Information Technology (IT)
 
(computing) the computing department of an organization
 
The formal name for a company's data processing department.

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Αγγλικά Ελληνικά. (19)

EICTA: European Information and Communications Technology industry Association
Ευρωπαϊκός σύνδεσμος βιομηχανιών τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών
ESPRIT: European Strategic Programme for Research and development in Information Technology
Ευρωπαϊκό στρατηγικό πρόγραμμα για έρευνα και ανάπτυξη στην τεχνολογία της πληροφορίας
European Information and Communications Technology industry Association
Ευρωπαϊκός σύνδεσμος βιομηχανιών τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών
European Strategic Programme for Research and development in Information Technology
Ευρωπαϊκό στρατηγικό πρόγραμμα για έρευνα και ανάπτυξη στην τεχνολογία της πληροφορίας
Healthcare Information Technology
Τεχνολογία πληροφοριών υγειονομικής περίθαλψης
HIT: Healthcare Information Technology
Τεχνολογία πληροφοριών υγειονομικής περίθαλψης
ICT: Information and Communication Technologies
Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
impact of information technology
αντίκτυπος της πληροφορικής
Information and Communication Technologies
Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Information Technology
Τεχνολογία πληροφοριών / της πληροφορίας, πληροφορική
information technology applications
εφαρμογή της πληροφορικής
information technology industry
βιομηχανία πληροφορικής; βιομηχανία (κλάδος) της τεχνολογίας πληροφοριών
Information Technology Industry council
Επιτροπή βιομηχανίας τεχνολογίας πληροφορικής
information technology profession
επαγγελματικοί κλάδοι του τομέα της πληροφορικής
information technology user
χρήστης της πληροφορικής
IT: Information Technology
Τεχνολογία πληροφοριών / της πληροφορίας, πληροφορική
ITI: Information Technology Industry council
Επιτροπή βιομηχανίας τεχνολογίας πληροφορικής
Japan Electronics and Information Technology ιndustries Association
Ιαπωνική ένωση βιομηχανιών τεχνολογίας ηλεκτρονικών και πληροφορικής
JEITA: Japan Electronics and Information Technology ιndustries Association
Ιαπωνική ένωση βιομηχανιών τεχνολογίας ηλεκτρονικών και πληροφορικής

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "information technology", μεταφραστική μνήμη

add example
en It is also true that Europe, and I mean society, is changing quickly, as are information and communication technologies.
el Είναι, επίσης, αλήθεια ότι η Ευρώπη, και εννοώ η κοινωνία, αλλάζει γρήγορα, όπως συμβαίνει και με τις τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας. "
en Similarly, they can make use of the latest information technology in their planning.
el Με τον ίδιο τρόπο, είναι ικανοί να εκμεταλλευθούν την τελευταία τεχνολογία της πληροφορικής στον σχεδιασμό τους.
en Notes that, in the interest of the growth and development of the EU, it is as important to ensure widespread exploitation of existing knowledge and technology in all activities and all areas of activity, whether in public administration, in business, or in citizens' everyday life, in other words the emergence of a ubiquitous information society, as it is to produce new knowledge concerning ICT
el επισημαίνει ότι, για την τόνωση της αύξησης και της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρεία αξιοποίηση της υπάρχουσας γνώσης και τεχνολογίας σε όλες τις δραστηριότητες και όλους τους τομείς δραστηριοτήτων, τόσο στη δημόσια διοίκηση και στις επιχειρήσεις όσο και στην καθημερινή ζωή των πολιτών, ήτοι η δημιουργία μιας πανταχού παρούσης κοινωνίας της πληροφορίας, είναι εξίσου σημαντική με την παραγωγή νέας γνώσης για τις ΤΠΕ·
en the inclusion of all citizens in the Information Society should be promoted in line with the Riga declaration on e-inclusion by developing accessible information and communication technologies and by means of assistive technologies for persons with disabilities
el θα πρέπει να προωθηθεί η ένταξη όλων των πολιτών στην κοινωνία των πληροφοριών σύμφωνα με τη δήλωση της Ρίγας σχετικά με την ηλεκτρονική ένταξη με την ανάπτυξη προσβάσιμων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών και μέσω υποβοηθητικών τεχνολογιών για άτομα με αναπηρία·
en In the field of information technology alone - the information society - we will be unable to fill around a million jobs by 2004 because of inadequate training.
el Όπως και στην περίπτωση της τεχνολογίας των πληροφοριών, της κοινωνίας των πληροφοριών, δεν θα μπορέσουμε ως το 2004 να καλύψουμε περί το ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας, διότι δεν διαθέτουμε την απαραίτητη κατάρτιση.
en It is true that, if we succeed with Schengen II, it will be the most effective system in the world, given the results it will enable us to achieve. The information technology, however, has to be in place.
el Είναι γεγονός ότι, εάν επιτύχει το Σένγκεν II, θα είναι το πιο αποτελεσματικό σύστημα στον κόσμο, δεδομένων των αποτελεσμάτων που θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε. " τεχνολογία της πληροφορίας, παρόλα αυτά, πρέπει να βρίσκεται στη θέση της.
en The same should be said of the inclusion of the entertainment and multimedia industry, information technologies and social sciences in the programme, as well as the innovation of introducing research relating to intelligence and the fight against terrorism.
el Το ίδιο πρέπει να ειπωθεί για τη συμπερίληψη της βιομηχανίας του θεάματος και των πολυμέσων, των τεχνολογιών της πληροφορίας και των κοινωνικών επιστημών στο πρόγραμμα, καθώς και για την καινοτομία της εισαγωγής της έρευνας σχετικά με τις υπηρεσίες πληροφοριών και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.
en It promotes an open and competitive digital economy and emphasises information and communication technologies (ICT as a driver of inclusion and quality of life
el Η πρωτοβουλία αυτή προωθεί ανοιχτή και ανταγωνιστική ψηφιακή οικονομία και υπογραμμίζει τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) ως κινητήρες κοινωνικής ένταξης και ποιότητας ζωής
en ensuring that the units' activities are consistent with the Directorate's mission statement; taking the decision on strategic choices concerning information and communication technologies (ICT
el συνοχή των δραστηριοτήτων των Μονάδων με την αποστολή της Διεύθυνσης· τελική απόφαση σε θέματα στρατηγικών επιλογών για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (TIC) στο διοικητικό και το τεχνικό επίπεδο
en Information and Communication Technologies industry
el βιομηχανικός κλάδος τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
en It is therefore necessary to discover more about, and to assess, these new technologies and not to downplay the progress that they have brought to our societies, the consequences of which have, in the main, been beneficial to the quality of life of the poorer as well as the wealthier sections of society. Universal access to information gives the poorest people quicker access to solutions to day-to-day problems.
el Είναι συνεπώς απαραίτητο να ανακαλύψουμε περισσότερα για τις νέες αυτές τεχνολογίες και να τις αξιολογήσουμε και όχι να υποβαθμίσουμε τη σημασία της προόδου που έχουν επιφέρει στις κοινωνίες μας, τις επιπτώσεις που, κατά κύριο λόγο, έχουν αποβεί επωφελείς για την ποιότητα ζωής των φτωχότερων καθώς και των πλουσιότερων τμημάτων της κοινωνίας. " καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση παρέχει στους φτωχότερους ταχύτερη πρόσβαση σε λύσεις στα καθημερινά προβλήματα.
en I also want to express satisfaction at the fact that the open coordination with which we are familiar from employment policy is to be used as a tool in other areas to promote the use of information technology and reinforce training and strengthen research.
el Θέλω επίσης να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι ο ανοιχτός συντονισμός που γνωρίζουμε από την πολιτική απασχόλησης θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο σε άλλους τομείς, για να προωθήσει τη χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας, καθώς και για να ενισχύσει την εκπαίδευση και την έρευνα.
en to undertake communication and dissemination activities, and to provide reliable information to improve the public awareness and create public acceptance concerning hydrogen safety, and the benefits from the new technologies to the environment, security of supply, energy costs, and employment
el η διεξαγωγή δραστηριοτήτων κοινοποίησης και πληροφόρησης και η παροχή αξιόπιστων πληροφοριών με σκοπό την καλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού και την εκ μέρους του αποδοχή της ασφάλειας του υδρογόνου και των πλεονεκτημάτων που παρουσιάζουν οι νέες τεχνολογίες για το περιβάλλον, την ασφάλεια εφοδιασμού, το ενεργειακό κόστος και την απασχόληση·
en The event brought together ‧ computer projects that competed for awards in nine main categories: computer graphics, computer animation, offline multimedia, computer and electronic music, web design in arts and culture, web design in society and institutions, web design in entertainment, web design in technology and market and web design information and media
el Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν ‧ προγράμματα υπολογιστών τα οποία διαγωνίστηκαν για βραβεία σε εννέα βασικές κατηγορίες: γραφικά υπολογιστών, απεικόνιση με κίνηση σε υπολογιστές, πολυμέσα χωρίς σύνδεση, μουσική υπολογιστών και ηλεκτρονική μουσική, σχεδιασμός ιστοσελίδων για ψυχαγωγία, σχεδιασμός ιστοσελίδων για τεχνολογία και εμπόριο, και πληροφορίες και μέσα σχεδιασμού ιστοσελίδων
en Nevertheless, so that they are not in a position to be overtaken by international partners, there is a need to commit, quickly and firmly, to new technologies - in particular, information technology - and to development and innovation factors.
el Παρόλ' αυτά, για να μην καταστεί η δυνατή η υποσκέλισή τους από διεθνείς εταίρους, πρέπει να δεσμευτούμε άμεσα και σθεναρά για τη χρήση νέων τεχνολογιών -ειδικότερα την τεχνολογία των πληροφοριών - και την προώθηση παραγόντων ανάπτυξης και καινοτομίας. "
en Standardisation and certification of products, services and management systems, in particular provided by existing institutions, deserve particular attention in the network and information security policy of the EU as a means to spread good practice and professionalism in the network and information security field; especially new emerging technologies like RFID and mobile-TV would benefit from timely adoption of possibly emerging open and interoperable standards; the functioning of the European standardisation bodies in this field should be encouraged
el Η τυποποίηση και η πιστοποίηση των προϊόντων, των υπηρεσιών και των συστημάτων διαχείρισης, την οποία παρέχουν ιδίως υπάρχοντες οργανισμοί, χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής στα πλαίσια της πολιτικής δικτύων και πληροφοριών της ΕΕ ως μέσο για τη διάδοση ορθών πρακτικών και επαγγελματικού πνεύματος στον τομέα της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών· ειδικότερα οι πρωτοεμφανιζόμενες τεχνολογίες όπως η ραδιοσυχνική αναγνώριση (RFID) και οι κινητές τηλεοπτικές υπηρεσίες θα πρέπει να ωφεληθούν από την έγκαιρη θέσπιση τυχόν νεότευκτων προτύπων, διαφανών και διαλειτουργικών·θα πρέπει να ενισχυθεί η λειτουργία των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης σε αυτόν τον τομέα·
en Case T-‧/‧: Judgment of the General Court of ‧ September ‧- Evropaïki Dynamiki v Commission (Public service contracts- Community tendering procedure- Provision of information technology services relating to the management and maintenance of an internet portal- Rejection of the bid submitted by a tenderer- Award criteria- Obligation to state the reasons on which a decision is based- Manifest error of assessment- Equal treatment- Transparency
el Υπόθεση T-‧/‧: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της ‧ης Σεπτεμβρίου ‧- Ευρωπαϊκή Δυναμική κατά Επιτροπής (Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών- Κοινοτική διαδικασία πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών- Παροχή υπηρεσιών πληροφορικής για τη διαχείριση και τη συντήρηση μιας δικτυακής πύλης Internet- Απόρριψη προσφοράς- Κριτήρια ανάθεσης- Υποχρέωση αιτιολόγησης- Πρόδηλο σφάλμα εκτίμησης- Íση μεταχείριση- Διαφάνεια
en It has been proved that information technology and communications increase labour productivity.
el Έχει αποδειχθεί ότι οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών αυξάνουν την παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού.
en We have been informed that experts in various fields are intensively searching for solutions and technologies that will make it easier to detect a real threat, and in that way ease the transport of liquids, sprays, gels and similar articles in civilian air passengers' hand luggage.
el Ενημερωθήκαμε ότι ειδικοί σε διάφορους τομείς αναζητούν εντατικά λύσεις και τεχνολογίες που θα διευκολύνουν τον εντοπισμό μιας πραγματικής απειλής και με αυτόν τον τρόπο θα διευκολύνουν τη μεταφορά υγρών, σπρέι, ζελέ και παρόμοιων ειδών στις αποσκευές των επιβατών αεροπορικών μεταφορών.
en Whereas the provisions of this Directive should be without prejudice to specific requirements of Community law already enacted in respect of the publication of interfaces in the telecommunications sector or Council Decisions relating to standardization in the field of information technology and telecommunication
el ότι οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας πρέπει να ισχύουν με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων κοινοτικού δικαίου που έχουν ήδη θεσπιστεί σχετικά με τη δημοσίευση των συστημάτων διασύνδεσης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών ή αποφάσεων του Συμβουλίου σχετικά με την τυποποίηση στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιών
en Representatives of IBM Serbia and the Faculty of Information Technologies in Belgrade signed an agreement on co-operation on Wednesday (January ‧ st
el Εκπρόσωποι της IBM Σερβίας και της Σχολής Πληροφορικής στο Βελιγράδι υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας την Τετάρτη ( ‧ Ιανουαρίου
en European Parliament legislative resolution on the common position adopted by the Council with a view to adopting a European Parliament and Council decision on a multiannual programme (‧-‧) for the effective integration of Information and Communication Technologies (ICT) in education and training systems in Europe (eLearning Programme) (‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD
el Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου εν όψει της έγκρισης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος (‧-‧) για την αποτελεσματική ενσωμάτωση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης (πρόγραμμα eLearning) (‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD
en promotion and implementation of joint projects for research, technical development and industrial applications in information technologies, communications, telematics and the information society
el στην προώθηση και την εφαρμογή κοινών σχεδίων για την έρευνα, την τεχνική ανάπτυξη ή τις βιομηχανικές εφαρμογές στον τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών, των επικοινωνιών, της τηλεματικής και της κοινωνίας των πληροφοριών·
en The necessary positive motivation and favourable attitude can best be achieved by making greater use of information technology in the education and training sectors.
el Τα αναγκαία θετικά κίνητρα και η θετική διάθεση επιτυγχάνονται καλύτερα με την αυξημένη χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας στον τομέα των σχολείων και της εκπαίδευσης.
en Emphasis is placed on operations influencing economic organisation and institutional development, the strengthening of civil society, including operations concerning democratisation, universal access for children of both sexes and women as well as children with disabilities to primary and secondary education, the environment, and the sustainable management of natural resources, including tropical forests, regional cooperation, disaster prevention and risk reduction, including climate-change-related hazards, and reconstruction measures, as well as the promotion of sustainable energy, the fight against climate change and information and communications technology
el Δίδεται προτεραιότητα στις δράσεις που έχουν επιπτώσεις στη διάρθρωση της οικονομίας, την ανάπτυξη των θεσμών, την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβάσεων για εκδημοκρατισμό, γενική πρόσβαση των παιδιών και των δύο φύλων και των γυναικών καθώς και των παιδιών με αναπηρίες στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για το περιβάλλον και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, περιλαμβανομένων των τροπικών δασών, την περιφερειακή συνεργασία, τις ενέργειες πρόληψης καταστροφών και μείωσης των κινδύνων, περιλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος, και τις ενέργειες ανασυγκρότησης, καθώς και την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του αγώνα κατά της αλλαγής του κλίματος και της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 139070 φράσεις που ταιριάζουν φράση information technology.Βρέθηκαν σε 40,635 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.