προφορά: IPA: /ˈɪnwəd/ ˈɪnwəd    

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

 • έσω   
  (Adjective  m)
   
  on inside
   
  on inside
 • εσώτερος   
  (Adjective  m)
   
  on inside
   
  on inside
 • εσωτερικός   

Άλλες έννοιες:

 
(obsolete) Intimate, closely acquainted; familiar. [16th-17th c.]
 
Towards the inside. [from 11th c.]
 
Situated on the inside; that is within, inner; belonging to the inside. [from 9th c.]
 
Related to the mental or spiritual condition as opposed to the bodily or exterior phenomena.
 
Belonging to the inside.
 
Situated on the inside.

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Αγγλικά Ελληνικά. (8)

DDI: Direct Dialing In / Inward
Διεπιλογή εισόδου
DID: Direct Inward Dialling
Διεπιλογή εισόδου
Direct Dialing In / Inward
Διεπιλογή εισόδου
Direct Inward Dialling
Διεπιλογή εισόδου
Direct Inward System Access
Άμεση πρόσβαση εισόδου συστήματος
DISA: Direct Inward System Access
Άμεση πρόσβαση εισόδου συστήματος
inward processing
ενεργητική τελειοποίηση
inwards
εντόσθια; σπλάχνα

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "inward", μεταφραστική μνήμη

add example
en Where the compensating products obtained from inward processing operations under the drawback system are consigned to another customs office under the external Community transit procedure, which may constitute justification for a request for repayment, and are the subject of a new inward processing application, the duly empowered customs authorities responsible for issuing the new authorization shall use the Information Sheet INF ‧ referred to in Article ‧ to determine the amount of any import duties to be levied or the amount of the customs debt liable to be incurred
el Όταν τα παράγωγα προϊόντα που προκύπτουν από πράξεις τελειοποίησης προς επανεξαγωγή στο πλαίσιο του συστήματος επιστροφής, αποστέλλονται σε άλλο τελωνείο στο πλαίσιο του καθεστώτος εξωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης (το οποίο είναι δυνατό να δικαιολογεί την αίτηση επιστροφής) και εφόσον για τα προϊόντα αυτά έχει ζητηθεί νέα άδεια για καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, οι εξουσιοδοτημένες τελωνειακές αρχές που καλούνται να εκδώσουν την εν λόγω νέα άδεια χρησιμοποιούν το δελτίο INF ‧ που αναφέρεται στο άρθρο ‧, για να προσδιορίσουν το ύψος των εισαγωγικών δασμών που ενδεχομένως πρέπει να εισπραχθούν ή το ποσό της τελωνειακής οφειλής που μπορεί να γεννηθεί
en Investment and development, democracy and human rights are potentially an important way to support, through soft power in particular, the EU's wider foreign policy goals and could also contribute to reducing inward migratory pressures on the EU's external borders.
el Οι επενδύσεις και η ανάπτυξη, η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν δυνητικά σημαντικό μέσο στήριξης, χάρη στην ήπια δύναμή τους συγκεκριμένα, των ευρύτερων στόχων της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, ενώ θα μπορούσαν επίσης να συμβάλουν στη μείωση των μεταναστευτικών πιέσεων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.
en But it is very important to have a shipbuilding policy which is both inward and outward looking.
el Χρειαζόμαστε όμως - και το τονίζω - μια ναυπηγική βιομηχανική πολιτική προς τα μέσα και προς τα έξω.
en for the position appropriate to a person standing on the lower deck, not more than ‧ mm inwards from the outer edge of the first step, and
el σε θέση κατάλληλη για άτομο όρθιο στον κάτω όροφο, όχι περισσότερο από ‧ mm προς τα μέσα από την απώτερη ακμή της πρώτης βαθμίδας και
en At the same time we are the most open to inward investors in the world.
el Ταυτόχρονα, είμαστε οι πλέον ανοιχτοί σε εσωτερικές επενδύσεις στον κόσμο.
en Now we will see if you are willing to look inward rather than outward, to give up the one thing you rely on in order to go on living
el Θα δούμε αν είσαι πρόθυμος να δεις τον εσωτερικό σου κόσμο.Να θυσιάσεις το μοναδικό που έχεις ώστε να ζήσεις
en non-Community goods to be processed on the premises of a customs warehouse under the inward processing procedure, subject to the conditions provided for by that procedure
el να ενεργούνται επί των μη κοινοτικών εμπορευμάτων μέσα στους χώρους της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης εργασίες τελειοποίησης υπό το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και με τους όρους που προβλέπονται από το εν λόγω καθεστώς
en Activity breakdown level ‧ for inward statistics on foreign affiliates
el Επίπεδο κατανομής κατά δραστηριότητα ‧ για τις στατιστικές εισαγωγής σχετικά με αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις
en The goods referred to in paragraph ‧ may be used for usual forms of handling, inward processing or processing under customs control
el Τα εμπορεύματα που αναφέρονται στην παράγραφο ‧ μπορεί να χρησιμοποιούνται για συνήθεις εργασίες, τελειοποίηση προς επανεξαγωγή ή μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο
en The financing of large current account deficits has not been a problem in recent years, owing to large inward foreign direct investment
el Η χρηματοδότηση μεγάλων ελλειμμάτων του τρέχοντος λογαριασμού δεν ήταν πρόβλημα κατά τα τελευταία έτη λόγω της μεγάλης εισροής άμεσων ξένων επενδύσεων
en By way of derogation from paragraph ‧, if the situation referred to in paragraph ‧ arises with exceptional urgency and the Community market is disturbed or is liable to be disturbed by the inward or outward processing arrangements, the Commission shall, at the request of a Member State or on its own initiative, decide upon the necessary measures; the Council and the Member States shall be notified of such measures, which shall be valid for no more than six months and shall be immediately applicable
el Κατά παρέκκλιση της παραγράφου ‧, εάν η κατάσταση που αναφέρεται στην παράγραφο ‧ χαρακτηρίζεται ως άκρως επείγουσα και η κοινοτική αγορά έχει διαταραχθεί ή κινδυνεύει να διαταραχθεί από το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή επανεισαγωγή, η Επιτροπή, μετά από αίτηση ενός κράτους μέλους ή εξ ιδίας πρωτοβουλίας, αποφασίζει τα απαραίτητα μέτρα τα οποία κοινοποιούνται στο Συμβούλιο και στα κράτη μέλη και των οποίων η διάρκεια ισχύος δεν δύναται να υπερβεί τους έξι μήνες. Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται πάραυτα
en Can she do a back inward one- and- a- half in the layout position?
el Μπορεί να κάνει πίσω ‧/‧ σε ξαπλωτή στάση?
en ° inwards and outwards, covering by indispensable constructional parts of the vehicle up to ‧ per cent of the rear marking plate surface is permitted
el ° προς τα έξω και προς τα μέσα· η κάλυψη από τα απαραίτητα κατασκευαστικά μέρη του οχήματος επιτρέπεται έως το ‧ τοις εκατό της επιφάνειας της οπίσθιας πινακίδας σήμανσης
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Second Chamber) of ‧ June ‧ (reference for a preliminary ruling from the Commissione Tributaria Regionale di Trieste (Italy))- Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Trieste v Pometon SpA (Community customs code- Regulation (EC) No ‧/‧- Protection against dumped imports from countries not members of the European Community- Regulation (EC, Euratom) No ‧/‧- Protection of the European Communities’ financial interests- Processing under the inward processing procedure- Irregular practice
el Υπόθεση C-‧/‧: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της ‧ης Ιουνίου ‧ (αίτηση της Commissione Tributaria Regionale di Trieste, Ιταλία, για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως)- Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Trieste κατά Pometon SpA [Κοινοτικός τελωνειακός κώδικας- Κανονισμός (ΕΚ) ‧/‧- Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας- Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) ‧/‧- Προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων- Μεταποίηση υπό το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή- Παράνομη πρακτική]
en Can Article ‧ of the Community Customs Code (Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ October ‧) apply where a Community product (rice) previously exported under the inward processing procedure with an EUR‧ certificate to a non-member country (with which an agreement on preferential tariff treatment is in force) gives rise to the application of customs duties at the time of the subsequent compensating reimportation of the same (or equivalent) goods from a so-called non-agreement non-member country?
el Έχει το άρθρο ‧ του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα [του κανονισμού (ΕΟΚ) ‧/‧, της ‧ης Οκτωβρίου ‧] εφαρμογή στην περίπτωση κατά την οποία για ένα κοινοτικό εμπόρευμα (ρύζι), το οποίο εξήχθη υπό το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό EUR.‧, προς τρίτη χώρα (με την οποία έχει συναφθεί συμφωνία για προτιμησιακή τελωνειακή μεταχείριση), επιβάλλονται εισαγωγικοί δασμοί κατά τον χρόνο της μεταγενέστερης επανεισαγωγής (ίσης ποσότητας) του ίδιου εμπορεύματος από τρίτη χώρα που δεν έχει συνάψει καμία τέτοια συμφωνία
en The licence, when related to an inward-processing procedure, shall be issued only if the controlled substances are to be used in the customs territory of the Community under the system of suspension provided for in Article ‧) (a) of Regulation (EEC) No ‧, and under the condition that the compensating products are re-exported to a State where the production, consumption or import of that controlled substance is not prohibited
el Όταν η άδεια αφορά διαδικασία τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, εκδίδεται μόνον εάν οι ελεγχόμενες ουσίες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, υπό το σύστημα αναστολής που προβλέπεται στο άρθρο ‧ παράγραφος ‧ στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. ‧ και υπό τον όρο ότι τα παράγωγα προϊόντα θα επανεξαχθούν σε κράτος στο οποίο η παραγωγή, η κατανάλωση ή η εισαγωγή της εκάστοτε ελεγχόμενης ουσίας δεν απαγορεύεται
en Horizontal angle, ‧° inwards and outwards
el Οριζόντια γωνία: ‧° προς τα έσω και προς τα έξω
en whereas demographic changes should not affect the total size of the European population between until ‧, but will lead to significant regional imbalances, with some areas of the European Union already characterised by large outflows of young people, mainly young women; whereas, similarly, the population of Europe as a proportion of the world's population will fall from ‧ % ‧ years ago to ‧ % in ‧; whereas EU regions are very differently affected by these changes: while a disproportionately high number of older people already live in regions with net outward migration, regions with net inward migration have not yet experienced the process of an ageing society because of young people immigrating into the areas
el εκτιμώντας ότι οι δημογραφικές μεταβολές δεν αναμένεται να επηρεάσουν το συνολικό όγκο του ευρωπαϊκού πληθυσμού έως το ‧ αλλά θα προκαλέσουν σημαντικές περιφερειακές ανισορροπίες, με ορισμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χαρακτηρίζονται ήδη από εκτεταμένα κύματα φυγής νέων ανθρώπων, κυρίως δε νέων γυναικών· εκτιμώντας επίσης ότι η σχετική αναλογία του ευρωπαϊκού πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο θα μειωθεί από το ‧ % εδώ και έναν αιώνα στο ‧ % το ‧· εκτιμώντας ότι οι περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζονται με πολύ διαφορετικούς τρόπους από αυτές τις αλλαγές, καθώς στις περιφέρειες αποδημίας υπάρχει ήδη δυσανάλογα μεγάλος αριθμός ηλικιωμένων, ενώ στις περιφέρειες καθαρής εισροής μεταναστών δεν παρατηρείται ακόμη έντονα αυτή η τάση γήρανσης του πληθυσμού, χάρη στους νέους που μεταναστεύουν σε αυτές τις περιφέρειες
en Products placed in a free zone or imported under the arrangements governing customs warehouses, temporary importation or inward processing (suspension system) should not be counted against the limits established for the products in question
el Τα προϊόντα που τίθενται σε ελεύθερη ζώνη ή εισάγονται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, προσωρινής εισαγωγής ή τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστημα αναστολής) δεν θα πρέπει να καταλογίζονται στα όρια που καθορίζονται για τα εν λόγω προϊόντα
en However, by way of derogation from paragraph ‧, if the situation referred to in paragraph ‧ arises with exceptional urgency and the Community market is disturbed or is liable to be disturbed by the inward-or outward-processing arrangements, the Commission shall, at the request of a Member State or on its owninitiative, decide on the necessary measures
el Ωστόσο, κατά παρέκκλιση της παραγράφου ‧, εαν η κατάσταση που προβλέπεται στην παράγραφο ‧ χαρακτηρίζεται ως άκρως επείγουσα και έχει διαταραχθεί η κοινοτική αγορά ή κινδυνεύει να διαταραχθεί από το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή ή προς επανεξαγωγή, η Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεως κράτουςμέλους ή εξ ιδίας πρωτοβουλίας, θεσπίζει τα απαραίτητα μέτρα τα οποία κοινοποιούνται στο Συμβούλιο και στα κράτη μέλη και των οποίων η διάρκεια ισχύος δεν δύναται να υπερβεί τους έξι μήνες
en The customs warehousing procedure shall be discharged by entry in the inward processing records or records of processing under control, as the case may be
el Το καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης λήγει με τη σχετική εγγραφή στις «καταχωρήσεις για την τελειοποίηση προς επανεξαγωγή» ή στις «καταχωρήσεις για τη μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο», ανάλογα με την περίπτωση
en Horizontal angle: ‧° inwards and ‧° outwards
el Οριζόντια γωνία: ‧° προς τα μέσα και ‧° προς τα έξω
en These guidelines provide that Objective 1 regions will be entitled to grant aid to endogenous and inward investment companies setting up within their localities to a ceiling of 40 %.
el Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές προβλέπουν ότι οι περιοχές του στόχου 1 θα δικαιούνται τη χορήγηση ενισχύσεων για ενδογενείς και εξωγενείς επενδύσεις που αφορούν την αναδιάρθρωση εταιρειών των περιοχών τους, σε ανώτατο ποσοστό 40 %.
en During thinning the grapes which have remained small, those facing inwards and those too close together are removed
el Κατά τη διαλογή των ρωγών απομακρύνονται εκείνες που παραμένουν μικρές, όσες γέρνουν προς τα μέσα καθώς και όσες βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους
en The Commission, the applicant argues, erred in finding that the applicant was manifestly negligent in regard to meeting the conditions governing its authorisation for inward processing
el Κατά την προσφεύγουσα, η Επιτροπή κακώς έκρινε ότι πρόκειται για σαφή αμέλεια της προσφεύγουσας να τηρήσει τους όρους της άδειάς της για τελειοποίηση προς επανεξαγωγή
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 600 φράσεις που ταιριάζουν φράση inward.Βρέθηκαν σε 1,216 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.