Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • απόκειται   

Παράδειγμα με ποινές "it's up to", μεταφραστική μνήμη

add example
en It is an important turning point and a warning to the Berlusconi Government and the regional government run by Stefano Caldoro, which so far have done nothing but talk and bolster up their cliques and the Mafia establishment.
el Είναι ένα σημαντικό σημείο καμπής και μια προειδοποίηση προς την κυβέρνηση Berlusconi και την περιφερειακή κυβέρνηση του Stefano Caldoro, που μέχρι στιγμής δεν έχουν κάνει τίποτε άλλο από το να μιλάνε και να ενθαρρύνουν τις κλίκες τους και το κατεστημένο της μαφίας.
en Issued on the 50th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, it urged the European Union to step up its work on human rights.
el Εκδοθείσα κατά την 50ή επέτειο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, παρότρυνε την Ευρωπαϊκή Ένωση να εντείνει το έργο της για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
en The final version of the draft agenda as drawn up by the Conference of Presidents at its meeting of Thursday, 10 January 2008, pursuant to Rules 130 and 131 of the Rules of Procedure, has been distributed. The following amendments have been proposed:
el Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης , όπως εγκρίθηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων στη συνεδρίασή της την Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2008, σύμφωνα με τα άρθρα 130 και 131 του Κανονισμού, έχει διανεμηθεί Έχουν προταθεί οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
en Albania agrees to apply any provision of an implementing Protocol drawn up with one Member State also in its relations with any other Member State upon request of the latter
el Η Αλβανία συμφωνεί να εφαρμόζει κάθε διάταξη ενός πρωτοκόλλου εφαρμογής, το οποίο συνάπτει με ένα κράτος μέλος, και στις σχέσεις της με οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος, κατόπιν αιτήσεως του τελευταίου
en Then bring us some of those eucalyptus things, extra mayo, miracle whip if you got it, and hurry up cause I want to eat before the nurse gets here with that shot
el Τότε φέρε μας μερικά από τα πράγματα με τον ευκάλυπτο, έξτρα γλύκισμα με μαγιονέζα αν έχετε και μπορείτε να βιαστείτε γιατί θέλω να φάω πριν έρθει η νοσοκόμα με την ένεση
en It is really up to them to decide the content of their educational programmes for all levels of education and training.
el Είναι πραγματικά αρμοδιότητά τους να αποφασίζουν για το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων τους για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης.
en It has drastically reduced the budget to EUR 280 million, and at the same time it intends to open up this programme to the candidate and associated countries.
el Μειώνει δραστικά τον προϋπολογισμό στα 280 εκατομμύρια ευρώ και, ταυτόχρονα, προβλέπει το άνοιγμα του προγράμματος αυτού στις υποψήφιες χώρες και στις συνδεδεμένες χώρες.
en In the third European road safety action programme, adopted in ‧, which provides the reference framework for Commission initiatives up to ‧, it announced that it intends to compile figures on the use of helmets by cyclists in the EU and the effectiveness of cycle helmet use in reducing the risks of head injury, in particular amongst ‧-‧ year olds, the high-risk group
el Στο τρίτο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για την οδική ασφάλεια, που εγκρίθηκε το ‧, και το οποίο αποτελεί το πλαίσιο αναφοράς για τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής έως το ‧, η Επιτροπή ανήγγειλε ότι σχεδιάζει να προβεί σε στατιστική έρευνα σχετικά με την χρήση του κράνους από τους ποδηλάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σχετικά με την αποτελεσματικότητα που έχει στη μείωση των κινδύνων κρανιακών κακώσεων, ιδίως στην κατηγορία των ατόμων ηλικίας ‧ έως ‧ ετών, την ομάδα που εμφανίζει τον υψηλότερο κίνδυνο
en All it sounds like to me is they picked up my wife in a man' s apartment
el Απ ' ό, τι καταλαβαίνω πιάσανε τη γυναίκα μου στο σπίτι ενός άντρα
en If I didn' t think a little gunplay would come up from time to time, you wouldn' t be worth it
el Αν δεν πίστευα ότι λίγο πιστολίδι... θα προέκυπτε πού και πού, δεν θα άξιζε
en That is why it is up to us, and in particular to Serbia's Western partners, to condemn Milosevi's undemocratic conduct and to show solidarity with the peaceful demonstrators from the opposition.
el Γι' αυτό και είναι καθήκον δικό μας, αλλά κυρίως των δυτικών συνομιλητών, να καταδικάσουμε την αντιδημοκρατική συμπεριφορά του Mιλόσεβιτς και να δείξουμε αλληλεγγύη προς τους ειρηνικούς αντικαθεστωτικούς διαδηλωτές.
en You' re in it now, up to your neck!
el Τώρα είσαι χωμένος μέχρι το λαιμό!
en You have to give it up
el Πρέπει να την παραδώσεις!
en If Greece fails to bring its ‧ budget deficit below ‧ per cent, it would likely face a lawsuit and fines of up to ‧ per cent of GDP, equalling about ‧ m euros
el Σε περίπτωση αποτυχίας της Ελλάδος να φέρει το δημοσιονομικό έλλειμμα του ‧ κάτω από ‧ τοις εκατό, πιθανότατα να αντιμετωπίσει μηνύσεις και πρόστιμα μέχρι και ‧ τοις εκατό του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου ‧ εκατομμύρια ευρώ
en Notes the growing competition in the European broadband market; recalls that the sectoral regulation of the ICT industry was planned from the outset as a transitional solution for the opening up of the markets, and that it must in the medium term come to be governed by the general rules of competition alone
el σημειώνει τον εντεινόμενο ανταγωνισμό στην ευρωπαϊκή αγορά ευρυζωνικών συνδέσεων· υπενθυμίζει ότι ο σχετικός κανονισμός του κλάδου ΤΠΕ είχε εξ αρχής προγραμματισθεί ως μεταβατική λύση για το άνοιγμα των αγορών, και ότι πρέπει μεσοπρόθεσμα να αρχίσει να διέπεται από τους γενικούς κανόνες του ανταγωνισμού και μόνον·
en It is expected that consumer rights will be at the centre of the process of opening up the markets due to the agreement reached, which covers the issues of separation of ownership and independence of the national regulatory authorities, and also the conditions for clarifying responsibilities between national authorities, the Agency for the Cooperation of Energy Regulators and the European Network of Transmission System Operators.
el Αναμένεται ότι τα δικαιώματα των καταναλωτών θα βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας ανοίγματος των αγορών λόγω της επιτευχθείσας συμφωνίας, η οποία καλύπτει τα ζητήματα του διαχωρισμού ιδιοκτησίας και ανεξαρτησίας των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, καθώς επίσης και τους όρους που ξεκαθαρίζουν τις ευθύνες μεταξύ των εθνικών αρχών, του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς.
en Believes that it is important to improve training and scientific capacity in the area of fleet management; believes further that a fund should be set up for the dissemination of new technologies and the development of scientific expertise
el θεωρεί ότι είναι σημαντικό να βελτιωθούν η κατάρτιση και η επιστημονική ικανότητα στον τομέα της διαχείρισης στόλων· θεωρεί επίσης ότι πρέπει να προβλεφθούν πιστώσεις για τη διάδοση των νέων τεχνολογιών και την ανάπτυξη επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης·
en It is up to us - both the Commission to propose, and Parliament and Council to put into the budget appropriate budgetary facilities - to make this agreement work.
el Εναπόκειται σε εμάς -τόσο στην Επιτροπή να υποβάλει την πρόταση, όσο και στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εισαγάγουν στον προϋπολογισμό τα κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα- να κάνουμε τη συμφωνία αυτή να λειτουργήσει.
en We give a great deal of money to Angola as well. I did not think EU money was intended to fill the humanitarian gap that has opened up since the government in Rwanda hired hundreds of mercenaries, allocated the oil revenue to weapons from Russia and ordered 130 aircraft in America in order to rush to the aid of its neighbour.
el Κυρία Πρόεδρε, δεν νομίζω ότι τα χρήματα της ΕΕ προορίζονται για να καλύπτουν το κενό που δημιουργείται επειδή η κυβέρνηση της Λουάντα προσέλαβε εκατοντάδες μισθοφόρους, χρησιμοποιεί τα έσοδα από το πετρέλαιο για να προμηθευθεί όπλα από τη Ρωσία, και παραγγέλλει 30 αεροπλάνα στην Αμερική για να τρέξει να βοηθήσει μια γειτονική χώρα.
en For the European social model to be sustainable, Europe needs to step up its efforts to create more economic growth, a higher level of employment and productivity while strengthening social inclusion and social protection in line with the objectives provided for in the Social Agenda
el Προκειμένου το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο να παραμείνει βιώσιμο, η Ευρώπη χρειάζεται να επιταχύνει τις προσπάθειές της ώστε να ενισχυθεί η οικονομική ανάπτυξη, να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο απασχόλησης και παραγωγικότητας και παράλληλα να ενδυναμωθούν η κοινωνική ένταξη και προστασία, βάσει των στόχων που προβλέπονται στο κοινωνικό θεματολόγιο
en It' s a pity you have to grow up
el Τι κρίμα που θα μεγαλώσεις!
en Samir plans to become the third to graduate; he is working on a degree in early childhood education and hopes to have it wrapped up next year
el Ο Σαμίρ θα είναι ο τρίτος που θα αποφοιτήσει με πτυχίο για την εκπαίδευση πρώιμης ηλικίας και ελπίζει να έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του χρόνου
en As for SIS II preparations at central level, we are keeping a close watch on progress, we have introduced measures that will help us monitor things closely and the Commission's services will specifically see to it that there are enough resources to follow up on the work of contractors.
el Ως προς τις προετοιμασίες του SIS II σε κεντρικό επίπεδο, παρακολουθούμε στενά την πρόοδο, υιοθετήσαμε μέτρα που θα μας βοηθήσουν να ελέγχουμε την κατάσταση στενά και οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα εστιάσουν στο να υπάρχουν αρκετά μέσα για την παρακολούθηση της εργασίας των αναδόχων.
en It drew up uniform, Union-wide standards to improve security for air travellers.
el Επεξεργαστήκαμε ενιαία πρότυπα εφαρμοστέα σε όλη την Ένωση για να γίνουν ασφαλέστερα τα αεροπορικά ταξίδια.
en If Europe wants to protect the ethnic diversity it has developed throughout history, it is vital to draw up an internationally binding European law on ethnic groups which covers autochthonous minorities.
el Αν η Ευρώπη επιθυμεί να προστατέψει την εθνοτική ποικιλομορφία που έχει αναπτύξει στην ιστορική της εξέλιξη, έχει ζωτική σημασία να καταρτίσει έναν διεθνώς δεσμευτικό ευρωπαϊκό νόμο σχετικά με τις εθνοτικές ομάδες ο οποίος να καλύπτει τις αυτόχθονες μειονότητες.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 2435838 φράσεις που ταιριάζουν φράση it's up to.Βρέθηκαν σε 647,765 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.