Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • απόκειται   

Παράδειγμα με ποινές "it's up to", μεταφραστική μνήμη

add example
en Having regard to the decision taken by its President on ‧ November ‧ to instruct the Commission for Sustainable Development to draw up an opinion on the subject
el ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την απόφαση που έλαβε το Προεδρείο της στις ‧ Νοεμβρίου ‧ να αναθέσει στην επιτροπή Βιώσιμη Ανάπτυξη την κατάρτιση της γνωμοδότησης αυτής·
en Having regard to the decision of its President of ‧ February ‧ to instruct the Commission for Culture, Education and Research to draw up an opinion on this subject
el Έχοντας υπόψη την απόφαση του Προέδρου της τής ‧ης Φεβρουαρίου ‧ να αναθέσει στην επιτροπή Πολιτισμός, παιδεία και έρευνα την κατάρτιση γνωμοδότησης για το θέμα αυτό·
en nevertheless, put to the Syrian Government its serious concerns about the absence of progress in such areas as opening up to multi-party politics and respect for human rights and civil liberties; point out that respect for human rights constitutes a vital component of the association agreement and call on Syria to respect its commitments within the framework of the Barcelona Process and along the lines of the European Neighbourhood Policy; to that end and in that context, call on Syria to do what is needed to immediately lift the state of emergency
el να εκφράσει πάντως στην κυβέρνηση της Συρίας τις έντονες ανησυχίες του για την απουσία προόδου σε θέματα όπως, για παράδειγμα, το άνοιγμα στον πολυκομματισμό και ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των πολιτικών ελευθεριών· να επισημάνει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της συμφωνίας σύνδεσης και να ζητήσει από τη Συρία να τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της διαδικασίας της Βαρκελώνης και σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας· να καλέσει τη Συρία, εν προκειμένω, να πράξει ό,τι κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να αρθεί άμεσα η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης·
en In its reply concerning paragraph ‧.‧ of the ‧ Annual Report of the Court of Auditors the Commission states as part of the follow-up to the ‧ clearance process the Commission services have informed the Portuguese authorities that a financial correction of ‧ % of Ifadap expenditure is proposed (EUR ‧,‧ million
el Η Επιτροπή, απαντώντας στο σημείο ‧.‧ της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το έτος ‧, υποστηρίζει ότι στο πλαίσιο της παρακολούθησης της διαδικασίας εκκαθάρισης του ‧, οι υπηρεσίες της Επιτροπής ενημέρωσαν τις πορτογαλικές αρχές ότι προτείνεται μία δημοσιονομική διόρθωση ‧ % (‧,‧ εκατ. ευρώ) των δαπανών του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος Ενισχύσεων για την Ανάπτυξη της Γεωργίας και της Αλιείας (IFADAP
en Sean, you got to give it up
el Sean, πρέπει να το παρατήσετε!
en No accumulation of ziconotide in plasma following long-term IT administration (up to ‧ months) has been observed
el Δεν έχει παρατηρηθεί συσσώρευση της ζικονοτίδης στο πλάσμα μετά από μακροχρόνια ενδορραχιαία χορήγηση (έως ‧ μήνες
en It must go up to 3% from the current pathetic 1.8% - about half of what our Japanese and American friends and competitors put in.
el Πρέπει να φτάσει σε ποσοστό 3% του ΑΕΠ από το σημερινό αξιολύπητο 1,8% - περίπου το μισό από αυτό που δίνουν οι Ιάπωνες και Αμερικανοί φίλοι και ανταγωνιστές μας.
en Takes the view that, in future, the CAP must seek to remove the barriers currently facing young people wishing to set up in farming, by making generational change one of its priorities
el εκτιμά ότι, στο μέλλον, η ΚΓΠ πρέπει να έχει στόχο την κατάργηση των εμποδίων στα οποία προσκρούουν επί του παρόντος οι νέοι προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στη γεωργική δραστηριότητα, καθορίζοντας ως μία από τις προτεραιότητές της την εναλλαγή των γενεών·
en The Commission has always stressed this, and it is up to the Member States concerned to commence or to continue in-depth, independent and impartial investigations to establish the truth.
el Επιτροπή το τόνιζε πάντα αυτό και επαφίεται στα εκάστοτε κράτη μέλη να αρχίσουν ή να συνεχίσουν ενδελεχείς, ανεξάρτητες και αμερόληπτες έρευνες για την εξακρίβωση της αλήθειας.
en HAVING REGARD TO the decision of the Bureau of the Committee of the Regions, at its meeting on ‧ January ‧, to instruct the Commission for Sustainable Development (DEVE) to draw up an own-initiative opinion under Article ‧ of the EC Treaty on EU maritime policy- a question of sustainable development for local and regional authorities
el ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την απόφαση του Προεδρείου, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του στις ‧ Ιανουαρίου ‧, να αναθέσει στην επιτροπή Βιώσιμη ανάπτυξη (DEVE), σύμφωνα με το άρθρο ‧, παράγραφος ‧, της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την κατάρτιση γνωμοδότησης πρωτοβουλίας με θέμα Ευρωπαϊκές πολιτικές για τη θάλασσα- ένα θέμα που αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές
en Following its communication 'Demographic Future of Europe - From Challenge to Opportunity', adopted on 12 October 2006, the Commission decided to set up a group of government experts on demographic and family issues, which will help the Commission in future activities and act as a basis for exchanging tried and tested approaches.
el Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της "Το δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης - μετατροπή μιας πρόκλησης σε ευκαιρία", η οποία εγκρίθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2006, η Επιτροπή αποφάσισε να συστήσει μια ομάδα κυβερνητικών εμπειρογνωμόνων επί δημογραφικών και οικογενειακών θεμάτων, η οποία θα βοηθήσει την Επιτροπή σε μελλοντικές δραστηριότητες και θα χρησιμεύσει ως βάση ανταλλαγής δοκιμασμένων προσεγγίσεων.
en I' ve had it up to here
el Δεν αντέχω άλλο
en It should be noted however that the risk due to this force majeure situation has been reduced by limiting the capacity to act as authorising officer to transactions of up to ‧ euro
el Ωστόσο, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ο κίνδυνος που σχετίζεται με αυτή την κατάσταση ανώτερης βίας μειώθηκε, περιορίζοντας την ικανότητα αυτού του διατάκτη να ενεργεί ως διατάκτης για συναλλαγές που ανέρχονται έως το ποσό των ‧ ευρώ
en So, what you guys need to do is kiss, make up........ or whatever it is you do and play in that tournament, together
el Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τα βρείτε... και να παίξεται στο τουρνουά, μαζί
en It must, therefore, be ensured that certain regions' specific characteristics, such as remoteness, are not grounds for exclusion when these regions apply to set up an ERI
el Θα πρέπει συνεπώς να διασφαλιστεί ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ορισμένων περιφερειών, όπως ο εξόχως απόκεντρος χαρακτήρας τους, δεν θα αποτελούν αιτία αποκλεισμού όταν υποβάλλεται αίτηση για σύσταση ΕΕΥ
en So its representatives are in a better position to stand up for themselves and make their own deal.
el Συνεπώς, οι εκπροσωποί της είναι σε ευνοϊκότερη θέση για να υπερασπίσουν τα δικαιώματά τους και να καταλήξουν σε μια συμφέρουσα συμφωνία.
en We need to build the country up and help it return to normal life.
el Πρέπει να ανοικοδομήσουμε τη χώρα και να την βοηθήσουμε να επιστρέψει σε φυσιολογικούς ρυθμούς.
en It is true that the European Union has not indicated a percentage for the use of the Funds: it is up to the towns, cities and regions to decide.
el Είναι αλήθεια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ορίσει κανένα ποσοστό για τη χρήση των ταμείων: οι σχετικές αποφάσεις ανήκουν στη διακριτική ευχέρεια των κοινοτήτων, των δήμων και των περιφερειών.
en The MRF, mainly representing the ethnic Turkish minority, has made clear its readiness to team up with the Socialists
el Το MRF, το οποίο εκπροσωπεί κυρίως την εθνική Τουρκική μειονότητα, κατέστησε σαφές ότι είναι έτοιμο να συνεργαστεί με τους Σοσιαλιστές
en The 2020 strategy does indeed open up some interesting perspectives on how to tackle structural unemployment but it is within the context of managing the current crisis that the European Union needs to find ways of improving levels of employment.
el " στρατηγική "Ευρώπη 2020" πράγματι ανοίγει μερικές ενδιαφέρουσες προοπτικές για τον τρόπο αντιμετώπισης της διαρθρωτικής ανεργίας, αλλά στο πλαίσιο της διαχείρισης της τρέχουσας κρίσης είναι που η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βρει τρόπο να βελτιώσει τα επίπεδα απασχόλησης.
en Notes that the Court highlights the inadequacy of the controls carried out by supervisors or auditors, which indicates the weaknesses in the supervisory and control systems; calls on the Commission, therefore, to tighten up its controls and, in particular, to introduce a system of review of external audit reports to check their quality
el επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο υπογραμμίζει την ανεπάρκεια των ελέγχων που διεξάγουν οι επιβλέποντες ή οι ελεγκτές, γεγονός που μαρτυρεί αδυναμίες στα συστήματα εποπτείας και ελέγχου· ζητεί επομένως από την Επιτροπή να καταστήσει αυστηρότερους τους ελέγχους της και, ειδικότερα, να καθιερώσει σύστημα αναθεώρησης των εκθέσεων εξωτερικών ελέγχων ώστε να αξιολογείται η ποιότητά τους·
en The right line is one of dialogue and cooperation applied with sincerity and clarity, gradually leading that country to weigh up the advantages of cooperation to its development, growth and welfare and also the advantage, to obtain all this, of respecting international rules on agreements and treaties, human rights, and the solution of certain major problems still outstanding, like Hong Kong, Tibet and Taiwan.
el Η σωστή γραμμή είναι ο διάλογος, η συνεργασία με ειλικρίνεια και σαφήνεια ώστε να οδηγηθεί αυτή η χώρα σταδιακά να αναμετρήσει το συμφέρον της να συνεργασθεί για την ανάπτυξή της, την αύξησή της, την ευημερία της, και το συμφέρον της να τα πετύχει όλα αυτά σεβομένη τους διεθνείς κανόνες, κανόνες που αφορούν τις συμφωνίες, τις συνθήκες που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, που αφορούν την επίλυση ορισμένων μεγάλων προβλημάτων που εξακολουθούν να υφίστανται, όπως το Χογκ Κογκ, το Θιβέτ και η Ταϊβάν.
en It is, however, up to the national authorities and courts in charge of enforcement of the Unfair Commercial Practices Directive to determine, subject to the free movement principles enshrined in the EC Treaty, what information is material on a case-by-case basis, in line with European law.
el Εναπόκειται, ωστόσο, στις εθνικές αρχές και τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την επιβολή της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές το να καθορίσουν, στο πλαίσιο των αρχών ελεύθερης κυκλοφορίας που κατοχυρώνονται στη Συνθήκη ΕΚ, τι είδους πληροφορίες είναι ουσιώδεις κατά περίπτωση, σε συμφωνία με το ευρωπαϊκό δίκαιο.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 2435837 φράσεις που ταιριάζουν φράση it's up to.Βρέθηκαν σε 440,199 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.