προφορά: IPA: /ˈɒbsəliːt/ /ˈɑbsəliːt/ ˈɑbsəliːt ˈɒbsəliːt , SAMPA: /'Qbs@li:t/ 'Abs@li:t /'Abs@li:t/ 'Qbs@li:t

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

 • απαρχαιωμένος   
  (Adjective  m)
   
  no longer in use
   
  no longer in use
 • παρωχημένος   
  (Adjective  m)
   
  no longer in use
   
  no longer in use
 • ξεπερασμένος   
  (Adjective  m)
   
  no longer in use
   
  no longer in use
 • υποτυπώδης   
  (Adjective  m)
   
  in biology: imperfectly developed
   
  in biology: imperfectly developed
 • υπό κατάργηση   
   
  Pertaining to a software feature, component or technology that has not been enhanced or updated in several product releases and that will be excluded from future product releases. Obsolete technologies might not be supported.

Άλλες έννοιες:

 
(of words, equipment, etc.) no longer in use; gone into disuse; disused or neglected (often by preference for something newer, which replaces the subject).
 
(US) To perform some action that causes, or attempts to cause, something to become obsolete.
 
No longer in use by preference because of something newer, which has replaced the subject.
 
(biology) Imperfectly developed; not very distinct.
 
No longer in use.
 
No longer in use or valid or fashionable.

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Αγγλικά Ελληνικά. (1)

obsolete technologyαπαρχαιωμένη τεχνολογία

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "obsolete", μεταφραστική μνήμη

add example
To repeat, this was not within the Community's competence at all, but events have shown that a national approach was an obsolete approach.Επαναλαμβάνω, το συγκεκριμένο ζήτημα ουδόλως εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Κοινότητας, αλλά τα γεγονότα κατέδειξαν ότι μία εθνική προσέγγιση θα αποτελούσε αναχρονιστική προσέγγιση.
We are discussing pension systems which are unsustainable as a consequence of common challenges such as the financial crisis, as well as of an ageing population and declining birth rate. The principle of intergenerational solidarity is at risk of becoming obsolete, with citizens being forced to contribute to private pensions.Συζητάμε τα συνταξιοδοτικά συστήματα που δεν είναι βιώσιμα ως αποτέλεσμα κοινών προκλήσεων όπως η χρηματοπιστωτική κρίση, η γήρανση του πληθυσμού και η συνεχής μείωση του αριθμού των γεννήσεων. " αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών κινδυνεύει να γίνει παρωχημένη, με τους πολίτες να αναγκάζονται να καταφεύγουν σε ιδιωτικές συντάξεις.
As Parliament has already stated, the deactivation of obsolete installations and waste management will have to be financed from dedicated funds, not from capital intended to fund research.Όπως ήδη υποστήριξε το Κοινοβούλιο, ο παροπλισμός των απαρχαιωμένων εγκαταστάσεων και η διαχείριση των αποβλήτων θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν με πόρους που θα προορίζονται για τον σκοπό αυτό και όχι αφαιρώντας τους από τα κονδύλια που προορίζονται για την έρευνα.
Instead I want to make the link with the general issue implicit in this morning's debate, which is the need to renew structural measures in the wine-growing sector to update rules that are now obsolete and no longer capable of meeting current needs.Θα ήθελα εν τούτοις να αναφερθώ στο γενικό θέμα που υπονοήθηκε στην πρωινή συζήτηση, δηλαδή στην ανάγκη να εξετάσουμε μερικά διαρθρτικά μέτρα στον αμπελοοινικό τομέα για να εκσυγχρονίσουμε έναν ήδη παλαιό κανονισμό που δεν είναι πλέον σε θέση να ανταποκριθεί στις τωρινές απαιτήσεις.
What conclusion should be drawn? The conclusion is that it is time to give up an obsolete, dogmatic idea and choose a modern, flexible form of monetary cooperation and economic policy which is grounded in reality.Ποιό είναι το συμπέρασμα; Το συμπέρασμα είναι ότι είναι ώρα να εγκαταλείψουμε έναν πεπαλαιωμένο, δογματικό τρόπο σκέψης και να διαλέξουμε μιά πιό σύγχρονη, ευέλικτη, ρεαλιστική μορφή νομισματικής συνεργασίας και οικονομικής πολιτικής.
On the negative side, I can report some problems: the general public are barely aware of the label; the criteria soon become obsolete because the markets change so quickly; and the bureaucratic language deters operators from taking part.Από αρνητικής πλευράς, μπορώ να αναφέρω κάποια προβλήματα: το ευρύ κοινό δεν διαθέτει σχεδόν καμία ενημέρωση σχετικά με το σήμα. Τα κριτήρια συχνά απαρχαιωμένα, επειδή οι αγορές μεταβάλλονται τόσο γρήγορα.
The threats posed by new climate, financial, health and other risks indicate that the common agricultural policy, far from being obsolete, is needed to play a fundamental role in global food security and the preservation of our rural communities.Οι απειλές που προκύπτουν από τους νέους κλιματικούς, οικονομικούς, υγειονομικούς και άλλους κινδύνους δείχνουν ότι η Κοινή γεωργική πολιτική, που απέχει πολύ από το να θεωρείται ξεπερασμένη, απαιτείται να διαδραματίσει θεμελιώδη ρόλο στην παγκόσμια ασφάλεια των τροφίμων και τη συντήρηση των αγροτικών κοινοτήτων μας.
The depot stocked obsolete Chinese and Soviet munitions earmarked for destructionΗ αποθήκη περιείχε παλαιά Κινεζικά και Σοβιετικά πυρομαχικά τα οποία προορίζονταν για καταστροφή
According to Recital H, the directive is now obsolete and applies only to generalist, free-to-air television, for which purpose it was originally created. This is an inaccurate assessment of the situation.Συμφώνως προς την αιτιολογική σκέψη η), η οδηγία είναι πια ξεπερασμένη, καθόσον αποσκοπούσε στη ρύθμιση ενός μόνο τύπου γενικής και ανοιχτής τηλεόρασης, για το οποίο και θεσπίστηκε αρχικά.
Report on the proposal for a Council regulation repealing ‧ obsolete regulations in the field of the Common Fisheries Policy [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS)]- Committee on FisheriesΈκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί κατάργησης ‧ κανονισμών άνευ αντικειμένου στον τομέα της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS)]- Επιτροπή Αλιείας
Moreover, many of the planes are decades old, and critics say they are obsolete and dangerous to flyΕπιπλέον, πολλά από τα αεροπλάνα είναι πολύ παλαιά και οι επικριτές λένε ότι είναι απαρχαιωμένα και επικίνδυνα για πτήσεις
Producers and authorisation holders shall contribute to a fund covering the costs associated with the disposal and destruction of stocks of obsolete pesticides in Member States and third countriesΟι παραγωγοί και κάτοχοι εγκρίσεως συνεισφέρουν σε ταμείο για την κάλυψη του κόστους που συνδέεται με τη διάθεση και καταστροφή αποθεμάτων φυτοφαρμάκων που έχουν περιέλθει σε αχρηστία στα κράτη μέλη και τρίτα κράτη
On the same lines as the previous speaker, I would like to say, and I don't know how much the Commission can help us in this, that provisions which in 1951, in the midst of a cold war, could be justified (with a kind of extraterritoriality, a bit like that enjoyed by the Church in the Middle Ages and in other times) now seem obsolete and constitute an offence to the victims and to the judiciary who have every possibility of investigating and doing justice where it is very often a case of acrobatics in the air rather than real military requirements.Υιοθετώντας την ίδια κατευθυντήρια γραμμή του προηγούμενου συναδέλφου και αβέβαιος για τη δυνατότητα βοήθειας εκ μέρους της Επιτροπής, θα ήθελα να δηλώσω ότι, κάποιες διατάξεις που το 1951, στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, μπορούσαν να δικαιολογηθούν, επί παραδείγματι ένα είδος ετεροδικίας παρόμοιο με εκείνο που απολάμβανε η Εκκλησία κατά τον Μεσαίωνα και άλλες εποχές, σήμερα δείχνουν εντελώς απηρχαιωμένες, ενώ αποτελούν μάλιστα προσβολή για τα θύματα και τις δικαστικές αρχές, που διαθέτουν κάθε δυνατότητα διερεύνησης και απόδοσης της δικαιόσυνης στις περιπτώσεις εναέριας ακροβασίας και όταν αποδεδειγμένα δεν πρόκειται για στρατιωτικές ασκήσεις.
In many ways, traditional ways of risk assessment have become obsoleteΑπό πολλές απόψεις, οι παραδοσιακοί τρόποι αξιολόγησης των κινδύνων αποδείχτηκαν άχρηστοι
Well, Wildcat was written in a kind of obsolete vernacularTο " Ρημαδιό " γράφτηκε σε απαρχαιωμένη διάλεκτο
Therefore, the EESC believes that action should also be undertaken to ensure that all ICAO Member States fulfil their responsibilities, which would make such an additional certification obsoleteΣυνεπώς, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι απαιτείται επίσης η ανάληψη δράσης κατά τρόπο ώστε να εξασφαλισθεί ότι όλα τα κράτη μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας του ΟΗΕ (ICAO) εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, γεγονός το οποίο θα καθιστούσε παρωχημένη την εν λόγω πρόσθετη πιστοποίηση
Takes the view that the repeal of irrelevant and obsolete acts is a priority requirement with which the Commission must comply without delay; considers, however, that when Community legislation is repealed on those grounds, a Community act must be put in place at the same time to prevent Member States from regulating matters that have been deregulated at Community levelείναι της γνώμης ότι η κατάργηση ακατάλληλων και παρωχημένων πράξεων αποτελεί προτεραιότητα με την οποία η Επιτροπή πρέπει να συμμορφωθεί χωρίς καθυστέρηση· θεωρεί, εντούτοις, ότι όταν καταργείται κοινοτική νομοθεσία για τους λόγους αυτούς, πρέπει να εκδίδεται συγχρόνως κοινοτική πράξη που θα εμποδίζει τα κράτη μέλη να θεσπίζουν ρυθμίσεις για θέματα που έχουν απορρυθμιστεί σε κοινοτικό επίπεδο·
Obsolete Council acts in the field of the common agricultural policy * (Rule ‧)(voteΠαρωχημένες πράξεις του Συμβουλίου στον τομέα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής * (άρθρο ‧ του Κανονισμού) (ψηφοφορία
So our meeting with People's Europe this Wednesday 13 December will feel like a let-down, to put it mildly, and all those who, like me, are taking the risk of combining health and sustainable employment instead of continuing to treat them as incompatible in so sterile and obsolete a manner, now have only one or two minutes to express their disappointment.Επομένως, η συνάντησή μας με την Ευρώπη των ανθρώπων την επόμενη Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου θα φανεί σαν απογοήτευση, για να το θέσω πιο ήπια, και όλοι αυτοί που, όπως και εγώ, παίρνουν το ρίσκο να συνδυάσουν την υγεία και τη βιώσιμη απασχολήση αντί να εξακολουθούν να τα αντιμετωπίζουν ως μη συμβατά κατά έναν τόσο στείρο και ξεπερασμένο τρόπο, έχουν στη διάθεσή τους μόνον ένα ή δύο λεπτά για να εκφράσουν την απογοήτευσή τους.
Turning to employment, while obsolete jobs are largely being replaced by jobs created in the public and private sectors, the tertiary sector requires a huge training programme to refocus professional profiles towards an environmental approach, backed up by a European strategy for sustainable mobilityΑπό πλευράς απασχόλησης, οι θέσεις εργασίας που έχουν καταστεί απαρχαιωμένες αντικαθιστώνται κατά μεγάλο μέρος από αυτές που δημιουργούν οι δημόσιες και ιδιωτικές δραστηριότητες, ενώ στον τριτογενή τομέα η απόκτηση νέων προσόντων από τους επαγγελματίες ώστε να λαμβάνεται υπόψη το περιβάλλον απαιτεί τεράστιες προσπάθειες για την κατάρτισή τους και την εφαρμογή ευρωπαϊκής στρατηγικής για βιώσιμη κινητικότητα
The remaining ‧ m euros will be used to replace ‧ % of obsolete electric meters in the country with digital ones, which will be integrated into a remote control systemΤα υπόλοιπα ‧ εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση του ‧ % των απαρχαιωμένων ηλεκτρικών μετρητών στη χώρα με ψηφιακούς, οι οποίοι θα ενσωματωθούν σε σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου
The merger isn' t about a CD-ROM that might be obsolete in a yearΔεν ενδιαφέρει ένα CD-ROM που θα είναι απαρχαιωμένο σε ένα χρόνο
This appropriation is also intended to fund measures to eliminate stockpiles of obsolete pesticidesΗ πίστωση αυτή προορίζεται επίσης για τη χρηματοδότηση μέτρων με σκοπό την καταστροφή αποθηκευμένων πεπαλαιωμένων φυτοφαρμάκων
The long debate (more than three years) in the preparatory Council bodies has allowed to include all foreseeable elements which might prevent this legislative text from becoming soon obsoleteΗ μακρά συζήτηση (πάνω από τρία χρόνια) που διεξήχθη στα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου επέτρεψε να περιληφθούν σε αυτό το νομοθετικό κείμενο όλα τα προβλεπτά στοιχεία, ώστε να μη καταστεί σύντομα απηρχαιωμένο
The obligation to inform all neighbours before spraying would only cause mass hysteria, leaving aside the fact that it would bring with it an enormous amount of counterproductive bureaucracy, which becomes obsolete anyway with the removal of CMR1 products from the market." υποχρέωση για ενημέρωση όλων των γειτόνων πριν από τους ψεκασμούς θα προκαλούσε μόνο μαζική υστερία, πέρα από το γεγονός ότι θα συνεπαγόταν τεράστιο όγκο αντιπαραγωγικής γραφειοκρατίας, η οποία καθίσταται ούτως ή άλλως παρωχημένη μετά την απόσυρση όλων των προϊόντων της κατηγορίας CMR1 από την αγορά.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 565 φράσεις που ταιριάζουν φράση obsolete.Βρέθηκαν σε 0,816 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.