προφορά: IPA: /ˈɔː(ɹ).tʃəd/ /ˈɔː(ɹ).tʃɜː(ɹ)d/ ˈɔːtʃəd , SAMPA: /"O:(r).tS3:(r)d/ /"O:(r).tS@d/    

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • οπωρώνας   
    (  m)
  • περιβόλι   
    (  n)

Άλλες έννοιες:

 
garden (esp. man-made)
 
The trees themselves cultivated in such an area.
 
land for cultivation of fruit or nut trees
 
the trees in an orchard
 
A garden or an area of land to the cultivation of fruit or nut trees.
 
A garden or an area of land used for the cultivation of fruit or nut trees.

Picture dictionary

περιβόλι, οπωρώνας
περιβόλι, οπωρώνας

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Αγγλικά Ελληνικά. (2)

cherry orchard
βυσσινόκηπος
olive orchard
ελαιώνας

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "orchard", μεταφραστική μνήμη

add example
en Lo did take the peach orchard and wheat field
el Ο Λό πήρε τα χωράφια με τα ροδάκινα, και τα σιτάρια
en Apricot, peach and nectarine orchards
el Οπωρώνες βερικοκιών, ροδακινιών και νεκταρινιών
en The producers declare their harvest to the packaging plant located within the defined geographical area, stating the size of the orchard and the quantity of Firikia Piliou produced
el Ο παραγωγός κάνει δήλωση της συγκομιδής στο συσκευαστήριο- τυποποιητήριο που βρίσκεται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής ζώνης, δηλώνοντας την έκταση και την παραγόμενη ποσότητα των Φιρικιών Πηλίου
en Citrus fruit orchards
el Φυτείες εσπεριδοειδών
en My father planting my pear tree, the day I was born, in the orchard
el Τότε που ο πατέρας μου φύτεψε την αχλαδιά, όταν γεννήθηκα
en Arable land, orchards and vineyards occupy only ‧ % of the total agricultural area
el Η καλλιεργήσιμη γη, τα περιβόλια και οι αμπελώνες καλύπτουν μόνο το ‧ % της συνολικής γεωργικής γης
en The apples are put into cold storage quickly after picking and no more than two hours after loading at the orchard
el Μετά τη συλλογή, η ψύξη είναι ταχεία και ο χρόνος ανάμεσα στη φόρτωση στον οπωρώνα και την ψύξη δεν πρέπει να υπερβεί τις δύο ώρες
en But where only a year ago the valley was a wasteland of destroyed houses, plum orchards are in bloom and two-story orange brick houses are in various stages of construction along the gravel road
el Αλλά εκεί που πριν από ένα χρόνο η κοιλάδα ήταν ένας ρημαγμένος τόπος κατεστραμμένων σπιτιών, δεντρόκηποι δαμασκηνιών ανθίζουν και κατοικίες δύο ορόφων με κόκκινα τούβλα βρίσκονται σε διάφορα στάδια της κατασκευής κατά μήκος του στρωμένου με χαλίκια δρόμου
en Apart from citrons, abandoned as cash crops on account of exceptionally bad weather conditions whose consequences were accentuated by an unfavourable economic situation, the island's old citrus fruit orchard also comprises orange, mandarin and lemon tree plantations, to which numerous writers allude and which survive here and there, bearing witness to the citrus-growing history of the island
el Εκτός από την κιτρέα, η εμπορική καλλιέργεια της οποίας εξαφανίστηκε μετά από έκτακτα κλιματικά γεγονότα των οποίων οι επιπτώσεις διευρύνθηκαν από τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, ο παλιός οπωρώνας εσπεριδοειδών του νησιού περιλαμβάνει επίσης φυτείες πορτοκαλιάς, μανταρινιάς ή λεμονιάς, στις οποίες αναφέρονται πολυάριθμοι συγγραφείς και οι οποίες υπάρχουν ακόμη διάσπαρτες, μαρτυρώντας ότι το νησί κατά το παρελθόν έβριθε εσπεριδοειδών
en To replace unproductive trees or create new orchards the growers use Firikia Piliou seedlings that they grow themselves from seeds produced with the defined geographical area
el Για την αντικατάσταση μη παραγωγικών δένδρων ή για την δημιουργία νέων φιρικεώνων, χρησιμοποιούνται φυτάρια που προέρχονται από σπορόφυτα της περιοχής (σπόροι από Φιρίκι Πηλίου) τα οποία παράγονται από τους ίδιους τους παραγωγούς του προϊόντος εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής ζώνης
en Further confirmation of the reputation of suska sechlońska is the prune tourist trail mapped out by the local authorities indicating farms with plum orchards and drying facilities
el Η φήμη του suska sechlońska επιβεβαιώνεται ακόμη από την ύπαρξη του Szlak Suszonej Śliwki (Δρόμος του Δαμάσκηνου), μιας διαδρομής περιήγησης στην περιοχή την οποία προτείνουν οι τοπικές αρχές και περιλαμβάνει τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν οπωρώνες με δαμασκηνιές και ξηραντήρια
en ' Tis given out that, sleeping in my orchard, a serpent stung me
el Είπαν πως με δάγκωσε ένα φίδι ενώ κοιμόμουν
en Fruit growing in meadow orchards is significantly affected by alternate bearing
el Η καλλιέργεια στους οπωρώνες λειμώνων επηρεάζεται σημαντικά από την εναλλαγή της σοδειάς
en The Lorraine mirabelle orchards are planted on soil with ‧ % of fine elements of less than ‧ microns (clay plus fine silt
el Οι κορομηλιές των οπωρώνων της Lorraine φυτεύονται σε εδάφη που αποτελούνται κατά ‧ % από λεπτόκοκκα στοιχεία που δεν υπερβαίνουν τα ‧ μικρά (άργιλος και λεπτός πηλός
en We realized that what we have is a classic example of Euclid' s Orchard
el Αρχίσαμε από τους Μινχ και Κοστάβο και πήγαμε προς τα πίσω
en If somebody grubs up a hectare of orchard it is because he is forced to do so for economic reasons.
el Αν κάποιος ξεριζώνει ένα εκτάριο οπωρώνα, είναι επειδή είναι αναγκασμένος να το κάνει για οικονομικούς λόγους.
en If we had the orchard now we wouldn' t go hungry
el Αν είχαμε τον οπωρώνα τώρα δεν θα πεινούσαμε
en The purpose of the aid is to invest in new farm buildings and alterations to existing buildings, to purchase equipment and machinery to be used for agricultural production, to invest in the purchase and erection of greenhouses and anti-hail nets, and the planting of permanent orchards
el Στόχος της ενίσχυσης είναι να γίνουν επενδύσεις σε νέα κτίρια και αλλαγές στα υφιστάμενα κτίρια, για την αγορά εξοπλισμού και μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για τη γεωργική παραγωγή, επενδύσεις για την αγορά και την κατασκευή θερμοκηπίων και αντιχαλαζικών δικτύων, και τη φύτευση μόνιμων οπωρώνων
en The small size of the orchards, together with the mountainous terrain, is conducive to a better control over the evolution of parasites which could affect the fruit
el Το μικρό μέγεθος των οπωρώνων, συνδεόμενο με τις συνθήκες του αναγλύφου, συμβάλλει στον καλύτερο έλεγχο της εξέλιξης των παρασίτων που θα μπορούσαν να προσβάλλουν τους καρπούς
en In order to ensure that this one-off premium is effective, it is proposed that the measures should only apply to orchards of more than 300 trees per hectare and to areas of at least 0.5 hectare in size, and that the orchards eligible for this fixed premium should have trees of a maximum and minimum age, to be set by the Member States.
el Για να καταστεί αποτελεσματική αυτή η ενιαία πριμοδότηση, υπήρξε πρόταση σύμφωνα με την οποία τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εφαρμοσθούν σε φυτεύσεις με περισσότερα από 300 δέντρα ανά εκτάριο και σε αγροτεμάχια ελάχιστης έκτασης μισού εκταρίου, για τις εκμεταλλεύσεις οι οποίες μπορούν να συμπεριληφθούν στην καθορισμένη αυτή πριμοδότηση πρέπει να υπάρχει μέγιστη και ελάχιστη ηλικία, και η ηλικία αυτή θα καθορίζεται από τα κράτη μέλη.
en Apple orchard owners were affected by the severe frosts too.
el Οι ιδιοκτήτες οπωρώνων επλήγησαν και αυτοί από δριμύ παγετό.
en Gloucestershire was famous for cheese making and apple orchards
el Η περιοχή του Gloucestershire ήταν διάσημη για τα τυροκομεία και τους μηλεώνες της
en the open-air runs to which hens have access is mainly covered with vegetation and not used for other purposes except for orchards, woodland and livestock grazing if the latter is authorised by the competent authorities
el ο υπαίθριος χώρος στον οποίον έχουν πρόσβαση οι όρνιθες καλύπτεται κυρίως με βλάστηση και δεν χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς παρά μόνο για οπωρώνες, αραιό δάσος και βοσκότοπο, αν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες αρχές
en Orchards may be of the continuous type with minimum spacing between trees or of the non-continuous type with large spacing, and may not contain other crops
el Οι οπωρώνες μπορούν να είναι συνεχούς τύπου με ελάχιστα διαστήματα μεταξύ των δένδρων ή μη συνεχούς τύπου με μεγάλα διαστήματα και μπορεί να μην περιλαμβάνουν άλλες καλλιέργειες
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 192 φράσεις που ταιριάζουν φράση orchard.Βρέθηκαν σε 0,93 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.