προφορά: IPA: pɪˈtɪʃən

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

 • αίτηση   
  (Noun  f)
   
  formal, written request made to an official person
   
  A compilation of signatures built in order to exert moral authority in support of a specific cause.
   
  formal, written request made to an official person
   
  compilation of signatures
   
  formal, written request made to an official person
   
  legal: formal request for judicial action
 • αναφορά   
  (  f)
   
  formal, written request made to an official person
   
  formal, written request made to an official person
 • αιτούμαι   
   
  to make a request
   
  to make a request
 • υπόμνημα   
 • δέηση   
  (Noun  )
 • ικετεύω   
 • παρακαλώ   
 • προσευχή   
  (Noun  )

Άλλες έννοιες:

 
A formal, written request made to an official person or organized body, often containing many signatures.
 
(legal) brief
 
To make a request, commonly in written form.
 
(written) petition
 
(law) A formal written request for judicial action.

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Αγγλικά Ελληνικά. (4)

petit
μικρόσ; μικρός
Petit Piton
Μικρό Πιτόν
petite caps
πολύ μικρά κεφαλαία
petition right
δικαίωμα αναφοράς

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "petition", μεταφραστική μνήμη

add example
en whereas petitions represent a tool for assessing the impact of European laws and policies on individuals and alerting the European Parliament as to the ambiguities and misapplications of those laws and policies which have a direct impact on their very goals
el εκτιμώντας ότι οι αναφορές συνιστούν εργαλείο για την εκτίμηση του αντικτύπου των ευρωπαϊκών νόμων και πολιτικών στα άτομα και για την επισήμανση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αμφισημιών και περιστατικών πλημμελούς εφαρμογής εκείνων των νόμων και πολιτικών που έχουν άμεσες επιπτώσεις στους ίδιους τους στόχους τους
en The petitions process (amendment of Title ‧ of the Rules of Procedure
el Διαδικασία αναφορών (τροποποίηση του τίτλου ‧ του Κανονισμού
en The Ombudsman's efforts to clarify the concept are on the right track and should specify the respective duties of the Committee on Petitions and of the Ombudsman.
el Οι προσπάθειες του Διαμεσολαβητή για αποσαφήνιση της έννοιας κινούνται στη σωστή κατεύθυνση και θα πρέπει να προσδιορίσουν τα καθήκοντα της Επιτροπής Αναφορών και του Διαμεσολαβητή.
en If the European Parliament really wants to become an institution that is close to its citizens, it must take into account the 30 000 signatures on different petitions which draw attention to the environmental risks of the gas pipeline in the Baltic Sea, and a real answer must be given to the questions that have been raised.
el Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί πραγματικά να αποτελέσει ένα θεσμικό όργανο που βρίσκεται κοντά στους πολίτες του, οφείλει να λάβει υπόψη τις 30 000 υπογραφές σχετικά με διάφορες αναφορές, οι οποίες εφιστούν την προσοχή στους περιβαλλοντικούς κινδύνους της κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου στη Βαλτική, και πρέπει να δοθεί μια ουσιαστική απάντηση στα ερωτήματα που έχουν τεθεί.
en Report on revision of the Rules of Procedure with regard to the petitions process [‧/‧(REG)]- Committee on Constitutional Affairs
el Έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση του Κανονισμού όσον αφορά τη διαδικασία αναφορών [‧/‧(REG)]- Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
en On 14 November 2008, the European Commission approved a real petition from manufacturers of candles, not just a Bastiat-style fiction, and imposed a 66% tax on candles imported from China. I could not believe that a 160-year-old literary essay had become a reality, but that is precisely what happened.
el Στις 14 Νοεμβρίου 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενέκρινε, αυτή τη φορά, ένα πραγματικό " Αίτημα των Κηροποιών" και όχι μια μυθοπλασία του ύφους του Bastiat, και επέβαλε δασμό 66% στα κεριά που εισάγονται από την Κίνα.
en Madam President, we in the Committee on Petitions welcome this initiative and would very much like to see it adopted as soon as possible.
el Κυρία Πρόεδρε, εμείς της Επιτροπής Αναφορών χαιρετίζουμε αυτή την πρωτοβουλία και θέλουμε πολύ να δούμε να ασχολούμαστε ενεργά με αυτήν το συντομότερο δυνατόν.
en Mr Pex's amendments in particular are not helpful and were rightly rejected by the Petitions Committee.
el Οι τροπολογίες, ιδιαίτερα, του κ. Pex δεν είναι υποβοηθητικές και δικαίως απερρίφθησαν από την Επιτροπή Αναφορών.
en I am not sure whether they understood that this would mean the European Ombudsman carrying out tasks currently belonging to the European Commission as the guardian of the Treaty, and to the European Parliament as the democratic forum to which citizens may address petitions.
el Δεν είμαι βέβαιος αν κατάλαβαν ότι αυτό θα σήμαινε ότι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής θα εκτελούσε καθήκοντα, που τώρα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως φύλακα της Συνθήκης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως δημοκρατικού φόρουμ στο οποίο μπορούν να υποβάλλουν τις αναφορές τους οι πολίτες.
en The rapid and efficient processing of petitions is therefore an excellent means of increasing people's confidence.
el Γι' αυτό τον λόγο η ταχεία και αποτελεσματική επεξεργασία των αναφορών αποτελεί ένα καλό μέσο ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών.
en More than one million citizens have signed the one-seat petition, yet the big groups in this House continue to side-step any discussion on the seat of Parliament.
el Πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες έχουν υπογράψει την αίτηση για μία έδρα, και όμως οι μεγάλες ομάδες σε αυτό το Σώμα εξακολουθούν να αποφεύγουν κάθε συζήτηση για την έδρα του Κοινοβουλίου.
en In the report, we in the Committee on Petitions express our concern at the fact that, where infringement proceedings are brought against a Member State as a result of a petition by citizens, the Member State has the right to deny access to the public documents used in those infringement proceedings, thereby shutting the door on citizens' participation.
el Όσον αφορά την έκθεση, εμείς τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών εκφράζουμε την ανησυχία μας για το γεγονός ότι, όταν κινείται διαδικασία επί παραβάσει κατά ενός κράτους μέλους συνεπεία αναφοράς πολιτών, το κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα που χρησιμοποιούνται στην εν λόγω διαδικασία επί παραβάσει, εμποδίζοντας με τον τρόπο αυτό τη συμμετοχή των πολιτών.
en The same applies to the amendment on the electronic submission of petitions, which, in the view of my group, has little to do with digital signatures and is consequently out of place here.
el Το αυτό ισχύει και για την τροπολογία σχετικά με την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των αναφορών η οποία δεν σχετίζεται και πολύ, κατά την άποψη της Ομάδας μου, με τις ψηφιακές υπογραφές, όντας ως εκ τούτου άτοπη στο σημείο αυτό.
en Recalls the need to allocate clear responsibilities and duties to the Commission, to the Council and to Member States or other designated authorities which apply EU law, as indicated in the working document submitted by the Committee on Petitions to the Chairman of the Convention on the Future of Europe
el υπενθυμίζει την ανάγκη ανάθεσης σαφών αρμοδιοτήτων και καθηκόντων στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη ή άλλες αρμόδιες αρχές που εφαρμόζουν την κοινοτική νομοθεσία, όπως υποδεικνύεται στο έγγραφο εργασίας που υπεβλήθη από την Επιτροπή Αναφορών στον πρόεδρο της Συνέλευσης για το Μέλλον της Ευρώπης·
en in writing. - I welcome the fact that the Committee on Petitions took this initiative to bring this report on the environmental impact of the planned gas pipeline in the Baltic Sea to a vote.
el γραπτώς. - (EN) Επιδοκιμάζω το γεγονός ότι η Επιτροπή Αναφορών ανέλαβε την πρωτοβουλία να θέσει σε ψηφοφορία αυτήν την έκθεση για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του προγραμματισμένου αγωγού φυσικού αερίου στη Βαλτική.
en Suddenly 180 amendments were submitted to the Committee on Petitions.
el Ξαφνικά, κατατέθηκαν 180 τροπολογίες στην Επιτροπή Αναφορών.
en The only way to meet the citizens' expectations in terms of swift and effective responses to their complaints is by speeding up the process of examining petitions and ensuring cooperation between the various institutions.
el Ο μόνος τρόπος να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών με την έννοια των γρήγορων και αποτελεσματικών απαντήσεων στις καταγγελίες τους είναι με την επιτάχυνση της διαδικασίας εξέτασης των αναφορών και με τη διασφάλιση της συνεργασίας μεταξύ των διάφορων θεσμικών οργάνων.
en It seems to me a great idea to rearrange the examination of petitions by themes, to give specialised rapporteurs the task of examining these petitions with greater care, and, where necessary, to draw conclusions which will allow the deficiencies to be corrected, take decisions to resolve possible vacuums in legislative texts, or counteract the unwanted effects of these texts.
el Καλώς λοιπόν, θέλω να σας πω ότι θεωρώ πως είναι μια εξαιρετική ιδέα να καταχωρούμε τις υπό εξέταση αναφορές ανά θεματικές ενότητες, να αναθέτουμε σε εξειδικευμένους εισηγητές το καθήκον εξέτασης των εν λόγω αναφορών με μεγαλύτερη προσοχή, και εν τέλει, να συνάγουμε συμπεράσματα που να μας επιτρέπουν τη διόρθωση των αδυναμιών, τη λήψη αποφάσεων προκειμένου να καλύπτονται ενδεχόμενα κενά στα νομοθετικά κείμενα, ή να αποτρέπονται ανεπιθύμητες συνέπειες των εν λόγω κειμένων.
en (FR) The annual reports from the Ombudsman and the Committee on Petitions belong to the traditions of this House.
el (FR) Οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριότητας του Διαμεσολαβητή και της Επιτροπής Αναφορών αποτελούν τμήμα των παραδόσεων αυτού του Σώματος.
en What options are available to the citizen who encounters a difficulty? He may either file a petition in front of the European Parliament, which is endowed with such power under Article 194 of the treaty, he may present a complaint to the European Commission, or else he may file a complaint with SOLVIT.
el Ποιες επιλογές τίθενται στη διάθεση του πολίτη που αντιμετωπίζει μία δυσκολία; Μπορεί είτε να καταθέσει αναφορά ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο οποίο εκχωρείται η εν λόγω αρμοδιότητα δυνάμει του άρθρου 194 της Συνθήκης, είτε να υποβάλει καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή, διαφορετικά, μπορεί να υποβάλει καταγγελία στο SOLVIT.
en Moreover, Mr Libicki's report of June 2006 of the inquiry task force of the Committee on Petitions denounces the way in which migratory birds are hunted down on a large scale, and concludes that the derogation from the Bird Directive, which Malta decided on off its own bat, should lapse.
el Επιπλέον, η έκθεση του κ. Libicki τον Ιούνιο του 2006 για την ομάδα διερεύνησης της Επιτροπής Αναφορών καταδικάζει τον τρόπο με τον οποίο τα αποδημητικά πτηνά γίνονται θύματα κυνηγιού μεγάλης κλίμακας και καταλήγει ότι η παρέκκλιση από την οδηγία για τα πτηνά, την οποία η Μάλτα αποφάσισε από μόνη της, πρέπει να καταργηθεί.
en whereas Parliament regards petitions as a means by which it may improve its political oversight and control over the actions of the EU and the way in which the EU's policies are transposed and implemented by EU, national, regional and local authorities
el εκτιμώντας ότι το Κοινοβούλιο θεωρεί τις αναφορές μέσο για τη βελτίωση της πολιτικής εποπτείας και του έλεγχου που ασκεί επί των δράσεων της ΕΕ, καθώς και του τρόπου μεταφοράς και εφαρμογής των πολιτικών της ΕΕ από τις ευρωπαϊκές, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές
en Notes that the main problems with the infringement procedure are its length (‧.‧ months on average from registration of the case within the specified time-limit to the sending of the letter of referral to the Court of Justice under Article ‧ of the EC Treaty) and a limited use of Article ‧; calls on the Commission to make every effort to shorten the relatively long delay in dealing with complaints or petitions and to find practical solutions to the problems presented by deciding, upon receipt of the case, whether alternative methods such as Solvit, which is still not promoted enough, are more appropriate
el διαπιστώνει ότι τα βασικά προβλήματα που συνδέονται με τη διαδικασία επί παραβάσει είναι η διάρκειά της (‧,‧ μήνες κατά μέσο όρο από την καταχώριση της υπόθεσης εντός του καθορισμένου χρονικού ορίου έως τη διαβίβαση της επιστολής παραπομπής εξέτασης από το Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο ‧ της Συνθήκης ΕΚ) καθώς και η περιορισμένη χρήση του άρθρου ‧· καλεί την Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συντομεύσει τη σχετικά χρονοβόρα περίοδο εξέτασης καταγγελιών ή αναφορών και να εξεύρει πρακτικές λύσεις στα προβλήματα που παρουσιάζονται, αποφασίζοντας, ανάλογα με την περίπτωση, μήπως θα ήταν καλύτερα να γίνει χρήση εναλλακτικών μεθόδων, όπως της SOLVIT, που δεν έχει ακόμη προωθηθεί αρκετά·
en Ladies and gentlemen, I am tabling this report pursuant to Rule 192 of the Rules of Procedure on the deliberations of the Committee on Petitions during the parliamentary year 2006. The current report provides an overview of the main elements that characterised the activity of the Committee on Petitions last year.
el Κυρίες και κύριοι, υποβάλλω αυτή την έκθεση σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 192 του Κανονισμού σχετικά με τις διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το κοινοβουλευτικό έτος 2006. " παρούσα έκθεση προσφέρει μια συνοπτική εικόνα των κυριότερων στοιχείων που χαρακτήρισαν τη δραστηριότητα της Επιτροπής Αναφορών την περασμένη χρονιά.
en On a recent trip by the Petitions Committee to Bulgaria, we were told by the Bulgarian Orthodox Church, which is suffering severe persecution in Bulgaria, of the influence of Russia in their situation.
el Σε πρόσφατη επίσκεψη της Επιτροπής Αναφορών στη Βουλγαρία, πληροφορηθήκαμε από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Βουλγαρίας, η οποία υφίσταται σοβαρές διώξεις στη Βουλγαρία, σχετικά με τον ρόλο της Ρωσίας στην κατάστασή της.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 2629 φράσεις που ταιριάζουν φράση petition.Βρέθηκαν σε 1,217 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.