προφορά: IPA: pɪˈtɪʃən

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

 • αίτηση   
  (Noun  f)
   
  formal, written request made to an official person
   
  A compilation of signatures built in order to exert moral authority in support of a specific cause.
   
  formal, written request made to an official person
 • αναφορά   
  (  f)
   
  formal, written request made to an official person
 • αιτούμαι   
   
  to make a request
 • ικετεύω   
 • παρακαλώ   
 • υπόμνημα   

Άλλες έννοιες:

 
A formal, written request made to an official person or organized body, often containing many signatures.
 
(legal) brief
 
compilation of signatures
 
To make a request, commonly in written form.
 
(written) petition
 
legal: formal request for judicial action
 
(law) A formal written request for judicial action.

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Αγγλικά Ελληνικά. (4)

petit
μικρόσ; μικρός
Petit Piton
Μικρό Πιτόν
petite caps
πολύ μικρά κεφαλαία
petition right
δικαίωμα αναφοράς

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "petition", μεταφραστική μνήμη

add example
en Recalls its repeated requests to the Council and Commission to review the abovementioned Interinstitutional Agreement of ‧ and complaints forwarded to the Community institutions, so as to shorten the deadlines for processing petitions and reply to petitions as specifically as possible, laying down a clear, coherent and binding framework to facilitate cooperation between all Community institutions and national authorities with the European Parliament
el υπενθυμίζει τα επανειλημμένα αιτήματα του Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναθεωρήσουν τη διοργανική συμφωνία του ‧ όσον αφορά την εξέταση των αναφορών και των καταγγελιών, που υποβάλλονται στα κοινοτικά όργανα, προκειμένου να συντομευτούν οι προθεσμίες εξέτασης των αναφορών και οι απαντήσεις προς τους αναφέροντες να είναι όσο το δυνατόν πιο σαφείς, ορίζοντας σαφές, συνεκτικό και δεσμευτικό πλαίσιο ώστε να διευκολυνθεί η συνεργασία των θεσμικών οργάνων και των αρμόδιων εθνικών αρχών με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· ζητεί από τον Διαμεσολαβητή να εκφράσει την άποψή του επί των σημερινών μεθόδων εργασίας όσον αφορά την εξέταση των αναφορών και των καταγγελιών από την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο·
en We have taken a petition calling for the abolition of the slave trade to all the great cities of this country
el Πήραμε μια αναφορά που έλεγε Για κατάργηση του εμπορίου των σκλάβων σε όλες τις μεγάλες πόλεις του κόσμου
en They have tried to adduce reasons, possibilities or solutions to concerns expressed by the Committee on Petitions further to requests or complaints by citizens. This proves how much we in the Commission value your work, ladies and gentlemen.
el Γι' αυτό, λοιπόν, πιστεύω ότι είναι προφανής η σημασία που αποδίδει η Επιτροπή στο έργο που εσείς, κυρίες και κύριοι, επιτελείτε.
en We would rather only admissible petitions came our way and we need to work very hard with citizens so that they know what we can and cannot deal with.
el Θα προτιμούσαμε να έφταναν ως εμάς μόνο παραδεκτές αναφορές και πρέπει να καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια σε συνεργασία με τους πολίτες ώστε να γνωρίζουν οι τελευταίοι ποια θέματα εμπίπτουν στην αρμοδιότητά μας και ποια όχι.
en As I pointed out when I spoke earlier in this debate, he has also promptly responded to those who have petitioned Parliament.
el Όπως επεσήμανα νωρίτερα στη συζήτηση, ανταποκρίθηκε ταχέως σε όσους κατέθεσαν αναφορά στο Κοινοβούλιο.
en having regard to the numerous petitions submitted to the European Parliament on confiscation of vehicles by the Greek authorities as well as a very considerable number of official complaints registered by the Commission
el έχοντας υπόψη τις πολυάριθμες αναφορές που έχουν υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την κατάσχεση οχημάτων από τις ελληνικές αρχές, καθώς και τον πολύ σημαντικό αριθμό επίσημων καταγγελιών που έχουν καταχωρηθεί από την Επιτροπή
en But we have a petition which we desire humbly to submit to him, for the restoration of many things which have gone amiss in this realm
el Θέλουμε, όμως, να του υποβάλλουμε ταπεινά ένα αίτημά μας...... για την αποκατάσταση πολλών πραγμάτων που έχουν πάει στραβά σ ’ αυτό το Βασίλειο
en I would have appreciated it if the Bureau of Parliament had replied at this sitting to all the substantive arguments put forward here concerning the organization of Parliament itself, organization of the secretariat, the registering of petitions.
el Θα εκτιμούσα εάν το Προεδρείο του Κοινοβουλίου έδινε απάντηση κατά την παρούσα συνεδρίαση σε όλα τα ουσιαστικά επιχειρήματα τα οποία εκφράστηκαν εδώ σχετικά με την οργάνωση αυτού του ίδιου του Κοινοβουλίου, σχετικά με την οργάνωση της Γραμματείας και σχετικά με την καταγραφή των αναφορών.
en The inclusion of the right to petition in the Treaty was, for the European Commission, an additional encouragement to reply as quickly and pertinently as possible to requests from the European Parliament relating to petitions.
el Η εισαγωγή στη συνθήκη του δικαιώματος του αναφέρεσθαι υπήρξε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια επιπλέον ενθάρρυνση να απαντά, όσο το δυνατόν συντομότερα και περισσότερο συγκεκριμένα, στα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις αναφορές.
en Unfortunately, the Secretariat's staff resources have not automatically grown in line with the increasing volume of work in the committee, and we are endeavouring to speed up the process by which petitions are dealt with by adapting and tightening up our working practices and systems.
el Δυστυχώς, το προσωπικό της γραμματείας δεν αυξήθηκε αυτόματα με την αύξηση του όγκου εργασίας στην επιτροπή, και προσπαθούμε να επιταχύνουμε τη διεκπεραίωση των αναφορών τροποποιώντας και εντατικοποιώντας τον τρόπο και το σύστημα εργασίας μας.
en Right to petition
el Δικαίωμα αναφοράς
en . This topic would not have found its way onto the agenda had it not been for a petition signed by nearly 2 million people and had it not been for the Committee on Petitions, which took the decision, a year ago, to draft a report on the subject.
el . Το θέμα αυτό δεν θα είχε βρεθεί στην ημερήσια διάταξη αν δεν επρόκειτο για μια αναφορά που υπέγραψαν σχεδόν 2 εκατομμύρια άνθρωποι και εάν δεν ήταν η Επιτροπή Αναφορών που έλαβε την απόφαση, πριν από έναν χρόνο, για την εκπόνηση μιας έκθεσης για αυτό το θέμα.
en Report on the Special Report from the European Ombudsman following the draft recommendation to the Council of the European Union in complaint ‧/‧/GG concerning the openness of the meetings of the Council when acting in its legislative capacity [‧/‧(INI)]- Committee on Petitions
el Έκθεση σχετικά με την ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή μετά το σχέδιο σύστασης προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περίπτωση της καταγγελίας ‧/‧/GG σχετικά με τον ανοικτό χαρακτήρα των συνεδριάσεων του Συμβουλίου κατά την άσκηση των νομοθετικών του καθηκόντων [‧/‧(INI)]- Επιτροπή Αναφορών
en Considers that the present procedure for registration of petitions unduly delays their examination, and is concerned that this may be perceived as displaying a certain lack of sensitivity towards petitioners; urges its Secretary-General, therefore, to take the necessary measures to transfer the registration of petitions from the Directorate-General of the Presidency to the secretariat of the committee responsible
el εκτιμά ότι η ισχύουσα διαδικασία καταχώρισης αναφορών καθυστερεί υπερβολικά την εξέτασή τους και ανησυχεί διότι αυτό μπορεί να εκληφθεί ως έλλειψη ευαισθησίας προς τους αναφέροντες· καλεί επομένως επειγόντως τον Γενικό Γραμματέα του να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε η καταχώριση των αναφορών να γίνεται πλέον στη γραμματεία της αρμόδιας επιτροπής και όχι στη Γενική Διεύθυνση της Προεδρίας·
en Stresses the significance of those missions in the efforts to improve communication with citizens and to raise awareness in the Member States about the activities of the European Parliament, in general, and of the Committee on Petitions, in particular
el τονίζει τη σημασία των εν λόγω αποστολών στο πλαίσιο της προσπάθειας βελτίωσης της επικοινωνίας με τους πολίτες και ενίσχυσης της ενημέρωσης στα κράτη μέλη για τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γενικότερα, και της Επιτροπής Αναφορών, ειδικότερα·
en Therefore, it is important that we continue to demand that the Ombudsman's office and the Petitions Committee of Parliament are adequately resourced.
el Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να απαιτούμε την παροχή επαρκών πόρων για το αξίωμα του Διαμεσολαβητή και την Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου.
en I shall end by informing you that, as of four to five days ago, close to 90 000 people had signed a petition addressed to the European Parliament, the United States and world leaders, organised by the global internet movement Avaaz.
el Θα ολοκληρώσω, πληροφορώντας σας ότι, πριν από τέσσερις με πέντε ημέρες, σχεδόν 90.000 άνθρωποι, οργανωμένοι από το παγκόσμιο δικτυακό κίνημα Avaaz, υπέγραψαν μια αναφορά που απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις "νωμένες Πολιτείες και τους παγκόσμιους ηγέτες.
en whereas the right to petition has been enshrined in the EU Treaty since ‧ and is confirmed in the Treaty establishing a Constitution for Europe (Article ‧ ‧), adopted by the European Parliament on ‧ January
el λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα αναφοράς είναι κατοχυρωμένο στη Συνθήκη ΕΕ από το ‧ και επιβεβαιώνεται στη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης (άρθρο ΙΙ-‧), που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις ‧ Ιανουαρίου
en In expressing its opinion on the annual reports of the Commission relating to the application of Community law, Parliament has recognized the progress made in this area as well, but it has expressed wishes, of which the Commission has taken careful note, particularly as regards speeding up the infringement procedures: I can tell you that the Commission will be very willing to agree to make additional efforts to shorten the time taken for the transmission of these communications to the Committee on Petitions.
el Το Κοινοβούλιο, αποφαινόμενο επί των ετησίων εκθέσεων της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, αναγνώρισε την πρόοδο που επετεύχθη και στον τομέα αυτό, αλλά διατύπωσε επιθυμίες, τις οποίες σημείωσε η Επιτροπή, ιδίως όσον αφορά μεγαλύτερη ταχύτητα των διαδικασιών παραβίασης. Μπορώ να σας πω ότι η Επιτροπή θα δείξει τη μεγαλύτερη δυνατή διάθεση να καταβάλει συμπληρωματική προσπάθεια ούτως ώστε να μειωθεί ο χρόνος διαβίβασης των ανακοινώσεων αυτών στην επιτροπή αναφορών.
en The Commission is currently considering the requests for further information in petition ‧/‧ referred to by the Honourable Member
el Τέλος, οι αιτήσεις για συμπληρωματικές πληροφορίες όσον αφορά τη διαμαρτυρία αριθ. ‧/‧ στην οποία αναφέρεται το αξιότιμο μέλος του Κοινοβουλίου ήδη εξετάζονται από την Επιτροπή
en In the last ten years the number of petitions has doubled from 500 to over 1, 000 per annum.
el Κατά την τελευταία δεκαετία ο αριθμός των αναφορών διπλασιάσθηκε, αυξανόμενος από 500 σε άνω των 1000 ετησίως.
en Here I disagree with the rapporteur that there is sufficient awareness; I think that 1 500 petitions are too little when you consider that we represent a continent of half a billion people.
el Εδώ διαφωνώ με τον εισηγητή ότι υπάρχει επαρκής ενημέρωση. Νομίζω ότι 1.500 αναφορές είναι πολύ λίγες, αν ληφθεί υπόψη ότι εκπροσωπούμε μια ήπειρο μισού δισεκατομμυρίου ανθρώπων.
en That reflects a negative attitude towards the European citizens' right of petition.
el Αυτό μαρτυρά μια αρνητική στάση έναντι του δικαιώματος του αναφέρεσθαι των Ευρωπαίων πολιτών.
en We have often found through those petitions that there are a number of Member States that have very poorly applied the directives which are mentioned here and we have seen court cases resulting from that.
el Μέσα από τις αναφορές αυτές, αντιλαμβανόμαστε συχνά ότι υπάρχουν ορισμένα κράτη μέλη τα οποία έχουν ελάχιστα εφαρμόσει τις εν λόγω οδηγίες. Αρκετές υποθέσεις μάλιστα καταλήγουν στο δικαστήριο.
en Finally, I would thank Mr Newman and colleagues on the Committee on Petitions for the support and sympathy they gave to the pensioners.
el Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Newman και τους συναδέλφους της Επιτροπής Αναφορών για την υποστήριξη και τη συμπάθειά τους προς τους συνταξιούχους.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 2629 φράσεις που ταιριάζουν φράση petition.Βρέθηκαν σε 2,132 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.