προφορά: IPA: plæŋk /pleɪŋk/ /plæŋk/ pleɪŋk  

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

 • σανίδα   
  (Noun  f)
   
  long, broad and thick piece of timber
   
  long, broad and thick piece of timber

Άλλες έννοιες:

 
Physical exercise in which one holds a pushup position for a measured length of time.
 
(transitive) To cover something with planking.
 
political issue
 
A political issue that is of concern to a faction or a party of the people and the political position that is taken on that issue.
 
(transitive) To bake (fish) on a piece of cedar lumber.
 
(UK, slang) A stupid person.
 
(intransitive) To pose for a photograph while lying rigid, face down, arms at side, in an unusual place.
 
A long, broad and thick piece of timber, as opposed to a board which is less thick.

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "plank", μεταφραστική μνήμη

add example
en Mayor tried to board it up a few years ago... but people would just rip the planks off and use it anyway
el Ο δήμαρχος προσπάθησε να το σκεπάσει λίγα χρόνια πριν... αλλά οι άνθρωποι σχίσανε τις σανίδες και συνέχισαν να το χρησιμοποιούν
en It is time we had the courage to see the plank in our own eye.
el Είναι καιρός να επιδείξουμε την απαιτούμενη γενναιότητα ώστε να δούμε το δοκάρι που είναι καρφωμένο στο δικό μας μάτι.
en Run out the boarding planks
el Ετοιμάστε τις σανίδες
en Have you any last words before you walk the plank, sir?
el Τι θα πείς στις τελευταίες λέξεις πρίν περπατήσεις στη σανίδα, Κύριε
en It is an important plank in the protection of consumers and consumer associations.
el Θέτει τις σημαντικότερες αρχές για την προστασία των καταναλωτών και των καταναλωτικών οργανώσεων.
en on behalf of the IND/DEM Group. - Mr President, this proposal has been another plank in the attempts to impose EU ideals and censorship on an unsuspecting public.
el εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. - (EN) Κύριε Πρόεδρε, η παρούσα πρόταση αποτέλεσε άλλο ένα στήριγμα στις προσπάθειες επιβολής των ιδανικών της ΕΕ και της λογοκρισίας σε ένα ανυποψίαστο κοινό.
en Let nobody be in any doubt - and in particular after the very hostile and negative comments recently made by the German Finance Minister - that Ireland and other countries with low corporation tax regimes face a real battle to keep their low corporation tax structure in place, which has kept employment high, unemployment low and has been one of the main planks of a successful economy.
el Μην έχετε καμία αμφιβολία -ιδίως μετά τα πολύ εχθρικά και αρνητικά σχόλια που έγιναν πρόσφατα από τον γερμανό υπουργό Οικονομικών- ότι η Ιρλανδία και άλλες χώρες με καθεστώτα χαμηλής φορολογίας εταιρειών αντιμετωπίζουν μια πραγματική μάχη για να διατηρήσουν την εφαρμογή της δομής χαμηλής εταιρικής φορολογίας τους, η οποία διατήρησε την απασχόληση σε υψηλά επίπεδα, την ανεργία σε χαμηλά επίπεδα και αποτέλεσε μία από τις βασικές πλατφόρμες μιας επιτυχούς οικονομίας.
en Her translation on the second half of the planks says- we need to find an island of stone.- Ben would have found it by now
el Στο τέλος της μετάφρασης λέει ... να βρούμε ένα νησί από πέτρα. – Ο Μπέντζαμιν θα το είχε βρει
en It is clear that we cannot speak of completing or achieving the single market if one of its main planks, the free movement of goods, is not being carried out.
el Είναι λοιπόν σαφές ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για τη συμπλήρωση ή την τελειοποίηση της εσωτερικής αγοράς αν δεν είναι σταθερή μια από τις ραχοκοκαλιές της όπως είναι η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων.
en Hidden inside was a plank with Native American writing on it
el Περιείχε μια σανίδα με γραφή των Ινδιάνων
en 'Remove the plank from your own eye before the mote from your neighbour's.'
el "Πρώτα βγάλε το μαδέρι που έχεις μέσα στο μάτι σου και έπειτα θα βγάλεις τον κόκκο που βρίσκεται στο μάτι του αδελφού σου".
en I believe the whereabouts of that plank is now hidden...... in the President' s Book, sir
el Πιστεύω πως η σανίδα βρίσκεται κρυμμένη ... στο Προεδρικό Βιβλίο
en The third plank of future rural development policy should focus on diversifying the farm-linked rural economy in order to help maintain rural populations
el Ο τρίτος άξονας της μελλοντικής πολιτικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου θα πρέπει να επικεντρωθεί στη διαφοροποίηση της οικονομίας σε σύνδεση με τη γεωργική δραστηριότητα προκειμένου να συμβάλλει στην διατήρηση του πληθυσμού στις αγροτικές ζώνες
en The Irish presidency will be pushing forward the issue of how we communicate with citizens at all levels – corporate groups of citizens and private citizens at all levels. The type of development which Mr Ó Neachtain has actually been pushing for some time is very consistent with the central policy plank of the Irish presidency, and that is to improve, across the board, the relationship between the Community and the citizens of Europe, whether those citizens are involved in fishing or farming or any other enterprise.
el Διαβλέπει ότι υπάρχει πιθανότητα να ενταχθεί η Κύπρος ως ενιαία οντότητα στην Ε.Ε. την 1η Μαΐου 2004 με εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου σε όλη την επικράτεια της;
en Doing less but better - a central plank of the last Commission - needs to be the aim of this Commission too.
el Στόχος της παρούσας Επιτροπής πρέπει να είναι επίσης να πράττουμε λιγότερα, αλλά καλύτερα, κεντρικό σύνθημα της απερχόμενης Επιτροπής.
en Transnational exchanges, informal education, voluntary work and support for youth creativity are the planks of a programme which could really become a great opportunity for individual and collective growth for the young people of our continent.
el Οι διεθνικές ανταλλαγές, η άτυπη εκπαίδευση, η εθελοντική υπηρεσία, η υποστήριξη της δημιουργικότητας των νέων αποτελούν τους άξονες ενός προγράμματος το οποίο μπορεί πραγματικά να αποτελέσει μια μεγάλη ευκαιρία ατομικής και συλλογικής ανάπτυξης για τις νεολαίες της ηπείρου μας.
en Who wants to walk my plank, huh?
el Ποιος θέλει να ανέβει στη " σανίδα " μου
en If the distance between two adjacent main transverse bulkheads, or their equivalent plank bulkheads, or the distance between the transverse planes passing through the nearest stepped portions of the bulkheads, is less than ‧ metres plus ‧ % of the length of the ship, or ‧ metres, or ‧ % of the length of the ship, whichever is less, only one of these bulkheads shall be regarded as forming part of the subdivision of the ship
el Σε περίπτωση που η απόσταση μεταξύ δύο παρακείμενων κύριων εγκάρσιων διαφραγμάτων ή των ισοδυνάμων επιπέδων διαφραγμάτων ή η απόσταση μεταξύ των εγκάρσιων επιπέδων που διέρχονται από τις πλησιέστερες βαθμίδες των διαφραγμάτων είναι μικρότερη από ‧ μέτρα συν ‧ % του μήκους του πλοίου ή ‧ μέτρα ή ‧ % του μήκους του πλοίου, όποιο είναι το μικρότερο, μόνον ένα από τα εν λόγω διαφράγματα θεωρείται ότι αποτελεί μέρος της υποδιαίρεσης του πλοίου
en The promotion of social regulation, negotiations between the social partners and universal social protection systems should be a central plank of the European Union's development policies and negotiating mandates
el Η προώθηση της κοινωνικής ρύθμισης, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και τα καθολικά συστήματα κοινωνικής προστασίας πρέπει να αποτελούν κεντρικό άξονα των αναπτυξιακών πολιτικών και των διαπραγματευτικών εντολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
en Calm down.I sent a picture of the plank to your cell.- You can do that?
el Σου έστειλα φωτογραφία της σανίδας στο κινητό. – Γίνεται αυτό; – Ναι
en I almost slipped on the planks
el Παραλίγο να γλιστρήσω
en Stresses, furthermore, that the replacement of the current set of inter-linked and inter-dependent policy measures with a single legal framework that takes particular account of the recommendations, standards and guidelines of the OIE and the World Health Organization/Food and Agriculture Organization Codex Alimentarius (the Codex) should be a central plank of the strategy, without disregarding European rules such as transparency and the involvement of all stakeholders and while avoiding any deterioration in health status in the EU
el τονίζει, επιπλέον, ότι η αντικατάσταση της τρέχουσας δέσμης διασυνδεδεμένων και αλληλεξαρτώμενων μέτρων πολιτικής με ενιαίο νομικό πλαίσιο που θα λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τις συστάσεις, τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΔΓΕ και του ΠΟΥ/FAO/Kώδικα Tροφίμων (Kώδικα) πρέπει να αποτελεί κεντρική πτυχή της στρατηγικής, χωρίς να παραβλέπονται οι ευρωπαϊκοί κανόνες, όπως η διαφάνεια και η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών, με την παράλληλη αποφυγή τυχόν επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας στην ΕΕ·
en Planks, in bundle/bunch/truss
el Συσκευασία παρουσίασης, από χαρτόνι
en This is a major plank of the approach initiated by the Essen European Council and strengthened by the following European Councils.
el Αυτό αποτελεί ένα κύριο στήριγμα της προσέγγισης που εισήγαγε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Έσσεν και η οποία ενισχύθηκε από τα επόμενα Ευρωπαϊκά Συμβούλια.
en The integrated administration and control system is actually the central plank of our present agriculture policy.
el Το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, το ΟΣΔΕ, είναι πράγματι απαραίτητο συστατικό στοιχείο της παρούσας γεωργικής πολιτικής.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 97 φράσεις που ταιριάζουν φράση plank.Βρέθηκαν σε 0,515 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.