προφορά: IPA: plæŋk /pleɪŋk/ /plæŋk/ pleɪŋk  

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

 • σανίδα   
  (Noun  f)
   
  long, broad and thick piece of timber
   
  long, broad and thick piece of timber

Άλλες έννοιες:

 
Physical exercise in which one holds a pushup position for a measured length of time.
 
(transitive) To cover something with planking.
 
political issue
 
A political issue that is of concern to a faction or a party of the people and the political position that is taken on that issue.
 
(transitive) To bake (fish) on a piece of cedar lumber.
 
(UK, slang) A stupid person.
 
(intransitive) To pose for a photograph while lying rigid, face down, arms at side, in an unusual place.
 
A long, broad and thick piece of timber, as opposed to a board which is less thick.

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "plank", μεταφραστική μνήμη

add example
en This is a case of 'looking at the speck in someone else's eye and failing to see the plank in our own eye'.
el Φαίνεται πως εδώ ισχύει το ρητό ότι βλέπουμε το σκουπιδάκι στο μάτι του άλλου, και δεν βλέπουμε το δοκάρι στο δικό μας μάτι.
en Planks, in bundle/bunch/truss
el Συσκευασία παρουσίασης, από χαρτόνι
en Transnational exchanges, informal education, voluntary work and support for youth creativity are the planks of a programme which could really become a great opportunity for individual and collective growth for the young people of our continent.
el Οι διεθνικές ανταλλαγές, η άτυπη εκπαίδευση, η εθελοντική υπηρεσία, η υποστήριξη της δημιουργικότητας των νέων αποτελούν τους άξονες ενός προγράμματος το οποίο μπορεί πραγματικά να αποτελέσει μια μεγάλη ευκαιρία ατομικής και συλλογικής ανάπτυξης για τις νεολαίες της ηπείρου μας.
en Moreover, some airlines have not hesitated to make this an essential plank of their commercial operation.
el Ορισμένες αεροπορικές εταιρείες δεν διστάζουν, εξάλλου, να χρησιμοποιούν τις υπερκρατήσεις ως κύριο άξονα της εμπορικής διαχείρισής τους.
en Human rights are a central plank in the enhanced political dialogue between the Union and Indonesia
el Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν καθοριστικής σημασίας στοιχείο στον ενισχυμένο πολιτικό διάλογο μεταξύ της Ένωσης και της Ινδονησίας
en I found a plank in secret desk compartment.Plank photographed and then destroyed. Borglum commissioned to destroy landmarks in sacred Black Hills mountains. "
el Βρήκα μια σανίδα σε κρύπτη του γραφείου. » « Φωτογραφήθηκε και καταστράφηκε. « Ο Μπόργκλαμ θα καταστρέψει τα σημάδια ... στα ιερά όρη Μπλακ Χιλς. »
en Mr President, ladies and gentlemen, the report under consideration states that the struggle against terrorism must become a central plank in the EU's foreign and security policy.
el Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η έκθεση αυτή αναφέρει ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας πρέπει να αποτελεί κομβικό σημείο της ΚΕΠΠΑ.
en While lifelong education and training has become a central plank of EU employment policy, the percentage of the labour force taking part in education and training is worrying
el Τη στιγμή ακριβώς που η δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση έχει αναδειχθεί σε κεντρικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την απασχόληση, είναι ανησυχητική η διαπίστωση του ποσοστού του εργατικού δυναμικού που συμμετέχει στην εκπαίδευση και κατάρτιση
en We' il play pirates.Walk the plank!
el Δεν θα κολυμπήσω με δεμένα χέρια
en I deplore the proposed cutbacks by the European Council in funding for SMEs at a time when this is supposed to be a central plank in the EU's action to combat unemployment.
el Οικτίρω τις προτεινόμενες από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο περικοπές στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ τη στιγμή που υποτίθεται ότι αποτελεί κεντρική αρχή της δράσης της Ε.Ε. για την καταπολέμηση της ανεργίας.
en I' il wager that sweet round pair of peaches has never been forced ' twixt two splintered planks, to plug a leak and save a ship
el Πιτ ο ακόμα Νεότερος.- Ουίγος.- Καμία φήφος
en We need to strengthen European citizenship because it is the central plank of freedom of movement. This report flags up a number of areas where people's opportunities to access the advantages of EU freedom of movement could be improved.
el Πρέπει να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή ιθαγένεια καθώς αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ελεύθερης κυκλοφορίας. " παρούσα έκθεση επισημαίνει έναν αριθμό από τομείς που αφορούν τις ευκαιρίες πρόσβασης των πολιτών στα πλεονεκτήματα της ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ και επιδέχονται βελτίωσης.
en Hidden inside was a plank with Native American writing on it
el Περιείχε μια σανίδα με γραφή των Ινδιάνων
en This plank is inconspicuous
el Αυτή η σανίδα είναι δυσδιάκριτη
en Parliament's compromise text has four main planks, all of which we wholeheartedly support: firstly, an extension of the term of copyright protection for performers and record producers from 50 to 70 years; secondly, a new claim for session players amounting to 20% of record labels' off-line and online sales revenue; thirdly a 'use it or lose it' provision that allows performers to recover the rights after 50 years, should the producer fail to market the sound recording; and, fourthly, a so-called 'clean slate', which prevents record producers from making deductions from the royalties they pay to feature performers.
el Τρίτον, μια διάταξη εκμετάλλευσης ή στέρησης που επιτρέπει στους καλλιτέχνες ερμηνευτές να ανακτούν τα δικαιώματα μετά από 50 έτη, στην περίπτωση που ο παραγωγός αποτύχει στο εμπόρια της ηχογράφησης. Τέταρτο και τελευταίο, το ονομαζόμενο "μηδενική βάση", το οποίο αποτρέπει τους παραγωγούς από το να κάνουν παρακρατήσεις από τις καταβολές για τα πνευματικά δικαιώματα σε μελλοντικούς καλλιτέχνες ερμηνευτές.
en No, it' s broken.- All right. Give me the plank
el Είναι σπασμένη. – Δώστε μου τη σανίδα
en He say his mom could translate the plank?
el Θα τη μεταφράσει η μάνα του
en Just walk nonchalantly... up the plank backwards
el Απλά περπατήστε αδιάφορα...Επάνω στη σανιδά προς τα πίσω
en This being the case, agriculture must be a strategic priority, since it is the essential plank of sustainable development
el Συνεπώς, η γεωργία, ως σημαντική πτυχή της αειφόρου ανάπτυξης, πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα στρατηγικής σημασίας
en " Stop painting that floor and put some planks down in here! "
el " Σταμάτα να να βάφεις το πάτωμα και βάλε μερικές σανίδες εδώ κάτω! "
en The third plank of future rural development policy should focus on diversifying the farm-linked rural economy in order to help maintain rural populations
el Ο τρίτος άξονας της μελλοντικής πολιτικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου θα πρέπει να επικεντρωθεί στη διαφοροποίηση της οικονομίας σε σύνδεση με τη γεωργική δραστηριότητα προκειμένου να συμβάλλει στην διατήρηση του πληθυσμού στις αγροτικές ζώνες
en whereas the protection and conservation of marine resources and their exploitation in accordance with the principles of sustainable development must be one of the central planks of the common fisheries policy
el λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία και η διατήρηση των θαλάσσιων πόρων και η εκμετάλλευσή τους σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης πρέπει να αποτελέσουν ένα από τα κεντρικά στοιχεία της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής
en I therefore appeal to you, for the sake of growth and employment, to make transport policy the central plank in your strategy.
el Επομένως, κάνω έκκληση σ' εσάς, προς όφελος της ανάπτυξης και της απασχόλησης, να κάνετε την πολιτική μεταφορών την κεντρική βασική αρχή της στρατηγικής σας.
en If the distance between two adjacent main transverse bulkheads, or their equivalent plank bulkheads, or the distance between the transverse planes passing through the nearest stepped portions of the bulkheads, is less than ‧ metres plus ‧ % of the length of the ship, or ‧ metres, or ‧ % of the length of the ship, whichever is less, only one of these bulkheads shall be regarded as forming part of the subdivision of the ship
el Σε περίπτωση που η απόσταση μεταξύ δύο παρακείμενων κύριων εγκάρσιων διαφραγμάτων ή των ισοδυνάμων επιπέδων διαφραγμάτων ή η απόσταση μεταξύ των εγκάρσιων επιπέδων που διέρχονται από τις πλησιέστερες βαθμίδες των διαφραγμάτων είναι μικρότερη από ‧ μέτρα συν ‧ % του μήκους του πλοίου ή ‧ μέτρα ή ‧ % του μήκους του πλοίου, όποιο είναι το μικρότερο, μόνον ένα από τα εν λόγω διαφράγματα θεωρείται ότι αποτελεί μέρος της υποδιαίρεσης του πλοίου
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 97 φράσεις που ταιριάζουν φράση plank.Βρέθηκαν σε 0,635 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.