προφορά: IPA: /pɹuːf/ pɹuːf      

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

 • απόδειξη   
  (Noun  f)
   
  any effort, process, or operation designed to establish or discover a fact or truth
 • δοκίμιο   
  (Noun  )
   
  τυπογραφικό δοκίμιο
   
  τυπογραφικό δοκίμιο
 • βάσανος   
  (Noun  )
 • πειστήριο   
  (Noun  )
 • apódixi   
 • tekmírio   
 • έλεγχος   
 • αδιαπέραστος   
 • αποδεικτικό στοιχείο   
  (Noun  )
 • ασφαλής   
 • βαθμός περιεκτικότητας   
  (Noun  )
 • δοκιμή   
 • δοκιμασία   
 • τεκμήριο   
  (Noun  )

Άλλες έννοιες:

 
Used in proving or testing; as, a proof load, or proof charge.
 
(transitive) To make resistant, especially to water.
 
(printing) A proof sheet; a trial impression, as from type, taken for correction or examination.
 
(transitive, intransitive, colloquial) To proofread.
 
note on back of the scroll
 
(presentation of) proof
 
The degree of evidence which convinces the mind of any truth or fact, and produces belief; a test by facts or arguments which induce, or tend to induce, certainty of the judgment; conclusive evidence; demonstration.
 
process for testing the accuracy of an operation performed
 
firm or successful in resisting
 
Being of a certain standard as to strength; -- said of alcoholic liquors.
 
a proof sheet
 
The quality or state of having been proved or tried; firmness or hardness which resists impression, or doesn't yield to force; impenetrability of physical bodies.
 
(mathematics) A process for testing the accuracy of an operation performed. Compare prove, transitive verb , 5.
 
Firm or successful in resisting; as, proof against harm; waterproof; bombproof.
 
(logic, mathematics) A sequence of statements consisting of axioms, assumptions, statements already demonstrated in another proof, and statements that logically follow from previous statements in the sequence, and which concludes with a statement that is the object of the proof.
 
Firmness of mind; stability not to be shaken.
 
Any effort, process, or operation designed to establish or discover a fact or truth; an act of testing; a test; a trial.
 
A sequence of statements (made up of axioms, assumptions and arguments) leading to the establishment of the truth of one final statement.
 
(US) A measure of the alcohol content of liquor. Originally, in Britain, 100 proof was defined as 57.1% by volume (not used anymore). In the US, 100 proof means that the alcohol content is 50% of the total volume of the liquid, and thus, absolute alcohol would be 200 proof .
 
lining (something)
 
(obsolete): Armour of excellent or tried quality, and deemed impenetrable; properly, armour of proof.
 
(transitive) To knead, as in bread dough.
 
used in proving or testing
 
the degree of evidence which convinces the mind of any truth or fact, and produces belief

Did you mean: Proof

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Αγγλικά Ελληνικά. (25)

bullet-proof
αλεξίσφαιρος
correctness proof
απόδειξη ορθότητας
drip-proof
αδιάβροχο
earthquake-proof
αντισεισμικός
explosion-proof
αντιεκρηκτικός
explosion-proof enclosure
αντιεκρηκτικό περίβλημα
identity proofing
επιβεβαίωση ταυτότητας
intrusion-proof
διασφαλισμένο από παρεισδύσεις
POC: Proof Of Concept
Επαλήθευση γενικής ιδέας
PoT: Proof Of Technology
Απόδειξη τεχνολογίας
Proof
Προστατεύω, καλύπτω, απόδειξη, δοκιμασία
proof by contradiction
εις άτοπον απαγωγή
proof factor
συντελεστής ασφαλείας
proof of concept
επαλήθευση ιδέας; επαλήθευση ιδέας, αρχής λειτουργίας
Proof Of Concept
Επαλήθευση γενικής ιδέας
proof of delivery
απόδειξη παράδοσης
proof of purchase
απόδειξη αγοράς
Proof Of Technology
Απόδειξη τεχνολογίας
proof test
δοκιμή ελέγχου, επιθεώρηση
proof-of
απόδειξη
proof, receipt
αποδειξη
shot-proof
αλεξίσφαιρος
Splash-proof
Αδιάβροχος
tamper-proof
απαραβίαστος
tamper-proof label
απαραβίαστη ετικέτα

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "proof", μεταφραστική μνήμη

add example
en The evaluation committee may ask an applicant to provide additional proof or to clarify the supporting documents establishing financial and operational capacity, within a specified time limit
el Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να καλέσει τον αιτούντα να συμπληρώσει ή να αποσαφηνίσει τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τη χρηματοδοτική και επιχειρησιακή του ικανότητα, και τούτο εντός καθοριζόμενης από αυτήν προθεσμίας
en The packaging' s wolf- proof
el Αυτή η συσκευασία δεν είναι για τα δόντια των λύκων
en Despite being asked, it was not possible to furnish proof of the measure having been notified
el Παρόλο ότι έγιναν σχετικές ερωτήσεις δεν κατέστη δυνατό να δοθούν αποδείξεις περί κοινοποίησης των μέτρων
en Proof of origin
el Απόδειξη προέλευσης
en If you accuse someone, you have to have proof.
el Όταν κατηγορείται κάποιος, πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις.
en The taxable person must furnish proof of the actual amount of this expenditure and may not deduct any tax which may have been charged on these transactions
el Ο εν λόγω υποκείμενος στον φόρο οφείλει να δικαιολογήσει το πραγματικό ποσό των εξόδων αυτών και δεν δικαιούται να εκπέσει τον φόρο, στον οποίο ενδεχομένως έχουν υποβληθεί
en The scientific justification for the use of these animal models of disease to support safety and proof of concept for efficacy shall be provided
el Πρέπει να παρέχεται η επιστημονική αιτιολόγηση για τη χρήση αυτών των ζωικών προτύπων ασθενείας για την υποστήριξη της ασφαλείας και της απόδειξης μιας έννοιας για την αποτελεσματικότητα
en Proof of Community status
el Απόδειξη του κοινοτικού χαρακτήρα
en I think that, given the nature and change of the whole of the travel and holiday business, and many of the issues raised by colleagues tonight, the new directive needs to be clearly future-proofed, but that means it does not need to be too rigid in terms of trying to anticipate consumer needs.
el Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και την αλλαγή που έχει σημειωθεί στο σύνολο του κλάδου των ταξιδίων και των διακοπών, καθώς και πολλά από τα ζητήματα που έθεσαν απόψε οι συνάδελφοι, πιστεύω ότι η νέα οδηγία πρέπει οπωσδήποτε να αντέχει στον χρόνο, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι πολύ αυστηρή με την έννοια ότι θα προσπαθεί να προεξοφλήσει τις ανάγκες των καταναλωτών.
en Exemptions from proof of origin
el Απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού καταγωγής
en His attitude to the role of the State President, his disregard of the decision of the constitutional court, the partial exclusion of the parliamentary opposition from important decision-making bodies and his treatment of the Hungarian minority are important proof of his hitherto antidemocratic attitude.
el Η στάση του απέναντι στον ρόλο του προέδρου του κράτους, η αγνόηση της απόφασης του συνταγματικού δικαστηρίου, ο μερικός αποκλεισμός της κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης από σημαντικά σώματα αποφάσεων και η συμπεριφορά του απέναντι της μέχρι τώρα αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς του.
en By way of derogation from paragraph ‧, when products originating in the Community or in Iceland are imported into a free zone under cover of a proof of origin and undergo treatment or processing, the authorities concerned shall issue a new movement certificate EUR.‧ or EUR-MED at the exporter's request, if the treatment or processing undergone complies with the provisions of this Protocol
el Κατά παρέκκλιση της παραγράφου ‧, όταν προϊόντα, καταγωγής Κοινότητας ή Ισλανδίας, εισάγονται σε ελεύθερη ζώνη υπό την κάλυψη πιστοποιητικού καταγωγής και υφίστανται επεξεργασία ή μεταποίηση, οι ενδιαφερόμενες αρχές εκδίδουν νέο πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.‧ ή EUR-MED, εφόσον το ζητήσει ο εξαγωγέας, αν η επεξεργασία ή η μεταποίηση είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου
en proof that the other parent is working
el αποδεδειγμένη απασχόληση του άλλου γονέα εκτός αυτού
en I just never had proof
el Και μεχρι ενος σημειου, υπεθετα οτι...... απατουσε την μαμα μου
en The same must apply to intervention, which is now to be preferentially based on weight: there must be proof that the stocks concerned are not BSEinfected, to ensure that, in a year or two, we are not going to bring this meat onto the market again and once again undermine consumer confidence, and so the market itself.
el Tο ίδιο πρέπει να ισχύει και για τις παρεμβάσεις που τώρα θα προτιμηθούν, από άποψη βάρους. Eδώ θα πρέπει να αποδειχθεί ότι δεν είναι αποθέματα μολυσμένα με ΣEB, ώστε να μην ξαναφέρουμε στην αγορά το κρέας αυτό, σε μερικά χρόνια, και ξαναϋπονομεύσουμε την εμπιστοσύνη και συνεπώς και την αγορά.
en Your breath' s about ‧- proof
el Αφού βρωμάς από χιλιόμετρα.- Από χθες
en The tender, as well as the proofs and declarations referred to in points ‧ and ‧, must be in the official language, or one of the official languages, of the Member State in which the tender is submitted
el Η προσφορά καθώς και οι αποδείξεις και οι δηλώσεις που προβλέπονται στα σημεία ‧ και ‧ ανωτέρω, συντάσσονται στην επίσημη γλώσσα ή σε μια από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο έγινε η προσφορά
en Aliens are liable to a fine of SIT ‧ (EUR ‧,‧) for failing to produce, at the request of a police officer, a document which proves that they are legally entitled to enter and stay in the country or failing to produce, at the request of a police officer, proof of their identity (Article ‧ and Ztuj
el Οι αλλοδαποί υπόκεινται σε πρόστιμο ύψους SIT ‧ (‧,‧ ευρώ), εφόσον δεν επιδείξουν στον αστυνομικό υπάλληλο που το ζητά έγγραφο που αποδεικνύει ότι έχουν νόμιμο δικαίωμα εισόδου και παραμονής στη χώρα ή αποδεικτικό της ταυτότητάς τους (άρθρο ‧ παράγραφος ‧ και παράγραφος ‧ Ztuj
en If the first question is answered in the affirmative: In order to conclude under Article ‧ of Regulation No ‧/‧ that the directive has not been complied with, is it necessary to have proof that there has been an infringement of Directive ‧/‧/EEC in the particular case, or does the competent authority discharge its burden of proof if it relies on and provides evidence of circumstances which in an overall view indicate a material probability that the directive on the protection of animals during transport has not been complied with (also) in relation to the export consignment in question?
el Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο ανωτέρω ερώτημα: Όταν θεωρείται κατά την έννοια του άρθρου ‧, παράγραφος ‧, του κανονισμού ‧/‧ ότι δεν έχει τηρηθεί η οδηγία όσον αφορά την προστασία των ζώων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, απαιτείται να αποδεικνύεται η ύπαρξη παραβάσεως της οδηγίας ‧/‧/ΕΟΚ στη συγκεκριμένη περίπτωση ή η αρχή ανταποκρίνεται στο βάρος εκθέσεως και αποδείξεως των περιστατικών που φέρει, όταν αναφέρει και αποδεικνύει τις περιστάσεις οι οποίες, συνολικώς θεωρούμενες, συνηγορούν με σοβαρή πιθανολόγηση υπέρ του ότι σε σχέση (επίσης) με την οικεία παρτίδα εξαγωγής δεν έχει τηρηθεί η οδηγία όσον αφορά την προστασία των ζώων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς
en Therefore, faced with such a situation, this regulation could succeed only if it followed three fundamental principles: first taking sound scientific proof as its basis, secondly being realistic in application, which presupposes that is has been appropriately negotiated with the Member States and economic operators in that sector and thirdly that implementation should be on a decentralized basis.
el Από αυτό απορρέει ότι, μπροστά σε μία τέτοια κατάσταση, ο κανονισμός αυτός μπορεί να ελπίζει σε κάποια επιτυχία μόνο εάν τηρεί τρεις βασικές αρχές: πρώτο, να βασίζεται σε σταθερές επιστημονικές αποδείξεις· δεύτερο, να είναι ρεαλιστικά εφαρμόσιμος, πράγμα το οποίο προϋποθέτει ότι έχει αποτελέσει αντικείμενο κατάλληλης διαπραγμάτευσης με τα κράτη μέλη και τους οικονομικούς παράγοντες του τομέα· τρίτο, να είναι αποκεντρωμένος όσον αφορά την εφαρμογή του.
en that a copy of the commercial document is returned by the receiver to the producer to be kept by that producer in accordance with Chapter V as proof of arrival of the consignment
el ότι αντίγραφο του εμπορικού εγγράφου επιστρέφεται από τον αποδέκτη στον παραγωγό ο οποίος πρέπει να το έχει στην κατοχή του, σύμφωνα με το κεφάλαιο V, ως απόδειξη για την άφιξη της αποστολής
en This hyperactive film is not proof at all; it is not even truth.
el Αυτή η υπερδραστήρια ταινία δεν αποτελεί καμία απόδειξη· δεν είναι καν αλήθεια.
en I have given you ample proof
el Σου έδωσα πολλές αποδείξεις
en I am against shifting the burden of proof, against liability in respect of 'development risks' and against abolishing the time limit on proceedings.
el Αντιτίθεμαι ιδιαίτερα στη μετάθεση του βάρους απόδειξης στην αστική ευθύνη σχετικά με τους λεγόμενους «κινδύνους από την ανάπτυξη καινοτομιών», καθώς και στην κατάργηση της προθεσμίας λήξης της αστικής ευθύνης.
en Any contractual provision concluded before the occurrence of the incident which has caused the death of or personal injury to a passenger or the loss of or damage to the passenger's luggage, purporting to relieve any person liable under this Convention of liability towards the passenger or to prescribe a lower limit of liability than that fixed in this Convention except as provided in Article ‧, paragraph ‧, and any such provision purporting to shift the burden of proof which rests on the carrier or performing carrier, or having the effect of restricting the options specified in Article ‧, paragraphs ‧ or ‧, shall be null and void, but the nullity of that provision shall not render void the contract of carriage which shall remain subject to the provisions of this Convention
el Οποιοσδήποτε συμβατικός όρος συναφθείς προτού λάβει χώρα το συμβάν που προκάλεσε το θάνατο ή σωματική βλάβη επιβάτη ή την απώλεια ή ζημία των αποσκευών του, ο οποίος αποσκοπεί στην απαλλαγή του μεταφορέα από την ευθύνη του έναντι του επιβάτη ή στον καθορισμό κατώτερου ορίου ευθύνης από το οριζόμενο στην παρούσα Σύμβαση, εκτός από το προβλεπόμενο στο άρθρο ‧ παράγραφος ‧, και οποιοσδήποτε όρος ο οποίος αποσκοπεί στη μετάθεση του βάρους απόδειξης του μεταφορέα ή του προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό του μεταφορέα ή έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του δικαιώματος επιλογής, όπως ορίζει το άρθρο ‧ παράγραφος ‧, είναι άκυρος, αλλά η ακυρότητα του όρου αυτού δεν επιφέρει ακυρότητα της σύμβασης μεταφοράς, η οποία εξακολουθεί να υπόκειται στις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 5742 φράσεις που ταιριάζουν φράση proof.Βρέθηκαν σε 2,701 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.