προφορά:  

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • προφανώς   
     
    From appearances alone.

Άλλες έννοιες:

 
To appearances; apparently.
 
seems to

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "seemingly", μεταφραστική μνήμη

add example
en Then why is Quilok' s kingdom seemingly protected from the dragon?
el Τότε γιατί το βασίλειο του Κουίλοκ φαίνεται να προστατεύεται από τον δράκο
en That would explain why there' s all these, you know, seemingly spontaneous, worldwide, innovative leaps in science, in the arts
el Αυτό θα εξηγούσε...... τα φαινομενικά αυθόρμητα άλματα της επιστήμης και της τέχνης
en As regards the legislative framework, the Commission has relaunched the debate on the ‧th regime (seemingly putting all previous concerns to one side
el Όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο, η Επιτροπή εγκαινιάζει τη συζήτηση για το ‧o καθεστώς (αίροντας προφανώς όλες τις προηγούμενες επιφυλάξεις της
en He' s abducting seemingly random people and dumping their bodies in abandoned parts of town
el Απάγει ανθρώπους, φαινομενικά στην τύχη, και παρατάει τα πτώματά τους σε εγκαταλελειμμένα μέρη της πόλης
en Like many texts by this House, Mrs Iotova's report is an example of a seemingly good idea with a deceptive title.
el γραπτώς. - (FR) Όπως πολλά κείμενα αυτής της Βουλής, η έκθεση της κας Iotova είναι ένα παράδειγμα μιας φαινομενικά καλής ιδέας με παραπλανητικό τίτλο.
en They must, however, explain and demonstrate why seemingly realistic and significantly less restrictive alternatives would be significantly less efficient
el Πρέπει ωστόσο να εξηγούν και να αποδεικνύουν γιατί κάποιες εναλλακτικές λύσεις που φαίνονται ρεαλιστικές και σημαντικά λιγότερο περιοριστικές θα ήσαν σαφώς λιγότερο αποτελεσματικές
en A child approaches the two and, at a certain point during the conversation, Basescu seemingly hits the boy hard on the chin
el Ένα παιδί πλησιάζει και τους δυο και, σε κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Μπασέσκου φαίνεται να χτυπά το αγόρι δυνατά στο σαγόνι
en In the case in point, the plan is seemingly to make the European Parliament express an essentially negative opinion on a Lithuanian law - the full content of which is unknown - with the laudable aim of protecting minors, while surreptitiously imposing a position that the individual Member States have been left to establish at their own discretion. This, I might add, is something which the European Court of Human Rights has stipulated on many occasions.
el Στην περίπτωση που εξετάζουμε, το σχέδιο φαίνεται να είναι να εκφραστεί το Κοινοβούλιο ουσιαστικά αρνητικά για έναν λιθουανικό νόμο -το πλήρες περιεχόμενο του οποίου είναι άγνωστο- με τον αξιέπαινο στόχο της προστασίας των ανηλίκων, επιβάλλοντας υπογείως μια θέση, η διαμόρφωση της οποίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των μεμονωμένων κρατών μελών.
en On the threshold mentioned seemingly by all of you, it is necessary to underline that the Commission proposal does not change the current rules regarding the unavoidable presence of GMOs.
el Όσον αφορά το κατώτατο όριο, που νομίζω ότι αναφέρθηκε από όλους τους ομιλητές, επιβάλλεται να υπογραμμιστεί ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν μεταβάλλει τους ισχύοντες κανόνες σχετικά με την αναπόφευκτη παρουσία γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών.
en The Commission's experience demonstrates the added value of pre-notification contacts, even in seemingly standard cases
el Από την πείρα της Επιτροπής αποδεικνύεται ότι οι επαφές που προηγούνται της κοινοποίησης έχουν προστιθέμενη αξία, ακόμη και σε φαινομενικά συνήθεις υποθέσεις
en This also demonstrates that, with perseverance, creativity and dialogue, we can emerge from situations that are seemingly at a standstill, even on social matters, even in Europe, even in order to adopt directives.
el Αυτό, επίσης, αποδεικνύει ότι με επιμονή, δημιουργικότητα και διάλογο, μπορούμε να βγούμε από καταστάσεις που είναι φαινομενικά στάσιμες, ακόμα και σε σχέση με κοινωνικές υποθέσεις, ακόμα και στην Ευρώπη, ακόμα και για να εγκρίνουμε οδηγίες.
en In fact, El Salvadorian workers have for years seen incredible resistance by their own Government, company owners and the right-wing media to try to avoid, or at least delay, the implementation of core labour conventions, and it is very unfortunate that an EU Member State, Spain, has seemingly supported them in that attempt.
el Μάλιστα, οι εργαζόμενοι στο Ελ Σαλβαδόρ για χρόνια βίωσαν την απίστευτη αντίσταση της ίδιας τους της κυβέρνησης, των ιδιοκτητών εταιρειών και των δεξιών μέσων ενημέρωσης που προσπαθούσαν να αποφύγουν, ή τουλάχιστον να καθυστερήσουν, την εφαρμογή βασικών συμβάσεων εργασίας, και είναι ιδιαίτερα θλιβερό το γεγονός ότι ένα κράτος μέλος της ΕΕ, η Ισπανία, φαίνεται να τους έχει υποστηρίξει σε αυτή την προσπάθεια.
en Indeed, such a programme, albeit seemingly technical, is of major long-term strategic importance and would, if it functioned optimally, not only satisfy the call for guarantees and quality for Europe's citizens in the field of health, but also meet the major budgetary concerns now shared by all the Member States in respect of health spending which has become unsustainable.
el Ένα πρόγραμμα αυτού του είδους, φαινομενικά τεχνικού χαρακτήρα, έχει μακροπρόθεσμα μεγάλη στρατηγική σημασία και θα επέτρεπε, εάν λειτουργούσε σωστά, όχι μόνο να εξασφαλισθούν τα αιτήματα εγγύησης και ασφάλειας των ευρωπαίων πολιτών στον υγειονομικό τομέα αλλά και να δώσουμε μία απάντηση στις έντονες ανησυχίες στα θέματα του προϋπολογισμού που συμμερίζονται όλα τα κράτη μέλη όσον αφορά τις υγειονομικές δαπάνες που είναι πλέον δυσβάκτακτες.
en The obligation to provide information and the limit set (point ‧.‧) are in line with the OECD’s procedures and attempt, quite rightly in the EESC's view, to prevent the improper use of banking secrecy and other, seemingly legal, procedures to defraud the treasury
el Η υποχρέωση παροχής πληροφοριών και τα σχετικά όρια που θεσπίζονται (σημείο ‧.‧) συνάδουν με τους κανόνες του ΟΟΣΑ και στόχος τους- ορθώς κατά την άποψη της ΕΟΚΕ- είναι να αποτρέπουν την καταχρηστική επίκληση του τραπεζικού απορρήτου και άλλων νομιμοφανών τεχνασμάτων για εξαπάτηση των φορολογικών αρχών
en Greater vigilance is needed because like you I am convinced that it is extremely important to monitor the activities of private organisations involved in looking after these children or in putting forward seemingly attractive proposals for the provision of education and so on, some of which may be a front for illegal activities.
el Χρειάζεται περισσότερη επαγρύπνηση επειδή, όπως κι εσείς, έτσι και εγώ είμαι πεπεισμένος ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να παρακολουθούνται οι δραστηριότητες των ιδιωτικών οργανώσεων που εμπλέκονται στην αναζήτηση αυτών των παιδιών ή στην προώθηση εμφανώς ελκυστικών προτάσεων για την παροχή εκπαίδευσης και ούτω καθεξής, πολλές εκ των οποίων ενδέχεται να αποτελούν πεδίο για παράνομες δραστηριότητες.
en What is more, in future, the customs services in those countries that are signatories to the agreement will seemingly be given permission to search telephones, laptop computers and personal stereos on the pretext of combating piracy, in line with the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) Agreement, which was meant to combat terrorism.
el Επιπλέον, στο μέλλον, θα δίδεται, από ό,τι φαίνεται, άδεια στις τελωνειακές υπηρεσίες των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συγκεκριμένη συμφωνία να διενεργούν έρευνες σε συσκευές κινητής τηλεφωνίας, φορητούς υπολογιστές και προσωπικές στερεοφωνικές συσκευές με το πρόσχημα της καταπολέμησης της πειρατείας, στο πλαίσιο της συμφωνίας για την Εταιρεία Παγκόσμιων Διατραπεζικών Χρηματοπιστωτικών Τηλεπικοινωνιών (SWIFT), η οποία συνήφθη με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.
en The compromise on which we are voting today is a seemingly watered down version of the original text, which includes, as a double whammy, full powers for the Commission and the Court of Justice to re-establish the initial text.
el Ο συμβιβασμός επί του οποίου ψηφίζουμε σήμερα αποτελεί κατά τα φαινόμενα μια εξασθενημένη εκδοχή του αρχικού κειμένου, η οποία περιλαμβάνει, ως διπλό κακό, πλήρεις εξουσίες για την Επιτροπή και το Δικαστήριο για να αποκαταστήσουν το αρχικό κείμενο.
en Albania has been beefing up its fight against organised crime, culminating with two seemingly impressive operations earlier this month
el Η Αλβανία έχει εντείνει τον αγώνα της ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα, επιτυγχάνοντας δύο φαινομενικά εντυπωσιακές επιχειρήσεις νωρίτερα αυτό το μήνα
en Despite their seemingly irreconcilable positions on independence, however, both sides do have areas of agreement
el Ωστόσο, παρά τις φαινομενικά αδιάλλακτες θέσεις τους για ανεξαρτησία, και οι δυο πλευρές έχουν σημεία συμφωνίας
en To maintain the same level of earnings at stocking densities of ‧ and ‧ kg/m‧, therefore, the price of a chicken kept for meat production has to rise by ‧.‧ and ‧.‧ cent respectively- for consumers a seemingly minimal increase
el Για να διατηρηθεί το ίδιο κέρδος με πυκνότητα εκτροφής ‧ και ‧ κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο αντίστοιχα, η τιμή ανά κοτόπουλο για την παραγωγή κρέατος, με βάση τις εν λόγω προϋποθέσεις, πρέπει να αυξηθεί με ‧,‧ και ‧,‧ λεπτά αντίστοιχα, δηλ. η επιβάρυνση του καταναλωτή θα είναι ελάχιστη
en Furthermore in recent years, we have all seen how consumer concern about the integrity of the food chain can devastate a once seemingly secure market.
el Επιπλέον, διαπιστώσαμε όλοι πρόσφατα πώς το μέλημα των καταναλωτών για την ακεραιότητα της αλυσίδας διατροφής μπορεί να καταστρέψει μια αγορά που φαινόταν κάποτε ασφαλής.
en Seemingly it can, yes
el Μάλλον μπορώ
en It was mentioned during the debate that the proposal seemingly reprimands some of the social partners.
el Αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης ότι η πρόταση φαίνεται να επιτιμά ορισμένους από τους κοινωνικούς εταίρους.
en There are people who are frankly stunned by your seemingly meteoric rise
el Υπάρχουν άτομα που έμειναν άφωνα με την απότομη άνοδο σας
en However, the measure has certain characteristics which appear neither necessary nor proportional and could create unnecessary distortion in favour of the incumbent terrestrial television broadcasters, in a market seemingly characterised by a strict oligopoly where these distortions can have a very large impact on competition
el Ωστόσο, το μέτρο έχει ορισμένα χαρακτηριστικά που δεν φαίνονται ούτε απαραίτητα ούτε αναλογικά και θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μη απαραίτητη νόθευση υπέρ των υπαρχόντων επίγειων τηλεοπτικών φορέων, σε μια αγορά που φαίνεται να χαρακτηρίζεται από αυστηρό λιγοπώλιο και όπου οι εν λόγω στρεβλώσεις μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τον ανταγωνισμό
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 209 φράσεις που ταιριάζουν φράση seemingly.Βρέθηκαν σε 1,07 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.