προφορά:  

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • προφανώς   
     
    From appearances alone.

Άλλες έννοιες:

 
To appearances; apparently.
 
seems to

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "seemingly", μεταφραστική μνήμη

add example
en In the case in point, the plan is seemingly to make the European Parliament express an essentially negative opinion on a Lithuanian law - the full content of which is unknown - with the laudable aim of protecting minors, while surreptitiously imposing a position that the individual Member States have been left to establish at their own discretion. This, I might add, is something which the European Court of Human Rights has stipulated on many occasions.
el Στην περίπτωση που εξετάζουμε, το σχέδιο φαίνεται να είναι να εκφραστεί το Κοινοβούλιο ουσιαστικά αρνητικά για έναν λιθουανικό νόμο -το πλήρες περιεχόμενο του οποίου είναι άγνωστο- με τον αξιέπαινο στόχο της προστασίας των ανηλίκων, επιβάλλοντας υπογείως μια θέση, η διαμόρφωση της οποίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των μεμονωμένων κρατών μελών.
en If we go on increasing our energy needs indiscriminately and seemingly in a limitless fashion, then, irrespective of how many road maps on renewable energy we draw up, all will be ineffective in the end.
el Εάν συνεχίσουμε να αυξάνουμε τις ενεργειακές ανάγκες μας χωρίς όρια και περιορισμούς, τότε, όσους χάρτες πορείας και αν καταρτίσουμε, όλοι θα είναι στο τέλος αναποτελεσματικοί.
en Independent Newspapers have a seemingly dominant position in the Irish market (reported variously as ‧-‧ %) and the competition authority has concluded that there is sufficient editorial diversity and, thus, media pluralism is not threatened
el φαίνεται ότι στην ιρλανδική αγορά κατέχουν δεσπόζουσα θέση οι ανεξάρτητες εφημερίδες, οι οποίες υπολογίζονται αναλόγως σε ‧-‧ %, η δε αρμόδια για τον ανταγωνισμό αρχή συμπεραίνει ότι υπάρχει επαρκής εκδοτική πολυμορφία και, συνεπώς, δεν απειλείται η πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης·
en In this respect, I am of the opinion that this should not be made a political issue in this way, where the left are seemingly against the right, or whatever the situation is: the same standards must apply to everyone in this matter.
el Εν προκειμένω, είμαι της γνώμης ότι δεν θα έπρεπε να πολιτικοποιηθεί με τέτοιο τρόπο, όπου η Αριστερά φαίνεται να είναι κατά της Δεξιάς, ή όποια και αν είναι η κατάσταση: σε αυτό το ζήτημα πρέπει να εφαρμόζονται τα ίδια πρότυπα για όλους.
en If the bloc hopes to act as a guidance rod and a beacon of hope for the rest of the world, it will need to demonstrate the ability to handle seemingly intractable problems on its own turf
el Εάν η κοινότητα ελπίζει να ενεργήσει ως οδηγός και ως φάρος ελπίδας για τον υπόλοιπο κόσμο, θα χρειαστεί να επιδείξει τη δυνατότητά της να χειριστεί τα κατά τα φαινόμενα δυσεπίλυτα προβλήματα στο δικό της έδαφος
en Let me begin, Madam President, by clearing up another seemingly persistent misconception, namely that although policy in that direction has changed compared with last year, we are now focusing all our attention on the big organisations, OSCE or the Council of Europe.
el Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να αρχίσω με την άρση μιας, όπως φαίνεται, επίμονης παρεξήγησης. Σύμφωνα με αυτή, η πολιτική τροποποιήθηκε σε σχέση με τα περασμένα χρόνια και υποτίθεται ότι επικεντρώνουμε πλέον την προσοχή μας στις μεγάλες οργανώσεις, τον ΟΑΣΕ ή το Συμβούλιο της Ευρώπης.
en All of his efforts, seemingly...... are directed towards supporting what he calls his school of martial arts
el Όλες οι προσπάθειές του φαινομενικά γίνονται για την υποστήριξη αυτού που λέει ο ίδιος " Σχολή Πολεμικών Τεχνών "
en Then why is Quilok' s kingdom seemingly protected from the dragon?
el Τότε γιατί το βασίλειο του Κουίλοκ φαίνεται να προστατεύεται από τον δράκο
en The community has strongly condemned the seemingly random shootings
el Η κοινότητα καταδίκασε δριμύτατα τους φαινομενικά τυχαίους πυροβολισμούς
en A man seemingly without a conscience...... for whom the ends always justify the means
el Είναι ένας άνθρωπος χωρίς συνείδηση ... ... για τον οποίο ο σκοπός αγιάζει τα μέσα
en Even the most seemingly random events have logic behind them
el Ακόμη και τα πιο φαινομενικά τυχαία γεγονότα έχουν λογική πίσω τους
en I mean, don' t you think that it' s curious we meet a woman who is unable to die at the exact moment my consciousness seemingly returns from the grave
el Δεν νομίζεις πως είναι περίεργο ... ... που γνωρίσαμε μια γυναίκα που δεν μπορούσε να πεθάνει ... ... την ίδια ακριβώς στιγμή που η συνείδησή μου ... ... φαινομενικά επιστρέφει από τον τάφο
en I cannot understand why this body is accumulating seemingly unnecessary surpluses, for example a surplus of nearly EUR 27 million in 2008 and accumulated funds on 31 December 2008 of nearly EUR 50 million.
el Αδυνατώ να κατανοήσω γιατί ο εν λόγω οργανισμός συσσωρεύει εκ πρώτης όψεως περιττά πλεονάσματα, παραδείγματος χάριν πλεόνασμα σχεδόν 27 εκατομμυρίων ευρώ το 2008 και συσσωρευμένα ταμειακά διαθέσιμα σχεδόν 50 εκατομμυρίων ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2008.
en The EU has no money of its own, but is spending taxpayers' money from all the Member States. We have a moral duty to those taxpayers to see that their money is spent wisely, not frittered away in a seemingly endless stream of abuses that line the pockets of unscrupulous civil servants and their cronies.
el Έχουμε ηθικό καθήκον απέναντι στους φορολογούμενους να μεριμνήσουμε για τη συνετή διάθεση των χρημάτων τους, και όχι για τη διασπάθισή τους μέσω συνεχών κατά τα φαινόμενα καταχρήσεων που γεμίζουν τις τσέπες ασυνείδητων δημοσίων λειτουργών και των δικών τους ανθρώπων.
en Together with a jumble of administrative decisions and court practices, they create a " complicated and seemingly impenetrable system for determining contests over... ownership ", it said
el Μαζί με ένα συνονθύλευμα διοικητικών αποφάσεων και δικαστικών πρακτικών, δημιουργούν ένα " περίπλοκο και σχετικά αδιαπέραστο σύστημα για καθορισμό αντιδικιών σχετικά με... ιδιοκτησίες ", ανέφερε
en Mr President, ladies and gentlemen, this resolution exposes, as usual, the so-called good intentions of this House regarding human rights: the European Union's role is seemingly to enlighten mankind as a whole as to its notions of democracy, to finance the democratic developments in all countries, and so on.
el Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αυτό το ψήφισμα εκθέτει, ως συνήθως, τις λεγόμενες καλές προθέσεις τούτου του Σώματος αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι, καθώς φαίνεται, να μεταλαμπαδεύσει στην ανθρωπότητα συνολικά τις δικές της έννοιες περί δημοκρατίας, να χρηματοδοτήσει τις δημοκρατικές εξελίξεις σε όλες τις χώρες και ούτω καθεξής.
en To those who dwell among us, anonymous, seemingly ordinary, whom destiny brought together to repair, to heal, to save us from ourselves
el Σε αυτούς που βρίσκονται ανάμεσά μας... ανώνυμοι, φαινομενικά φυσιολογικοί... των οποίων η μοίρα τούς ένωσε, ώστε να επιδιορθώσουν, να θεραπεύσουν... να μας σώσουν από τους εαυτούς μας
en However, the measure has certain characteristics which appear neither necessary nor proportional and could create unnecessary distortion in favour of the incumbent terrestrial television broadcasters, in a market seemingly characterised by a strict oligopoly where these distortions can have a very large impact on competition
el Ωστόσο, το μέτρο έχει ορισμένα χαρακτηριστικά που δεν φαίνονται ούτε απαραίτητα ούτε αναλογικά και θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μη απαραίτητη νόθευση υπέρ των υπαρχόντων επίγειων τηλεοπτικών φορέων, σε μια αγορά που φαίνεται να χαρακτηρίζεται από αυστηρό λιγοπώλιο και όπου οι εν λόγω στρεβλώσεις μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τον ανταγωνισμό
en There are all the UN resolutions and the Geneva conventions as well, however. The fact is, this region, today, has become a lawless region where everything is seemingly permitted and where a population is being held hostage.
el Ωστόσο, υπάρχουν επίσης όλα τα ψηφίσματα του Ο"Ε και οι συμβάσεις της Γενεύης. " αλήθεια είναι ότι η περιοχή αυτή σήμερα έχει καταστεί μια άνομη περιοχή, όπου φαινομενικά όλα επιτρέπονται και όπου ο πληθυσμός βρίσκεται σε κατάσταση ομηρίας.
en The Commission's experience demonstrates the added value of pre-notification contacts, even in seemingly standard cases
el Από την πείρα της Επιτροπής αποδεικνύεται ότι οι επαφές που προηγούνται της κοινοποίησης έχουν προστιθέμενη αξία, ακόμη και σε φαινομενικά συνήθεις υποθέσεις
en It was necessary for an internal Commission note of October 1990 - published by a number of newspapers - to reveal what are seemingly astonishing cases of negligence within the Commission for it to do so.
el Για να συμβεί αυτό, χρειάστηκε να έλθει στο φως της δημοσιότητας, με τη δημοσίευσή του σε διάφορες εφημερίδες, ένα εσωτερικό υπόμνημα της Επιτροπής, που συντάχθηκε τον Οκτώβριο του 1990, το οποίο αποκαλύπτει ξεκάθαρα μια σειρά από φαινομενικά εκπληκτικές παραλείψεις που έλαβαν χώρα στους κόλπους της Επιτροπής.
en There is a moment, President-in-Office, in the famed melody in Smetana's Má Vlast, where cello and bassoon rise in crescendo from lugubrious depths to reach a seemingly impossible high note. That moment has passed for your Government.
el Υπάρχει μια στιγμή, κύριε ασκούντα την προεδρία, στην περίφημη μελωδία Má Vlast του Smetana, όπου το βιολοντσέλο και το φαγκότο ξεκινούν ένα κρεσέντο από ένα θλιβερό βάθος για να φτάσουν σε μια απίστευτα υψηλή νότα. " στιγμή αυτή έχει περάσει για την κυβέρνησή σας.
en What we are fighting about is the prevention of suffering, and that is why I should like to congratulate the Presidency of the Council, for I know, Mr Schroeder, that you too have done the seemingly impossible, and that is why I find so much of the hysteria, indulged in by the Greens in particular, quite incomprehensible.
el Αυτό για το οποίο αγωνιζόμαστε είναι η αποφυγή του πόνου, και, ως εκ τούτου, θα ήθελα να συγχαρώ την Προεδρία του Συμβουλίου, διότι γνωρίζω, κύριε Schröder, ότι και εσείς καταφέρατε το φαινομενικά αδύνατο, και γι' αυτό δεν μπορώ να κατανοήσω αυτήν την υστερία που διακατέχει κυρίως τους Πράσινους.
en Seemingly, the computers have sensed some sort of a problem
el Η εκτόξευση ακυρώθηκε.Οι υπολογιστές εντόπισαν κάποιο πρόβλημα
en In other words, would it not be better in this field to give priority to a qualitative, rather than a purely quantitative approach, the latter being, it would seem, that which the Commission is seemingly proposing?
el Με άλλα λόγια, δεν θα ήταν προτιμότερο, στον τομέα αυτό, να δοθεί το προβάδισμα σε μια ποιοτική προσέγγιση παρά σε μια στενώς ποσοτική, όπως αυτή που φαίνεται να προτείνει η Επιτροπή;
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 209 φράσεις που ταιριάζουν φράση seemingly.Βρέθηκαν σε 1,05 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.