προφορά:  

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • προφανώς   
     
    From appearances alone.

Άλλες έννοιες:

 
To appearances; apparently.
 
seems to

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "seemingly", μεταφραστική μνήμη

add example
en Monocultures, the felling of rainforests and competition with food and feed crops, which has contributed to the current food crisis, have seemingly prompted the EU ministers to think again and have dealt a blow to their target of increasing the share of renewables in the production of motor fuel to 10% by 2020.
el Οι μονοκαλλιέργειες, η υλοτόμηση των τροπικών δασών και ο ανταγωνισμός με τις καλλιέργειες παραγωγής τροφίμων και ζωοτροφών, που έχει συμβάλει στην τρέχουσα επισιτιστική κρίση, έχουν καθώς φαίνεται ωθήσει τους υπουργούς της ΕΕ να επανεξετάσουν τη στάση τους και έχουν κλονίσει τον στόχο τους να αυξήσουν το μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 10% της παραγωγής καυσίμων κινητήρων έως το 2020.
en These things are only seemingly superficial.
el Αυτά τα πράγματα είναι μόνο κατ' επίφασην επιφανειακά.
en Her quest for a medal was seemingly doomed
el Η προσπάθειά της για ένα μετάλλιο επισκιάστηκε
en (ES) Mr President, Commissioner, thank you for being very clear in your explanation of the current situation in relation to Nabucco and its potential and viability - seemingly in the short term, according to what you said - and also for the information on the Desertec project.
el (ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ που δώσατε ξεκάθαρες εξηγήσεις για την τρέχουσα κατάσταση σε σχέση με το έργο Nabucco, το δυναμικό και τη βιωσιμότητά του -καθώς φαίνεται, βραχυπρόθεσμα, σύμφωνα με τα λεγόμενά σας- όπως και για την ενημέρωση αναφορικά με το έργο Desertec.
en Mr President, ladies and gentlemen, this resolution exposes, as usual, the so-called good intentions of this House regarding human rights: the European Union's role is seemingly to enlighten mankind as a whole as to its notions of democracy, to finance the democratic developments in all countries, and so on.
el Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αυτό το ψήφισμα εκθέτει, ως συνήθως, τις λεγόμενες καλές προθέσεις τούτου του Σώματος αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα: ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι, καθώς φαίνεται, να μεταλαμπαδεύσει στην ανθρωπότητα συνολικά τις δικές της έννοιες περί δημοκρατίας, να χρηματοδοτήσει τις δημοκρατικές εξελίξεις σε όλες τις χώρες και ούτω καθεξής.
en retention of the seemingly unjustified exclusion of its application to package holidays and timeshare contracts, as well as to the distance-selling of foodstuffs
el η διατήρηση της εξαίρεσης από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας των οργανωμένων ταξιδίων και των συμβάσεων χρονομεριστικής μίσθωσης καθώς και της εξ αποστάσεως πώλησης προϊόντων διατροφής, η οποία δεν φαίνεται να δικαιολογείται·
en The work that your father did often demanded that he make seemingly impossible sacrifices
el Ό, τι συνέβη στον πατέρα σου στη Βοσνία ήταν θυσία που δεν σκόπευε να κάνει
en The Commission has found pre-notification contacts with the notifying Member State beneficial even in seemingly unproblematic cases
el Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προ της κοινοποίησης επαφές με το κοινοποιούν κράτος μέλος είναι χρήσιμες, ακόμη και σε περιπτώσεις που φαίνεται ότι δεν παρουσιάζουν προβλήματα
en The Nationalist Action Party (MHP) took ‧ %, which translated into ‧ seats, down ‧ seemingly unaffected by sex tape scandals that caused the resignation of ten senior party members
el Το Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης (MHP) έλαβε το ‧ % των ψήφων, που μεταφράζεται σε ‧ έδρες, με απώλειες ‧ χωρίς να έχει επηρεαστεί ως φαίνεται από τα σκάνδαλα των ερωτικών βιντεοταινιών που προκάλεσαν την παραίτηση δέκα στελεχών του κόμματος
en I doubt it.Even if he consented to being shot... which he seemingly did, that still doesn' t absolve Denny
el Ακόμα κι αν έλεγε ότι αυτός το ζήτησε...... όπως κι έγινε, ο Ντένι δε θα απαλλασσόταν
en Together with a jumble of administrative decisions and court practices, they create a " complicated and seemingly impenetrable system for determining contests over... ownership ", it said
el Μαζί με ένα συνονθύλευμα διοικητικών αποφάσεων και δικαστικών πρακτικών, δημιουργούν ένα " περίπλοκο και σχετικά αδιαπέραστο σύστημα για καθορισμό αντιδικιών σχετικά με... ιδιοκτησίες ", ανέφερε
en As regards the legislative framework, the Commission has relaunched the debate on the ‧th regime (seemingly putting all previous concerns to one side
el Όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο, η Επιτροπή εγκαινιάζει τη συζήτηση για το ‧o καθεστώς (αίροντας προφανώς όλες τις προηγούμενες επιφυλάξεις της
en There are all the UN resolutions and the Geneva conventions as well, however. The fact is, this region, today, has become a lawless region where everything is seemingly permitted and where a population is being held hostage.
el Ωστόσο, υπάρχουν επίσης όλα τα ψηφίσματα του Ο"Ε και οι συμβάσεις της Γενεύης. " αλήθεια είναι ότι η περιοχή αυτή σήμερα έχει καταστεί μια άνομη περιοχή, όπου φαινομενικά όλα επιτρέπονται και όπου ο πληθυσμός βρίσκεται σε κατάσταση ομηρίας.
en This is seemingly not enough, but this is also why the Union contributes so much to the 'fast start' principle, which is financing aimed at helping developing countries.
el Αυτό προφανώς δεν είναι αρκετό, αλλά αυτός είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο η Ένωση συνεισφέρει τόσο πολύ στην αρχή της "γρήγορης εκκίνησης", δηλαδή στη χρηματοδότηση που στοχεύει στην ενίσχυση των αναπτυσσόμενων χωρών.
en Those parties are in favour of taking a hard line rather than relying on seemingly endless and ineffective peace talks.
el Αυτά τα κόμματα είναι υπέρ μιας σκληρής γραμμής συγκριτικά με τους φαινομενικά ατελείωτους και αναποτελεσματικούς διαλόγους ειρήνευσης.
en They insisted on the liberalisation and privatisation of structural sectors and public services, seemingly indifferent to the consequences of this policy for millions of people on low incomes.
el Επέμειναν στην απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση διαρθρωτικών τομέων και δημόσιων υπηρεσιών, αδιαφορώντας φαινομενικά για τις συνέπειες αυτής της πολιτικής για εκατομμύρια ανθρώπους με χαμηλά εισοδήματα.
en You know, with your limited graspOn seemingly everything, I don' t expect you to understand
el Ξέρεις, με την περιορισμένη αντίληψή σας που βλέπετε τα πάντα...... δεν περιμένω να καταλάβετε
en The seemingly bitter criticism of the Inter Governmental Conference put forward in the resolution principally expresses a desperate need on the side of the European Parliament to appropriate greater power for their own purpose and to increase the demand for a central superpower in Europe.
el Η φαινομενικά δηκτική κριτική κατά της Διακυβερνητικής Διάσκεψης που διατυπώνεται στην πρόταση ψηφίσματος εκφράζει κυρίως μια απεγνωσμένη ανάγκη από πλευράς Ευρωκοινοβουλίου να αποσπάσει περισσότερη εξουσία προς ίδιον όφελος καθώς και να ενισχύσει το αίτημα δόμησης μιας συγκεντρωτικής μεγάλης δύναμης στην Ευρώπη.
en The Irish Government Ministers for Justice and Foreign Affairs have not been singing from the same hymn sheet on this matter, with Minister Ahern being seemingly unprepared to go as far as Minister Martin regarding detainee settlement.
el Οι Υπουργοί Δικαιοσύνης και Εξωτερικών Υποθέσεων της Ιρλανδικής Κυβέρνησης σε αυτό το θέμα δεν μιλούν την ίδια γλώσσα, με τον υπουργό Ahern να είναι όπως φαίνεται απροετοίμαστος να προχωρήσει τόσο όσο ο Υπουργός Martin σχετικά με την εγκατάσταση κρατουμένων.
en He seemingly did not anticipate Meta 's move
el Φαίνεται να μην περίμενε την ενέργεια του Μέτα
en The obligation to provide information and the limit set (point ‧.‧) are in line with the OECD’s procedures and attempt, quite rightly in the EESC's view, to prevent the improper use of banking secrecy and other, seemingly legal, procedures to defraud the treasury
el Η υποχρέωση παροχής πληροφοριών και τα σχετικά όρια που θεσπίζονται (σημείο ‧.‧) συνάδουν με τους κανόνες του ΟΟΣΑ και στόχος τους- ορθώς κατά την άποψη της ΕΟΚΕ- είναι να αποτρέπουν την καταχρηστική επίκληση του τραπεζικού απορρήτου και άλλων νομιμοφανών τεχνασμάτων για εξαπάτηση των φορολογικών αρχών
en To maintain the same level of earnings at stocking densities of ‧ and ‧ kg/m‧, therefore, the price of a chicken kept for meat production has to rise by ‧.‧ and ‧.‧ cent respectively- for consumers a seemingly minimal increase
el Για να διατηρηθεί το ίδιο κέρδος με πυκνότητα εκτροφής ‧ και ‧ κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο αντίστοιχα, η τιμή ανά κοτόπουλο για την παραγωγή κρέατος, με βάση τις εν λόγω προϋποθέσεις, πρέπει να αυξηθεί με ‧,‧ και ‧,‧ λεπτά αντίστοιχα, δηλ. η επιβάρυνση του καταναλωτή θα είναι ελάχιστη
en It is a perfect world, seemingly everlasting, until we are ripped from the womb into daylight
el Είναι ένας τέλειος κόσμος... φαινομενικά συνεχής, μέχρι που βγαίνουμε στο φως της ημέρας
en Seemingly it can, yes
el Μάλλον μπορώ
en However, while we are aware of this reality, a mirage is appearing in the sand dunes of the desert: the mirage of the referendum, a referendum that is seemingly never going to be held.
el Την ίδια στιγμή όμως που διαπιστώνουμε αυτή την πραγματικότητα, διακρίνουμε στους αμμόλοφους της ερήμου ένα είδος οφθαλμαπάτης: την οφθαλμαπάτη του δημοψηφίσματος, ενός δημοψηφίσματος που δεν φαίνεται να πραγματοποιείται ποτέ.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 209 φράσεις που ταιριάζουν φράση seemingly.Βρέθηκαν σε 1,042 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.