προφορά:  

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • προφανώς   
     
    From appearances alone.

Άλλες έννοιες:

 
To appearances; apparently.
 
seems to

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "seemingly", μεταφραστική μνήμη

add example
en So, with a seemingly legitimate rod in one hand and a dead senator in the other, I ask you, Captain
el Εισερχόμενο μήνυμα από το Κορτέζ.Έχουν πρόβλημα με τους προωθητήρες οδήγησης. Πες τους να πάνε πίσω για επισκευές
en In the last World Cup, Turkey made it all the way to the semifinals and was defeated by the seemingly invincible Brazilians
el Στο τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο, η Τουρκία τα κατάφερε πολύ καλά μέχρι τους ημιτελικούς και ηττήθηκε από τους φαινομενικά ακατανίκητους Βραζιλιάνους
en I doubt it.Even if he consented to being shot... which he seemingly did, that still doesn' t absolve Denny
el Ακόμα κι αν έλεγε ότι αυτός το ζήτησε...... όπως κι έγινε, ο Ντένι δε θα απαλλασσόταν
en There is a moment, President-in-Office, in the famed melody in Smetana's Má Vlast, where cello and bassoon rise in crescendo from lugubrious depths to reach a seemingly impossible high note. That moment has passed for your Government.
el Υπάρχει μια στιγμή, κύριε ασκούντα την προεδρία, στην περίφημη μελωδία Má Vlast του Smetana, όπου το βιολοντσέλο και το φαγκότο ξεκινούν ένα κρεσέντο από ένα θλιβερό βάθος για να φτάσουν σε μια απίστευτα υψηλή νότα. " στιγμή αυτή έχει περάσει για την κυβέρνησή σας.
en In Estonia, for example, such a policy has brought the nation out of a seemingly interminable decrease in population.
el Όσον αφορά την Εσθονία, λόγου χάρη, η πολιτική αυτή βοήθησε τη χώρα να ανταποκριθεί σε μια φαινομενικά ατέρμονη διαδικασία πληθυσμιακής συρρίκνωσης.
en Calls on the Commission and Member States, with regard to the ‧-‧ period, to enhance cooperation and step up their efforts to reduce outstanding commitments, which now total EUR ‧.‧ bn and stem, seemingly, from belated action to lay down programmes and difficulties in getting them off the ground and from an excessively complicated overall procedure
el όσον αφορά την περίοδο ‧-‧, ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη μείωση του ΥΠΕ, που ανέρχεται πλέον σε ‧,‧ δισ. ευρώ και το οποίο φαίνεται να οφείλεται κατά κύριο λόγο στον όψιμο προσδιορισμό και τη δυσχερή εκκίνηση των προγραμμάτων καθώς και σε μια διαδικασία που συνολικά είναι υπερβολικά περίπλοκη·
en The Commission has found pre-notification contacts between notifying parties and the Commission beneficial even in seemingly unproblematic cases
el Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προ της κοινοποίησης επαφές μεταξύ των κοινοποιούντων μερών και της Επιτροπής είναι ωφέλιμες ακόμη και σε περιπτώσεις που φαίνεται ότι η συγκέντρωση δεν παρουσιάζει προβλήματα
en (FR) Mr President, this seemingly rather technical package in reality relates to some highly political issues.
el (FR) Κύριε Πρόεδρε, αυτή η φαινομενικά μάλλον τεχνική δέσμη μέτρων σχετίζεται, στην πραγματικότητα, με ορισμένα άκρως πολιτικά ζητήματα.
en The EU is becoming even wider and, with the advent of pan-European political parties, seemingly ever deeper, with this inability to achieve consensus being proved repeatedly. The contrary position of Germany over Libya and Italian and French disagreement over the recognition of Schengen visas proved this.
el (EN) " ΕΕ διευρύνεται ακόμα περισσότερο και, με την εμφάνιση των πανευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, φαίνεται να εδραιώνεται περισσότερο από ποτέ, ενώ αποδεικνύεται επανειλημμένως η αδυναμία της για την επίτευξη συναίνεσης. " αντίθετη θέση της Γερμανίας στο θέμα της Λιβύης και η ιταλογαλλική διαφωνία ως προς την αναγνώριση των θεωρήσεων Σένγκεν απέδειξαν του λόγου το αληθές.
en Seemingly it can, yes
el Μάλλον μπορώ
en Even the most seemingly random events have logic behind them
el Ακόμη και τα πιο φαινομενικά τυχαία γεγονότα έχουν λογική πίσω τους
en The Nationalist Action Party (MHP) took ‧ %, which translated into ‧ seats, down ‧ seemingly unaffected by sex tape scandals that caused the resignation of ten senior party members
el Το Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης (MHP) έλαβε το ‧ % των ψήφων, που μεταφράζεται σε ‧ έδρες, με απώλειες ‧ χωρίς να έχει επηρεαστεί ως φαίνεται από τα σκάνδαλα των ερωτικών βιντεοταινιών που προκάλεσαν την παραίτηση δέκα στελεχών του κόμματος
en Mr President, the European Union has a seemingly limitless need to absorb more countries.
el (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση μοιάζει να έχει απεριόριστη ανάγκη απορρόφησης περισσότερων χωρών.
en First, there must be insistence at Community level as well that national authorities enforce the seemingly severe regulations rigorously.
el Πρώτον, πρέπει να υπάρχει επιμονή σε κοινοτικό επίπεδο, καθώς και αυστηρή εφαρμογή των φαινομενικά αυστηρών κανονισμών από τις εθνικές αρχές.
en Anyway, I ran this seemingly unique identifier through Missing Persons and got a hit
el Έψαξα αυτό το μοναδικό αναγνωριστικό στο Μητρώο Αγνοουμένων και βρήκα κάτι
en It' s funny how a seemingly insignificant event can set everything else in motion
el Είναι αστείο πως ένα ασήμαντο γεγονός, μπορεί να ανοίξει τους ασκούς του Αιώλου
en The community has strongly condemned the seemingly random shootings
el Η κοινότητα καταδίκασε δριμύτατα τους φαινομενικά τυχαίους πυροβολισμούς
en Look, that type of girls, the seemingly respectable ones, they' re suspicious, be very careful, because they' re just the ones who wedge you in
el Κοίτα, αυτού του είδους οι κοπέλες, που μοιάζουν αξιοσέβαστες ... ... είναι ύποπτες, πρόσεχε ...Γιατί είναι αυτές που σε σφηνώνουν
en The work that your father did often demanded that he make seemingly impossible sacrifices
el Ό, τι συνέβη στον πατέρα σου στη Βοσνία ήταν θυσία που δεν σκόπευε να κάνει
en This rule was seemingly inspired by the bad experience with American CDOs (collateralised-debt obligations), although their origins and characteristics differ from normal securitisations
el Ο κανόνας αυτός φαίνεται να εμπνέεται από την αρνητική εμπειρία των εγγυημένων χρεωστικών υποχρεώσεων (CDO- Collateralized Debt Obligations) στην Αμερική, οι οποίες διαφέρουν όμως ως προς τα χαρακτηριστικά και την προέλευσή τους από τις συνηθισμένες τιτλοποιήσεις
en Madam President, I wish to thank everyone who has been working very hard on the seemingly never-ending story of SIS II: Mr Coelho and those in the field.
el (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάστηκαν πολύ σκληρά για την ιστορία του SIS II, που φαίνεται να μην έχει τέλος: τον κ. Coelho και τους υπολοίπους στον εν λόγω τομέα.
en Inside the Union there are plenty of people who wish to see an end to the seemingly interminable quarrels about our system of government.
el Εντός της Ένωσης υπάρχουν πολλοί οι οποίοι επιθυμούν να τεθεί τέρμα στις, όπως φαίνεται, ατέρμονες φιλονικίες για το σύστημα διακυβέρνησής μας.
en The Islamic Republic 's entrenchment in Lebanese and Iraqi politics demonstrates its ability to take advantage of fractures and political infighting, whereas Turkey 's goal of acting as a trusted moderator in seemingly intractable conflicts-- such as Lebanon, Palestine, and Iraq-- reveals Iran and Turkey are competing for different ends
el Η περιχαράκωση της Ισλαμικής Δημοκρατίας στην πολιτική του Λιβάνου και του Ιράκ καταδεικνύει την ικανότητά της να εκμεταλλεύεται τις ρήξεις και τις πολιτικές διαφωνίες, ενώ ο στόχος της Τουρκίας να δρα ως αξιόπιστος μεσολαβητής στις φαινομενικά δυσεπίλυτες συγκρούσεις-- όπως ο Λίβανος, η Παλαιστίνη, και το Ιράκ-- αποκαλύπτει ότι το Ιράν και η Τουρκία ανταγωνίζονται για διαφορετικούς σκοπούς
en Why, then, should it not be possible for the USA to conduct bilateral negotiations with North Korea directly? That is what the US administration must do, even if it seemingly involves a superhuman effort.
el Γιατί λοιπόν να μην είναι δυνατόν να διεξαγάγουν οι "ΠΑ άμεσα διμερείς διαπραγματεύσεις με τη Βόρεια Κορέα; Αυτό πρέπει να το κάνει η κυβέρνηση των "ΠΑ, ακόμη κι αν φαίνεται πως πρόκειται για μια υπεράνθρωπη προσπάθεια.
en What we are fighting about is the prevention of suffering, and that is why I should like to congratulate the Presidency of the Council, for I know, Mr Schroeder, that you too have done the seemingly impossible, and that is why I find so much of the hysteria, indulged in by the Greens in particular, quite incomprehensible.
el Αυτό για το οποίο αγωνιζόμαστε είναι η αποφυγή του πόνου, και, ως εκ τούτου, θα ήθελα να συγχαρώ την Προεδρία του Συμβουλίου, διότι γνωρίζω, κύριε Schröder, ότι και εσείς καταφέρατε το φαινομενικά αδύνατο, και γι' αυτό δεν μπορώ να κατανοήσω αυτήν την υστερία που διακατέχει κυρίως τους Πράσινους.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 209 φράσεις που ταιριάζουν φράση seemingly.Βρέθηκαν σε 1,033 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.