προφορά: IPA: tə'buː /təˈbuː/

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

 • ταμπού   
  (Noun  n)
   
  inhibition or ban
   
  An inhibition or ban that results from social custom or emotional aversion.
   
  inhibition or ban
 • απαγορεύω   
 • ἄγος   

Άλλες έννοιες:

 
(in Polynesia) Something which may not be used, approached or mentioned because it is sacred.
 
excluded or forbidden from use, approach or mention
 
To mark as taboo.
 
Excluded or forbidden from use, approach or mention.
 
To ban.
 
mark as taboo
 
in Polynesia: something which may not be used
 
To avoid.
 
ban
 
avoid

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "taboo", μεταφραστική μνήμη

add example
en We need a cross-cutting, ambitious strategy with no taboos in order guarantee the rights of all Europeans to the best possible sexual health and safety.
el Χρειαζόμαστε μια οριζόντια και φιλόδοξη στρατηγική χωρίς ταμπού προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα όλων των Ευρωπαίων για την καλύτερη δυνατή σεξουαλική υγεία και ασφάλεια.
en In addition to the start of negotiations on a new protocol to replace the Kyoto Protocol, I would highlight the statement that the fourth IPCC Report was a better scientific basis for the Convention's work, and the reference, for the first time - thus ending the taboo - to developing countries also having to cooperate, obviously taking account of their economic context and their development.
el Εκτός από την έναρξη διαπραγματεύσεων για την υπογραφή νέου πρωτοκόλλου προς αντικατάσταση του Πρωτοκόλλου του Κυότο, θα ήθελα να τονίσω τη δήλωση ότι η τέταρτη έκθεση της ΔΟΑΚ υπήρξε καλύτερη επιστημονική βάση για τις εργασίες της Σύμβασης, και την αναφορά, για πρώτη φορά -σπάζοντας έτσι το ταμπού- ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει επίσης να συνεργαστούν, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως το οικονομικό τους πλαίσιο και την ανάπτυξή τους.
en I welcome the fact that he called so strongly for an open administration, and I could not help thinking that officials in various Member States have the right to speak, but this still seems to be taboo here in the European institutions, as we have seen with Mr Van Buitenen.
el Χαίρομαι για το γεγονός ότι συνηγόρησε τόσο θερμά υπέρ μιας διαφανούς διοίκησης. Στα πλαίσια αυτά έχω υπόψη μου το δικαίωμα έκφρασης των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο υπερασπιζόμαστε στα διάφορα κράτη μέλη, ενώ μοιάζει να είναι ακόμα ταμπού εδώ στα ευρωπαϊκά όργανα.
en The issue has, for the most part, been a taboo among legislators
el Το ζήτημα αυτό, τα περισσότερα χρόνια, αποτελούσε ταμπού για τους νομοθέτες
en However, it seems to be taboo to express any criticism of this policy.
el Ωστόσο, φαίνεται ότι είναι ταμπού η έκφραση οποιασδήποτε κριτικής κατά αυτής της πολιτικής.
en But it actually does the contrary, because this law may well foster ignorance, taboo and stigma.
el Στην πραγματικότητα όμως ο συγκεκριμένος νόμος κινείται στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, καθώς ενισχύει την άγνοια, τα ταμπού και τον στιγματισμό.
en Mr President, although rape within marriage has now finally become a punishable offence in most Member States, there is still a fearsome array of taboos, ignorance, lack of understanding and unwillingness to put violence against women high on the political agenda.
el Κύριε Πρόεδρε, επιτέλους χαρακτηρίσθηκε στα περισσότερα κράτη μέλη σαν ποινική πράξη ο βιασμός μέσα στο γάμο, αλλά παρά ταύτα υπάρχουν πάντα πολλά ταμπού, πολλή άγνοια, παρεξήγηση και απροθυμία να εγγραφεί η βία κατά της γυναίκας ψηλά στον κατάλογο των πολιτικών προτεραιοτήτων.
en That is often a taboo subject, but I still think it is worthwhile and should be considered.
el Αυτό αποτελεί συχνά απαγορευμένο θέμα, αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο και ότι θα πρέπει να εξεταστεί.
en You have violated this taboo.
el Έχετε παραβιάσει αυτό το ταμπού.
en There must be room for an open debate on drugs as part of federal and national politics, without any taboos.
el Στο επίπεδο της πολιτικής της ομοσπονδίας, αλλά και της εθνικής πολιτικής, θα πρέπει να μπορεί να διεξαχθεί μια ειλικρινής συζήτηση για τα ναρκωτικά και σ' αυτήν δεν επιτρέπεται να παίζουν κανέναν ρόλο τα ταμπού.
en But with the elections just around the corner, the P-word has become taboo.
el Αλλά, βεβαίως έρχονται εκλογές και η λέξη Σ είναι ταμπού.
en Many bloody crimes, for example the Katyń massacre, are taboo topics to this day, and these crimes may not be called by their proper name, genocide.
el Πολλά αιματηρά εγκλήματα, για παράδειγμα η σφαγή του Κατύν, αποτελούν ταμπού μέχρι σήμερα, και αυτά τα εγκλήματα ενδέχεται να μην αποκαλούνται με το σωστό τους όνομα, δηλαδή γενοκτονία.
en In doing that, they are disregarding another taboo, which is that it is unacceptable to use formal tricks to get rid of existing groups, such as the Independence/Democracy Group.
el Στο πλαίσιο αυτό, αγνοούν ένα ακόμη ταμπού, το οποίο συνίσταται στο ότι είναι απαράδεκτο να χρησιμοποιούνται τυπικά τεχνάσματα για να απαλλαγούμε από υπάρχουσες πολιτικές ομάδες, όπως η Ομάδα Ανεξαρτησία και Δημοκρατία.
en In fact, there is very little expert knowledge in this field, because the subject was long regarded as taboo and difficult.
el Πρέπει να το προσεγγίσουμε με ακρίβεια, γιατί πρόκειται περί ολόκληρου συστήματος το οποίο οφείλουμε να καταπολεμήσουμε. Δεν τίθεται απλά θέμα διαστροφής και ατομικών τερατουργημάτων.
en Throughout all the Member State this is an issue that affects one in four women but is often overlooked or viewed as a taboo.
el Σε όλα τα κράτη-μέλη αυτό είναι ένα θέμα που επηρεάζει μία γυναίκα στις τέσσερις, αλλά συχνά παραβλέπεται ή θεωρείται ταμπού.
en This is an enormous leap forward, a taboo has been shattered. It should not become green protectionism, but it is of the utmost importance for us that we have managed to bring it about.
el Πρόκειται για μία τεράστια πρόοδο·καταργήθηκε ένα ταμπού·δεν θα πρέπει να υπάρχει πράσινος προστατευτισμός, όμως είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι θέσαμε αυτά τα ζητήματα στην ημερήσια διάταξη.
en As the President-in-Office of the Council has stressed, there was no taboo at Laeken, no issue has been avoided, and I hope that this formula will become a reality, since European construction has too often been opaque, or at least the reserve of the initiated.
el Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, στο Λάκεν δεν υπήρξαν προκαταλήψεις, κανένα θέμα δεν αποσιωπήθηκε. Εύχομαι μάλιστα η τακτική αυτή να παγιωθεί διότι η οικοδόμηση της Ευρώπης μέχρι σήμερα χαρακτηριζόταν συχνά από αδιαφάνεια ή ήταν θέμα που αφορούσε μόνο τους μυημένους.
en We agreed to discuss nuclear issues and we accepted that these are a subject to be debated between us, because it was made clear from the beginning that no subject was taboo.
el Συμφωνήσαμε να συζητήσουμε για πυρηνικά θέματα και δεχθήκαμε ότι πρόκειται για ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί μεταξύ μας, επειδή κατέστη σαφές εξ αρχής ότι κανένα θέμα δεν ήταν ταμπού.
en In situations of political crisis, our 'urgent debates' have enabled in-depth, constructive and taboo-free dialogue on the situation in Kenya, Zimbabwe and Mauritania.
el Σε καταστάσεις πολιτικής κρίσης, οι "συζητήσεις επείγοντος χαρακτήρα" έχουν επιτρέψει εποικοδομητικό, χωρίς προκαταλήψεις και σε βάθος διάλογο σχετικά με την κατάσταση στην Κένυα, τη Ζιμπάμπουε και τη Μαυριτανία.
en We need to mitigate the negative impact of this disease - one of saddest aspects being that it is a taboo condition, something people dare not discuss freely.
el Πρέπει να αμβλύνουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της ασθένειας αυτής - μία από τις λυπηρότερες πτυχές της είναι ότι αποτελεί ταμπού: οι άνθρωποι δεν τολμούν να συζητήσουν ελεύθερα γι' αυτή.
en Madam President, I wish to raise an issue which seems to be taboo in the EU institutions, and that is the issue of colonisation.
el Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να θίξω ένα ζήτημα που φαίνεται να αποτελεί ταμπού για τα όργανα της ΕΕ, και αυτό είναι το ζήτημα της αποίκισης.
en Since the Vorlix, close contact has become... almost taboo
el Από το Βόρλιξ, η στενές επαφές έχουν γίνει... σχεδόν ταμπού
en Of course I cannot name any brands here, but I am thinking of an Italian fashion label that has been breaking taboos for 20 years now, and of other products too.
el Φυσικά, δεν θέλω να αναφέρω καμία μάρκα, αλλά αναφέρομαι σε μια ιταλική εταιρεία μόδας που εδώ και είκοσι χρόνια συνεχίζει να σπάει ταμπού, όπως επίσης υπάρχουν και άλλα τέτοια προϊόντα.
en With the report on the trafficking of persons, we in the Committee on Women's Rights have embarked on a course to take us out of the taboo zone.
el Με την έκθεση για τη σωματεμπορία ακολουθήσαμε στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα της Γυναίκας ένα δρόμο, ο οποίος μας οδηγεί έξω από την ζώνη ταμπού.
en We often do this formally but, Mr Eppink, although our parties often disagree on many things, I must say that while drawing up this report, there were no taboo matters in our discussion.
el Συνήθως αυτό το κάνουμε τυπικά αλλά, κύριε Eppink, παρά το γεγονός ότι τα κόμματά μας συχνά διαφωνούν σε πολλά ζητήματα, πρέπει να πω ότι ενώ συντάσσαμε αυτή την έκθεση, στη συζήτησή μας δεν υπήρχαν θέματα ταμπού.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 252 φράσεις που ταιριάζουν φράση taboo.Βρέθηκαν σε 0,56 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.