Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • αλωνιστής   
    (Noun  )
  • αλωνιστική μηχανή   

Άλλες έννοιες:

 
(zoology) Any of several large pelagic sharks of the genus Alopias , which have a very long tail; more commonly called thresher sharks.
 
Anything or anyone that threshes.
 
(agriculture, obsolete) A now-obsolete hand tool for threshing, also called a flail.
 
A modern farm machine for threshing grain, now a part of combine harvesters rather than a separate implement.

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "thresher", μεταφραστική μνήμη

add example
en CPA ‧.‧.‧: Parts of harvester and threshers n.e.c
el CPA ‧.‧.‧: Μέρη θεριστικών και αλωνιστικών μηχανημάτων π.δ.κ.α
en Once they are dry, they are brought indoors, stored in a dry, airy place, then threshed in traditional threshers called bogueses, which do not break the beans, or with a flail
el Αφού ξηρανθούν, τα Lingot du Nord συγκεντρώνονται, αποθηκεύονται σε χώρο ξηρό και ευάερο, κατόπιν εκκοκκίζονται με παραδοσιακές μηχανές, τις bogueuses, με τις οποίες αποφεύγεται η θραύση των φασολιών, ή με μαστίγιο
en How I got runned over by a thresher
el Με πάτησε μία αλωνιστική
en Because their skin is delicate lingots are always threshed in traditional threshers, called bogueses
el Λόγω εξάλλου της λεπτής υφής του φλοιού του, το lingot εκκοκκίζεται πάντοτε με παραδοσιακές μηχανές, καλούμενες bogueuses
en These are old corn threshers which have been modified to turn more slowly, so that the beans are not broken, which is what would happen with a combine harvester
el Πρόκειται για αλωνιστικές μηχανές σιταριού, των οποίων το εξάρτημα αλωνίσματος έχει μετατραπεί ώστε να περιστρέφεται πιο αργά, για να μην θραύονται οι σπόροι, όπως θα συνέβαινε με μια θεριζοαλωνιστική μηχανή
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 5 φράσεις που ταιριάζουν φράση thresher.Βρέθηκαν σε 0,351 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.