Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

 • ιικός   
  (Adjective  )
   
  relating to a virus in biological sense
   
  relating to a virus in biological sense
 • ιογενής   

Άλλες έννοιες:

 
(virology) Of or relating to a biological virus.
 
(marketing) A video, image or text spread by "word of mouth" on the internet or by e-mail for humorous, political or marketing purposes.
 
caused by a virus
 
Relating to a virus.
 
(advertising and marketing) Spread by word of mouth, with minimal intervention in order to create buzz and interest.
 
(virology) Caused by a virus.
 
(computing) Of the nature of an informatic virus; able to spread copies of itself to other computers.

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Αγγλικά Ελληνικά. (3)

acute viral nasopharyngitisοξεία ρινοφαρυγγίτιδα; κοινό κρυολόγημα; κρυολόγημα
acute viral rhinopharyngitisοξεία ρινοφαρυγγίτιδα; κοινό κρυολόγημα; κρυολόγημα
viral upper respiratory tract infectionοξεία ρινοφαρυγγίτιδα; κοινό κρυολόγημα; κρυολόγημα

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "viral", μεταφραστική μνήμη

add example
The measure aims to favour the eradication of viral and bacterial diseases affecting the productivity of hops in the Czech Republic by replanting with healthy, certified virus-free varietiesΤο μέτρο αποβλέπει στην εξάλειψη των ιογενών και βακτηριδιακών ασθενειών που επηρεάζουν την παραγωγικότητα των λυκίσκων στην Τσεχική Δημοκρατία, μέσω αναφυτεύσεων με υγιείς, εγκεκριμένες και απηλλαγμένες ιών ποικιλίες
Therefore, viral isolates having at least ‧ of these specific mutations would be considered resistant for atazanavirΕπομένως, στελέχη του ιού που έχουν τουλάχιστον ‧ από αυτές τις ειδικές μεταλλάξεις θα θεωρούνται ανθεκτικά στην atazanavir
However, the EESC reiterates the concern expressed about the availability of non-prescription oral antibiotics, anti-virals or anti-fungals which should be restricted to prescription only statusΩστόσο, η ΕΟΚΕ επαναλαμβάνει την ανησυχία που εκφράστηκε σε σχέση με τη διάθεση μη συνταγογραφούμενων αντιβιοτικών, που λαμβάνονται εκ του στόματος, αντιικών ή μυκητοκτόνων των οποίων η διάθεση θα πρέπει να γίνεται μόνον κατόπιν ιατρικής συνταγής
Chronic arthritis has been associated with wild-type rubella infection and has been related to persistent virus and/or viral antigen isolated from body tissuesΗ χρόνια αρθρίτιδα έχει συνδεθεί με τη λοίμωξη από το φυσικό ιό της ερυθράς και έχει συσχετισθεί με ιό που εμμένει και/ή αντιγόνο ιού που απομονώνονται από ιστούς του σώματος
or [the non-shedder state of the seropositive stallion for equine viral arteritis was confirmed by a virus isolation test which was carried out not more than one year before the semen was collected on ... ;]ή[επιβεβαιώθηκε ότι ο οροθετικός επιβήτορας δεν είναι φορέας της ιογενούς αρτηρίτιδας των ιπποειδών με δοκιμή απομόνωσης ιού που πραγματοποιήθηκε το αργότερο ένα έτος πριν από τη συλλογή του σπέρματος στις ... ;]
Commission Decision of ‧ June ‧ amending Annexes I and ‧ to Decision ‧/‧/EC establishing lists of approved zones and approved farms with regard to one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN) (notified under document number CΑπόφαση της Επιτροπής, της ‧ης Ιουνίου ‧, για τροποποίηση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της απόφασης ‧/‧/ΕΚ για την κατάρτιση καταλόγων εγκεκριμένων ζωνών και εγκεκριμένων ιχθυοτροφικών εκμεταλλεύσεων ως προς μία ή περισσότερες από τις νόσους της ιογενούς αιμορραγικής σηψαιμίας (ΙΑΣ) και της λοιμώδους αιματοποιητικής νέκρωσης (ΛΑΝ), οι οποίες προσβάλλουν τα ψάρια [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε ‧]
This product contains human albumin and hence carries a potential risk for transmission of viral diseasesΑυτό το προϊόν περιέχει ανθρώπινη λευκωματίνη, και συνεπώς δυνητικά εμπεριέχει κίνδυνο μετάδοσης ιογενών νόσων
Your paper on viral propagation was very insightfulΗ εργασία σου για την προερχόμενη διάδοση από ιό ήταν πολύ οξυδερκής
In study NV‧ in patients infected with viral genotype ‧ or ‧, all patients received Pegasys ‧ g sc qw and a ribavirin dose of ‧ mg and were randomized to treatment for either ‧ or ‧ weeksΣτη μελέτη NV‧ η οποία διενεργήθηκε σε ασθενείς με ιικό γονότυπο ‧ ή ‧, όλοι οι ασθενείς έλαβαν ‧ μg Pegasys υποδορίως την εβδομάδα και δόση ριμπαβιρίνης ‧mg και τυχαιοποιήθηκαν σε θεραπεία ‧ ή ‧ εβδομάδων
Sustained virologic response rates with Viraferon + ribavirin (one year of treatment) by genotype and viral loadένας χρόνος θεραπείας) ανά γονότυπο και ιικό φορτίο
The main measures of effectiveness were the proportion of patients with undetectable levels of HIV in the blood (viral load) or the change in viral load after treatmentΟι βασικοί δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας ήταν η αναλογία των ασθενών με μη ανιχνεύσιμα επίπεδα του HIV στο αίμα τους (ιικό φορτίο) ή η αλλαγή στο ιικό φορτίο μετά από τη θεραπεία
The choice of new antiretroviral agent(s) to be used in combination with efavirenz should take into consideration the potential for viral cross-resistance (see sectionΚατά την επιλογή του (ων) αντιρετροϊικού (ών) παράγοντος(ων) που θα χρησιμοποιηθεί (ούν) σε συνδυασμό με το efavirenz θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ενδεχόμενο της ιικής διασταυρούμενης αντοχής (βλέπε παράγραφο
No differences in frequency of bilirubin elevations were observed between these patients and those without viral hepatitisΚαμιά διαφορά δεν παρατηρήθηκε στη συχνότητα των αυξήσεων της χολερυθρίνης μεταξύ αυτών των ασθενών και εκείνων χωρίς ιογενή ηπατίτιδα
compensated liver disease with evidence of active viral replication, persistently elevated serum alanine aminotransferase (ALT) levels and histological evidence of active liver inflammation and fibrosis• Αντιρροπούμενη ηπατική νόσο με ενδείξεις ενεργού ιικής αντιγραφής, παρατεταμένα αυξημένα επίπεδα αλανίνης αμινοτρανσφεράσης ορού (SGPT) και ιστολογική ένδειξη ενεργού ηπατικής φλεγμονής και ίνωσης
Two controlled studies (‧ and ACTG ‧) of approximately one year duration with efavirenz in combination with NRTIs and/or PIs, have demonstrated reduction of viral load below the limit of quantification of the assay and increased CD‧ lymphocytes in antiretroviral therapy-naïve and NRTI-experienced HIV-infected patientsΔύο ελεγχόμενες μελέτες (‧ και ACTG ‧) διάρκειας περίπου ενός έτους με εφαβιρένζη σε συνδυασμό με NRTIs ή/και PIs, κατέδειξαν μείωση του ϊικού φορτίου κάτω από τα όρια ποσοτικής μέτρησης της ανάλυσης και αύξησαν τα CD‧ λεμφοκύτταρα σε ασθενείς με HIV λοίμωξη που δεν είχαν υποβληθεί προηγουμένως σε αντιρετροϊική θεραπεία και σε ασθενείς στους οποίους είχε χορηγηθεί αγωγή με NRTI
Clinical experience: the demonstration of benefit is based on histological, virological, biochemical, and serological responses after ‧ weeks of treatment in active-controlled clinical trials of ‧ adults with chronic hepatitis B infection and evidence of viral replicationΚλινική εμπειρία: η απόδειξη της ωφέλειας βασίζεται σε ιστολογικές, ιολογικές, βιοχημικές και ορολογικές ανταποκρίσεις μετά από θεραπεία ‧ εβδομάδων σε ενεργά ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές σε ‧. ‧ ενήλικες με χρόνια λοίμωξη ηπατίτιδας B και ένδειξη ιικής αντιγραφής
Background resistance to other classes of antiretrovirals have been shown to be similar in previously undetected CXCR‧-tropic virus of the minor viral population, as that found in CCR‧-tropic virusΗ αντοχή σε άλλες κατηγορίες αντιρετροϊκών φαρμάκων έχει φανεί να είναι όμοια σε προηγουμένως μη ανιχνεύσιμο CXCR‧-τρόπο ιό του μικρότερου ιικού πληθυσμού, με αυτό που βρέθηκε για CCR‧-τρόπο ιό
K‧N was the most frequently observed RT substitution in viral isolates from patients who experienced a significant rebound in viral load during clinical studies of efavirenz in combination with indinavir or zidovudine + lamivudineΗ Κ‧Ν ήταν η πιο συχνά παρατηρούμενη υποκατάσταση RT σε ϊικά απομονωμένα στελέχη από ασθενείς στους οποίους σημειώθηκε μία σημαντική απότομη αύξηση στο ϊικό φορτίο κατά τη διάρκεια κλινικών μελετών με εφαβιρένζη σε συνδυασμό με ινδιναβίρη ή zidovudine + lamivudine
The main measures of effectiveness were the levels of HIV in the blood (viral load) and the number of CD‧ T-cells in the blood (CD‧ cell count) after ‧ weeks of treatmentΟι βασικοί δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας ήταν τα επίπεδα του HIV στο αίμα (ιικό φορτίο) και ο αριθμός των CD‧ T-κυττάρων στο αίμα μετά από ‧ εβδομάδες θεραπείας
E.g., the presence of replication competent virus in stocks of non-replication competent viral vectors must be excludedΠρέπει π.χ. να αποκλειστεί η παρουσία ιών ικανών για αναπαραγωγή σε αποθέματα μη ικανών για αναπαραγωγή φορέων ιών
Viral antigen particles detected by ELISA were found in ‧ % of stools after the first dose and ‧ % of stools after the second doseΤα ιικά σωματίδια αντιγόνων που ανιχνεύθηκαν με τη μέθοδο ELISA βρέθηκαν στο ‧ % των κοπράνων μετά τη πρώτη δόση και στο ‧ % των κοπράνων μετά την δεύτερη δόση
Resistance: the potency of efavirenz in cell culture against viral variants with amino acid substitutions at positions ‧, ‧, ‧, ‧ or ‧ in RT or variants with amino acid substitutions in the protease was similar to that observed against wild type viral strainsΑνθεκτικότητα:Η ισχύς του εφαβιρένζη σε καλλιέργεια κυττάρων έναντι ϊικών παραλλαγών με υποκαταστάσεις αμινοξέων στις θέσεις ‧, ‧, ‧, ‧ ή ‧ της ανάστροφης τρανσκριπτάσης (RT) ή έναντι παραλλαγών με υποκαταστάσεις αμινοξέων στην πρωτεάση ήταν παρόμοια με αυτή που παρατηρήθηκε έναντι ϊικών στελεχών άγριου τύπου
I was head of security at a secret high- tech facility called The Hive...... a giant underground laboratory developing experimental...... viral weaponryΕπικεφαλής ασφαλείας στη μυστική εγκατάσταση Κυψέλη... ένα γιγάντιο υπόγειο εργαστήριο για πειραματικά ιογενή όπλα
The KRAS (Kirsten rat sarcoma ‧ viral oncogene homologue) gene encodes a small, GTP-binding protein involved in signal transductionΤο γονίδιο KRAS (Kirsten rat sarcoma ‧ ιϊκό ομόλογο ογκογονίδιο) κωδικοποιεί μία μικρή πρωτεΐνη συνδεδεμένη με GTP, η οποία εμπλέκεται στη μετάδοση του σήματος
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 820 φράσεις που ταιριάζουν φράση viral.Βρέθηκαν σε 1,332 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.