προφορά: IPA: mɔˈʁy      

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • βακαλάος   
     
    Poisson marin de la famille Gadidae.
  • μπακαλιάρος   
    (Noun  m)
  • γάδος   
  • μουρούνα   

Άλλες έννοιες:

 
Poisson de mer

Did you mean: Morue

Picture dictionary

βακαλάος
βακαλάος

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Γαλλικά Ελληνικά. (4)

huile de foie de morue
μουρουνέλαιο
huile de morue
μουρουνέλαιο
Morue
Bakalaoς
morue du Pacifique occidental
μπακαλιάρος της Αλάσκας; γάδος της Αλάσκας

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "morue", μεταφραστική μνήμη

add example
fr huile de poissons et huile de foie de morue non raffinées
el Ιχθυέλαιο και μουρουνέλαιο μη ραφιναρισμένο
fr La Commission a légiféré sur tout: les filets, les tonnages, la puissance de la flotte, le nombre d'unités et en fin de compte - le rapporteur nous le dit - il y a moins de pêcheurs, il y a moins de morue, il y a moins, même, de thon rouge en Méditerranée, d'où la colère des pêcheurs, aux mois de juin-juillet.
el Επιτροπή νομοθέτησε επί παντός επιστητού: δίχτυα, ποσότητες, δυναμικό στόλων, αριθμό σκαφών και, αφού ειπώθηκαν και έγιναν τα πάντα -όπως μας λέει η εισηγήτρια- υπάρχουν λιγότεροι αλιείς, λιγότεροι βακαλάοι, μέχρι και λιγότεροι ερυθροί τόνοι στη Μεσόγειο, εξ ου και η οργή των αλιέων τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.
fr Grenadier (de Patagonie ou non), morue argentine
el Μαυρόουρος (Παταγωνίας ή όχι), μπακαλιάρος Αργεντινής
fr Morues en approche
el Συναγερμός
fr C' est de la brandade de morue
el Παστός μπακαλιάρος
fr Morues (Gadus morhua, Gadus ogac et Gadus macrocephalus) et poissons de l’espèce Boreogadus saida
el Gadus morhua, Gadus ogac et Gadus macrocephalus) και ψάρια του είδους Boreogadus saida
fr La Commission a présenté des propositions d'adoption de plans de reconstitution pour cinq stocks de morue et un stock de merlu, qui ont récemment été adoptées par le Conseil; elle a fait également des propositions concernant les merlus et les langoustines dans la péninsule Ibérique ainsi que les stocks de sole dans la Manche occidentale et dans le golfe de Gascogne
el Επί του παρόντος, η Επιτροπή έχει υποβάλει προτάσεις για σχέδια ανάκαμψης που αφορούν πέντε αποθέματα γάδου και ένα απόθεμα μπακαλιάρου μερλούκιου, τα οποία πρόσφατα εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο, και έχει υποβάλει προτάσεις για τον μερλούκιο και την καραβίδα στην Ιβηρική Χερσόνησο και για τα αποθέματα γλώσσας στη Δυτική Μάγχη και στον Βισκαϊκό κόλπο
fr poissons, huile de poissons et huile de foie de morue non raffinées
el Ψάρια, ιχθυέλαιο και μουρουνέλαιο μη ραφιναρισμένο
fr Passe- moi N$ino, morue!
el Δώσε μου τον Νίνο, σκύλα
fr Objet: Pêche illicite de morue en mer Baltique
el Θέμα: Παράνομη αλιεία βακαλάου στην Βαλτική Θάλασσα
fr Il suffit de voir ce qui arrive à la morue canadienne, qui perd son poids, et d'entendre les cris d'alarme de la FAO.
el Φτάνει να δει κανείς τί συμβαίνει με την καναδέζικη μουρούνα, το βάρος της οποίας ελαττώνεται, και να ακούσει τους κώδωνες κινδύνου που κρούει ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών.
fr Pour terminer, je souhaite transmettre tous mes vux de prompt rétablissement au commissaire Franz Fischler et en profiter pour lui faire passer un message : "Aucune grippe ne résiste à un bon plat de morue à la portugaise et un bon verre de vin rouge" !
el Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να διαβιβάσω τις ευχές μου για καλή ανάρρωση προς τον Επίτροπο κ. Franz Fischler και με την ευκαιρία να του στείλω ένα μήνυμα: "Καμία γρίπη δεν αντιστέκεται σε ένα καλό πιάτο μπακαλιάρο μαγειρεμένο με τον πορτογαλικό τρόπο και σε ένα ποτήρι καλό κόκκινο κρασί!"
fr (SV) Madame la Présidente, au sein de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, je suis responsable de la question de la pêche à la morue en mer Baltique.
el (SV) Κυρία Πρόεδρε, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, είμαι υπεύθυνος για το θέμα της αλιείας βακαλάου στη Βαλτική Θάλασσα.
fr Morues (Gadus morhua, Gadus ogac et Gadus macrocephalus) et poissons de l’espèce Boreogadus saida
el Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac και Gadus macrocephalus) και ψάρια του είδους Boreogadus saida
fr morue argentine (Salilota australis) et/ou grenadier (Macrourus whitsoni
el μπακαλιάρος Αργεντινής (Salilota australis) ή/και μακρόουρος (Macrourus whitsoni
fr Après le dépeuplement des campagnes, arrive le dépeuplement des ports de pêche, un secteur, on le sait, difficile, dur, connaissant des conflits, une «guerre du Golfe» - du Golfe de Gascogne - une guerre du thon, même une guerre de la morue, avec des contraintes juridiques très importantes, qui viennent de la liberté de la haute mer et des contraintes biologiques.
el Μετά από την ερήμωση της υπαίθρου, έρχεται η ερήμωση των λιμανιών, ενός τομέα, ο οποίος γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολος, έχει συγκρούσεις, "έναν πόλεμο του Κόλπου», του Κόλπου της Γασκώνης, τον πόλεμο του τόνου, του μπακαλιάρου, με σημαντικούς νομικούς περιορισμούς, που πρόερχονται από την ελευθερία της ανοικτής θάλασσας και τους βιολογικούς περιορισμούς.
fr Les pêcheurs européens craignent que ces abordages ne masquent l'intention de les exclure des zones de pêche où ils capturent le flétan et la morue.
el Οι ευρωπαίοι αλιείς εκφράζουν φόβους ότι με οι έλεγχοι αυτοί υποκρύπτουν την πρόθεση να εκτοπισθούν τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη από τους ψαρότοπους όπου αλιεύουν γλώσσα και βακαλάο.
fr Paraître devant sa seigneurie, alors qu' on sent plus mauvais que de la morue séchée
el Εμφανίστηκες στον Κυβερνήτη άπλυτος και μύριζες μπακαλιάρο
fr Décision de la Commission du ‧ avril ‧ portant modification de la décision ‧/‧/CE de manière à étendre la dérogation aux filets de morue salée et aux morues entières salées [notifiée sous le numéro C ‧]
el Απόφαση της Επιτροπής, της ‧ης Απριλίου ‧, για την τροποποίηση της απόφασης ‧/‧/ΕΚ προκειμένου να επεκταθεί η παρέκκλιση στα φιλέτα αλατισμένου μπακαλιάρου και στους ολόκληρους αλατισμένους μπακαλιάρους [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε ‧]
fr Rappelons que la commission de la pêche de la NAFO avait fixé un TAC de 6.000 tonnes de morue pour ce secteur, 3NO en 1994.
el Υπενθυμίζουμε ότι η Επιτροπή Αλιείας του NAFO όρισε ένα ΣΕΑ 6.000 τόνων βακαλάου για τη ζώνη 3ΝΟ το 1994.
fr En me penchant sur cette matière, j'ai pu observer que malgré la réduction des quotas de pêche, certains stocks de morue sont proches du seuil biologique critique.
el Στο έργο μου σχετικά με αυτό το θέμα, διαπίστωσα ότι, παρά τις μειωμένες αλιευτικές ποσοστώσεις, κάποια μέρη των αποθεμάτων βακαλάου πλησιάζουν στο βιολογικά κρίσιμο όριο.
fr Les menaces qui pèsent sur la morue sont nombreuses, mais en fin de compte, la plus grande d'entre elles est la pêche illégale.
el Οι απειλές για τον βακαλάο είναι πολλές, αλλά, παρά ταύτα, η μεγαλύτερη απειλή είναι η παράνομη αλιεία.
fr Au lieu d' être toujours à la traîne des États-Unis, à Seattle, au Kosovo, en Irak, peut-être l' Europe de Bruxelles pourrait-elle suggérer, au-delà des organisations internationales de pêche qui existent dans l' Atlantique nord, dans le Pacifique, au-delà de la réglementation des thonidés, de la morue ou d' autres choses, que l' Europe prenne l' initiative d' une conférence mondiale de la pêche, une sorte de Montego Bay de la ressource halieutique et alors, entre Péruviens, Japonais, Canadiens, Russes, Européens, on pourrait gérer scientifiquement les ressources halieutiques, patrimoine commun de l' humanité.
el Η Ευρώπη των Βρυξελλών, αντί να είναι πάντοτε ουραγός των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ήταν στο Σηάτλ, στο Κοσσυφοπέδιο, στο Ιράκ, θα μπορούσε να υποστηρίξει, πέρα από τις διεθνείς οργανώσεις αλιείας που υπάρχουν στο Βόρειο Ατλαντικό, στον Ειρηνικό, πέρα από τον κανονισμό για τα τονοειδή, τον μπακαλιάρο ή για άλλα πράγματα, την ανάληψη μιας πρωτοβουλίας για μια παγκόσμια διάσκεψη αλιείας μεταξύ Περουβιανών, Ιαπώνων, Καναδών, Ρώσων, Ευρωπαίων, ένα είδος Montego Bay για τους αλιευτικούς πόρους μεταξύ, και έτσι θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε επιστημονικά τους αλιευτικούς πόρους, που αποτελούν κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας.
fr Non, parce qu' il aime la morue anglaise!
el ' Οχι, γιατί είναι ερωτευμένος με τη βαρετή Αγγλίδα!
fr En l'espèce, en ce qui concerne la mesure relative au stock de morue, il a été disposé qu'à l'avenir sa gestion soit répartie entre le Canada, qui possède dans ses eaux 95 % du stock, et la NAFO, qui en possède 5 %, et que ces deux entités - Canada d'une part et NAFO de l'autre - fixeront les TAC respectifs en collaboration étroite et sur la base d'avis scientifiques.
el Ειδικότερα, όσον αφορά το μέτρο σχετικά με τα αποθέματα βακαλάου, έχει αποφασισθεί ότι στο μέλλον η διαχείριση θα γίνεται από κοινού με τον Καναδά, ο οποίος κατέχει στα ύδατά του το 95 % των αποθεμάτων και του ΝΑFO που κατέχει το 5 %, και ότι και οι δύο πλευρές -ο Καναδάς και το NAFO- θα ορίσουν το σύνολο των επιτρεπομένων αλιευμάτων σε στενή συνεργασία και βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 60 φράσεις που ταιριάζουν φράση morue.Βρέθηκαν σε 0,873 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.