προφορά: IPA: mɔˈʁy      

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • βακαλάος   
     
    Poisson marin de la famille Gadidae.
  • μπακαλιάρος   
    (Noun  m)
  • γάδος   
  • μουρούνα   

Άλλες έννοιες:

 
Poisson de mer

Did you mean: Morue

Picture dictionary

βακαλάος
βακαλάος

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Γαλλικά Ελληνικά. (4)

huile de foie de morue
μουρουνέλαιο
huile de morue
μουρουνέλαιο
Morue
Bakalaoς
morue du Pacifique occidental
μπακαλιάρος της Αλάσκας; γάδος της Αλάσκας

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "morue", μεταφραστική μνήμη

add example
fr Morues (Gadus morhua, Gadus ogac et Gadus macrocephalus) et poissons de l’espèce Boreogadus saida
el Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac and Gadus macrocephalus) και ψάρια του είδους Boreogadus saida
fr Deuxièmement, il est discutable d’attribuer aux phoques la diminution des ressources maritimes et, concrètement, des bancs de morue
el Κατά δεύτερον, αμφισβητείται κατά πόσον μπορούν να κατηγορηθούν οι φώκιες για την μείωση των αλιευτικών πόρων, και συγκεκριμένα των αποθεμάτων βακαλάου
fr La Commission a légiféré sur tout: les filets, les tonnages, la puissance de la flotte, le nombre d'unités et en fin de compte - le rapporteur nous le dit - il y a moins de pêcheurs, il y a moins de morue, il y a moins, même, de thon rouge en Méditerranée, d'où la colère des pêcheurs, aux mois de juin-juillet.
el Επιτροπή νομοθέτησε επί παντός επιστητού: δίχτυα, ποσότητες, δυναμικό στόλων, αριθμό σκαφών και, αφού ειπώθηκαν και έγιναν τα πάντα -όπως μας λέει η εισηγήτρια- υπάρχουν λιγότεροι αλιείς, λιγότεροι βακαλάοι, μέχρι και λιγότεροι ερυθροί τόνοι στη Μεσόγειο, εξ ου και η οργή των αλιέων τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.
fr Morues (Gadus morhua, Gadus ogac et Gadus macrocephalus) et poissons de l’espèce Boreogadus saida
el Gadus morhua, Gadus ogac et Gadus macrocephalus) και ψάρια του είδους Boreogadus saida
fr Et je tiens à remercier la commission de la pêche - et en particulier M. Arias - d'avoir approuvé mes amendements à ce rapport concernant la flotte de pêche à la morue.
el Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή Αλιείας και ιδιαίτερα τον κ. Arias, για την έγκριση των τροπολογιών της έκθεσης σχετικά με το στόλο αλιείας βακαλάου.
fr La justification semble de bon sens: les ressources halieutiques, comme la morue par exemple, diminueraient. Dès lors pour sauver les stocks et leur reconstitution durable, il faudrait limiter l’effort de pêche de nos hommes de mer.
el Η αιτιολόγηση φαίνεται λογική: οι αλιευτικοί πόροι, όπως ο βακαλάος, μειώνονται. Για να σώσουμε, λοιπόν, τα αποθέματα και να βοηθήσουμε τη βιώσιμη ανασύστασή τους, θα πρέπει να μειωθούν αμέσως οι αλιευτικές προσπάθειες των αλιέων μας.
fr Détendez- vous, madame La Morue
el Εσύ είσαι σαν μάγισσα
fr (SV) Madame la Présidente, au sein de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, je suis responsable de la question de la pêche à la morue en mer Baltique.
el (SV) Κυρία Πρόεδρε, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, είμαι υπεύθυνος για το θέμα της αλιείας βακαλάου στη Βαλτική Θάλασσα.
fr M. Stevenson est trop jeune pour se souvenir des guerres de la morue qui sévirent le long des côtes d' Islande de mon temps ; en fait j' étais déjà dans la politique à cette époque.
el Ο κ. Stevenson είναι πολύ νέος για να θυμάται τους πολέμους γάδου που διεξάγονταν γύρω από τις ακτές της Ισλανδίας κατά την εποχή μου - στην πραγματικότητα, σε μια εποχή που ήμουν ήδη στην πολιτική.
fr poissons, huile de poissons et huile de foie de morue non raffinées
el Ψάρια, ιχθυέλαιο και μουρουνέλαιο μη ραφιναρισμένο
fr Eh bien, je vous assure qu' une morue comme la nôtre... personne n' en a jamais mangé depuis!
el Λοιπόν, σας διαβεβαιώ, ότι μπακαλιάρος σαν τον δικό μας ... δεν έχει δοκιμάσει κανείς!
fr Objet: Pêche illicite de morue en mer Baltique
el Θέμα: Παράνομη αλιεία βακαλάου στη Βαλτική
fr Cependant, je vous ferai remarquer que sur les trois prises de morue effectuées le long de la côte ouest irlandaise qui ont été examinées aux fins de cette étude, 98 % du poisson capturé par les filets était soit détruit, soit gravement endommagé par les phoques.
el Αλλά, επιθυμώ να σας υπογραμμίσω ότι στις τρεις δειγματοληπτικές αλιεύσεις μπακαλιάρου στη δυτική ακτή της Ιρλανδίας, το 98 % του μπακαλιάρου που πιάστηκε στα δίχτυα ήταν είτε κατεστραμμένο είτε είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από τις φώκιες.
fr Si c'est effectivement le cas, alors les pêcheurs de la côte sud-est de l'Angleterre vont être encore plus agacés lorsqu'on va leur dire qu'ils ne peuvent pas capturer des morues qui n'existent pas en théorie alors qu'en réalité, l'offre y est relativement abondante.
el Εάν ισχύει αυτό, τότε οι αλιείς της νοτιοανατολικής ακτής της Αγγλίας θα πέσουν σε ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση όταν τους λένε πως δεν μπορούν να αλιεύσουν βακαλάους που θεωρητικά δεν υπάρχουν, μολονότι στην πραγματικότητα υπάρχουν εκεί σε μεγάλο αριθμό.
fr Il suffit de voir ce qui arrive à la morue canadienne, qui perd son poids, et d'entendre les cris d'alarme de la FAO.
el Φτάνει να δει κανείς τί συμβαίνει με την καναδέζικη μουρούνα, το βάρος της οποίας ελαττώνεται, και να ακούσει τους κώδωνες κινδύνου που κρούει ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών.
fr morue argentine (Salilota australis) et/ou grenadier (Macrourus whitsoni
el μπακαλιάρος Αργεντινής (Salilota australis) ή/και μακρόουρος (Macrourus whitsoni
fr La Canada exerce donc ces pouvoirs dans sa zone économique exclusive et la NAFO les exerce dans les eaux internationales, ayant été établi que 95 % du stock de morue est dans les eaux canadiennes et 5 % dans les eaux internationales gérées par la NAFO.
el Συνεπώς ο Καναδάς ασκεί αυτά τα δικαιώματά του εντός της ζώνης της αποκλειστικής οικονομικής δικαιοδοσίας του, το NAFO τα ασκεί στα διεθνή ύδατα, εφόσον έχει ορισθεί ότι το 95 % των αποθεμάτων βακαλάου βρίσκεται στα καναδικά ύδατα και το 5 % στα διεθνή ύδατα που διαχειρίζεται το NAFO.
fr La pêche à la morue a fait l'objet d'un moratoire en mer du Nord et il est clair qu'il existe des maillons très faibles dans la chaîne en ce qui concerne l'aptitude de la politique commune de la pêche à garantir la durabilité de la pêche.
el Έγινε φερ' ειπείν προσωρινή διακοπή αλιείας του βακαλάου στη Βόρεια Θάλασσα που δείχνει ξεκάθαρα ότι υπάρχουν κάποιοι πολύ ασθενείς κρίκοι στην αλυσίδα όσον αφορά τη δυνατότητα της κοινής αλιευτικής πολιτικής να εξασφαλίσει αειφόρο αλιεία.
fr C' est de la brandade de morue
el Παστός μπακαλιάρος
fr Après le dépeuplement des campagnes, arrive le dépeuplement des ports de pêche, un secteur, on le sait, difficile, dur, connaissant des conflits, une «guerre du Golfe» - du Golfe de Gascogne - une guerre du thon, même une guerre de la morue, avec des contraintes juridiques très importantes, qui viennent de la liberté de la haute mer et des contraintes biologiques.
el Μετά από την ερήμωση της υπαίθρου, έρχεται η ερήμωση των λιμανιών, ενός τομέα, ο οποίος γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολος, έχει συγκρούσεις, "έναν πόλεμο του Κόλπου», του Κόλπου της Γασκώνης, τον πόλεμο του τόνου, του μπακαλιάρου, με σημαντικούς νομικούς περιορισμούς, που πρόερχονται από την ελευθερία της ανοικτής θάλασσας και τους βιολογικούς περιορισμούς.
fr Morues en approche
el Συναγερμός
fr (PL) Madame la Présidente, bien que je ne dispose que d'une minute de temps de parole, on m'a demandé de parler au nom des pêcheurs polonais, qui souhaitent déclarer que la réglementation relative à la pêche à la morue porte préjudice aux pêcheurs polonais, à plus forte raison que tout le monde connaît le niveau de prise des autres pays.
el (PL) Κυρία Πρόεδρε, έχοντας ένα μόνο λεπτό στη διάθεσή μου, μου ζητήθηκε να λάβω τον λόγο εξ ονόματος των πολωνών αλιέων, που θέλουν να δηλώσουν ότι ο κανονισμός που θεσπίστηκε για την απαγόρευση της αλιείας βακαλάου συνιστά διακριτική μεταχείριση σε βάρος των πολωνών αλιέων, ιδίως αν ληφθεί υπόψη η ευρέως γνωστή πραγματικότητα για τα αλιεύματα άλλων χωρών.
fr Décision de la Commission du ‧ avril ‧ portant modification de la décision ‧/‧/CE de manière à étendre la dérogation aux filets de morue salée et aux morues entières salées [notifiée sous le numéro C ‧]
el Απόφαση της Επιτροπής, της ‧ης Απριλίου ‧, για την τροποποίηση της απόφασης ‧/‧/ΕΚ προκειμένου να επεκταθεί η παρέκκλιση στα φιλέτα αλατισμένου μπακαλιάρου και στους ολόκληρους αλατισμένους μπακαλιάρους [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε ‧]
fr Ces morues jouent les chaudes?
el Οι βρωμιάρες νομίζουν πως είναι καυτές
fr La fraude éventuelle dont fait l'objet la morue qui peut pénétrer, via la Norvège, alors qu'elle fait partie des quotas d'autres pays.
el Πρόκειται για την πιθανή απάτη όσν αφορά τον βακαλάο, που ίσως περνάει, μέσω της Νορβηγίας, χρησιμοποιώντας ποσοστώσεις άλλων χωρών.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 60 φράσεις που ταιριάζουν φράση morue.Βρέθηκαν σε 1,011 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.