προφορά: IPA: /nɔk.tyʁn/  

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • νυχτερινός   
  • νυκτόβιος   
    (Adjective  m)
  • νυχτόβιος   
  • νυκτερινός   
  • νυκτιάτικος   
  • νυχτιάτικος   
  • νύχτα     
  • ξενύκτης   

Picture dictionary

νυχτιάτικος, νυχτερινός
νυχτιάτικος, νυχτερινός

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Γαλλικά Ελληνικά. (2)

nocturnement
νυχτιάτικα
vie nocturne
νυχτερινή ζωή

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "nocturne", μεταφραστική μνήμη

add example
fr Les règles existantes ainsi que celles qui ont été introduites récemment, sont étendues au règlement en période nocturne et au règlement entre systèmes liés
el Οι υφιστάμενοι κανόνες, καθώς και ορισμένοι άλλοι πρόσφατα εισαχθέντες κανόνες, επεκτείνονται τόσο στους νυκτερινούς διακανονισμούς όσο και στους διακανονισμούς μεταξύ συνδεδεμένων συστημάτων
fr On scinde la patrouille nocturne?
el Χωρίστηκαν για νυχτερινή περίπολο
fr Appareils de vision nocturne et d'image thermique et tubes intensificateurs d'image ou les senseurs transistorisés conçus à cette fin
el Εξοπλισμός νυκτερινής όρασης και θερμικής απεικόνισης και συσκευές ενίσχυσης της εικόνας ή οι αντίστοιχοι αισθητήρες στερεής κατάστασης
fr Sans ça, ils ont des problèmes de mâchoire et de vision nocturne
el Θέλoυv εvισχυμέvα εμβόλια κάθε χρόvo, αλλιώς θα πάθoυv τέταvo και υπvoβασία
fr Nous disposons d'un texte législatif européen d'une réelle importance pour les hommes et les femmes de nos pays, et nous l'enfouissons dans une séance nocturne!
el Όταν έχουμε ένα κείμενο ευρωπαϊκής νομοθεσίας που πραγματικά ενδιαφέρει τους πολίτες, το κρύβουμε στη νυχτερινή συνεδρίαση.
fr Intervient Joseph Daul, qui signale que Angelika Niebler a été victime d'une agression nocturne aux abords du Parlement le ‧ septembre dernier, et qu'une heure et demie après avoir été alertée, la police n'était toujours pas sur place
el Παρεμβαίνει ο Joseph Daul, ο οποίος δηλώνει ότι η Angelika Niebler υπήρξε θύμα νυκτερινής επίθεσης πλησίον του Κοινοβουλίου στις ‧ του παρελθόντος Σεπτεμβρίου, και ότι μιάμισυ ώρα αφότου ειδοποιήθηκε, η αστυνομία δεν είχε ακόμη εμφανιστεί
fr quelques études, la réduction de l' hypoglycémie nocturne était aussi associée avec une augmentation du nombre d' épisodes hypoglycémiques durant la journée
el Σε ορισμένες μελέτες, η μείωση των επεισοδίων νυκτερινής υπογλυκαιμίας, συσχετίσθηκε με αύξηση των επεισοδίων υπογλυκαιμίας κατά τη διάρκεια της ημέρας
fr Les réactions indésirables récemment rapportées qui se sont produites plus fréquemment dans le groupe traité par sildénafil/époprosténol, ont été des yeux injectés de sang/yeux rouges, vision trouble, congestion nasale, sueurs nocturnes, douleurs dorsales et une sécheresse buccale. La fréquence des
el Οι πιο πρόσφατα αναφερθείσες ανεπιθύμητες ενέργειες, ως προς το φάρμακο, που παρατηρήθηκαν πιο συχνά στην ομάδα των ασθενών που λάμβαναν sildenafil/epoprostenol, ήταν εστίες αιμορραγίας στον οφθαλμό/εξέρυθροι οφθαλμοί, θάμβος οράσεως, ρινική συμφόρηση, νυκτερινοί ιδρώτες, οσφυαλγία και ξηροστομία
fr Il convient de consacrer les efforts des pays membres et des représentants du secteur des transports, avec le soutien de l'UE, à la coordination des horaires dans le domaine du fret international, afin de s'efforcer, par exemple, de privilégier le transit nocturne, où le transport des passagers est faible (ce que l'on appelle des sauts de nuit
el Θα ήταν επίσης προτιμότερο να επικεντρωθούν οι προσπάθειες των κρατών μελών και των επιχειρήσεων του τομέα των μεταφορών, με την υποστήριξη της ΕΕ, στο συντονισμό των δρομολογίων στον τομέα των διεθνών μεταφορών εμπορευμάτων, και να ενθαρρυνθεί π.χ. η προτίμηση των νυκτερινών δρομολογίων, όταν δηλαδή είναι αραιότερα τα δρομολόγια επιβατικών μεταφορών
fr Il règne vraiment une atmosphère historique dans cette session nocturne du Parlement.
el Μια πραγματικά ιστορική ατμόσφαιρα επικρατεί αργά απόψε στο Κοινοβούλιο.
fr Toutefois, exception faite pour les dispositions de l'article 9 du Règlement (CEE) 2408/92 du Conseil sur l'accès au marché, les Etats membres peuvent, en cas de graves problèmes de nature environnementale, imposer des limitations de vol - donc pas une interdiction de vol totale, mais des limitations - telles qu'un couvre-feu nocturne pour les avions relevant du chapitre 2, à condition que ces mesures ne conduisent pas à l'interdiction totale d'utiliser ces avions.
el Ωστόσο, με εξαίρεξη των διατάξεων του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά, σε περίπτωση σοβαρών προβλημάτων περιβαλλοντικής φύσης, τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλουν σοβαρούς περιορισμούς δραστηριότητας - όχι απόλυτη απαγόρευση δραστηριότητας - όπως για παράδειγμα απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας για τα αεροσκάφη του κεφαλαίου 2, με την προϋπόθεση να μην έχει απαγορευτεί απόλυτα η χρήση αυτών των αεροπλάνων.
fr Malheureusement, cet aménagement tend de plus en plus à déloger des habitants et hommes de métier traditionnels et à livrer l'espace au développement tout à fait anarchique de lieux de divertissement nocturnes, qui suscitent de multiples désagréments et pollutions
el Δυστυχώς αυτή η ανάπλαση τείνει ολοένα και περισσότερο να εκτοπίσει παραδοσιακούς κατοίκους και επαγγελματίες και να παραδώσει το χώρο σε μια παντελώς άναρχη ανάπτυξη νυκτερινών κέντρων που προκαλούν πολλαπλές οχλήσεις και ρυπάνσεις
fr Les visites de la police, tes sorties nocturnes
el Έρχεται αστυνoμία, φεύγεις στις ‧ τo πρωί
fr Les études cliniques chez les patients diabétiques de type ‧ et de type ‧ ont montré un nombre réduit d épisodes d hypoglycémie nocturne avec l insuline lispro comparé à l insuline humaine rapide
el Κλινικές μελέτες σε ασθενείς με τύπου ‧ και τύπου ‧ σακχαρώδη διαβήτη, έδειξαν μειωμένο αριθμό επεισοδίων νυκτερινής υπογλυκαιμίας, με τη λήψη ινσουλίνης lispro συγκριτικά με την ανθρώπινη διαλυτή ινσουλίνη
fr Ce phénomène s'explique par la baisse d'intensité des processus bioénergétiques lors de la pause nocturne, à l'origine d'une proportion sucres/acides optimale qui confère un goût incomparable aux pommes jabłka grójeckie
el Το φαινόμενο αυτό εξηγείται από την μείωση της έντασης των βιοενεργειακών διεργασιών κατά τη νυκτερινή παύση, στην οποία οφείλεται η βέλτιστη αναλογία σακχάρων/οξέων που προσδίδει απαράμιλλη γεύση στα μήλα jabłka grójeckie
fr Appareils de vision nocturne et d’image thermique et tubes intensificateurs d’image, autres que ceux visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne
el Εξοπλισμός νυκτερινής όρασης και θερμικής απεικόνισης και συσκευές ενίσχυσης της εικόνας, εκτός από όσα υπόκεινται σε έλεγχο δυνάμει του Κοινού Στρατιωτικού Καταλόγου της ΕΕ
fr Non seulement parce que le bruit provoqué par le trafic aérien nocturne est celui qui perturbe le plus le sommeil des citoyens, mais aussi parce que, par manque de règles communes dans l' Union européenne, nous avons connu une distorsion notoire de la concurrence entre les aéroports et un manque d' équité vis-à-vis des citoyens des différents États membres.
el Όχι μόνο επειδή ο θόρυβος που προκαλείται από τη νυχτερινή εναέρια κυκλοφορία είναι εκείνος που διαταράσσει περισσότερο τον ύπνο των πολιτών, αλλά επίσης διότι εξαιτίας της έλλειψης κοινών κανόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρεθήκαμε σε καταστάσεις καταφανούς στρέβλωσης του ανταγωνισμού μεταξύ αεροδρομίων και απουσίας δίκαιης μεταχείρισης για τους πολίτες των διαφόρων κρατών μελών.
fr Les États membres peuvent subordonner le travail de certaines catégories de travailleurs de nuit à certaines garanties, dans des conditions fixées par les législations et/ou pratiques nationales, pour des travailleurs qui courent un risque de sécurité ou de santé lié au travail durant la période nocturne
el Τα κράτη μέλη μπορούν να θέτουν ως προϋπόθεση της νυκτερινής εργασίας ορισμένων κατηγοριών εργαζομένων, ορισμένες εγγυήσεις, υπό όρους που καθορίζονται από τις εθνικές νομοθεσίες ή/και πρακτικές, για τους εργαζόμενους, οι οποίοι διατρέχουν κίνδυνο ασφαλείας ή υγείας οφειλόμενο στη νυκτερινή εργασία
fr Xolair est indiqué, en traitement additionnel, pour améliorer le contrôle de l asthme chez les adultes et les adolescents (à partir de ‧ ans) atteints d asthme allergique persistant sévère, ayant un test cutané positif ou une réactivité in vitro à un pneumallergène perannuel, et qui, malgré un traitement quotidien par un corticoïde inhalé à forte dose et un bêta‧-agoniste inhalé à longue durée d action, présentent une réduction de la fonction pulmonaire (VEMS < ‧ % de la valeur théorique), des symptômes diurnes ou des réveils nocturnes fréquents, et des exacerbations sévères, multiples et documentées de l asthme
el Το Xolair ενδείκνυται ως επιπρόσθετη θεραπεία για τη βελτίωση του ελέγχου του άσθματος σε ενήλικες και έφηβους (ηλικίας άνω των ‧ ετών) ασθενείς με σοβαρό επίμονο αλλεργικό άσθμα, οι οποίοι είναι θετικοί σε δερματική δοκιμασία ή in vitro αντίδραση σε ένα χρόνιο αερομεταφερόμενο αλλεργιογόνο και οι οποίοι έχουν μειωμένη πνευμονική λειτουργία (FEV‧ < ‧ %), εμφανίζουν συχνά συμπτώματα κατά τη διάρκεια της ημέρας ή νυχτερινές αφυπνίσεις και οι οποίοι παρουσίασαν πολλαπλές τεκμηριωμένες σοβαρές παροξύνσεις άσθματος παρά τη χορήγηση υψηλών, ημερησίων δόσεων, εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών και μακράς δράσης εισπνεόμενου βήτα-‧ αγωνιστή
fr La plus célèbre était une nocturne nommée The Studio ‧ Theatre of the Air
el Η πιο διάσημη από αυτές ήταν μια κυριακάτικη σειρά που λεγόταν Το Θέατρο Αέρα του Studio
fr Xolair est indiqué, en traitement additionnel, pour améliorer le contrôle de l asthme chez les adultes et les adolescents (à partir de ‧ ans) atteints d asthme allergique persistant sévère, ayant un test cutané positif ou une réactivité in vitro à un pneumallergène perannuel, et qui, malgré un traitement quotidien par un corticoïde inhalé à forte dose et un bêta‧-agoniste inhalé à longue durée d action, présentent une réduction de la fonction pulmonaire (VEMS < ‧ % de la valeur théorique), des symptômes diurnes ou des réveils nocturnes fréquents, et des exacerbations sévères, multiples et documentées de l asthme
el Το Xolair ενδείκνυται ως επιπρόσθετη θεραπεία για τη βελτίωση του ελέγχου του άσθματος σε ενήλικες και εφήβους (ηλικίας άνω των ‧ ετών) ασθενείς με σοβαρό επίμονο αλλεργικό άσθμα, οι οποίοι είναι θετικοί σε δερματική δοκιμασία ή in vitro αντίδραση σε ένα χρόνιο αερομεταφερόμενο αλλεργιογόνο και οι οποίοι έχουν μειωμένη πνευμονική λειτουργία (FEV‧ < ‧ %), εμφανίζουν συχνά συμπτώματα κατά τη διάρκεια της ημέρας ή νυχτερινές αφυπνίσεις και οι οποίοι παρουσίασαν πολλαπλές τεκμηριωμένες σοβαρές παροξύνσεις άσθματος παρά τη χορήγηση υψηλών, ημερησίων δόσεων, εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών και μακράς δράσης εισπνεόμενου βήτα-‧ αγωνιστή
fr Nous devrons alors résoudre le problème du bruit, parce que dans certaines villes d'Allemagne et d'ailleurs, et le long du Rhin, les nuisances sonores nocturnes tapent réellement sur les nerfs des citoyens et les empêchent de dormir.
el Στη συνέχεια, πρέπει να επιλύσουμε το πρόβλημα του θορύβου, διότι στις μεγαλουπόλεις της Γερμανίας και αλλού, και κατά μήκος του Ρήνου, ο θόρυβος της νύχτας πραγματικά σπάει τα νεύρα των πολιτών και διακόπτει τον ύπνο τους.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 261 φράσεις που ταιριάζουν φράση nocturne.Βρέθηκαν σε 1,292 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.